Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Dan":
Home -- Dan -- 01. Conversation -- 6 Unity of the Trinity

Previous booklet -- Next booklet

01. ‘zɔn ö =gban “Klisi –bha –a –dhiang –zë mëng’ –nu –dhɛ -sü

6 - -KƆ –MƐƐ =NË ‘KWA DHO ZLAN –BHA –KË ‘KOODHÖSÜ -GƐN BHO- ‘KA ‘‘MƆƆSËËBHOMƐ –NU –DHƐ ?

The second main dogmatic hindrance for a Muslim in becoming a Christian is their conviction that Christians believe in three gods. What does the Koran literally teach about this? What misunderstandings of the Father, the Son and the Holy Spirit have crept into Islam? How can you help a Muslim open up to God the Father through His Son Jesus Christ? These questions are again addressed on the basis of the Old Testament, the New Testament, common sense, the Koran and your personal testimony.6.01 -- -Kɔ –Mɛɛ =Në ‘kwa Dho Zlan –Bha –Kë ‘koodhösü -Gɛn Bho- ‘ka ‘‘mɔɔsëëbhomɛ –Nu –Dhɛ ?

‘Mɛ ‘ö waa ‘‘mɔɔsëbhomɛ -nu ‘wo dhiang –zingbho –yö kwa –bha –zotandhe ‘ö Dë gbö -Zuu ‘‘slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘gü bha –wa –sü =dhɛ ‘‘vaandhö =dhɛ -da Zlandhiʋ̈sü ‘ö ‘yaa –mawɔntowɔnka =në- ‘dhö. ‘pë ‘‘mɔɔ- -nu –woyökëgü do yö -mü =dhɛ: Zlan ‘‘wɛɛ ‘bha ‘yaa Ala –zë ziaan ‘gü. Mɛ ‘kö- pö Atanna –yö ‘Në -kpɔ ‘‘iin ‘ö -Zuu ‘bha –kë -a ‘‘piʋ̈ kö- -mɛ -yö kë -sü ‘ka =dhɛ Ala waa- -bha ‘‘kië -nu ‘yaɔ- ‘dhö. (-Kwlana al-Baqara 2:97-98; al-Mâ’ida 5:73).

6.02 -- ‘‘Mɔɔsëë -bha Zlan –kë ‘koodhosü -zuö -kɔkeetasü

‘‘Mɔɔsëë -bha –Zlan -këkoodhösü -ya –kɔ =keetasü bha –a –gɛn –yö ‘gbɛ, ‘‘vaandhö -wɔn ‘ka –a ‘wɔntaɔng ‘bha –nu ‘ö =mɔɔ- -bha ‘ö ka –takun ka –bha dhiang zë -sü ‘gü ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛc-yö -dhö. –A –blɛɛsü -yö -slɔɔ -kwlanawo –nu ‘gü, ‘yö- ‘bha –nu –wo go ‘‘mɔɔ- ‘sëëdhɛ ‘bha –nu ‘gü.

‘Yö Maadu –ya pö -bɔ Yesu ‘kamɛ -nu –dhɛ: „’ka ‘dho –a pö: -yaaga; -ka bo –a kësü ‘ka ‘‘dhʋ̈; -yö -dho kë -së ka –gɔ “ (Sourate al-Nisâ’ 4:171). „Madhi ‘yii Zlan gbö ‘kpɔ “(Sourate al-Mâ’ida 5:116). „-A –dhɛ ‘yaa- -bha kö -wo mɛ ‘bha ‘sü =dhɛ ö Dëmɛ ‘dhö“ (-Kwlana l ‘Imrân 3:64; al-Tawba 9:31). „=Ya kë ‘nu =dhɛ Klisi –ya –pö ö -debha =dhɛ Zlan –mü ö ‘ka‘‘iin kö Madhi –ya pö ‘pö ‘‘dhʋ̈ ö -debha , kö -yö kë ‘‘dhʋ̈, Atanna –dho –a –nu =gban ‘gü see-“ (-Kwlana al-Mâ’ida 5:17).

6.03 -- Klisi –bha –kë Zlan ‘kasü -zuökɔkeetasü

Yesu Klisi –bha –kë -Zlankasü -yö -zuösüka –kɔkeeta –gɛnyan 17 ‘ka –Kwlana ‘gü (-Kwlana al-Tawba 9:30, waa- ‘bha -nu). Isa –yö -dhɛsüka Madhi gbö dosɛng, Tongtongdhö ‘waa- pö Zlan gbö. –yö -ga –sü ‘ka =dhɛ mɛ ‘ö ‘Atanna –ya –da =dhɛ Adan ‘dhö =në –a ‘dhö. (-Kwlana l ‘Imrân 3:59). Ala kë- -pö: Kë! ‘yö nu –tosɛa ‘gü (-Kwlana al-Baqara 2:117; l ‘Imrân 3:47, 59; Maryam 19:35). ‘‘kɛɛ -dhɛ bha- ‘gü, Kwa –kpan ‘wɔn –kaankwëësü yaa –bha mü. Yö -mü =dhɛ, yö =dede –ya –pö, -gɛnyan =plɛ ‘ka, ‘‘puu –ta: Yi yi ‘‘tɛɛ -da (‘gü Marie) yi –bha –zuu –kɔ ‘ka (-Kwlana al-Anbiyâ’ 21:91; al-Tahrîm 66:12). –Kɔ bha =në- ‘ka ‘yö Yesu –yö bɔ Madhi ‘gü. ‘‘Mɔɔ- ‘sëë- -yö ‘dhang- -bho Madhi –bha ‘yaa gɔɔnwɔn dɔ -sü ‘‘dhiʋ̈, ‘‘kɛɛ =dhɛ -kɔ ‘ö -wo –yö -kë -a ‘gü do –kpankwëëdhe ‘kpii- ‘ö gun Nise –ta bha, -yö pö -sü ‘ka =dhɛ Ala –yö Yesu -ya -pëkë =në- wo Ala ‘yii- ‘kpɔ ‘‘ni ‘yii- -dhɛ ‘ö ‘‘piʋ̈.

–Kwlana –yö Klisi –sü =dhɛ Ala –bha =dhuënggɔ =në- ‘dhö d’Allah (-Kwlana Maryam 19:30; al-Zukhruf 43:59), d’envoyé d’Allah (-Kwlana al-Baqara 2:87; l ‘Imrân 3:49; al-Nisâ’ 4:157,171; al-Mâ’ida 5:75; al-An'am 6:61) ‘yö Ala –wodhiʋ̈loomɛ yöö -de ‘pö (-Kwlana Maryam 19:30). –Yö kë ö -dedhosia Ala –dhɛ (-Kwlana al-Mâ’ida 5:52,117; al-Tawba 9:31); -Yö kë -bhɛɛdhe –da Elohim (Allahumma; -Kwlana al-Mâ’ida 5:114); -yö kë- -dɔ =dhɛ Ala –ya Dëmɛ ‘ka ‘yö ‘pë ‘ö- pö -a ‘güwɔn –kë (-Kwlana l ‘Imrân 3:51; al-Mâ’ida 5:72,114,117; Maryam 19:36; al-Shûra 42:13; al-Zukhruf 43:64).

-Kwlana ‘gü, -wokpö 50 ‘‘sima ‘gü, faan Yesu –yö bhosüka Yesu –bha ‘kë Zlan ‘kasü -bha, kö =ya kë ‘‘dhʋ̈ kö Zan zëdhiang ‘ö (1 Zan 2:23-25; 4:1-5) ‘gü bha –yö -gban ‘‘mɔɔsëë -bha ‘gbaandhö.

6.04 -- The rejection to the divinity of the Holy Spirit

-Kwlana –bha Yesu –kë Dëmɛ ‘kasü -sankë -sü bha –yö -ya mü ‘zü ‘ö- pö =dhɛ Zuu ‘‘slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -de ‘pö -ang =gban –wo –dapë ‘ka =dhɛ mɛ -kpɛɛ -nu ‘dhö. –A –wɔn ‘gü, Ala –ya –pö: „N –bha“ –zuu (-Kwlana Sâd 38:72; al-'Ankabut 29:15) ‘‘iin ‘zü „Yi -bha“ –zuu (-Kwlana Maryam 19:17; al-Anbiyâ’ 21:91; al-Tahrîm 66:12). ‘‘Kɛɛ ‘mɛ bha –yö ‘sü -sü ‘ka =dhɛ ‘mɛ ‘ö- -pëkë =në ‘wo- wo –a ‘dhö. ‘‘mɔɔ- ‘sëë- ‘yaa yöö ‘‘wɩɩ- -bha kö mɛ ‘bha –dhiangzë kö- -mɛ -yö -wɔn =dhɛ ‘mɛ go –zlanpiʋ̈ -a ‘dhö, yö -mü =dhɛ Ala –yö do ‘yö mɛ do, =plɛ ‘‘iin mɛ -yaaga –naa ‘bhaa ‘dhö.

‘‘Mɔɔ- -nu –bha wɔkɔ ‘gu –ang –wo –ya ‘gü do =dhɛ Djibril ( ‘‘kië Gabliɛdhö): Zlan –bha zuu (-Kwlana al-Baqara 2:97-98; al-Tahrîm 66:4) ‘ö Ala –bha naɔ dɔ Zakadhi, Madhi, Yesu waa Maadu –gɔ. -Wa –dhɛ ,,-Zuu ‘ö ‘‘slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘‘ ‘ö yö =në -kɔmɔɔwɔnbhasü nu Yesu –dhɛ kö -yö -dhidha –nu kë miracles (-Kwlana al-Baqara 2:253; al-Mâ’ida 5:110; al-Nahl 16:193). Yö -zë ‘gü, -Zuu –zë -yö Ala –bha =dhuëng =në- ‘ka, -a –bha ‘tɔng- =wlöö, ‘ö ‘wɔn ‘‘pɛpɛ ‘ö Ala –ya dɔ- -kɔ ‘ka bha ‘ö- ‘güwɔn –kë -a –kɔ -bha (-Kwlana al-Isrâ’ 17:85; al-Shu’arâ’ 26:193; al-Shûra 42:52; al-Qadr 97:4). ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –wo –Zuu ‘‘slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ =bhlëë -ya, waa- dɔ =dedewo –a –kɔ -ta.

6.05 -- -Më =dede ‘ö- -wɔn ‘dhö ‘‘mɔɔsëë -bha?

-A zudɔsü -yö ‘mɛ ‘ö- ‘‘piʋ̈ =dhɛ ‘ö ö -zota –zuugüwɔn ‘gü, kö- -mɛ -yö ‘wɔngɛngbanta ‘bha –nu dɔ waa ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –bha dhiangzësü ‘gü: ‘‘Mɔɔsëë ‘yaa Dë Gbö ‘‘iin –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ dɔ (-Kwlana al-Ikhlas 112:1-4).

‘Dhodhɛ ‘ö -dingkpɔdhɛ ‘ka –a ‘bhaa ‘dhö Zlan bha- ‘‘piʋ̈, ‘gügbɩɩdë bha –yɔɔnbhasü ‘ö mɛ =plɛ ‘ka =zinggü klüüdhö ‘yaa ‘dhö, ‘dhangbhodhiʋ̈sü ‘yaa ‘dhö =dhɛ =ya mɛ -bha ‘wɔn yaa -nu -mawɔnto, -Zlan ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈‘ö ‘koodhö -a dɔdhɛ ‘yaa ‘dhö (1 kodhɛngtö 12:3; ‘Wlɔmö 8:8-10,15-16, etc.), mɛ bhɛ ‘ö -zuu ‘gü ‘yaa ‘dhö (Galatö 6:16-26), -zotandhe ‘kö dho kë -dhɛkpaɔdhia –tosɛa ‘gü ‘yaa ‘dhö (Zan 11:25-26; 1 Piɛdhö 1:3; -Dhɛkpaɔdhia 1:17-18). –Dhɛ ‘wo –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -wɔn zaɔ- -bha, kö ‘wɔndɔdhe =dede ‘ö -Zuugü ‘yaa mü, kö -tosɛa =dede ‘ö -bɔ Yesu ‘ka –sü ‘gü ‘yaa mü.

=Ya ‘go mü, yi –bha dhiangzë ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛsügü, bhɛɛdhe ‘ö naanaasü -dho kë -bɔ Yesu ‘kamɛ -nu –gɔ, kë ‘‘dhʋ̈ kö Yesu –ya mɛ ‘bha –nu baa- ‘ö -bha –Zuu –kɔ ‘ka kö -yö ö -wogümasü -gasitɛ kë- -nu –dhɛ, =waa- ‘gü ma kö -kɔ =plɛ ‘kpɔ- -gɔ. Mɛ ‘bhaa =mɔɔ- -bha kö-yö Zlan –bha –kë ‘koodhösü ‘güpö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ, kö -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -zë ‘yii- Atanna dɔsü ‘‘yimüdhɔ =dede –da –nu ‘gü ‘‘tʋtosü -faan kë- -nu –gɔ. Yö =në dho =mɔɔ- -bha kö -yö -zuugü =dhɛpuudhɛ ‘ö =dhɛtiidhɛ -pɛ bha- -da –a –nu zuë‘‘ ‘gü. Mɛ ‘ö- ‘‘piʋ̈ =dhɛ ‘ö zlanwopö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ -a –dhɛa –bha kö- -mɛ ‘ya ‘dho ‘‘suʋ̈ kë ka –yɛangblüsü -gɔ, waa Yesu –wɔn waɔsü yaa bha- -gɔ ‘ö dho dɔ ka –gɔ bha- -gɔ. Yesu –bha –gasitɛ bha faan –ya –bha ‘ö =ziö- ‘ka biëga ‘‘pɛpɛ ‘ö ‘‘mɔɔ- -s’e ‘gü bha- -ta.

‘Mɛ ‘ö- ‘‘piʋ̈ =dhɛ ‘ö -gɛngbanta =slɔɔ kö -yö Atanna –këkoodhösü –wɔn –dhiangzë ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ -dho -gɛngbanta ‘‘sɔɔdhu =slɔɔ -a zü bhosü ‘gü.

6.06 -- The Testimony of the Old Testament to the Unity of the Holy Trinity

‘Tɔng- ‘sëëdhɛ ‘gü, ( Moizö -bha ‘sëëdhɛ -nu) ‘yö -wodhiʋ̈loomɛ -nu –wa pö -gɛnyan ‘gbɛ ‘ka =dhɛ Atanna –yö do ‘yö ö ‘koodhö -yaaga (kö -ya –pö: -Zlan ‘ö Dë ‘ka ‘ö gbö waa –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘ka: Zlan –yö do ‘ö ‘koodhö -yaaga). –Nëngkwë zii –ya –zɔn =dhɛ =dedewo –dewɔndhiʋ̈sü ‘ka ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu ‘wo- ‘‘piʋ̈ ‘wo ‘wɔngüma –nu -dhɛ =dhɛ Zlan –këkoodhö -sü ‘yii kë -bɔ Yesu ‘kamɛ -nu –bha -gɔdadhuu –dhiang ‘ka, ‘‘kɛɛ ‘pë ‘ö ‘dhö, Atanna –bha –këdhö -sü -mü.

-Wokpö -blɛɛsü -nu ‘wo –kpan –bha Biblö ‘gü -wo –Zlan –bha –këdosü -zɔn:

„-A züdɔsü ‘ka Zlan –yö dhang- waa ‘‘sɛ =në- -da. ‘‘Kʋngtaadhɛ -gun ‘‘fië pë ‘bhaa gun ‘mü; -dhɛtiidhɛ =në gun =dhɛgban ‘‘pɛpɛ ‘gü, ‘‘kɛɛ Atanna –bha Zuu –gun ziö sië (kë sië) ‘‘yi ‘‘pʋng –ta mü. Atanna –ya pö: -Dhɛpuudhɛ -yö kë! ‘Yö -dhɛpuudhɛ -yö -kë“ (Genɛzö 1:1-3).

=Dhɛ ‘kö- zü -yö bho, Biblö -yö Atanna –dhiang =në- zë, -a –bha Zuu waa- -Wo. ‘Yö Zan –ya pö =dhɛ Atanna –yö -tosɛa –da ö -wo ‘ö -kë, Yesu ‘ka =në- ‘ka (Zan 1:1-14).

Dhiang –blɛɛsü ‘kwa- yo ;; Biblö ‘gü -yö kwa faan –dɔ bhɛɛsü ‘ö -Zlan –dhɛ kë ‘‘dhʋ̈ kö- -bha –zuu –yö ‘mɛ ‘wo –yasü ‘ka wo –deta, ‘‘kaama –nu, ‘pödhɛ -nu, ‘‘kwi =plöödhɛ -nu waa ‘‘mɔɔsɛ ‘‘pepe =gban, kö -yö kë ‘‘dhʋ̈ -wa pö: „=Dhɛpuudhɛ -yö kë!“ ‘yö -kë =dhɛpuudhɛ ‘ka.

‘Dhɛ Genɛzö 1:26 ‘gü, Atanna –ya –pö: „ –Kwa mɛbhɩɩdhe kë kwa –bhɔbha ‘ka kö -yö -yö kë =dhɛ kwa ‘dhö!“

Atanna (Elohim) –tɔ bha kö -wa –pö kwa (kwa), kö -ya –zɔn =dhɛ kö Atanna –yö ‘koodhö ‘gbɛ. Zufö waa ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu bha, ‘wɔn ‘kö bha, ‘ö -kë -këdosü ‘ka bha –wa –sü =dhɛ =blëëyasü ‘ö Zlan –bha =në- ‘dhö. Kö Maadu –yö dhiangzë -sü ‘gü -bɔ Yesu ‘kamɛ ‘wo go Wadi Nadjran (Yemɛnö ‘‘yi gɔɔdhö), -wokpö ‘ö yö -kë -yɛ -a –nu –zo –bha, ‘ö dɔ ‘mü, -Kwlana ‘gü, Zlan ‘tɔ ‘ö -kë ‘ kwa’ » ‘ka bha –wa nu –sü ‘ka Ala –dhɛ.

Eloimö, -wokpö bha- Eblöwo ‘gü kö -wa –pö ‘koodhösü. . „El“ ‘Klɔɔ- -mü faan ‘ka, ‘gügbɩɩdhɛ, -kɔmɔɔwɔnbhasü (Matiö 26:64) –wokpö -bha- yunga –mü „him“ ‘ka ‘ö- -kë ‘koodhösü -zɔn. –Wokpö ‘wo- Ala –kë -a ‘klɔɔ- -mü „al-el-hu“, kö -wa –pö: yö =në faan ‘ka (Yö ‘ö, ‘‘dhʋ̈ dosɛng)“. Atanna ‘ö Biblö ‘gü Zlan ‘ka –yö ö -dezɔn =dhɛ Zlan ‘ö ‘‘dhʋ̈ dosɛng –a ‘ka ‘ö ‘koodhö. ‘Yö Maadu –yö -yö Elohim –tɔ bha- -da ‘‘mɔɔwogü Allahumma, ‘ö mɛ -ya =slɔɔ -Kwlana ‘gü -dhɛ ‘gbɛdhɛ =dede –bha (-Kwlana l ‘Imrân 3:26; al-Mâ’ida 5:114; al-Anfâl 8:32; Yunis 10:10; al-Zumar 39:46). Allahumma –tɔ bha –yö pö -sü ‘ka –Kwlana ‘gü =dhɛ -wo ‘ö bhɛɛsü -daa –kë -a ‘dhö.

Genɛzö 18: 1-3 ‘gü, kwa- -yö mü =dhɛ -dhɛng –yaaga –bho –bhɔ Ablaamö -ta. ‘‘Kɛɛ ‘yö dhiang zë- -nu –dhɛ ‘ö- pö: „-Abin n Dëmɛ“, mɛ dosɛng.

‘Dhɛ Nong ‘sëëdhɛ Nombres 6:24-27 ‘gü, dhuëë- -bhiʋtasü ‘ö Zlan ‘ö dhuëëbhomɛ ‘ka bha –wo –wɩ -a ‘‘piʋ̈ -gɛnyan –yaaga ‘ka =dhɛ Dëmɛ ‘dhö. –Lookotadhɛ ‘gbɛ ‘gü -wo –Zlan ‘ö Dë ‘ka ‘ö Gbö ‘ka ‘ö -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘ka –a –dhɛ. ‘‘Kɛɛ ‘dhuëë- -yaaga –bha –yö -go Atanna do bha =në- ‘gü.

‘‘Tan ‘sëëdhɛ 2:1-4 -yö ‘‘dhibɔ mɛbhɩɩdhe –bha –dɔ ‘ö Dëmɛ waa –a –bha –yamɛ (=yamɛ ‘ö ‘‘yɔn ‘ö- =gwiin-). –Toagbɩɩkadë -yö =wɛɛ -dɔ -nu –bha ‘ö- pö: „ Ü -kë n gbö ‘ka. A ü -da =dɛɛ “ (‘‘Tan ‘Sëëdhɛ 2:7). ’Wɔn ‘kö ya –yö -wo zangta –kwɛ 1000 kö Klisi ‘yii bhɔ =kö. Kö -a gbö -bha –këdhö -sü ‘ö -todhʋ̈ ‘ka bha –ya –zɔn ‘pö. Kö bhɔsü ‘ö -zuugü bha waa Madhi –bha ‘mëkpɔsü ‘waa do, yö -mü =dhɛ Yesu –yö -gun –dhö zii =be kö -yö -gun –naa bhɔ- =nëng ‘gü. –Yö Zlan ‘ö ‘dhö -todhʋ̈ ‘ka ‘ö go –todhʋ̈ -Zlan ‘gü -yö -mü.

Ezai 9:5 –yö -mɔɔgüsü waa -këdosü zaɔn: un exemple rayonnant de l'unité de la trinité: „ Yö -mü =dhɛ ‘në do =ya bhɔ yi –dhɛ, ‘nëgɔɔn do =ya nu yi –dhɛ, -kɔmɔɔwɔnbhasü -ya –gbiö -ta; -Wo –dho –a –dhɛ Dhɔɔbhaamɛ, -Dhuöödɔmɛ, Zlan ‘gügbɩɩsü, Dë ‘ö -todhʋ̈ ‘ka, -yaflëëgüsü -gwlüdë.“

-Wokpö ya –ya –zɔn =dhɛ ‘në gɔɔn- ‘ö- ‘‘plüün’dhö =ya ‘go –a –bha –kë Dhɔɔbhaamɛ, -Dhuöödɔmɛ, Zlan ‘gügbɩɩsü, ‘‘kɛɛ yö zë ‘gü A ‘gü, Dë ‘ö -todhʋ̈ ‘ka –yö ö -de –kë mɛ ‘ka (Jean 1:14; Fidhipö 2:6-7). –iin ‘zü, mɛ Dë -dho -=mɔɔ- -bha ‘ö ö -de –zɔn ‘nëblë ‘‘puu ‘ka –ee ? –Wo ‘kö ‘‘dhʋ̈ bha –yö -yö -pö 700 kö Klisi ‘yii bhɔ =kö.

‘‘Tan ‘sëëdhɛ 45:7-8 ‘gü, ‘‘yɔn ‘ö zun mɛ =gwing- =niida ‘ka ‘ö Zlan =dede këwɔn =në- -kë ‘ö -a ‘güwɔn ‘ka yö -mü!. ‘Më Dë -yö ‘‘yɔn –yö ‘ö gbö =gwing- -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘ka. Pë -yaaga bha –yö „Zlan =dede ‘ö Zlan =dede ‘ka =në- ‘ka„ –kë dosü =dede ‘gü (Eblö 1:9).

Ezai 6:3 –yö ‘‘kië -nu –wɩ Zlanpiʋ̈sü -yaaga –zɔn: ,,‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈, ‘‘Sʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈, ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈,, A Dë -yö ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈, -a gbö -yö ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈, Zuu –yö ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈! -Ang –yaaga bha –wo do, -a –bha ‘tɔbhɔdhe –yö ‘‘kpʋngtaadhɛ =gban –pa.

‘‘Tan ‘sëëdhɛ 110 :1 ‘gü =wo do ‘bha –yö -wɩ zöngzöngdhö ‘ö dho kë -todhʋ̈ ‘ka: ,,Dhiang ‘a- zë n Dëmɛ -dhɛ: -Bhö -ya n –kɔsëgü, -yö ‘to- ‘ka ‘‘dhʋ̈ ‘a ü yaagümɛ -nu kë -gɛnwlöpë ‘ka“.

=dheglizö ‘ö gun zii =be, -wo ya –yö -gun ‘‘wɩ sië Yesu –bha –dho dhanggüsü kö -yö -ya –gwlüda –gloogü =në- ‘ka (Matiö 26:64; Actes 2:25,34; 1 Codhɛngtö 15:25; Fidhipö 2:8-9; Eblö 10:12-13). ‘Në =ya –ya ‘ö Dë ‘‘sɔɔ -a –bha –gboo ‘gü (-Dhɛkpaɔdhia 3:21). –Ang =plɛ =gban ‘wo ‘‘tʋng –kë ‘‘kpʋntaadhɛ ‘gü wo ‘‘kwëë -wogümdhe ‘gü. –A Dë -yö -dho –a ‘yaɔ- -nu =gban –ya –a Gbö bha- gɛngdhö ‘‘tʋ̈ng –totaama ‘gü. –Wo ‘kö bha –yö -dɔmɛgɔwo faan‘‘pɛpɛ =gban –gɛn –bho –nu –gɔ.

‘Mɛ ‘kö ‘wɔn ‘ö -gban Zlangüdhiang –bha waa ‘‘mɔɔsëëbhomɛ bha –a –dhɛa –bha ‘kö -a bha ‘wɔndhokëdhia ‘ö -gban Mɛdhamɛ nu –su –bha –a –dhiangzësü -Nëngkwëë zii ‘gü bha- ziaan ‘gü, -yö ‘‘dhi bɔ waa- Dë -a –nu –bha –kë dosü bha- ‘gü. Yö -mü =dhɛ =dhɛbhakpaɔ -wɔn ‘ö Biblö -ya pö bha –a ‘güwɔn =tun kë sië, ‘‘mɔɔsëëbhomɛ ‘‘pɛpɛ ‘wo –tiaandhö -a –nu –zobowɔn ‘ka. =Ya kë =dhɛ Ala =yaa- pö -Kwlana ‘gü, -A ‘güwɔn –yö -kë ‘kpakpadhö. Kö -yö ‘‘plüün bho, -a ‘güwɔn –yö -kë -a –kɔ -ta. –A –dhɛ bha- ‘gü, ‘wɔndhokëdhia 333 ‘ö -Nëngkwëë zii ‘gü -ang ‘güwɔn –yö -kë -Nëngkwë -dee ‘gü bha, -yö ‘wɔnsëkë -kë ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ, ‘Wɔn ‘ö dho- kë kö =wo –Këkoodhö -gɛn ma yö -mü. =Ya kë ‘‘dhʋ̈ kö ‘wɔndhokëdhia ‘ö -Nëngkwëë zii ‘gü -a ‘güwɔn –nu ‘ö -kë bha –a –gɛn –yö dɔ -nëngkwëë -dee ‘gü ‘sëëdhɛ ‘gü. Biblö -kɔ ‘‘pɛɛ ‘dhɛ ‘wɔnwɔkodhiʋ̈ bha kwa –kpan –bha ‘gü.

6.07 -- =Gbɛkiëdhɛ ‘ö -Nëngkwë -dee ‘gü ‘ö-gban –këkoodhösü waa –këdosü -bha

Naɔ -së ‘sëëdhɛ -nu, ‘sëëdhɛ ‘wo- bɔ waa –Ghɛkpaɔ ‘‘dhia –nu –wo –ya ‘gü do ‘ö sü- zübhosü waa- ‘‘dhiʋ̈yasü -bha =dhɛ Dë, Gbö, waa –zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -wo –mɔɔ ‘gü. ‘Mɛ ‘ö -kpan ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -bha kö -ya ‘‘piʋ̈ =dhɛ ‘ö -Nëngkwëë -dee –wopö, -a –dhɛa –bha kö- -mɛ -yö ‘ö kɔngga yö =kö -blɛɛsü Zlan –bha ‘koodhö =në- -ta =kö. Mɛ ‘bha –nu –wo Zlan –sü =dhɛ ,,pë dosɛng ‘dhö ’’. –Bɔ Yesu ‘kamɛ ‘bha –nu –wo –wo –Zlandhɛ -su ‘pö =dhɛ pë -gɔ -yaaga ‘dhö. –Yö -së kö ‘mɛ ‘wo ya –wo ‘dho mɛ ‘wo- -naa dɔ- -nu ‘‘piʋ̈ kö -wo –mɔɔgüsü ‘ö -këdosü ‘gü -a daan- .

Matiö 1:23 ‘gü„ –dhɛga, ‘mɛ ‘yaa gɔɔn- -wɔn dɔ dhö ‘gü ‘sü-, -yö -dho ‘në gɔɔn- do ‘kpɔ, -wo –dho –a –dhɛ Emanuɛdhö, -a ‘klɔɔ- -mü Zlan kwa ‘‘piʋ̈ ‘ka“.

Emanuedhö -yö ‘tɔ 250 ‘ö Yesu –bha Biblö ‘gü bha- do ‘ka. –Yö Zlan =dede ‘ka ‘ö -ya mü ‘zü ‘ö mɛbhɩɩdhe =dede ‘ka ‘pö. –A ‘gü Zlan –yö kwa ‘‘piʋ̈.

=Dhɛ ‘kö Yesu –yö bɔyibhaa, ‘ö go ‘‘yi =wlöö. ‘Wo –dhɛga, kö dhang- ‘‘dhiʋ̈ =ya ‘‘pʋ̈, ‘yö ‘wo –kpan Zlan –bha Zuu –bha kö -yö lɔɔ sië =dhɛ –tong ‘dhö ‘ö nu –a –ta. ‘Wo –dhɛga, ‘yö -wo do –yö -wɩ dhanggü ‘ö- pö: ,, ‘mɛ ya N Gbö dhɔɔbhaasü, ‘ö ‘a n dhɔbhaawɔn =gban =loosü ‘ka- -bha yö -mü (Matiö 3:16-17)

‘Wɔn ‘ö -gban Yesu –bha –bɔyibhaasü -bha ‘ö (Matiö 3:16-17; Marc 1:9-11; Dhukö 3:21-22; Zan 1:31-34; 5:37-38) ‘gü bha –yö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -makun –a –gɛn –mü =dhɛ -yö -gban –wo ‘ö go dhanggü -a –bha, ‘yö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -ya ‘güma –a –kɔ -ta –a –bhaa –kë -wo ‘ö go dhanggü -Zlan ‘‘piʋ̈ vɛɛdhö ‘kasü -wɔn ‘gü. Mɛ ‘bhaa =mɔɔ- -bha ‘kö -yö Atanna kwlaan kë dhiangzësü ‘ka. Mɛ ‘bhaa =mɔɔ- -bha kö -ya kwlaan kë –wo ‘ö go –a ‘‘dhi –a pö -sü ‘ka: ,, ‘mɛ ya N Gbö dhɔɔbhaasü, ‘ö ‘a n dhɔbhaawɔn =gban =loosü ‘ka- -bha yö -mü“. Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -yö -lɔɔ ‘mɛ =ya bhɔ Zuu ‘gü =në- -ta, kö -ya pa yë ‘ö- dɔ- -kɔ ‘ka bha- kësü -bha. Jean –bɔyibhaamɛ -bha dɔ -a –gɔ -sü ‘gü, Yesu –yö -bɔ ‘‘yibhaa zudɛn =bhaa. ‘Wɔnyaa –tangga –ziaan ‘yaa gun Yesu –bha –a –wɔn ‘gü -a –mawɔn ‘yaa gun- -bha ‘nu kö -yö bɔ ‘‘yi =bhaa. ‘‘Kɛɛ yö kwa –bha ‘wɔnyaa –nu –kwɛɛsü -a –bha yë zübhatʋ̈ng ‘gü.

● Yö =në- -wɔn ‘gü ‘yö Zan –bɔyibhaamɛ -ya pö: „ –Ka Zlan –bha ‘‘bhlaanë ɔ̈ ‘wɔnyaa bho mɛ -bha bha- -ga. “ (Zan 1:29).
● Yö =në- -wɔn ‘gü ‘zü ‘yö Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -yö =yɔɔ- -ta =dhɛ -tong ‘dhö.
● Yö =në- -wɔn ‘gü ‘zü ‘yö- Dë -ya pö: „ ‘mɛ ya N Gbö dhɔɔbhaasü -mü“.

Yesu Klisi –bha –bɔyibhaasü -yö -wokpö ‘ö Zlan –kë ‘koodhösü -gɛn pö =në- ‘ka. Dë, Gbö waa Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -ang –dakopiʋ̈sü =në ‘wo ‘‘kpʋngtaadhɛ dha Yesu –bha yë zübho ‘‘tʋ̈ng ‘gü.

Matiö 12:18 –yö yëkësü ‘ö Dëmɛ -dhɛ -a –dhiang –zë, yëkëmɛ dhɔɔbhaasü, ‘ö- -bha Zuu dho lɔɔ- -ta, kö -yö zabhomɛbhasü pö ‘‘sɛgümɛ -nu –dhɛ, ‘pë Ezai 11:1-5, -ya pö- ‘güwɔn kësü -mü, ‘ö- -zɔn =dhɛ Zlan ‘ö Dëmɛ ‘ka, -a –bha Zuu waa- -bha yëkëmɛ -wo –dakopiʋ̈ ‘wo –kë Yesu –dhi ‘ka ‘‘pɛpɛdhö.

‘Dhukö 4:18-19 ‘gü: Dëmɛ -bha Zuu –yö N –ta, Yö -mü =dhɛ =ya N ’sü kö ‘a naɔ -së dɔ ‘‘flɛɛmɛ -nu –gɔ; -Yö N –bɔ kö ‘mɛ -nu zuëë‘‘ ‘dho ‘‘gʋ̈sü ‘ka kö ‘a- -nu –dhɛbo, kö mɛ -nu ‘wo ‘‘gangü kö ‘a –pʋtaasü -dhiang zë- -nu –dhɛ, kö ‘‘yanwlümɛ ‘‘yandhiʋ̈ -yö ‘‘pʋ̈, kö -pʋtaasü -yö kë ‘‘gangümɛ -nu –gɔ, kö -gasitɛ -kwɛ -së -naɔ -yö dɔ mɛ =gban –gɔ.

‘Dhukö 4:18 ‘gü, Yesu –yö -da Nazadhɛtö ‘yö- pö: ,, Dëmɛ -bha –Zuu –yö N -ta! ...“. –Wokpö bha –yö Zlan ‘ö ‘koodhö -a –zɔn ‘ö -kë Zlan, -a –bha Zuu waa Yesu –a –nu –kɔ -yö ‘koodhö. Yesu –yö =dhɛpʋ -a –ta –a pö -sü ‘ka =dhɛ: „-A –gɛn –mü =dhɛ =ya –kɔ ‘‘yɛ N -bha“. (Klisi ‘klɔɔ- -mü Yamɛ ‘ka, kö -wa –pö ‘‘yɔn –ya =gwing-)

‘‘Yɔn –yö -a =gwing- -gɛn –mü -më ‘ka ? Naɔ -së dɔ ‘‘flɛɛmɛ -nu –gɔ; kö ‘mɛ -nu zuëë‘‘ ‘dho ‘‘gʋ̈sü ‘ka kö -a -nu –dhɛbosü. ’Mɛ ‘kö -bɔ Yesu ‘kamɛ ‘ka, kö ‘‘yɔn bha –yö yösü ‘ka –a =gwinng- -dho =mɔo- -bha ‘ö Yesu pöwo ‘ö (2 Kodhɛngtö 1:21; 1 Zan 2:20,27) ‘gü, yö -mü =dhɛ ‘mɛ ‘kö- pö ö Zlanwo ‘gü kö ‘’yɔn ya =ya yö =në- wo- mɛ =gwinng- =naa bha, kö- -mɛ -mɔɔ -bha ‘ö Yesu ‘ö dhiang ‘ö- zë ya ‘ö- -mɛ -ya pö (2 Kodhɛngtö 1:21; 1 Zan 2:20,27), Yö -mü =dhɛ =waa- pö -bɔ Yesu ‘kamɛ kö -wa –pö ‘mɛ ‘‘yɔn ‘dhö- =gwing- -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -kɔ ‘ka. –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -ya –mɛ -ta ‘yö- faan dɔ yë ‘ö dɔ -sü ‘ka –a –kɔ ‘ka bha- kësü ‘ka (Ezai 61:1-2; Wlɔmö 8:10-16).

‘Gügbɩɩdhɛ suu ‘‘pɛpɛ =ya nu N –dhɛ dhanggü waa ‘‘kpʋngtaa. –Ka ‘dho, ‘ka mɛ ‘‘pɛpɛ =gban kë ma =klangdhiʋ̈ -nu ‘ka, ‘ka- -nu bɔ ‘‘yibhaa Dë, Gbö waa –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘tɔ ‘gü, kö ‘wɔn ‘‘pɛpɛ ‘a- zɔn ka –dhɛ ‘ka- -nu =klangkë -a ‘ka. –Ka –dhɛga, A ka ‘‘piʋ̈ yi ‘‘pɛpɛ =gban ‘ka, ‘ö zun- ‘ka ‘‘sɛ ‘‘dhiʋ̈toyi –bha (Matiö 28:18-20).

Klisi -bha -dɔmɛkɔkawɔn ‘kö bha –ya këdhɛ -kë kwa –gɔ kö ‘kwa mɛ -nu ‘ö tɛawɔn ‘‘yimüdhɛ ‘dhö- -nu –bha –ang bɔ ‘‘yibhaa ‘tɔ (dosɛng ! ) ‘ö -kë Dë, Gbö waa –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘gü. ‘Më -kë, ‘yö -dhɛ bha- ‘gü, ‘yö ‘yaa pö -sü ‘ka =dhɛ ‘tɔ -nu ‘gü (‘tɔ ‘gbɛ)? –A –gɛn –mü =dhɛ -ang –yaaga ‘wo bha –wo do (-kedosü) ‘ö kwa –bha –Zlan bha- ‘tɔ =në ,,Dë, Gbö waa –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘‘.

Zan 10:30 ‘gü, ‘wɔn ‘ö -gban –kwɛzlan ‘ö -gban ‘‘bhlaamaakëmɛ -së -bha –yö mü ‘ö- pö: „ Ma ‘dhö n Dë ‘dhö yi ... =plɛ?“ Abin ! ‘‘Kɛɛ: „ N Dë ‘dhö ma ‘dhö yi“. ‘Më -kë ‘kwa- pö „ =plɛ “ ‘Dhɛ Yesu –yö „ do “? –dhiang zë- -bha –a ‘gü? ‘Wɔn ‘kö bha –dho =mɔɔ- -bha ‘ö Zlanwopömɛ -zogban –a –bha zota ‘‘mɔɔsëëbhomɛ waa Zufö -nu –wɔngü. Dë waa- Gbö -wo do waa =plɛ! –A –dhɛa –bha kö ‘kwa bo kwa –zotasü -kɔ yaa –nu kë kö ‘kwa –zuugü -dhiang zë =dhɛ ‘wɔndɔmɛ ‘dhö.

‘Dhɛ Zan 14:9-11 ‘gü, Yesu –yö =gbɛkiëdhɛ =bhlëësü do –kë ö -de –bha mü: „’Mɛ =ya =kpan n –bha, kö =ya –kpan n Dë-bha“. Yesu –ya –zɔn =dhɛ waa ‘ö Dë -wo ‘koodhö, -kɔgbangü, ‘ö- -bhogblʋʋdhɛ ‘yaa ‘dhö, pëgban –dasü ‘gü Genɛzö 1:27. ‘Yö Yesu –ya pö ‘zü =dhɛ -wo –nu ‘ö- pö sië bha ‘wii ‘go ö -de ‘gü, ‘‘kɛɛ ö Dë ‘ö -tosɛa –kë ö ‘gü ‘ö ‘wɔn –nu –kë ö -kɔ ‘ka. Yesu –yö ö Dë ‘gü ‘yö -a Dë ‘dhö- ‘gü ‘pö. Kö -ya –zɔn =dhɛ -wo do –kɔgban –ta zuugü.

‘Dhɛ Zan 14:23 gü, Yesu –ya –pö: „’Mɛ N –dhɔ -ya –kë, -a –mɛ -yö N –wo ‘kun ‘‘gbɩɩ- ‘yö -a –dhɔ -dhö N Dë kë ‘yö yaa N Dë yi –dho yi –yadhɛ kë -a –mɛ ‘gü“.

Yesu –yö -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -këkopiʋ̈sü -dhiang =në- zë ya, ‘ö Dë -bha –Zuu, waa- gbö -bha ‘dhö.

Yesu –bha ‘‘plüünbhowo –nu ‘ö -gban ‘flëëdhe –Zuu nu –sü -bha bha (-numɛdhɛmɛ, Zan 14:26; 15:26; 16:13-15), -wo –këwɔn –kaɔngdo –zɔn ‘ö -gban –këdosü waa Dë waa- Gbö waa –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -kɔ ‘ka. –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘yaa ö -de ‘tɔ bhɔ, ‘‘iin –bhɛɛ faan ‘kamɛ ‘ö gbaɔdhe kë -sü ‘ka- -nu –gɔ, ‘‘kɛɛ ‘ö Yesu dosɛng =në ‘wo- ‘tɔ bhɔ, -kɔ do bha- ‘gü, Yesu ‘yii ö -de bɔ ‘‘dhiʋ̈ do, ‘‘kɛɛ -yö ö Dë =në- ‘tɔbhɔ -kpɛawo. Yi –bha –Zlan bha –yö -së ‘ö =zɔngsü (Matiö 11:28-30). Yö =në- -wɔn ‘gü ‘yö -dɔkogɔsü ‘ya- -nu –bha –këdosü ‘gü tongtongdhö, yö -mü =dhɛ mɛ ‘bhaa ö -de ‘sü ‘kpii- mɛ ‘bha –ta. Yö =në- -wɔngü ‘yö- Dë ‘dhö ‘gügbɩɩdhɛ ‘ö dhanggü waa- ‘dhɛ ‘ö ‘‘kpʋngtaa yö -a –gban dɔ -sü ‘ka –a =kwɛɛ-; -kɔ do bha- ‘gü, Yesu –yö -kɔmɔɔwɔnbhasü nu –sü ‘ka –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -dhɛ kö -yö =degliwö faan dɔ- ‘ka. –Dedhosiasü ‘ö ‘ö -dhɔ ‘gü yö =në- -nu –bha –bingüwɔn ‘ka ‘ö- -nu –bha –këdosü -gɛn ‘ka. Kwa –dho Zlangɔwɔn ‘gü ma kö ‘kwa kwaa =në- wo- -zü kö =ya kwa wɔkɔ -nu slëë- -ta kö ‘kwa kë -së =zɔngsü. –Yö -pa Ala –bha –desükpiidhɛ -bha. (-dhɛga -Kwlana al-Hashr 59:23 ‘gü, ‘wo Ala –dhɛsü ‘ka mü =dhɛ al-mutakabbir –desükpiimɛ).

-A –bha bhɛɛwo ‘wo- -dewɔndhiʋ̈sü -kë ‘ö Zan 17:21-23 ’gü bha, Yesu –yö ö Dë dhɛɛ‘‘ –kë ‘ö -bha =klang –nu –wɔn ‘gü ‘ö- pö: „ Kö -wo kë do =dhɛ -kɔ ‘ö ‘kwa do –a ‘ka- ‘dhö...kö ‘a kë -ang ‘gü kö -wo kë N’gü’pö... Kö -wo kë -mɔɔkwëësü ‘ka do“.

In this dialogue within the Holy Trinity Jesus summarizes his secret: We are one! This spiritual reality is the reason that separates us from the Jews and the Muslims. The spiritual unity of the Father and the Son in the Holy Spirit is the foundation of our faith. This unity however does not appear as a rational idea that stands as an object in front of us, but can be compared to a great magnet which tries to draw us into itself. The love of God is an attracting power.

Jesus asked his Father to make us one, so as he and his Father are one, he in us and the Father in him. The Holy Trinity is not an inconceivable dogma but a spiritual reality that will incorporate us in the divine existence by grace. We are called "the body of Christ" (Romans 12:4-5; 1 Corinthians 12:27; Ephesians 4:4,25) and "the temple" of the Holy Spirit (1 Corinthians 3:16 a.o.) and have the privilege to enter and abide within the Holy Trinity, in Christ (2 Corinthians 5:17; John 15:4) and in God himself (1 John 4:16).

The New Testament is full of indications to the secret of the Holy Trinity. Those who are keen on searching, reading and explaining may think over the following verses: John 17:1-3;20,21-23; Acts 1:4-5; 2:32-36; 1 Corinthians 2:10; 2 Corinthians 5:19; Galatians 4:4-6; Colossians 2:9-10; Hebrews 9:14; Revelations 7:10; 21:22-23; 22:3-4 and others. We should read these references to the unity of the Father, the Son and the Holy Trinity not only rationally but also praying, thanking and worshipping. Only the Holy Spirit can introduce us into the secret of the Holy Trinity. Then we will no longer consider it a boring theory, but confess it as a grand reality out of experience.

6.08 -- ‘Wɔngɛngodhɛ ‘wɛɛ ‘bha –nu ‘ö -këdosü ‘ö -wo ‘‘yɛa-

‘Wɔn –nu ;wo –gban –këdosü -yö -ziö mɛbhɩɩdhe –bha ‘wɔndɔdhe –ta. –Dhokoodhö ‘ö Zlangü bha kö ‘yï kë -Zuugüwɔn dosɛng ‘ka kö- ‘gümadhɛ ‘yaa ‘dhö. ‘‘Kɛɛ ‘‘mɔɔsëëbhomɛ ‘gbɛdhɛ -yö dhiang –zë wo –bha ‘wɔndɔdhe =në- -bha, ‘yö sü =dhɛ, -ang ‘‘piʋ̈, -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘yaa mü. Mɛ ‘wii ‘‘wɩ- ‘gümasü -bha, Yesu –ya –pö ‘‘guʋ̈ng ‘gü. –Kɔ do bha- ‘gü, ‘mɛ ‘ö- ‘‘piʋ̈ =dhɛ ‘ö -këdosü ‘gü pö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ ‘ö ‘yaa- ‘‘piʋ̈ ‘ö ‘wɔn ‘ö -gban Biblöwo –bha ‘ö- -dhiang ma –dho =mɔɔ- -bha ‘ö ‘wɔnzaɔn –nu ‘gbɛ ‘ö -tosɛa ‘gü ya- ‘bha –nu sü.

‘Yën- -yö ‘‘wɔkpö ‘ö =mɔɔ ‘‘kidhong ‘‘mliɔn 1,5 ‘‘sima –bha. ‘Yö- ‘yë- ‘‘zan ‘bha –nu ‘wo zun ‘‘sia-, ‘‘kilong ‘‘mliɔn 150 ‘‘sima ‘ö kwa =zinggü bha yözë =gban ‘gü -yö =dhɛpuudhɛ -nu kwa –dhɛ, ‘ö ‘‘siʋ̈ dɔ. pë -yaaga ‘wo ‘‘siʋ̈kpö ‘ka ‘wo pɛng dɔ bha –yö =nëngsü ‘ka ‘kwëë- ‘ö- -nu –kankwëë -dhɛ ‘yaa ‘dhö.

‘‘Yi –mɔɔ -bha ‘ö kpö kun, =dhɛ pë -kpɛa –nu ‘dhö pë -yaaga –dakopiʋ̈sü =dhɛ ‘‘dhuu ‘dhö ‘‘nɛnɛkpö ‘‘yi ‘‘vuu –nu. Pë -yaaga ‘wo bha –wo pë do =në- ‘ka.

‘Kɔ ‘‘dhi do –yö ‘kɔbhang =gblɛɛdhɛ -a ‘‘gbɛɛdhɛ waa- =truu ‘‘piʋ̈dhɛ.

-bha kë ‘ö- wo bha –a –dhü ‘dhö, -a ‘nii- waa- -zuu ‘dhö. –yö -kë -këdosü ‘ö- -bhapiʋ̈dhɛ ‘yaa- -bha =në- ‘ka.

‘Kɔdhigümɛ -nu kö Dë do, dhe do waa ‘në -nu. Mɛ gaɔ -yaaga ‘wo bha =në ‘wo- ‘kɔdhi –kë.

‘‘Yan bha mɛ ‘‘yan ‘ne ;;dhɛ mü, mɛ ‘‘yan tiidhɛ mü ‘yö mɛ ‘‘yan ‘‘puudhɛ ‘dhö mü. –A =gban =në ‘wo- -dhɛ mɛ ‘‘yanga.

=Tɔ -yaan –bha –a ‘‘kongkodhɛ mü, -a ‘‘puudhɛ mü ‘yö -a –kö ‘dhö mü ‘yö -a –gban =në ‘wo- -dhɛ -tɔ -yan.

-Dhɛpuudhɛ -ga ‘ö ‘ka- wo sië bha –yö pë -yaaga –dakopiʋ̈sü =në- ‘ka ‘yö -kë -dhɛpuudhɛ ‘ka bha.

Pë =kong ‘‘pɛɛndo bha –a ‘‘pɛɛn –yö -yaaga ‘‘kɛɛ =waa- -ga –wa –pö =kong ‘‘pɛɛdo –mü.

Pëdhʋngsü -këkoodhösü -zɔn. ‘Mɛ ‘kö 1+1+1 –dho pë -yaaga =në- -slɔɔ; ‘‘Kɛɛ ‘mɛ ‘kö 1x1x1 –kë -yö -dho do =në- -slɔɔ. Mɛ ‘kö- Dë Gbö waa –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ bhakodha =dhɛ -a –blɛɛsü ‘dhö -kpan mɛ -yaaga =në- -bha. Mɛ ‘kö- Dë Gbö waa –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -dakoodhö -dho –kpan mɛ do =në- -bha.

Pë -böö -yö -kë ‘bluu- -bi, ‘‘yi waa wee =në- ‘ka. ‘Pë bha –a –dakopiʋ̈sü -yö ‘bluu- =në- ‘ka. –Wo –kë do –a –nu –bha –dakopiʋ̈sü ‘yaa –ke ‘bluu- ‘kasü ‘ka =gblɛɛn. kö =waa- kaan ‘‘kwëë =në- wo kö ‘‘wɔ ‘gü. –Kɔ do bha- ‘gü -a mɛ ‘bhaa =mɔɔ- bha kö -yö kë ö -deta –kan ‘ko –bhasü ‘ka ‘‘kɛɛ -wo –tosɛa –kë wo ‘ko ‘gü -mɔɔgüsü ‘ka.

‘‘Yi –kaakwëësü, ‘‘sukadhu waa =wëë -nu –kaankwëësü -gla pëdo =në- ‘gü. Kwa –mɔɔ -bha ‘kwa- pö =dhɛ ‘‘sukadhu –yö =wee ‘gü ‘ö =wee –depö ‘ö ‘‘sukadhu ‘gü ‘pö (Zan 14:10-11). –Wo –mɔɔ -bha ‘wo- pö =dhɛ +weeyi bha ‘‘yi –mü ‘‘iin =wee ‘ö ‘‘yi ‘dhö- -bha yö -mü, pë do =në -bha. –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ bha –wa –dhɛ ‘pö -Zuu (‘Wlɔmö 8:14, waa- ‘bha.) ‘‘iin ‘zü Atanna –bha –Zuu ‘‘iin ‘zü Dëmɛ -bha -Zuu (‘Wlɔmö 8:9; Këwɔn 8:39) ‘‘iin ‘zü Yesu –bha –zuu ‘‘iin Klisi -bhaa (_Këwɔn -nu 16:7; ‘Wlɔmö 8:9). Kö mɛ ‘bha –yö pë ‘‘yi bha- mü, kwa –mɔɔ -bha ‘kwa- pö =dhɛ =ya ‘‘yi mü, ‘ö ‘kwa dho- pö =dhɛ ‘‘yi –ya –mɛ ‘gugü, kö ‘‘sukadhu ‘‘yi –ya –mɛ ‘gü ‘pö, kö =wee ‘‘yi –ya –mɛ ‘gü ‘zü, , kö ‘‘sukadhu ‘‘yi –ya –mɛ ‘gü. –Kɔ do bha- ‘gü (Zan 7:39), -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ (Zan 14:17; 1 Kodhɛngtö 6:19; 2 Timote 1:14), Atanna –bha –Zuu (‘Wlɔmö 8:9) ‘‘iin Klisi –bha Zuu (1 Piɛdhö 1:11) kö -yö kwa ‘gü ‘‘iin kö Klisi kwa ‘gü (‘Wlɔmö 8:9b; Efɛzö 2:17) –ya –zɔn =dhɛ -yö kwa ‘gü ‘‘iin kö -a dë waa- Gbö Fils (Zan 14:23). ‘Wɔn zaɔ ‘‘pɛpɛ ‘ö go –tosɛa ‘gü bha ‘yii kë ‘wɔnzzɔnka ‘ka! ‘waa mɔɔ- -bha ‘wo –zotandge –zɔn pëbha ‘ka. =ya kë =dhɛ -zotandhe –zɔnkapë -yö -dhö, kö ‘yaa –zotandhe ‘ka. Yö =në- -wɔn ‘gü ‘yö ‘wɔnzɔnka –nu ‘kwa- -kë bha ‘wii kë -zotandhe ‘klɔɔpöpë ‘ka.

Pëzɔnka –nu ‘wo bha –ang =gban –wa –zɔn =dhɛ pë ‘gbɛ -dakopiʋ̈sü -mɔɔ -bha ‘ö -kë pëdoka =dhɛ -kɔ ‘ö- ‘ka –wo ‘bha –nu ‘gü -a ‘dhö zii ‘ka =be. ‘‘Kɛɛ -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -ya –kë ‘yö ‘kwa –da –deegü -kpɛɛwo kwa –bha ‘wɔndɔdhe ‘gü waa –zotakɔ -dee ‘ö -wo mɛbhɩɩdhe –dhɛ zangta =dhɛ -gɔgüwlüü ‘dhö mɛ ‘gü.

Yi ‘dhang –bha ‘‘dhiʋ̈ =dhɛ Yesu –yö -ya –sü ‘ka ‘ö Dë ‘‘sɔɔ ‘‘gɔ -gloo –ta dhanggü, ‘‘kɛɛ yö -zë =gban ‘gü -yö -tasɛa –kë kwa zuë‘‘ ‘gü. ‘‘Mɔɔsëëbhomɛ ‘gbɛ =dede –bhaa ‘ka ‘wɔn ‘kö bha ‘yaa këwɔn ‘ka: ‘‘iin –yö dhanggü, ‘‘iin –yö kwa zuë‘‘ ‘gü, ‘‘kɛɛ -a =plɛ =gban ‘yaa kë ‘‘kwëë! Kwa- -dɔ =dhɛ ‘wɔnyaakëmɛ ‘ö za –yö go kwa –bha –a –bha –gasitɛ ‘gü yö -mü kwa ‘ka. ‘‘Mɔɔsëëbhomɛ -dho –dhɛga –a ‘gü: Kö ‘wɔnyaakëmɛ -mü i ‘ka ‘‘iin kö ‘mɛ za =ya ‘go- -bha –a ‘ka, ‘‘Kɛɛ ‘bhaa =mɔɔ- -bha ‘i kë ‘wɔnyaakëmɛ waa ‘mɛ za =ya ‘go- -bha –a ‘ka!

-Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -yö Klisi –bha =klang –nu –daan –Zuu ‘güwɔn do ‘bha ‘ka, ‘ö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ ‘yaa =mɔɔ- -bha kö -ya ‘bha ‘sü -ya ‘bha ‘to. Mɛbhɩɩdhɛ -bha ‘wɔnyökodhiʋ̈kɔ -yö ‘go –sü ‘ka –Zuugü -bha –nu ‘‘piʋ̈ vɛɛdhö. Yö =në- -wɔn ‘gü ‘ö- -dhɛ ‘dhö- -bha kö ‘kwa kwa zɔng =gbɛkiëdhɛ -nu bha- ‘gü -dhiangzësü ‘ka. ‘Wɔn –nu bha –be, kwaa –de ‘pö kwa- -da zaɔdhe ‘gü ‘ö ‘kwii ‘dhang- bho- ‘‘dhiʋ̈. Yö =në- -wɔn ‘gü -bhɛɛ -a –nu –wɔngüsü ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –wɔn ‘gü kö -dhɛ -yö ‘‘pʋ̈ -a –nu –ta -yö =bhlëësü ‘ö =dhɛ kaa- -nu ka –bha dhiangzësü ‘dhö ‘pö.

6.09 -- Dhiang ‘‘gʋ̈ngtasü ‘ö zun –këkoodhösü -bha –Kwlana ‘gü

‘‘Mɔɔsëëbhomɛ -nu ‘woo baa- -sü ‘ka, =dɛɛ, kö -wo wo –de –nu Biblöwo daansü -bha, yö -mü =dhɛ -wo wo –zota =dhɛ Biblö -yö bhasü ‘ka ‘‘gblʋʋ. ‘Wɔn ‘kö bha mɛ ‘bha ‘‘tʋ̈ng –yaa- ‘gü kö ‘yii kë =klang ‘‘gblʋ̈gblʋ̈ -nu ‘ka. ‘‘Mɔɔsëëbhomɛ ‘kpiidhɛ -wo ‘wɔn bha- -yɔɔ -slɔɔ -zotagüwɔn ‘sëëdhɛ ‘ö ‘‘mɔɔwogü bha- ‘gü. ‘Wɔn suu ‘ö bha =në- -wɔn ‘gü ‘yö ‘kwa dho –këkoodhesü mɔɔ-.

-Kwlana ‘gü. Kö ‘kwa dhiang zübho =aa, kwa –dho =mɔɔ- -bha ‘kwa ‘‘gwʋ̈ng –nu ‘wo –Kwlana ‘gü bha- sü, yö -mü =dhɛ ‘wɔn ‘gbɛdhɛ =dede ‘ö -Kwlana ‘gü bha –wo –go ‘wɔn zii –nu ‘wo- -bɛzë =në- ‘gü, ‘ö go ‘wɔn –nu ‘wo- -gɛndɔ wo ‘‘dhidhö =në- ‘gü -a ‘sëëdhɛ ‘wo- -dhɛ Mishna waa Talmud. A ‘‘pɛɛn ‘gbɛ ‘bha –nu mü ‘ö -kë ‘‘dhidho –dhiang ‘ö go Zlanwo ‘gü ‘wo- -gɛn dɔ =në- ‘dhö, waa ‘wɔn ‘‘zuu –zuu këmɛ ‘ö -zlanwo –dhɔ ‘yaa- -nu kë bha- -nu zëdhiang –nu. –A –dhɛ -ya –bha kö =gbɛkiëdhɛ -nu ‘ö go ‘Zufö ‘‘piʋ̈ ‘ö -Kwlana ‘gü bha kö ‘kwa- bho ‘mü, ‘‘kɛɛ kö -a –nu ‘klɔɔ- =dede ‘ö go Biblö ‘gü ‘wo- bho ‘mü bha ‘kwa- nu- -dhɛ. =Ya ‘go yö -zë ‘gü, -zotadhe ‘bha –nu waa –Kwlana ‘gü -wa –naa dɔ, ‘‘mɔɔwogü, -wo ‘wɔn ya- ‘güpökɔ ‘gbɛ =dede –kë.

-A ‘dhɛ -gban –këkoodhösü -bha, kwa –kpan –wokpö ‘‘sɔɔdhu –bha –Kwlana ‘gü, ‘ö- -zɔn =dhɛ Atanna –bha –kë ‘koodhösü -bha bha tɛawɔn –mü.

-Kpan klisi –bha Madhi ‘gü -kɔ
-Kwlana al-Anbiyâ’ 21, ‘‘dhiyanwo 91 et al-Tahrîm 66, ‘‘dhiyanwo 12 ‘yö Ala –wo do ‘bha –pö:
„ Yi yi –bha –wuu –da –a ‘gü“ !

–Kɔ bha =në ɔ̈ Klisi –yö -kë -a ‘ka Madhi ‘gü. Ala –yö ö -de ‘tɔ -pö ‘ö- pö „ yi“, -Ya –zɔn –dhɛ bha- ‘gü =dhɛ -këkopiʋ̈sü -mu. ‘Yö Ala –ya pö: ,,yi yi ‘‘tɛɛblü -dhɛ ‘‘wɛɛ ‘gü, dhebë bha yi ‘‘tɛɛwo –ya ‘gü ‘‘. Ala ‘‘tɛɛwo bha ‘yii kë ‘‘kië Gabliɛdhö ‘ka, ‘‘iin ‘zü ‘yii kë =dhɛ Gabliɛdhö =në kë ö -de ‘‘tɛɛwo bha- -blü Madhi ‘gu. –Yö -bɛnzësü ‘ka =dhɛ Ala =dede =në ö -de ‘‘tlɛɛwo –blü Madhi ‘gü. ‘‘Dhiyanwo =plɛ =gban –wa –pö =dhɛ Ala –yö ö ‘‘tɛɛwo –blü Madhi ‘gü, ‘yö- do ‘bha –ya pö =dhɛ -a ‘‘tɛɛwo –ya –kë ‘nëkpɔdhe ‘ka!

-Kwlanawo –nu ‘wo bha –wa –zɔn =dhɛ ‘wɔn –nu ‘o ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu -wa pö bha tɛanwɔn –mü =dhɛ Klisi –bha –bhɔ mɛ ‘kasü ‘dhö. –Dhɛ ya- ‘gü -yö -gban Ala –bha Klisi –dasü -bha Ala –bha –Zuu –kɔ ‘ka. –Ang –yaaga =gban: Zlan, -A –bha –Zuu waa Klisi –wo –dɔ zanggta mɛ -dhü do ‘ka.

‘‘Mɔɔsëëbhomɛ -nu –bha –kpɔɔwɔngümɛ -wo ‘gü -siö ‘yö ‘wo –wo bha- =slëë- -ta –a pö -sü ‘ka =dhɛ Isa bha Ala =në- -kë ö -wo ‘ka Madhi ‘gü. ‘‘Kɛɛ ‘wɔn bha ‘yaa ‘sëëdhɛ -nu ‘gü! –kpɔɔwɔngümɛ -nu bha –a –nu –zopiʋ̈wɔn –yö do, kö -wo Yesu –bha –kë -Zlan ‘kasü -wɔn zaɔ.

Ala –bha –Zuu –nu Klisi –dhɛ -sü
-Wo –kpan –wokpö -yaaga –bha –Kwlana ‘gü ‘wo- pö =dhɛ Ala –yö Klisi faan –dɔ -a –bha –Zuu ‘ö ‘‘Slëëslëë bha- –kɔ ‘ka, kö -yö -dhidhawɔn ‘‘mlümlüsü -nu kë. –A –wɔn ‘gü Yesu kë ‘‘yantiimɛ ‘‘yan pʋ, ‘ö =weemɛ -nu –dhɛbo, ‘ö gamɛ -nu bho ga ‘gü (-Kwlana al-Mâ’ida 5:110). –Kwlana –yö Klisi –bha –dhidha –kaɔndo ‘ö ‘yii- kë ö -de kaɔ -a –dhiang -zë, ‘‘kɛɛ ‘ö- -kë Ala –bha –Zuu ‘ö- -nu- -dhɛ =në- -kɔ ‘ka. ‘‘Kɛɛ ‘kwaa –kpan –a –bha yö Ala, waa- -bha –Zuu waa Klisi –wo yë -kë ‘kopiʋ̈ -tiaandhö ‘ka –mɔɔgüsü ‘gü -ee ?

‘‘Mɔɔsëëbhomɛ -naa –kpɔɔwɔngümɛ -nu –mɔɔ -bha –wa pö: Klisi –kɔ ‘yii =mɔɔ- bha, kö -yö -dhidha ‘bha –bha ‘bha kë ‘ö -de kaɔ; yö =në- -wɔn ‘gü ‘yö Ala –yö Djibril (Gabliɛlö) bɔ kö -ya faan dɔ kö -yö -dhidha kësü -kɔmɔɔwɔnbhasü -faan nu- -dhɛ. –kpɔɔwɔngümɛ -nu bha ‘waa Yesu –bha –dedhosiasü dɔ -a pö -sü ‘gü =dhɛ: ,,Gbö yaa pë ‘sü ö -degü kö -ya kë, kö ‘yii kë ‘pë ö -kpan ö Dë -bha kö -ya kë sië -a ‘ka. “ (Zan 5:19-23). ‘‘Kɛɛ ‘kwa ‘‘Mɔɔsëëbhomɛ do dhɛɛ‘‘ kë =dhɛ, ‘de =mɔɔ- -bha ‘ö mɛ bho ga ‘gü, -A –yɔɔ ‘wo- bɔ =nɛ: ,,Ala dosɛng!“ =Waa- pö ‘zü: „ =Ya kë kë ‘‘dhʋ̈ kö i- -pö =dhɛ Klisi =në Ala ‘ka –ee? “, -Dɔgɛnggdhösü =dede -ya –gɔ! –A yö -zë ‘gü Ala, -a –bha –Zuu waa Klisi –wo wo ‘kopiʋ̈ -piɔɔdhö.

Klisi, ‘‘dhiʋ̈sümɛkamɛ =dede
-Wokpö do ‘ö -Kwlanawo ‘gü ‘ö -gban Klisi bhɔ -sü -bha ‘ö Ala –ya pö =dewɔndhiʋ̈sü ‘ka:
„ Yi –dho –a kë ‘wɔnzaɔn ‘ka mɛbhɩɩdhe –nu –dhɛ; waa –gasitɛ (gbaɔdhe) ‘ö go yyi ‘gü» (Kwlana Maryam 19:21).

„‘Wɔnzaɔ “ bha –a ‘klɔɔ- ‘ö ‘‘mɔɔwo ‘gü =në ‘‘yanto ‘yö ‘‘yantomɛbhasü ‘ö go- ‘gü, ‘wɔnzaɔ, Ala –bha –dhidha. Klisi =në ‘‘yantomɛbhamɛ ‘ö ‘ö Ala –ya –ya mɛbhɩɩdhe –nu –ta –a ‘ka. –A ‘gü, ‘yö Zenɛzö ‘güwɔn ‘güwɔn –yö -kë Zenɛzö 1:27 et Zan 14:9.

Ala –ya –pö =dhɛ Klisi –yö -gasitɛ =në- ‘ka ,, (gbaɔdhe) [rahmatan]», ‘ö go, „yi ‘gü “. ‘wɔn bha –yö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu zuë‘‘ –wlüü, mɛ ‘dhɛ ‘wo mɛtiisɛ ‘gü -zotasü ‘ka. Yö -mü =dhɛ -Kwlanawo =gban, -a dosɛng –ë zziangü bha- -nu ü -yö -bho =nu: -Gasitɛ züdɔdhɛ -mü Atanna ‘ö Dë ‘ka =në- =kwɛɛ- (al-Rahmanu), ‘yö -gasitɛ bha- -sü ‘gükɔ =në -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘ka (al-Rahimu), -Ang –yaaga ‘wo bha ‘wɔn bha- -gɛngbansü -ya –nu ‘gü.

Kö ‘wɔn bha –yö -zuö ‘‘gʋ̈ngta, ‘yö Maadu, yö =dede, ‘ö ö -de =dhɛ, ,,-gasitɛ do ‘‘ : „Yi i –bɔ =dhɛ -gasitɛ ‘dhö ‘‘kpɔngtaa“ (-Kwlana al-Anbiyâ’ 21:107).

‘‘Kɛɛ Ala – ha –gasitɛ waa- -bha –numɛdhɛsü bha –yö ‘mɛ Maadu –bha –tosɛa ‘gü? ‘Yö nu ‘tɔng- -dee ‘ka, Sdhia, ‘ö -kë ‘‘sɛgɔ -todhʋ̈sü ‘dhangbhodhiʋ̈ -gɛngbanta ‘ka. ‘Tɔng- -nu ‘koo ‘‘dhʋ̈ bha ‘woo ‘‘mɔɔsëëbhomɛ do –zian dha, ‘‘kɛɛ -yö ‘mɛ ‘kö ‘wo wo –de –nu –a –dhɛ bha –yö za –dɔ -a –nu –bha. Kö -ya –zzɔn =dhɛ, Yesu –bha –dhidha –nu bha –wo Atanna –bha –gasitɛ =dede zaɔn ‘ka: -Yö ‘‘yuëdhi –dha, ‘ö mɛ bho gagü, ‘ö nu ‘flëëbhodhe ‘ka. =dhɛ bha =në- -gasitɛ =dede waa mɛwëëdhɛyösü ‘dhö- ‘gü.

Klisi, Ala –bha dhiangwo waa –Zuu ‘ö go –a ‘‘piʋ̈
Maadu –yö dhiang do –zë–gɛnyan ‘gbɛ =dede ‘ka ‘ö dho ‘ö dho Zlanwopömɛ Zan ‘ö pö =dhɛ Klisi bha =në Atanna –wo ‘ö -gla mɛ ‘gü (-Kwlana l ‘Imrân 3:39,45; al-Nisâ’ 4:171; Maryam 19:34). –A –dhɛ bha- ‘gü, Maadu –yö Klisi –bha –kɔmɔɔwɔnbhasü –dɔ =dhɛ Atanna –wo ‘gügbɩɩsü ‘dhö. Klisi ‘yii Atannawo –dhiang dosɛng zë, ‘‘kɛɛ -yö ‘Atanna –wo =dede =në- ‘ka. Yö =në ‘yö ‘wɔnyaa –tangga –zian ‘yaa- -bha –tosɛa –bha, ‘ö ‘‘dhʋ̈ -Kwlana ‘gü, yö -mü =dhɛ -a pö -wo waa- këwɔn bha –naa ‘yaa- =zinggü. –A ‘gü, Ala dhɔɔbhaa waa- -bha –Zuu –wo wo zzanggta.

-Kwlana –ya pö -sü ‘ka –gɛnyan ‘gbɛ =dede ‘ka =dhɛ Klisi –bha –dasü ‘yii kë =dhɛ mɛ -kpɛɛ -nu ‘dhö, ‘‘kɛɛ =dhɛ ‘mɛ ‘ö -kë Ala –bha –Zuu –kɔ ‘ka –a ‘dhö; -a gasü ‘gü, -yö -dho ö ‘go –dhɛɛ, Ala ‘gü (-Kwlana l ‘Imrân 3:55; al-Nisâ’ 4:158,171; al-Anbiyâ’ 21:91; al-Tahrîm 66:12). ‘Wɔngüma –kɔ ‘dhɛ bha- ‘gü, ‘‘mɔɔsëë -yö =yɔɔn –sü ‘ka –bɔ Yesu ‘kamɛ -nu –bha ‘wɔngümasü ‘ö -gban –këkoodhösü -bha –bha- ‘‘piʋ̈. –A –wëësü -dhɛ -mü =dhɛ,‘‘mɔɔsëëbhomɛ -bha –kpɔɔwɔngümɛ -nu -dho –wo ‘ö- pö =dhɛ Klisi –yö -wo ‘ö -dasü ‘ka Ala –bha –Zuu –kɔ ‘ka =në- ‘ka, ‘kö ‘yaa –yasü ‘ka –Kwlana ‘gü ‘sa.

Dhiang ‘ö -gban Zlan –këkoodhösü -bha –a ‘gü -wɔn
-Kwlana ‘gü -wokpö ‘gbɛ =dede –yö mü ‘ö ‘wɔn –nu ‘ö -gban Klisi –bha kësü -bha ‘gbaandhö -a –dhiang -zë. Yöö do, Madhi gbö, ‘yö- ‘‘dhiʋ̈ -yö =wlüü ‘tɔbhɔdhe ‘gü, dhanggü, kö =ya bo gasü ‘ka. Klisi –yö -tosɛa kë sië Ala ‘‘piʋ dɔ ‘kwa- wo sië ya- ‘gü.

Pöwo ‘ö -yasü ‘ka –Kwlanawo al-Mâ’ida 5, versets 116 à 117 ‘gü, Ala –yö dhɛɛ‘‘ –kpɔ Yesu –gɔ ‘ö- pö =dhɛ yö =në ‘ö =wɩ- -bha kö mɛbhɩɩdhe –nu –wo ö dhe waa yöö =dee –nu ‘sü =dhɛ zlan –nu ‘dhö Ala ‘‘piʋ̈. ‘Yö Klisi –ya –ya yɔɔ bɔ ‘ö- pö abinbhoo. ‘‘Kɛɛ Maadu –bha ‘‘tʋ̈ng ‘gü, Zlandhɔkëkɔ yaa ‘ö go –bɔ Yesu ‘kamɛ -nu ‘‘piʋ̈, ‘ö -kë =klangkësü ‘gü, ‘ö ‘wo gun- pö sië ‘‘dhiʋ̈ ‘‘mɔɔsɛ ‘gü penɛngsidhö Zlankëkoodhö -kɔ -dhiang zë -kɔ -piɔtasü ‘ka Zlan ‘dhö, Madhi waa Klisi –nu ‘‘gblʋʋ ‘‘piʋ̈. ‘‘Kɛɛ -bɔ Zlan –bha ‘kɔdhigümɛ -nu –dede ‘bha –bha ‘bhaa ‘dhɛ ‘kö bha –yö -zë -a –kë, Yö -zë ‘gü, Maadu –yö -wɩ ‘wɔn –piʋtasü ‘ö -gban Zlankëkoodhösü -bha bha- -bha. ‘Ö sü -a ‘dhɛ bha- -bha, ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –wa –pö =dhɛ ‘ö =ya kë ‘‘dhʋ̈ kö Zlan –yö ziö =në- wo Madhi =këng ‘yö ‘wo ‘në kpɔ bha. ‘Yö ‘wɔn bha, ‘wo- sü tɛawɔn ‘ka, -da –Zlandhiʋ̈kɔ suu ‘kö bha. ‘Kwa –dhɛga –a –ta, kwa –mɔɔ -bha ‘kwa- pö =dhɛ tɛawɔn –yö Maadu ‘‘piʋ̈! –Kë ‘koodhösü suu ‘dhɛ ‘kö bha ‘yaa ‘dhö! –A ‘dhɛ ‘kö Maadu –ya pö bha, ‘ö -kë -bhadhi –ya –sü ‘ö -bɔ Yesu ‘kamɛ -nu –bha bha –a –zun ‘‘dhiʋ̈ -bhlɔɔ ‘yaa ‘dhö. ‘Kwaa ‘dhang- bho kë ‘koodhoösü ‘ö -kë -bhɔ =nënggü -wɔn ‘ka bha- ‘‘dhiʋ̈, ‘‘kɛɛ -a Zlan –kë ‘koodhösü ‘dhɛ -Zuu ‘gü, ‘ö Atanna =dede –ya –pë -kë, -a bha –Zuu waa –a –wo ‘ka (Zan 1:1-14).

Dhiang –zingbɔsü ‘ö -Kwlana ‘gü Ala waa Klisi =zinggü bha –yö -wo =dhɛ, dɔ Yesu –gɔsü ‘dhö waa- -a –dasiasü =në ‘dhö, waa mɛ -zokunwɔn –nu ‘dhö. –Kɔ ‘‘pɛɛn ‘bha –ta, =Kang –nu bha –wo ‘sü -sü ‘ka =dhɛ „ –dɔ Yesu waa Ala ‘‘sɔɔmɛ ‘dhö “ . (-Kwlana l ‘Imrân 3:52; al-Saff 61:14).

-Kɔ ‘‘wɛɛ ‘bha –ta, Ala, kö Klisi =ya ‘dho dhanggü, kö -a –gɛn –yö -gbansü ‘ka –a –bha =klang ‘ö ‘wo =gbɛkiëkëmɛ -nu ‘ka bha- –nu ‘‘sɔɔ kö ‘yii wlüü‘‘ kö -yö ‘dho -zianwo =ko dhanggü. Ala waa Klisi –nu këwɔn –yö do, ‘wɔn bha –yö -a –nu –gɔta –mɔɔsüka ‘‘kwëë -Kwlana =dede ‘gü. –A –kë ‘‘dhʋ̈ -sü bha- ‘gü, ‘kwaa =mɔɔ- -bha kö ‘kwa –Zlanwopö -gɛn –dɔ Kwlana –tasü ‘ka. –A –gɛn –mü =dhɛ dhasü ‘yaa ‘‘mɔɔ- ‘sëëdhɛ ‘gü. ‘Kwaa ‘dhangbho –Kwlana –bha –go –Zlanpiʋ̈sü ‘‘dhiʋ̈. Yi ‘dhangbhosü -ya ‘‘dhiʋ̈ =dhɛ -Kwlana ‘gü bha, ‘wɔn –nu ‘ö -gban Klisi –bha –a ‘‘zɔ ‘‘pɛɛn ‘bha –nu –wo –Kwlana bha- ‘gü, ‘ö ‘Klisi bha =klangkëwo ‘bha –nu ‘wo mü; yi- nu –zëgüzë ‘yi- bho ‘ko –ta ‘dɔɔndhö, ‘ö ‘yii- -nu –ya –a –yadhɛ ‘gü Zlanwo ‘sëëdhɛ ‘gü =dhɛ -kɔ ‘ö- -dhɛ ‘dhö- -dhɛ ‘dhö- -bha =dhɛ yö kë- ‘ka –a ‘dhö. ‘‘Mɔɔsë -bha =dhuëng –zë bha ‘waa ‘‘tʋ dɔ ‘wɔn ‘bha –bha kö ‘yii kë -Kwlana ‘güwo –zë ‘ka. Wo =në ‘kwa dhiang zië sië -nu –dhɛ ya –a –nu –dewogüsü ‘ka. –A –dhɛ ‘yaa –bha kö -wokpö -nu ‘wo –Kwlana ‘gü bha ‘ka- pö kö ‘kwii- ‘gü ma –a ‘klɔɔ- ‘ka.

6.10 -- Zlan –bha –këkoodhösü bha –a =trɔɔn ‘ö -bɔ Yesu ‘kamɛ -nu -gɔ

-Klang –nu –wo kë ‘wɔn ‘ö -gban –këkoodhösü -bha bha- ‘güpö ‘‘puu ‘ka.

‘Dhɛ -kë ‘‘dhʋ̈, ‘yö ‘piɛdhö: „’Yö- ‘‘dhiʋ̈ -yö =wlüü Zlan –kɔsë ‘gü, ‘yö (Klisi) –Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈sslʋ̈ʋ̈ ‘ö go Dë ‘‘piʋ̈ ‘ö- ‘‘plüünbho bha- =slɔɔ, ‘yö -a =lɔɔ -dhɛ =gban ‘gü, =dhɛ -kɔ ‘ö ‘ka- yö sië ‘ö ‘ka- ma sië- ‘dhö. “ (Këwɔn -nu 2:33).

Zan do bha –ya –pö: „ ‘Dhuëë -yö ‘kpɔ Atanna ‘ö Dë ‘ka ‘ö Dëmɛ Yesu Klisi ‘ö, -a –bha –gasitɛ -kɔ ‘ka, ‘ö kwa –da –dɛɛ ‘gü, Yesu Klisi –bha –gogasü ‘ka, kë ‘‘dhʋ̈ kö -yö kë kwa –zoyedhɛ ‘ö ‘‘bhɩɩ…“ (1 Piɛdhö 1:3-10).

‘Yö pɔdhö -ya pö: „ ‘Yö yizë, yi ‘‘yan –kpan –bha ‘yö ‘yï- =gbɛkiëdhɛ -kë =dhɛ Dë =në- bɔ =dhɛ -a Gbö ‘ö mɛdhamɛ ‘ka –a ‘dhö. Mɛ ‘‘ʋʋ mɛ ‘ö- bho ö ‘dhibha =dhɛ Yesu bha Zlan Gbö -mü, Zlan –yö -tosɛa –kë -a –mɛ ‘gü, ‘ö yöö =dee ‘ö -kë -a –mɛ ‘gü“ (1 Zan 4:14-15; -Dhɛga ‘zü 5:12, 20).

‘Yö pɔdhö -ya pö: „ Zlan –ya ‘‘piʋ̈ kö mɛ =gban –wo kë dhamɛ ‘ka kö gagadede dɔsü bha –yö kë- -nu –gɔ. ‘Yö sü =dhɛ Atanna –yö do, ‘yö mɛ Zlan –nu =inggümɛ ‘dhö do ‘pö, Yesu Klisi ‘ö mɛ ‘ka, ‘ö ö -de nu gbaɔdhe ‘ka mɛ ‘‘pɛpɛ =gban –dhɛ“ (1 Timote 2:4-6; -Dhɛga ‘zü1 Kodhɛngtö 8:6; 2 Kodhɛngtö 3:17-18).

=Klang –nu –bha =gbɛkië -nu ‘zo- -kë -yö -bɔ mɛ =taama. ‘Yö sü =dhɛ =klang –nu bha –wo gagadede ‘ö -gban –këkoodhösü -bha –a –dhiang –zë kwa –bha –tosɛa ‘gü.

‘Wɔnyöbha do ‘ö -kë (mɛzii ‘ka) dheglizö do ‘gü –yö dho –wo ö gbö -dhɛ Liban, ‘‘kpigɔmɛ ‘ka Katadhö, ‘‘sɛ ‘ö -yasüka ‘‘sɛ ‘bha ‘gü. =Dhɛ ‘wo –ya –tabhlɩ -bha kö pëbhö ‘‘tʋ̈ng =ya =loo ‘yö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ do –tiaandhö do –dhɛ; ‘yö- pö- -dhɛ -yö -da ‘‘mɔɔsëë ‘gü këdhʋ̈ kö Ala –bha –gasitɛ -yö kë- -dhɛ.

‘yö- pö- -dhɛ -yö -da ‘‘mɔɔsëë ‘gü këdhʋ̈ kö Ala –bha –gasitɛ -yö kë- -dhɛ. ‘Yö -bɔ Yesu ‘kamɛ bha ‘ö- -yɔɔ bɔ ‘ö- pö: „ =ya kë =dhɛ ‘pe ;; ‘kö bhii nu n –dhɛ kö -yö kë -së -yö zziö- ‘ka –a ‘dhɛ n –gɔ -a –ta a –dho n –ota ‘pë ‘ï- pö bha- ‘gü“.
‘yö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ bha –ya pö ‘yö ‘më i –gɔ ‘yö ‘yaa yi –de ‘pö yi –gɔ ?“
‘Yö ‘wɔnyöbha bha ‘oö- pö: „Ala –yö kwa Dë ‘ka; -a ‘‘tʋ̈ng –yö kwa ‘gü, -yö n –dɔ ‘yö n –dhɔ ‘dhö- -kë. Klisi –yö Zlan –bha ‘‘bhlaanë ‘ö ma ‘wɔnyaa =gban bho n –bha –a ‘ka ‘yö yaa Zlan yi –kɔ -da ‘ko =kwɛɛ-. Za ‘yaa yöö dɔ n –bha ‘zü, -a –gɛn –mü =dhɛ Klisi =ya za bho n –bha Zlan –kuudhiʋ̈. Zlan –bha –uu –yö n’gü, ‘ö sü Klisi –bha n zuë‘‘ –zu ma ‘wɔnyaagɔsü -bha –sü bha- -bha. A dhiang –zë Zlan –dhɛ bhɛɛ‘‘ –sü ‘ka ‘yö ‘a- nuɛ‘‘ bho –tosɛa ‘ö ‘yaa yën’ö- nu n –dhɛ bha- -wɔn ‘gü. Gasü ‘yaa n –bhaa ‘ka ‘zü, ‘‘kɛɛ a –dho –tosɛa kë, ‘yö =dhɛ n Dëmɛ ‘dhö a –dho ‘go gagü yi ‘bha ‘ka (Zan 11:25-26).
‘Yö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ bha ‘ö dho, -zotasü ‘ka, -a –gɛn –mü =dhɛ -bɔ Yesu ‘kamɛ bha =ya –këkoodhösü ‘ö- -bha –tosɛa ‘gü bha- pö- -dhɛ, -kɔ -bhaasü -ziaan ‘ka.

Yi mɛ ‘‘pɛpɛ ‘ö Atanna –ya –nu –dhɛ ‘ö -bha yë ‘‘dhiʋ̈ ‘‘mɔɔsɛ ‘gü bha- -nu =tuaabho ‘gbɛ ‘yö ‘yi =bhɛɛ -nu –wɔn ‘gü, kë ‘‘dhʋ̈ kö =kpaɔdhɛ -yö ‘‘dhiʋ̈ ‘sü- -nu ‘ka –a –nu –bha dhiang –nu zë -sü ‘gü -gɔ -dho ’’mɔɔsëë -dhɛ ‘‘sia- -dhɛmɛ ‘wo- ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –kë ‘wo Maadu =këng bha- -nu ‘‘piʋ̈.

„Kö -gasitɛ ‘ö go Dëmɛ Yesu Klisi ‘‘piʋ,
Atanna –bha –dhɔ waa
Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -kɔ -da ‘kokwɛɛsü
-wo kë mɛ ‘‘pɛpɛ =gban ‘ka ‘‘piʋ̈ !“
(2 Kodhɛngtö 13:13)

6.11 -- DHƐƐKPƆ -NU

-A wopömɛ -nu!

=Ya kë =dhɛ ‘ka ‘sëëdhɛ -be ya- daan’’ =dedewo, ka –dho =mɔɔ- -bha ‘ka dhɛɛkpɔ -nu ya- -nu –yɔɔbɔ -bhaasü ‘ka. Mɛ ‘’ʋʋ mɛ ‘ö dhɛɛkpɔ -nu ya- 90% -yɔɔbɔ ‘sëëdhɛbe ‘’sueisiö ya- ‘gü, -dho =mɔɔ- -bha ‘ö- =trɔɔn ‘’sëëdhɛ ‘ö:

DAANPË
Pë =bhlëësü ‘wo dho =mɔɔ -bha ‘wo bɔ- -ta ‘wo Klisi –wɔn -dhiang zë- ‘ka ‘’mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ

-Yö =dhɛ faandɔwo ‘ö dho Yesu –bha bɔmɛ -nu ‘wo dho kë ‘diaa’’ –nu ‘’piʋ̈

 1. –Wokpö -nu ‘ö ‘‘mɔɔsëë ‘gü ‘wo ziö sië- ‘gü -kpɛɛwo bha  (chahada) -a ‘klɔɔ- -mü më ‘ka? 
 2. –Kɔ -mɛɛ =në Maadu ‘dhö -kɔ Zlan këkoodhösü ‘ka?
 3. –Gɛnyan =dhɛ =në ‘kwa- -wopö- ‘ka –Kwlana ‘gü =dhɛ Klisi ‘në ‘yaa Ala –gɔ? –kɔsü bha- -gɛn –mü ‘ka 1 Zan 2:18-25?
 4. ‘Më ‘yö Isa ‘yö -kë ‘‘mɔɔsɛ ‘gü Madhi gbö ‘ka ‘yö ‘yaa kë Zlan Gbö -Zë ‘ka?
 5. ‘Më -kë ‘yö -Kwlana –yö =nëng –ta =dhɛ Klisi –yö Ala –bha =dhuëng ‘ka ‘yö gun ö -gɔ ‘dho sië- -dhɛ ‘‘sia-?  
 6. ‘Më -kë ‘yyö -Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘yaa =mɔɔ- -bha kö -yö kë ‘‘mɔɔsɛgü? ‘Më ‘ö- -zɔn ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -bha –Zuugü –tosɛa ‘gü?
 7. ‘Më -kë ‘yö Ala ‘yaa =mɔɔ- -bha kȍ -yö ‘sü =dhɛ mɛ Dë ‘dhö ‘‘mɔɔsëë ‘gü?
 8. Zlandɔsü bha –a –mɛɛ =në- -wɔn ‘dhö ‘tosü ‘ka ‘‘mɔɔsëë ‘gü?
 9. Zlanwo ‘sëëdhɛ -blɛɛsü ‘gü -a –wokpö -yaaga –blɛɛsü bha –yö ‘më- -zɔn –këdosü waa –këkoodhösü ‘gü? ‘Më -wokpö -nu bha ‘ö- -zɔn kwa –dhɛ kwa –bha dhiang –zë ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu    –dhɛ -sü ‘gü? 
 10. ‘Më -kë ‘yö Atanna ‘dhö -Nëngkwëë zii ‘gü ‘yö =ya ö ‘tɔpö ‘yö- pö “ yi  “?  ‘Tɔ ‘ö -kë „Elohim“ ‘ka Eblö -wo ‘gü bha- ‘klɔɔ- -mü   -më ‘ka?
 11. ‘Yö kwa –dho =mɔɔ- -bha ‘kwa Aalɔn –bha ‘dhuëë- -nu bha- ‘klɔɔ- pö (Nombres 6:24-27) waa sedhafɛn –nu –bha –dhɔkëdhe ‘ö -zuugü ‘sëëdhɛ ‘wo- Ezai Ezai 6:3 ‘gü mü =dhɛ kö -yö zlan –bha –kë ‘koodhösü ‘ö -yaaga bha- -zɔn? 
 12. ‘‘Tan ‘sëëdhɛ 2:1-7 –yö kwa =klang –kë -këdosüka mü =dhɛ
 13. Qu’est-ce que le Psaume 2:1-7 nous enseigne à propos de la Trinité?
 14. –Yö -kë mü =dhɛ ‘yö Eblö -bɛnzëmɛ (1:9) –yö ‘‘Tan ‘sëëdhɛ 45:6-7 ‘gü pö- ‘ka? –a ‘dhɛ bha –yö ‘më- -zɔn kwa –dhɛ kwa –bha dhiang –zë ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ -sü ‘gü ? 
 15. ‘Më -kë ‘yö ‘‘Tan ‘sëëdhɛ 110:1 ‘ö -kë ‘ka Zufö -nu waa ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –gɔ?
 16. ‘‘Plüün bhowo –nu ‘wo =Nëngkwëë zii ‘gü bha –a ‘klɔɔ -mü -më ‘ka Zufö waa ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –gɔ? 
 17. –Wokpö ‘ö -kë „ Emanuɛdhö“ ‘ö Yesu ‘tɔ ‘ka bha- ‘klɔɔ- -mü -më ‘ka? =Dhɛ -mɛɛ ‘‘plüünbhowo bha ‘ö -bɛnzësü ‘ka- -bha ? 
 18. –Yö -kë mü =dhɛ ‘yö -kë ‘koodhösü ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘ö bha ‘ö dho ‘ö zun- ‘ka Yesu –bha –bɔyibhaasü ‘ö zuudɛɛn =bhaa –a –bha? –Wokpö klöö- ‘ö Atanna –ya pö kö Yesu –yö ‘go sië ‘‘yi bhaa bha- ‘klɔɔ- -mü më ‘ka ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ ? =Ya kë =dhɛ Atanna ‘gügbɩɩdë =yaa- pö =dhɛ ‘ö ‘nëkpɔ =be =dhɛ kwa ‘dhö,  -më =në dho- -kɔ bho- do ‘kpɔsü -bha -bha?
 19. –Kɔ -mɛɛ =në Yesu –yö ‘ö -duɛɛ ‘ö -kë „  Klisi “  ‘ka bha- ‘klɔɔ- pö- ‘ka –bhɛɛgükɔ ‘gü Nazadhɛtö? ‘Wɔn ‘ö- -zɔn kö -yö -këdhosü ‘güpö kö -a ‘gü ma =dedewo?
 20. ‘Më -kë Yesu ‘yii- pö: „Yaa n Dë yi =plɛ“? ‘Më -kë ‘ö ‘kwa Zlan =plɛ =në- -dhiang zë ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ ‘‘tʋ̈ng =gban ‘gü?
 21. ‘Më ‘kwa dho =mɔɔ- -bha ‘kwa- =daan Zan 14:9-11 ‘wɔn –nu ‘wo –gban –Këkoodhösü ‘ö -dingkpɔsüka klɔklɔdhö bha- ‘gü ?
 22. –Yö -kë -mü =dhɛ ‘yö Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ -yö =bhlëë -ya Zlan Gbö   -bha =dhɛ -kɔ ‘ö Gbö -depö ‘ö =bhlëë -ya Dë -bha -kɔ ‘ö- ‘gü -a ‘dhö ?
 23. ‘Më Yesu –ya ‘‘plüünbho Zan 14 :23 –këkoodhö -sü ‘gü ?
 24. Keëwɔn suu –mɛɛ =në -nu =në gun Zlan ‘gü ‘yö Yesu –ya –zɔn kwa –dhɛ Zan –bha ‘sëëdhɛ 17:21-23 ‘gü?
 25. ‘Më -kë ‘yö -wokpö ‘ö Zlan ‘tɔ ‘ka  bha ‘ö -kë -këkoodhösü ‘ka bha ‘ö- zëkadhɛ ‘yö =kë- -bha Glɛɛwo ‘gü ? ‘Më -kë ‘yö -wokpö ‘ö -kë „Zlan –këkoodhösü“ -bha bha –yö -a pökɔ =dede ‘ka tɛawɔn =dede ‘gü kö -yö kë Dë, Gbö, waa Zuu ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ ‘ka ? Kwa –dho kwa –gɛn –gban –më =dede =në- -ta –dhɛ bha- ‘gü kö ‘kwa =mɔɔ- -bha ‘kwa dhiang zë ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu waa Zufö -nu =gban –dhɛ.
 26. –Kɔ -mɛɛ =në ‘yën-, ‘yën ’‘zan, ‘yën- -bha ‘‘wɔdɔsü -nu ‘wo Atanna –bha –këkoodhö -sü -zɔn ?
 27. –Kɔ -mɛɛ =në ‘ö ‘bhupë -nu, ‘‘wɔbhü -nu, ‘‘yi –këpë -nu, ‘‘tɛɛ -blü mɛ -bhapë -nu, pë -kë ‘‘wɔɔsüpë suu =gban ‘‘pɛpɛ bha –a –nu –dakwëësü ‘wo Zlan –këkoodhösü -zɔn ?
 28. ‘Më kwa =mɔɔ- -bha ‘kwa- =daan ‘‘yi ‘‘gblʋʋ ‘‘piʋ̈, mɛ -nu ‘‘piʋ̈ =dhɛ -dhokopiʋ̈pë -nu ‘dhö ?
 29. ‘‘Yanga ‘dhö, -tɔ -yaan ‘dhö pë =kɔnggüsü -nu ‘wo dho =mɔɔ- -bha ‘ö Zlan –bha –këkoodhösü -zɔn ?
 30. –Naa –mɛɛ =në 1+1+1 waa 1x1x1 =zinggü? –kɔmɛɛ =në ‘bluu –bi, ‘‘yi waa ‘‘sɛkɛ ‘wo –gla ‘bluubhɛ ‘ka? 
 31. ‘Më -kë ‘yö -tosɛa ‘gü -wɔn –nu ‘wo ‘yi =gban ‘ka bha ‘ö- -zɔn Zlan –bha –bha –këkoodhösü ‘‘slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈ bha- ‘ka ? ‘Më -kë ‘yö -bɔ Yesu ‘kamɛ -nu ‘wo –zota =dhɛ -kɔ bha- ‘dhö ? –Më =në ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –mawɔn ‘dhö- -bha ‘kö -wo –zuugüwɔn –nu ‘ö kwa –wo ‘yaa- ‘gü do bha- ‘gü ma ?
 32. Maadu –yö ö -zota Madhi bha Klisi ‘kpɔsü ‘gü mü =dhɛ ? –a –bha ‘wɔngümakɔ bha –yö -dho kwa –takun mü =dhɛ kwa –bha dhiang –zë ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ -sü ‘gü ? 
 33. –Yö -kë mü =dhɛ ‘yö Klisi faan –yö dɔ Atanna –bha -Zuu ‘gü ‘ö „-këdosü ‘ö yëkësü ‘gü -a -zɔn Ala ‘gü waa –bha –Zuu waa Klisi ‘gü ‘pö ?
 34. –Kɔ -mɛɛ =në ‘ö -Kwlana –ya –zɔn ‘ka =dhɛ Klisi =në ‘‘dhiʋ̈sümɛkamɛ dosɛng „Ayatollah“ ‘ö Atanna –yö -kɔyɛbha –a ‘ka ? ‘Yö -kɔ -mɛɛ =në ‘ö -Kwlana =klanggɔmɛ -nu ‘wo mɛtiisɛ ‘gü -sɛ ‘gü -wo =mɔɔ- -bha kö -wo =yɔɔ -Zlankȅkoodhösü ‘ka klöö- ?
 35. –Kɔ -mɛɛ ‘ö- -zɔn –Kwlanawo ‘gü =dhɛ Klisi –yö„ Atanna –wo do ‘bha ‘ka “ ‘‘iin„ –a -wo„ ‘ö -gla bha –dhö =mɔɔ- -bha ‘ö kwa  –takun dhiangzë -sü ‘gü ‘‘mɔɔ- ‘sëëbhomɛ -nu –dhɛ ?
 36. –Kɔ -mɛɛ =në Klisi dɔkɔ ‘güpö -kɔ ‘ö -Kwlana ‘gü bha ‘ö =dhɛ -yö „Atanna –bha Zuu ‘ka bha “ –yö kwa –takun –tosɛa ‘ö ‘yaa yën’ö -gban Madhi Gbö -bha bha- ‘güpö -sü ‘ka ‘‘mɔɔsëěbhomɛ -nu –dhɛ ?
 37. –Ala waa Klisi –bha dhiang ‘wo- zë kö =ya ‘dho dhanggü bha- ‘klɔɔ- -mü -më ‘ka ? ‘Yö ‘më -kë ‘yö- -dhɛ ‘dhö- -bha kö kwa –wo –yö kë koodhösü ‘ö ‘‘mɔɔsëë ‘ö  Maadu  –yö -kɔ -a ‘ka bha kwa –de ‘pö ‘kwa –kɔ ‘ka ‘pö ? –Kɔ -mɛɛ ‘ö ‘wɔn bha ‘ö =mɔɔ- -bha ‘ö -kë ‘wɔnsëka kö -yö Zlankëkoodhösüsü -zɔn ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ „ Zuugü“?
 38. –Këdosü ‘ö ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈dhɛ ‘gü bha –a ‘güpösü ‘ö ‘‘mɔɔsëëbhomɛ -nu –dhɛ bha ‘kpakpadhö bha –a ‘klɔɔ- -mü -më ‘ka? 
 39. Klisi –bha =klang –nu –bha =gbɛkiëdhɛ bha –yö –Këdosü ‘ö ‘‘Slʋ̈ʋ̈slʋ̈ʋ̈dhɛ ‘gü bha –a ‘güpösü -a –kɔ -ta ‘kpakpadhö ?
 40. Ka -mɔɔ -bha ‘ö -kɔ ‘ö -wokpö ‘ö -kë „ –Këkoodhösü “ ‘ka bha ‘ö -yasü ‘ka –dhɛ ‘ö- -bha Biblö ‘gü bha ‘ka- -dhɛ -zɔn –ee ?

Every participant in this quiz is allowed to use any book at his disposition and to ask any trustworthy person known to him when answering these questions. We wait for your written answers including your full address on the papers or in your e-mail. We pray for you to Jesus, the living Lord, that He will send, guide, strengthen, protect and be with you every day of your life!

Yours in His service,

Abd al-Masih and his brothers in the Lord

Send your replies to:

GRACE AND TRUTH,
P.O.Box 1806,
70708 Fellbach,
GERMANY

or by e-mail to:

info@grace-and-truth.net

Christ says:
The Spirit of the LORD is upon me,
because he has anointed Me
to preach the gospel to the poor.
He has sent Me to heal the brokenhearted,
to proclaim liberty to the captives
and recovery of sight to the blind,
to set at liberty those who are oppressed,
to proclaim the acceptable year of the LORD.
(Luke 4:18-19a)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on May 24, 2023, at 12:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)