Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 14-Christ and Muhammad -- 019 (The Mercy of God)
This page in: -- CEBUANO -- English -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Chapter -- Next Chapter

14. Kang KRISTO UG MUHAMMAD
Mga Nadiskubrehan sa Koran bahin

11. Ang Kaluoy sa Dios


Mabasa nato sa Qur’an nga si Allah nagtawag kang Jesus:

“Ingon nga ilhanan sa mga tawo ug usa ka Kaluoy gikan Kanamo.” (Sura Maryam 19:21)

آيَة لِلنَّاس وَرَحْمَة مِنَّا (سُورَة مَرْيَم ١٩ : ٢١)

Si Muhammad usab gitawag nga usa ka “kaluoy” sa Qur”an:

“Ug Kami wala magpadala kanimo gawas ingon nga usa ka kaluoy sa kalibutan.” (Sura al-Anbiya’ 21:107)

وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلا رَحْمَة لِلْعَالَمِين (سُورَة الأَنْبِيَاء ٢١ : ١٠٧)

Atong nailhan ang inspirasyon ni Muhammad lahi ug hinungdan gikan kang Kristo; ingon usab, ang kahulogan ug sulod sa kaluoy sa duruha ka mga tawo managlahi ang hinungdan.

Ang anghel nga si Gabriel mao unta ang nagdikta sa Qur’an ngadto kang Muhammad. Wala magkinahanglan si Kristo sa kabubut-on sa anghel kay Siya mismo ang nagpakatawo sa walay katapusang Pulong sa Dios. Bisan ang kalainan taliwala sa inspirasyon sa Maayong Balita ug sa Qur’an dako, mao usab ang kalainan sa kaluoy ni Kristo ug kana ni Muhammad dili matulayan. Ang inspirasyon ni Muhammad makit-an sa mga bersikulo sa Qur’an sa iyang napulo ka liboan nga mga deklarasyon sa Hadith (Tradisyon sa Islam) ug sa praktikal nga pamaagi sa iyang adlaw- adlaw nga paggawi (al Sunna). Kining mga gigikanan gihiusa ug gitipon sa balaod sa Islam (Sharia), nga gilangkuban sa mga mando ug mga pagdili. Gihimo niini nga balaod ang tanang dagway sa kinabuhi sa usa ka Muslim, lakip ang pang-adlaw-adlaw nga pag-ampo, uban ang obligadong panghugas sa wala pa mag-ampo, pagpuasa sa Ramadan, buhis sa relihiyon, panawduaw ug bisan ang pagtuli ug paglubong. Sakup usab sa Sharia ang han-ay sa pamilya, panulundon, mga kontrata, balaan nga giyera ug grabe nga mga silot. Ang kinabuhi sa usa ka Muslim gidumala sa Balaod sa Islam. Sumala sa pagtulon-an sa Dios sa Islam ang katapusang pagpakita sa kaluoy sa Dios sa mga Muslim.

Gipasidan-an kita sa Maayong Balita nga walay tawo nga mahimo’g matarong pinaagi sa pagsunod sa Balaod, walay usa ka tawo nga makatuman sa tanan nga gipangayo niini. Bisan ang Baload sa Islam padayon nga gilapas sa Muslim. Milyon-milyon ang nagpasagad sa pag-ampo lima ka beses sa matag adlaw uban pang milyon-milyon wala kanunay nagbansay sa pagpuasa sa panahon sa Ramadan; ang uban wala mohatag sa kinatibuk-ang kantidad sa buhis sa relihiyon nga obligado sila nga bayran; ug kadaghan dili makakompleto sa ilang panaw-duaw nga walay mga sayup. Dugang pa, kung unsang mga higayon nga ang usa ka tawo makasala batok sa iyang asawa ug mga anak, pila ka beses nga naguba ang usa ka kontrata sa negosyo pinaagi sa panlimbong ug pagpamugos; kanus-a ang mga ngabil sa usa ka tawo namakak. Walay usa ka tawo nga wala namansahan ug nahugawan sa garbo, kasuko, pagdumot ug kahugawan sa sulod. Gikondena sa Balaod sa Dios ang matag usa sa iyang binuhatan, pulong ug binuhatan. Ang katapusang katuyoan sa Balaod mao ang paghukom sa matag makasasala nga tawo alang sa iyang pagkapakyas sa iyang pagkasad-an ug sa Iyang pagkadunot. Oo, ang Balaod ni Muhammad nag-organisar sa katawhang sa Islam, sama sa Balaod ni Moises nga nakasentro sa kinabuhi sa mga anak ni Jacob sa Dios ug sa Iyang Pulong. Gihangyo sa Balaod ang hingpit nga pagtugyan ug kompleto nga pagsumite sa Magbubuhat. Apan walay balaod nga makahatag katarungan sa makasasala, ni makagawas sa sala ang sad-an. Ang Balaod gihatag aron hukman ang malapason ug laglagon siya. Tungod sa Balaod, ang padulngan sa matag-usa impiyerno. Ang Balaod mao ang Maghuhukom, Walay tawo nga makatagbaw niini.

Ang matag relihiyosong tawo nga adunay panghunhuna naglaum ug nagtinguha nga makadawat sa pasaylo sa Dios. Gihunahuna sa Muslim nga:

“Sa tinuod ang maayong mga buhat nagpalayo sa daotan mga binuhatan.” (Sura Hud 11:114; tan-awa usab Sura Fatir 35- 29-30)

إِن الْحَسَنَات يُذْهِبْن السَّيِّئَات (سُورَة هُود ١١ : ١١٤)

Apan sumala sa Islam, walay Muslim nga makasiguro sa pagpasaylo sa iyang mga sala hangtod sa Adlaw sa Paghukum. Ang ilang balaod wala magahalad sa usa ka baylo nga sakripis-yo, ni naghatag kini sa libre nga kaluwasan ngadto kanila. Ang matag Muslim makadawat sa eksaktong suhol sa Adlaw sa Paghukom.

“Tipunon nato sila, ug ang mga yawa, unya atong pagatipunon sila palibot sa impiyerno (Jahannam) sa ilang mga tuhod… Sa tinuod, walay usa ka tawo kaninyo, apan siya moanha niini; kana sa imong Ginoo usa ka malig-on nga mando” (Sura Maryam 19: 68, 71)

لَنَحْشُرَنَّهُم وَالشَّيَاطِين ثُم لَنُحْضِرَنَّهُم حَوْل جَهَنَّم جِثِيّا ... وَإِن مِنْكُم إِلا وَارِدُهَا كَان عَلَى رَبِّك حَتْما مَقْضِيّا (سُورَة مَرْيَم ١٩ : ٦٨ و ٧١)

“Ngadto sa kataposan Siya nagbuhat kanila. Ug ang pulong sa imong Ginoo natuman: ‘Sa tinuod, Akong pun-on ang impiyerno (Jahannam) uban sa mga espiritu (Jinn) ug kauban ang tanang mga tawo.’” (Sura Hud 11;119,120)

وَلِذَلِك خَلَقَهُم وَتَمَّت كَلِمَة رَبِّك لأَمْلأَن جَهَنَّم مِن الْجِنَّة وَالنَّاس أَجْمَعِين (سُورَة هُود ١١ : ١١٩ و ١٢٠)

Giangkon nato nga ang tanang mga Kristiyano, mga Hindu, mga Buddhist, ug mga Muslim tinuod nga mga makasasala sa kinaiya. Walay tawo nga maayo. “kay ang tanan nakasala ug nahikabsan sa himaya sa Dios.” (Roma 3:23)

Si Kristo ra ang nagkinabuhi uyon sa Balaod ug nangayo nga kinahanglan usab natong tumanon ang mando sa Iyang gugma. Bisan pa, ang Iyang katapusang katuyoan dili ang pagtukod sa usa ka balaod nga magkondena sa katawhan, apan aron ipahayag ang grasya sa Dios sa tanan nga makasasala ug hatagan siya sa katarungan nga gawasnon. Si Kristo nagkinabuhi unsa ang Iyang gitudlo, ug Siya mismo ang nagkompleto sa Balaod, nagpanghimatuod nga Siya takus nga mahimong Cordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan (Juan 1:29).

Pito ka gatus ka tuig sa wala pa si Kristo, gitagna ni Isaias ang propeta nga ang usa nga moabot ingon nga puli, nag-antus ilalum sa paghukom sa Dios puli kanato:

“Apan giantus Niya ang mga kasakitan;
Nga kita untay angay mag-antus, ug ang atong mga alantuson,
Nagtuo kita nga ang iyang pag-antus silot kaniya sa Dios,
Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala;
Napangos siya tungod sa atong pagkadaotan,
Giantos niya ang kastigo nga maoy nagluwas kanato.
ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita;
Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag;
Ug wala magsubay sa hustong dalan
Apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasal-anan.”

(Isaias 53:4-6)

Si Kristo nagluwas sa Iyang mga sumusunod gikan sa tunglo sa Balaod ug nagpahigawas kanila gikan sa paghukom sa Katapusang Adlaw. Gipakamatarong Niya ang mga nakadawat Kaniya ug nagtuo Kaniya. Sigurado, gipasig-uli Niya ang Dios sa mga tawo ug gihatagan sila sa walay katapusang kalinaw. Si Pablo ang Apostol nag-awhag kanato sa pagdawat niining espirituha- nong pribelihiyo, gisulat:

“Pakig-uli uban sa Dios,
kay Siya nagbuhat Kaniya, nga wala makaila sa sala,
aron mahimong sala alang kanato,
nga aron kita mahimong
pagkamatarong sa Dios diha Kaniya”

(2 Corinto 5:20, 21)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on November 06, 2023, at 06:30 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)