Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 14-Christ and Muhammad -- 020 (Who is the Greatest?)
This page in: -- CEBUANO -- English -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

14. Kang KRISTO UG MUHAMMAD
Mga Nadiskubrehan sa Koran bahin

12. Kinsa ang Labing Dako?


Kining seryosong pangutana dili angay nga itudlo kang Kristo ug Muhammad. Sumala sa sukdanan sa tawo, pareho nga nakaabot sa usa ka sukaranan sa pagdawat nga wala pay uban pang magtutukod sa relihiyon nga nakaabut. Ang Islam 1.6 Bilyon nga mga tawo, 1,388 ka tuig pagkahuman pagkamatay sa magtutukod niini. Kadtong nag-angkon nga nagsunod kang Kristo milapas sa 2.2 bilyon nga marka. Walay partido sa politika, walay pilosopiya ug walay ideolohiya nga nagtapok sama sa kadaghanan gon sa kadaghan sa mga sumusunod sama nila ni Kristo ug ni Muhammad sa miaging mga siglo.

Gipasidan-an ni Muhammad ang iyang mga tawo sa Mecca ug makalahutay sa grabe nga paglutos alang sa napulo ug duha ka tuig. Apan pagkahuman sa iyang paglalin sa Medina kaniadtong AD 62, ang tanan nabag-o. Nahimo siyang usa ka lider nga nasinati ang politika, balaod ug giyera. Diha sa mata sa iyang mga sumusunod, siya mao ang ulo (Imam) sa tanang mga magtutuo, ug ang ambahador ni Allah alang sa nasud nga Muslim (al-Umma).

Si Kristo Mismo dili andam modawat sa pangutana: Kinsa ang labing dako? Gipaubos Niya ang Iyang Kaugalingon ug gipahayag nga wala siya mianhi aron alagaran apan aron moalagad ug ihatag ang iyang kinabuhi ingon nga usa ka lukat alang sa kadaghanan. Siya miingon sa Iyang mga sumusunod, “Bisan kinsa ang gusto mag-una kinahanglan nga katapusan, ug bisan kinsa nga magtinguha nga mahimong usa ka magmamando, kinahanglan mag-alagad sa tanan.” (Mateo 10:42) Nagsaad siya nga ang maaghop lamang ang makapanunod sa yuta (Mateo 5:5) si Kristo wala lamang nagsangyaw apan iyang gikinabuhi usab ang Iyang mga pagtulon-an. Bisan pa sa Iyang hilabihang gahum, gipili Niya nga magpuyo nga mapaubsanon, nga isalikway sa mga tawo ug sa kataposan dugmokon sa dautang mga kamot.(Isaias 53:1-3) Sa dihang si Pedro misulay sa pagpanalipod Kaniya, gibadlong siya Niya nga nagsugo kaniya nga ibalik ang iyang espada sa sakuban niini ug dili babagan ang gitakda nga plano sa Dios. Nga nangayo sa Iyang puli nga ka-matayon alang sa kaluwasan sa katawhan. (Juan 18:11)

Si Kristo nagpamatuod usab sa Iyang awtoridad sa dihang Iyang gipasaligan ang mga matinumanon nga nangita: “Ang imong mga sala gipasaylo.” Si Kristo hangtod karon nag-ingon sa matag mahinulsulon nga makasasala: “Gihigugma ka sa Dios; Gipasig-uli Ko ikaw Kaniya. Ang pultahan Kaniya dakong abli alang kanimo.”

Wala gipadala sa Dios si Kristo aron ipahayag ang usa pa nga dili maagwanta nga balaod sa mga tawo. Si Kristo mao ang nagpakatawo nga kaluoy sa Dios. Diha Kaniya gipadayag ang gugma sa Usa ka Balaan. Busa Siya nahigugma sa mga maka- sasala. Gipanalanginan ang Iyang mga kaaway ug gidasig ang nangaluya. Si Jesus mao ang Kaluoy sa Tanang-Maluluy-on, ang Mabination. Gipamatud-an Niya ang Iyang Kaugalingon nga parehas nga hinungdan ingon nga Dios. Diha kang Kristo ang Espiritu sa Dios nahimong unod (Sura al-Nisa’ 4:171). Walay kalainan taliwala sa Iyang kaluoy ug sa kaluoy sa Dios. Ang Iyang pag-ula usa ka libre nga tanyag sa Dios sa matag nawala nga makasasala. Bisan kinsa ang makadawat sa Iyang grasya ug modawat sa Iyang pagkamatarung sa walay katapusan makig-uli sa Dios. Kadtong mga nagatuo Kaniya sa katapusan makaila ug makakita sa posisyon ni Kristo, nga nagalingkod sa toong kamot sa Makagagahum. Ang kaluoy ni Kristo dili mohunong, magkondena o maglaglag kanato, tungud kay gipakamatarong ug gitubos Niya kita.

Ang mga sumusunod ni Kristo dili obligado nga mag-antos ni ilalum sa Balaod ni Moises o ilalum sa Sharia ni Muhammad. Nagpabilin sila sa grasya sa Dios nga gipadayag sa Ebanghelyo ni Kristo. Bisan ang Qur’an nagpamatu-od niining talagsaong pribelihiyo sa mga sumusunod ni Kristo:

“Ingon niana, tugoti ang mga tawo sa Maayong balita maghukom sumala kung unsa ang gipadala ni Allah (i.e. ang Maayong Balita). Bisan kinsa ang dili maghukom uyon sa gipadala sa Dios kini mao ang dili- diosnon.” (Sura al-Ma’ida 5:47)

وَلْيَحْكُم أَهْل الإِنْجِيل بِمَا أَنْزَل اللَّه فِيه وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنْزَل اللَّه فَأُولَئِك هُم الْفَاسِقُون (سُورَة الْمَائِدَة ٥ : ٤٧)

Ang Qur’an legal nga nagpalingkawas sa mga Kristiyano gikan sa Sharia ug gikumpirma sila sa grasya sa Maayong Balita. Ang kaluoy ni Kristo naghatag kanila sa hingpit nga kalinaw sa kasingkasing ug hunahuna. Ang ilang espirituhanong kusog gikan sa kasigurohan sa kaluwasan nagdala kanila sa mga serbisyo sa gugma pinasikad sa walay katapusang paglaum.

Si Kristo labi pa nga nagpaubos sa Iyang Kaugalingon ug gihimaya ang Iyang Amahan sa langit, nag-ingon: “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, nag-ingon ako kaninyo, ang Anak walay mahimo sa Iyang Kaugalingon, apan kung unsa ang Iyang makita nga gibuhat sa Amahan; kay bisan unsa ang gibuhat Niya, gibuhat usab sa Anak.” (Juan 5:19) Wala ba kamo nagtuo nga Ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania Kanako? Ang mga pulong nga gisulti Ko kaninyo, wala Ko gisulti sa Akong kaugalingon, apan ang Amahan nga nagpuyo Kanako Siya ang nagabuhat sa bulohaton (Juan 14:10) Sa ingon niini, gilimod ni Kristo ang Iyang Kaugalingon ug gihatag ang tanan nga pagtahod sa Dios nga Iyang Amahan. Gisugid pa Niya nga Ako ug ang Amahan usa ra” (Juan 14:8, 10:30).

Busa, bisan kinsa ang nagtinguha nga masabtan si Kristo kinahanglan magpaubos sa Iyang kaugalingon ug mangutana: Kinsa ang labing mapaubsanon? Si Kristo nagpaubos sa Iyang Kaugalingon sa punto nga gihimo Niya ang Iyang Kaugalingon nga usa ka tunglo alang kanato aron mahimo kitang pagkamatarong sa Dios diha Kaniya. Gitugyan Niya ang Iyang kaugalingon ingon nga usa ka pagtabon sa sala alang sa tagsa-tagsa ka dautang lalaki ug babaye—bisan alang sa mga mamumuno—aron sila mahigawas gikan sa pagkahinukman sa silot sa Dios, nga nabag-o ngadto sa mga magtutuo nga puno sa Iyang mahagturon nga gugma.

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 06, 2023, at 07:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)