Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 14-Christ and Muhammad -- 017 (The Peace of Muhammad and of Christ)
This page in: -- CEBUANO -- English -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

14. Kang KRISTO UG MUHAMMAD
Mga Nadiskubrehan sa Koran bahin

9. Ang Kalinaw ni Muhammad ug ni Kristo


Ang tanang mga Muslim mag-ampo sa matag higayon nga ilang hisgutan ang ngalan ni Muhammad:

“Unta sI Allah mag-ampo alang kaniya ug hatagan siya sa pakigdait.”

صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ْ

Ang ilang pag-ampo nagpaila nga ang kalinaw ni Allah wala pa moabot kang Muhammad, bisan kung ang iyang mga sumusonud nag-ampo alang kaniya sa tanang mga siglo! Si Muhammad mao ang propeta nga kanunay nanginahanglan sa pagpataliwala sa iyang katawhan, imbes nga balihon ang pamaagi.

“Sa tinuod si Allah ug ang iyang mga anghel nag-ampo alang sa Propeta. O kamo nga nagtuo, pag-ampo alang kaniya ug pagtimbaya kaniya uban sa pangumusta sa pakigdait.” (Sura al-Ahzab 33:56)

إِن اللَّه وَمَلاَئِكَتَه يُصَلُّون عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلِّمُوا تَسْلِيما (سُورَة الأَحْزَاب ٣٣ : ٥٦)

Diha sa Sura Maryam 19:33, si Kristo nagpamatuod:

“Ug ang pakigdait ania kanako, sa adlaw nga ako natawo, sa adlaw nga ako namatay, ug sa adlaw nga ako gibanhaw nga buhi.”

وَالسَّلاَم عَلَي يَوْم وُلِدْت وَيَوْم أَمُوت وَيَوْم أُبْعَث حَيّا (سُورَة مَرْيَم ١٩ : ٣٣)

Ang Anak ni Maria mao ang Prinsipe sa Kalinaw, nga nagpuyo sa iyang yutan-ong kinabuhi nga adunay kalinaw gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan. Walay nakapahimulag Kaniya gikan sa Iyang mahangturong panalangin.

Ang pagkatawo ni Kristo gikan kang Birhen Maria nahitabo sumala sa kabubut-on ug ang gahum sa Dios. Natawo Siya nga walay sala. Ang tinuod nga kalinaw sa Dios naa Kaniya gikan sa pagsugod sa Iyang kinabuhi. Ang ebidensya niining kamatuo-ran naabli ang langit ug ang mga anghel nanganta, himaya sa Dios sa kahitas-an ug kalinaw sa yuta sa taliwala sa mga gikahimut-an niya.” (Lucas 2:14).

Si Kristo namatay sa usa ka tinuod nga kamatayon. Wala siya namatay sa Iyang kaugalingong sala, apan ingon nga puli alang sa atong mga sala. Bisan sa Iyang kamatayon, si Kristo nakasinati sa kalinaw sa Dios. Namatay ang tawo tungod sa ilang ngil-ad nga mga sala, “kay ang bayad sa sala kamatayon” (Roma 6:23). Apan ang Dios labi nga nahimuot sa dihang namatay si Kristo, tungod sa Iyang paghulip sa kamatayon, nagpasig-uli Siya sa mga tawo. Busa, ang kalinaw sa Dios nangulo sa kamatayon ni Kristo.

Ang pagkabanhaw ni Jesu-Kristo gikan sa patay mao ang labing dakong pamatuod sa Iyang pagkabalaan. Kung si Kristo nakahimog usa ra ka sala sa tibuok niyang kinabuhi, ang kamatayon nakakaplag og usa ka ligal nga gahum Kaniya diha sa pagkupot niini, sama sa nahitabo kang Muhammad. Apan si Kristo wala gayod makahimo bisan usa ka sala, dako o gamay! Tungod niini nga katarungan, nadaog Niya ang kamatayon ug nabanhaw ingon nga usa ka mananaog gikan sa ngitngit nga gahum. Si Kristo buhi--- Namatay si Muhammad! Ang tanang Muslim niini nga kamatuoran sa dihang ilang hisgutan ang ngalan ni Kristo, nga nag-ingon:

“Ang kalinaw anaa Kaniya!”

عَلَيْهِ السَّلام

Nasayod sila pag-ayo ug nagpamatuod nga Siya nagpuyo sa hingpit nga pakigdait uban sa Dios.

Si Muhammad nakasinati sa mapait nga paglutos sa Meca, apan sa dihang nahimo siyang gamhanan sa politika ug sa sosyodad, gilansad niya ang grabe nga pag-atake ug dugo-ong mga gubat batok sa Iyang mga kaaway. Usahay siya mahimo nga dili mapailubon ug dili mapasayloon. Diha sa Qur’an, nagsugo siya labaw pa sa napulo ug unom ka beses nga ang iyang mga kaaway, ang tanan nga dili magtutuo ug kadtong mipalayo sa Islam kinahanglan patyon:

“Ug patya sila bisan asa ninyo sila makita. Papahawa sila gikan kung diin sila palagputon ninyo; ang sedisyon labi pa kapait kay sa pagpatay. Pakig-away kanila dili haduol sa Gidili nga Moske, (sa Mecca) hangtod nga sila makig-away kaninyo didto; unya kung sila makig-away kaninyo, patya sila, ingon niana ang bayad sa dili magtutuo.“ (Baqara 2:191)

وَاقْتُلُوهُم حَيْث ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُم مِن حَيْث أَخْرَجُوكُم وَالْفِتْنَة أَشَد مِن الْقَتْل وَلا تُقَاتِلُوهُم عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام حَتَّى يُقَاتِلُوكُم فِيه فَإِن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهُم كَذَلِك جَزَاء الْكَافِرِين (سُورَة الْبَقَرَة ٢ : ١٩١)

“Busa ayaw pagkuha alang sa inyong mga kaugalingon nga higala uban kanila, hangtud nga sila molalin sa dalan ni Allah; unya kung sila motalikod (gikan sa Islam), dakpa sila ug patya sila bisan asa ninyo sila makita ug ayaw pagkuha bisan kinsa nga higala ni magtatabang sa taliwala nila.” (Sura al-Nisa’ 4:89)

فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُم أَوْلِيَاء حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيل اللَّه فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُم وَاقْتُلُوهُم حَيْث وَجَدْتُمُوهُم وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُم وَلِيّا وَلا نَصِيرا (سُورَة النِّسَاء ٤ : ٨٩)

“Ug pakig-away kanila, hangtod wala nay panagbangi, ug ang relihiyon hingpit nga si Allah.” (Sura al-Anfal 8:39)

وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لا تَكُون فِتْنَة وَيَكُون الدِّين كُلُّه لِلَّه (سُورَة الأَنْفَال ٨ : ٣٩)

“Busa sa dihang ang sagradong mga bulan milabay, patya ang magsisimba sa mga diosdios bisan asa sila makit-an, ug kuhaa sila ug libutan sila, ug higda ug paghulat alang kanila sa matag dapit sa pagbanhig.” (Sur al-Tawba 9:5)

فَإِذَا انْسَلَخ الأَشْهُر الْحُرُم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين حَيْث وَجَدْتُمُوهُم وَخُذُوهُم وَاحْصُرُوهُم وَاقْعُدُوا لَهُم كُل مَرْصَد (سُورَة التَّوْبَة ٩ : ٥)

Si Muhammad wala magdalag kalinaw sa kalibutan, apan dag-hang mga gubat. Gipadala niya ang iyang mga sumusunod sa mga pagsulong ug sa balaang mga gubat labaw sa katloan ka beses. Siya mismo miapil sa pag-atake ug mga ekspedisyon baynte nuwebe ka beses. Siya nagmando sa iyang katawhan aron sa pag-ula sa dugo sa iyang mga kaaway. Siya mao ang panig-ingnan sa mga magtutuo ug ang pangulo sa politika sa Peninsula sa Arabia.

Mahitungod sa malumo ug mapaubsanon nga si Kristo, gilutos Siya nga mapintas sa mga Judio apan wala Siya nagdepensa sa Iyang kaugalingon sa usa ka espada. Gidid-an niya ang Iyang mga sumusunod sa pag-ula sa dugo sa Iyang mga kaaway, nga nagmando kang Pedro: Ibutang ang imong pinuti sa iyang dapit, kay ang tanan nga mogamit sa espada mamatay sa espada. (Mateo 26:52) Bisan kinsa nga Kristiyano nga nakig-away aron ipakaylap ang Kristiyanismo gamit ang makamatay nga hinagiban, pagpaagas sa dugo sa ubang mga tawo, nakalapas sa kabubut-on sa Dios; hukman siya ingon nga masinupakon sa mga mando sa Prinsipe sa Kalinaw. Ang mga Muslim, bisan pa gisaaran nga bisan kinsa ang mamatay sa usa ka balaan nga giyera mosulod dayon sa paraiso. Si Kristo ra ang nagpahimutang sa tinuod nga kalinaw nga walay nakig-away ug nagpatay. Gihimo ni Muhammad nga katungdanan sa matag Muslim nga makig-away batok sa iyang mga kaaway. (Tan-awa usab sa Suras al-Nisa’ 4:95-96 ug al-Furqan 25:52) Gipalabi ni Kristo ang pagpaagas sa kaugalingong hamiling dugo aron pagluwas sa Iyang mga kaaway aron dili sila mamatay. Siya nag-ampo alang kanila. “Amahan pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.” (Lucas 23:34). Si Jesus ra ang tinuod nga Muslim, kung atong hunahunaon ang gipasabot sa pulong nga “Muslim”, nga mahimong usa ka gigikanan sa Arabik nga pulong Salaam, nga nagpasabut nga “kalinaw.” Ang usa ka tinuod nga Muslim usa ka magbubuhat sa kadaitan nga nagtugyan sa iyang kaugalingon sa Dios sa Gugma nga nag-alagad Kaniya lamang.

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 06, 2023, at 06:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)