Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 01. Conversation -- 5 Miracles of Christ
This page in: -- Arabic? -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Kirundi -- Russian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Uzbek -- Yoruba

Previous booklet -- Next booklet

01. Pag-istoryahanay sa mga Muslim bahin kang Kristo

5 - Pag-istoryahanay sa mga Muslim bahin kang Kristo

Unsaon Nato Paggamit Unsa ang Giingon sa Qur'an Bahin Kang Cristo?

The Koran proclaims that Christ performed miracles. What are the 10 miracles of Christ in the Koran? How can they be used in sharing Christ with Muslims? Find out by studying this booklet.5.01 -- Pag-istoryahanay sa mga Muslim bahin kang Kristo

Unsaon Nato Paggamit Unsa ang Giingon sa Qur'an Bahin Kang Cristo?

5.02 -- Ang mga milagro ni Cristo - pamatuod alang sa iyang balaang misyon?

Gusto ni Muhammad nga modaog sa mga Kristiyanos sa Arabian Peninsula alang sa Islam. Busa iyang gipamatuod kanila ang iyang nadungog mahitungod kang Jesus gikan sa mga Kristuhanon nga mga ulipon, gikan sa mga delegasyon sa mga iglesia sa North Yemen, gikan sa mga nagapanaw gikan sa Etiopia, ug gikan sa iyang mga higala nga Hanif nga karon mga Cristohanon. Si Muhammad nakadayeg sa Anak ni Maria ug sa iyang mga milagro. Nakita niya nga ang iyang mga milagro milapas sa mga gahum sa tawo ug busa giisip kini nga mga ebidensya (bayyinaat) sa iyang balaan nga awtoridad (Suras al-Baqara 2:87,253; al-Ma'ida 5:110; al-Zukhruf 43:63; al-Saff 61:6).

Si Muhammad naghisgot sa siyam ka mga milagro nga gihimo ni Moises didto sa Ehipto, nga gitawag usab niya nga ebidensya (Suras al-Baqara 2:99; al-Asra '17:101). Apan ang mga milagro ni Moises usa ka serye sa mga pagsilot nga gipahamtang ni Allah sa Ehipto aron pagawason ang giulipon nga mga anak ni Jacob. Ang mga milagro ni Hesus sa Qur'an, hinoon, makita nga positibo nga mga panalangin gikan sa Allah aron mangulo sa mga anak sa Israel nga mosalig ug mosunod sa 'Isa.

Si Muhammad mao ang usa ka disbentaha sa pagkaagi nga siya sa iyang kaugalingon dili makahimo sa walay positibo ni negatibo nga mga milagro. Dili niya masabtan kung nganong kadaghanan sa mga Hudiyo malisud ang kasingkasing nga dili modawat sa mga bantog nga ebidensya sa Anak ni Maria, apan gisalikway ug gidumtan siya.

5.03 -- Ang mga ebidensya ni Kristo (bayyinaat)

● Sa Sura al-Baqara atong mabasa nga si 'Isa dili makahimo sa iyang mga milagro nga walay tabang sa Espiritu sa Usa nga Balaan (Sura al-Baqara 2:87). Si Muhammad naghunahuna nga ang Allah nagpadala sa Djibril (Gabriel) aron mapalig-on ang Anak ni Maria aron mahimo niya ang iyang mga milagro. Si Muhammad nag-angkon nga kini nga pahayag nga si Cristo wala makahimo sa bisan unsang milagro sa iyang kaugalingon. Aron mahimo sila gikinahanglan niya ang tabang sa mensahero gikan sa Allah, nga iyang gitawag nga Espiritu sa Usa nga Balaan.

Kini nga titulo usahay masaypan ug hubad nga “Ang Balaang Espiritu”. Diha sa Koran, si Allah mao ang “Usa ka Balaan”, ug ang espritu mao ang iyahang ulipon. Ang espiritu sa usa ka Balaan dili hingpit sa iyang kaugalingon ug walay matuod nga kinaiya. Usa siya ka binuhat sa Labaw’ng Makagagahom. Kini nga espiritu diha sa Koran ug ang espiritu diha sa Ebanghelyo dili angayang libogan, bisan pa si Muammad nagtuo nga ang Balaang Espiritu matuod nga nagpalig-on sa Anak ni Maria. Ug si Muhammad dili direkta nga nag-ila sa panaghiusa sa Balaan nga Trinidad, kay diha sa Koran ang tulo – si Allah, ang Espiritu ug si Kristo magkauban nga nagdala ug milagro.

Dili masabtan ni Muhammad nganong ang mga Hudio kanunay nagsalikway sa mga ebidensya nga gikan sa mga mensahero ni Allah, apan gitawag kini nila ug mga bakakon ug mupatay ug bisan si kinsa. (Sura al-Baqara 2:87)!

● Pareha sa Sura (al-Baqara 2:253). Giangkon ni Muhammad nga nay mga dako nga kalahian tali sa mensahero ni Allah. Iyang gipalabi ang isa ug gihatagan kini ug taas nga ranggo. Iyang gi direkta ug storya si Moses, nga wala niya buhata kang Muhammad. Ang ulahi nakadawat sa iyang gitawag nga mga pagpadayag pinaagi sa wala mailhi nga espiritu, nga sa ulahi iyang gitawag ug Djibril. Wala gyud nakita ni Muhammad si Allah; ni nakadungog kaniya! Wala gyud siya’y personal nga kontak diha sa Ginoo.

Diha sa Koran, gibutang ni Allah ang Anak ni Maria sa taas nga posisyon kaysa kang Moses, kay iyang gihatagan kini ug espesyal nga ebidensya (bayyinaat) pinaagi sa pagpalig-on kaniya kauban ang Espiritu Santo. Ngalingo-lingo si Muhammad sa ibabaw sa mapait nga away sa mga Hudio ug Kristianos kontra sa matag-usa ug ibabaw sa ilang dibisyon bisan pa niana sa ilang mga pribilehiyo (Sura al-Baqara 2:253. Nakita niya sa ilang dili pagsinabtanay ang maalamong predestinasyon ni Allah nga ang Islam ingon nga ikatulong pwersa nga mitunga sa kadaugan, ibabaw sa panag-away sa duha ka partido. Wala damha ni Muhammad nga ang Anak sa Dios nga gilansang sa Krus ug ang iyang pagpasaylo sa makasasala, gawas sa maayong binuhatan, mao ang pinaka hinungdan sa away sa mga Hudio batok Kristyano. Ang mga Muslim ug ang mga Hudio mas suod pa sa usag-usa kaysa sa Kristyanos ug Muslims.

● Diha sa Sura al-Ma'ida atong mabasa ang usa sa upat ka mga pakigpulong nga gitumong ni Kristo sa Qur'an diha sa Qur'an (Sura al-Ma'ida 5:110). Siya miingon: "Hinumdomi ang akong grasya nga gihatag ko kanimo ug sa imong inahan sa diha nga ako nagpalig-on kanimo sa espiritu sa Balaan." Unya gisundan ang usa ka lista sa daghang mga milagro ni Kristo nga mitapos sa pahayag nga gitipigan ni Allah ang mga anak sa Israel gikan sa 'Isa, aron sila dili makapatay kaniya, bisan pa siya miduol kanila uban ang tin-aw nga ebidensya (bayyinaat). Apan sila nagdumot kaniya ug miingon, "kana wala'y laing salamangkero!"

Niini nga bersikulo si Cristo mipakita pag-usab ingon nga usa nga gihatagan ug gitabangan pinaagi sa espiritu sa Allah. Kini nagpamatuod nga sa Koran ang Anak ni Maria wala magbaton sa iyang kaugalingon sa diosnong kinaiya o kapabilidad. Sa samang higayon, bisan pa niana, si Muhammad miangkon sa dili maihap nga mga milagro ni 'Isa ug nagtawag kanila sa mga ebidensya sa iyang awtoridad, nga gihatag kaniya sa Allah. Si Muhammad wala makasabut sa pagkamapainubsanon ni Cristo, sa dihang iyang gipanghimakak ang iyang kaugalingon ug gipasidunggan ang iyang Amahan, nga nagaingon, "Ang Anak walay mahimo sa iyang kaugalingon; buhaton niya ang nakita niya nga gibuhat sa iyang Amahan, tungod kay bisan unsa ang gibuhat sa Amahan sa Anak dili." (Juan 5:19)

● Sa Sura al-Zukhruf atong mabasa ang pasiunang pasiuna sa usa ka ebidensya ni Kristo (Sura al-Zukhruf 43:63): Siya miduol sa mga Judio nga adunay "kaalam" aron sa pagpadayag sa ilang mga mata sa hinungdan sa ilang pagsaway ug dili pagsinabtanay. Tingali nadungog ni Muhammad ang pagtulon-an ni Jesus sa Mateo 7:1-28 pinaagi sa binaba nga tradisyon, ug gipatin-aw ang mga pakigpulong ni Kristo isip paningkamot sa pagpasig-uli sa mga kaaway nga partido. Niining paagiha 'gipangayo ni Isa ang ilang wala'y kondisyon nga pagkamasulundon ug ang pagtugyan sa iyang mando.

● Sumala sa Sura al-Saff, si 'Isa mianhi sa mga anak sa Israel aron sa pagmatuod nga ang Torah dili gipalsipikar (Sura al-Saff 61:6). Kining talagsaong katin-awan sa katuyoan sa 'pagbalik ni Isa naghatag kanato'g kahigayunan nga pamatud-an ngadto sa mga Muslim nga ang Biblia wala mausab, tungod kay, sumala sa Qur'an, ang unang buluhaton ni Cristo mao ang pagkumpirma sa pagkawalay sala sa Tora.

Bisan pa, ang katapusang katuyoan sa pag-anhi ni Isa, ang katapusang tumong sa iyang mga milagro, sumala sa Qur'an, usa ka saad nga gipadayag sa Anak ni Maria nga human kaniya usa ka dungganan nga mensahero sa Allah ang moabut. Uban niini nga propesiya si Muhammad nagbutang sa iyang kaugalingon nga pag-anhi sa 'baba ni Isa! Sukad niadto, ang mga Muslim nagsiksik sa Biblia alang sa natago nga ngalan ni Muhammad, nga sa tinuud nagkahulugan nga "ang Usa nga Daygon". Pipila ka mga komentarista sa Muslim ang naghunahuna nga si Muhammad mao ang gisaad nga Parakletos, ang Espiritu sa Paghupay. Aron mahimo kining Griyegong pulong nga angay sa Muhammad, ang mga Muslim nagbag-o sa mga bokales sa mga Parakletos ngadto sa Periklytos, nga nagkahulogang "ang Pinasidunggan". Ingon usa ka sangputanan ang mga Muslim nag-akusar sa mga Kristiyanos nga gitabunan o gipasipalahan ang tagna ni 'Isa mahitungod sa Muhammad sa Ebanghelyo, o gipapas ang iyang ngalan gikan sa Biblia.

5.04 -- Ang talagsaong mga ilhanan sa 'Isa ug Muhammad ('aayaat)

Sa tulo ka mga bersikulo sa Qur'an ang mga milagro ni Jesus gitawag nga mga ilhanan ('aayaat) sa iyang balaang misyon (Suras Āl' Imran 3:49.50; al-Ma'ida 5:114). Ang pulong nga gigamit ni Muhammad alang niini mahimo usab makita sa Ebanghelyo ni Juan aron paghulagway sa mga milagro ni Jesus. Didto atong mabasa, "Mao kini ang una sa iyang mga ilhanan nga gibuhat ni Jesus, nga pinaagi niini gipadayag niya ang iyang himaya." (Juan 2:11+12) Daghang mga tawo ang mitoo sa iyang ngalan sa dihang nakita nila ang iyang mga ilhanan nga iyang gihimo (Juan 2:23). Sa dihang giayo niya ang anak sa opisyal sa hari gikan sa halayo, gipangayo ni Juan ang laing ilhanan nga gibuhat ni Jesus (Juan 4:54). Ug sa pagkakita nila sa milagro nga iyang gibuhat, ang mga tawo nanag-ingon, "Sa pagkatinuod kini siya mao gayud ang profeta nga moanhi sa kalibutan!" (Juan 6:14) Apan, sa dihang nakita ni Jesus nga sila midagan paingon kaniya aron himoon siyang hari, tungod sa milagro sa tinapay, siya mipahawa.

Si Hesus wala maghimo sa iyang mga ilhanan aron nga ang mga tawo kinahanglan motuo kaniya, apan nga sila kinahanglan makaila sa iyang gugma, sa iyang awtoridad ug sa pagkalabaw sa iyang pagkabalaan. Si Jesus dili gusto nga ang mga tawo mosunod kaniya tungod sa iyang mga milagro, apan nagpaabut siya sa paghinulsol ug pagbag-o. Gipasidan-an ni Jesus ang mga tawo, "Gawas kon makakita kag mga ilhanan ug mga katingalahan, dili ka motoo." (Juan 4:48) Diha sa mga Ebanghelyo atong mabasa sa makadaghan nga higayon nga gidid-an ni Jesus kadtong iyang giayo aron makig-istorya mahitungod kaniya nga nag-ayo kanila (Mateo 9:39; Marcos 3:12; 5:43; 7:36; Lucas 5:14; 8:56; 9:21).

Sa dihang gilutos ug gihulga si Jesus sa kamatayon didto sa Jerusalem, ang mga panon sa katawhan nga buot makakita sa mga milagro mibiya gikan kaniya. Ang mga disipulo lamang, kinsa nagsugid sa ilang mga sala atubangan ni Juan Bautista ug kansang garbo naputol pinaagi sa paghinulsol, nagpabilin nga matinud-anon kang Jesus. Nakita nila ang iyang himaya bisan sa panahon nga siya gilutos ug namatay sa krus. Sa dihang gisulayan sa mga Judio si Jesus ug gipangayo ang usa ka ilhanan gikan kaniya aron pamatud-an ang iyang awtoridad ug misyon, mitubag siya kanila, "Gub-a kining templo, ug iisa ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw!" (Juan 2:18-22) Ug siya miingon, "Usa ka kaliwatan nga dautan ug mananapaw nagapangayo ug usa ka ilhanan, apan walay laing ilhanan nga igahatag ngadto niini gawas sa ilhanan nga mao si Jonas nga profeta." (Mateo 12:39-40; 16:4)

Ang mga ebidensya ug mga ilhanan nga gipahayag ni Muhammad sa 'Isa sa Qur'an naningkamot sa pagmugna sa tukma nga pagtoo nga gisalikway ni Jesus! Busa dili nato ipasabut ang mga ilhanan ni Kristo ngadto sa mga Muslim tungod kay sila mga milagro, apan kinahanglan nga ipasabut nga sila nagatudlo lamang sa iyang kadako, gugma, pagpaubos, pagkabalaan ug awtoridad. Si Jesu-Cristo mismo kinahanglan mahimaya pinaagi sa paghisgot sa iyang mga milagro. Ang mga milagro walay himaya sa ilang kaugalingon. Ang matag milagrosong pagpang-ayo nga dili mosangput ngadto sa paghinulsol ug pagbag-o napakyas sa hugot nga pagtuo kang Jesus.

5.05 -- Si Cristo nagasulti ingon usa ka bag-ong natawo nga bata

Tulo ka higayon nga atong nakita ang usa ka katingalahang taho sa Qur'an mahitungod sa pakigpulong sa bag-ong nahimugso nga Anak ni Maria, nga naghigda gihapon sa pasungan. Ang bugtong kamatuoran sa iyang pagsulti gihisgutan sa makaduha (Suras Āl 'Imran 3:46; al-Ma'ida 5:110), ang sulod sa iyang pakigpulong mabasa sa detalye sa Sura Marjam (19:24-33).

Ang dili katuohan nga sugilanon nga ang bag-ong nahimugso nga si Isa 'makasulti sa hingpit, gipatin-aw sa nagkalainlaing mga paagi sa mga komentarista sa Qur'an. Ang uban nag-ingon, 'Si Jesus nagkinahanglan lamang og pipila ka minutos, ang uban naghunahuna sa mga oras, hangtud nga siya makapahayag sa mga sulat, mga pulong ug mga tudling nga walay kasaypanan. Ang iyang utok napalambo gayud sukad sa pagkatawo, ug ang iyang pagsabut, pagbati ug makatarunganon nga mga abilidad napalambo sulod sa mubo kaayo nga panahon, o sa ingon sila nangangkon.

Ngano nga ang mga Muslim nga mga komentarista nagtuo ug naghisgot niini nga panghitabo? Gibasa nila sa Qur'an nga si Cristo mao ang "usa ka pulong sa Allah" sa tawo. Ang Labing Gamhanan nagtudlo kaniya sa Torah, ang mga proverbio ni Solomon, ang Ebanghelyo, ug ang orihinal nga Libro sa langit, sa wala pa siya natawo (Sura Āl 'Imran 3:48). Natawo siya sa kalibutan nga puno sa kahibalo, kaalam ug katakos sa pagsulti. Kinahanglan niya ipahayag ang mga pulong sa Allah kanunay nga gikan sa pagkatawo ngadto sa kamatayon. Siya sama sa usa ka pagbuto sa pagpadayag gikan sa iyang Ginoo.

Ang Qur'an nagpamatuod nga ang Anak ni Maria dili usa ka normal nga tawo, apan usa ka espiritu sa Allah diha sa unod. Siya naggikan sa mga palibot sa Eternal (Sura Āl 'Imran 3:45) ug gipanag-iya ang dako nga kahibalo ug espirituhanon nga kapasidad nga milapas sa uban pang mortal.

Kining mga pamalibad nga panghunahuna sa Qur'an nahiduol sa Kristohanong pagsabut sa pagpakatawo sa Anak sa Dios diha sa Ebanghelyo. Apan didto si Jesus natawo isip usa ka tinuod nga tawhanong bata nga giputos sa panapton. Ang iyang inahan nga si Maria wala gayud misulti sa Gregong doktor bisan unsang butang mahitungod sa mga pakigpulong nga gihimo sa iyang anak human sa iyang pagkahimugso, tungod kay isip usa ka bata wala siya makahimo sa pagsulti ug nagkinahanglan sa panahon sa pagpalambo (Lucas 2:40,52).

Diin gikan kini nga panghanduraw nga sugilanon? Sa apokripal nga ebanghelyo sa mga bata sa Siryanhon ug Coptic nga mga Kristohanon makita nato ang mga pahayag sa maong mga taho. Ang mga inahan nag-awit sa mga kanta sa bungtod mahitungod sa batang si Jesus sa ilang mga anak aron sila matulog. Ang mga tinubdan sa istorya mahitungod sa nagsulti nga bata nga si Jesus nahibal-an nga detalyado karon.

Si Muhammad nakadungog sa mga sugilanon sa mga bata gikan sa mga ulipon nga Siriahanon ug Coptic nga mga Kristohanon ug - mituo kanila! Nagtuo siya labaw pa kay sa mga Amahan sa Simbahan, kinsa wala maglakip sa maong mga sugilanon ngadto sa kanon sa Biblia, kay wala kini mahitabo. Busa si Muhammad nagpakita nga usa ka matinud-anon nga nangita sa kamatuoran, apan dili usa ka propeta. Dili niya matandog ang mga sugilanon ug kamatuoran.

Mahitungod sa sulod sa gitawag nga sinultihan sa bag-ong nahimugso nga Anak ni Maria (Sura Maryam 19:24-33) ang bata gusto una sa tanan aron sa paghupay sa iyang batan-ong inahan tungod kay siya nag-anak kaniya nga wala maminyo. Nahibal-an niya nga kinahanglan siya batoon. Busa ang bag-ong nahimugso nga si 'Isa nagdasig kaniya sa balita nga siya nanganak sa usa ka talagsaon nga tawo ilalum sa usa ka palma sa kamingawan.

Sa Arabiko ang usa ka ekspresyon alang sa usa ka talagsaong persona mao ang suriyun, nga ang mga plurals surawaa ', asriyaa' o saraat (tanan nga naggikan sa Arabiko nga gamut S-R-W). Apan ang masibuton nga mga magbabasa sa Qur'an nagbag-o sa bokales ug ang kahulogan niini nga pulong ngadto sa "gamay nga sapa o sapa" (nga sa Arabiko mao ang sariyun) pinaagi sa pagkuha niini gikan sa gamut nga S-R-Y nga adunay daghang mga asriyat o suryaan. Ang mga magbabasa sa Muslim nasuko tungod kay si Isa nga usa ka bag-ong nahimugso nga bata gibutang na nga mas taas kay Muhammad, mao nga ilang giusab ang bokales ug kahulogan gikan sa 'talagsaon nga personalidad' ngadto sa 'rivulet', bisan pa ang ilang paghubad dili kaayo makatarunganon.

Gisultihan sa bag-ong nahimugso nga bata ang iyang inahan sa pag-uyog sa punoan sa palmtree ug paghimo sa hinog nga mga petsa nga mahulog sa iyang kaugalingon aron mapalig-on ang iyang kaugalingon human sa sakit nga pagkatawo. Ang kamatuuran sa Bedouin! Pipila ka mga tawo dili makahimo sa pagtay-og sa usa ka palmtree. Unsaon sa usa ka batan-ong inahan pagbuhat niini human sa pagpanganak? Sa mga adlaw ni Muhammad ang kinabuhi sa mga Bedouin malisod, duha ka higayon nga lisud alang sa mga babaye ug mga inahan.

Sa katapusan sa iyang unang sinultihan si Isa misulti sa iyang desperado nga batan-ong inahan unsa ang kinahanglan niyang sultian ang tanan nga mangutana kaniya mahitungod sa sinugdanan sa bag-ong nahimugso nga bata nga iyang gisaad ang Allah ang Maluluy-on usa ka pagpuasa ug dili makig-istorya sa bisan kinsa niadtong adlawa. Mao nga ang unang sugyot nga ang natudlo nga si Jesus nga si Isa sa iyang inahan usa ka lingla, usa ka ruse, ug usa ka bakak, aron maluwas siya gikan sa kakuyaw.

Ang taho nagpadayon sa pagpakita kung giunsa gipanalipdan sa bag-ong nahimugso nga bata ang iyang inahan batok sa nasuko nga mga tagabaryo pinaagi sa pagpaila sa iyang kaugalingon isip usa ka bulahan nga propeta sa iyang ikaduha nga pagsulti sa bata diha sa Qur'an.

Kadtong naghunahuna niini nga sugilanon nga hingpit makakita kung unsa ang damgo ug kamatuoran nga magkahiusa ug mahimong usa ka Fata Morgana sa hunahuna ni Muhammad. Ang kinatibuk-ang Qur'an mao ang usa ka pagsagol sa kamatuoran ug tinuohan.

5.06 -- 'Si Isa nagmugna og usa ka langgam

Gikan sa samang apokripal nga mga tinubdan adunay lain nga istorya: Ang batan-ong 'Isa nga naghimo sa usa ka langgam gikan sa yutang-kulonon, mihuyop niini, ug milupad sa langgam! (Suras Āl 'Imran 3:49; al-Ma'ida 5:110). Gusto namon nga kalimtan kining dili makatarunganon nga sugilanon sa Anak ni Maria, apan sa kamatuoran nga adunay tulo ka mga pagsabut.

Sa Sura Āl 'Imran' Isa nagsulti sa mga anak sa Israel, "Magbuhat ako alang kanimo sa dagway sa usa ka langgam nga gikan sa lapok." Sa Sura al-Ma'ida Allah, human sa pagsaka sa 'Isa, nagpamatuud, "gibuhat nimo ang matang sa usa ka langgam nga gikan sa lapok!" Kini nga milagro gipamatuod sa Qur'an sa karon nga tense ug sa nangagi nga tense, sa makausa pinaagi sa 'Isa ug kausa sa Allah mismo. Kining duha nga kumpirmasyon naghimo sa teksto nga mahinungdanon.

Sa duha ka mga dapit atong madungog nga 'si Isa nakahimo sa paghimo sa buhi nga langgam gikan sa walay kinabuhi nga materyal. Sa Arabiko, ang pulong nga "lalang" (khalaqa) kasagaran gipahinungod lamang sa Allah, ang Magbubuhat, nga naglalang sa tanan gikan sa wala. Apan kining sama nga pulong gipasidungog sa 'Isa, usab. Siya ang bugtong tawo, sumala sa Qur'an, nga usa ka tiglalang ug makahimo sa paglalang sa kinabuhi gikan sa patay nga butang. Si Cristo sa Islam nagpakita isip usa ka tiglalang.

Apan, si Muhammad nagpugong sa iyang pagpasidungog sa Anak ni Maria ug gipaila ang ekspresyon, "uban sa pagtugot sa Allah!" sa makadaghang higayon ngadto sa mga tudling sa Qur'an nga naghisgot sa mga milagro ni Cristo. Busa mahimo kitang mangutana sa mga kritiko nga Muslim, "Nagtuo ka ba nga si Kristo, uban sa pagtugot sa Allah, nakahimo sa paghimo sa usa ka langgam nga gikan sa patay nga materyal?" Ang tubag mahimo, "Siyempre. Ang KAMATUORAN nagmatuod niini sa makaduha!" Dayon makasulti kita kaniya nga ang Anak ni Maria usa ka talagsaon nga tiglalang - uban sa pagtugot sa Allah!

Kini nga sugilanon sa pagkabata adunay lain nga katingala. 'Gibayaw ni Usa ang langgam nga lapok sa iyang baba ug gihuyop kini. Dayon ang yuta nahimong buhi ug ang langgam milupad. Sumala sa Qur'an, 'si Isa nagdala sa iyang kaugalingon nga usa ka kinabuhi-naghatag-ginhawa - sa pagtugot sa Allah, siyempre!

Diha sa Biblia, gihuypan sa Dios ang "ginhawa sa kinabuhi" ngadto kang Adan. Ug sa ingon gibuhat ang unang tawo (Genesis 2:7). Sa gabii sa Pasko sa Pagkabanhaw si Kristo miginhawa sa iyang nahadlok apan nalipay nga mga disipulo ug miingon kanila, "Dawata ang Balaang Espiritu!" (Juan 20:22) Unya ang iyang mga sumusunod nabuhi pag-usab, kay si Cristo mao ang nagahatag-kinabuhi nga espiritu (1 Corinto 15:45).

Si Muhammad, hinoon, wala moadto sa ingon diha sa iyang taho. Sa dihang si 'Isa mihuyop sa walay kinabuhi nga butang, wala kini nahimong usa ka tawo, ni usa ka natawo nga anak sa Dios, kondili usa ka langgam lamang! Si Muhammad wala mangahas sa paglimud nga si Jesus sa iyang kaugalingon nagdala sa nagahatag-kinabuhi nga espiritu sa magbubuhat.

Ang sugilanon sa pagmugna sa usa ka langgam naghatag sa mga komentarista sa Qur'an sa pipila ka mga sakit sa ulo, kay kon si 'Isa makahimo sa paghimo sa usa ka buhi nga langgam gikan sa patay nga materyal, bisan pa uban sa pagtugot sa Allah, nan siya labaw sa tanan nga mga lalaki, nga mas taas kay sa Muhammad. Busa ang pipila ka mga tighubad nagsulat, "'si Isa gusto nga makahimo og upat ka mga tiil nga mananap o usa ka langgam nga naglupad, apan ang duha sayop. Ang usa ka butang nga gikan sa iyang paningkamot usa lamang ka' kabog ', nga dili usa ka langgam o usa ka hayop nga sus-an, apan sa samang higayon. " Mahimo natong tubagon ang mga kritiko, "Ang kabog mao lamang ang nagalupad nga hayop nga gipalambo, kay kini adunay usa ka ultrasound unit (sama sa usa ka radar) sa iyang baba ug makalupad bisan gabii, sama sa modernong mga eroplano!"

5.07 -- Ang pagpang-ayo sa mga buta

Human sa duha ka dubious nga mga milagro sa mga batan-on nga 'Isa, diin si Muhammad dili bug-os nga responsable, tungod kay iyang gikuha sila gikan sa apokripal nga mga ebanghelyo sa pagkabata, atong mabasa ang taho bahin kang Kristo mismo, nga gipamatud-an sa Allah, nga' si Isa nakahimo sa pag-ayo sa pipila ka buta mga tawo (Suras Āl 'Imran 3:49; al-Ma'ida 5:110).

Niini nga mga taho atong namatikdan ang kaluoy ni Cristo ngadto sa mga alaot kinsa dili makakita sa kahayag sa adlaw ug mapandol sa kangitngit. Ang Anak ni Maria, sumala sa Qur'an, wala maghimo ug mga milagro alang sa usa ka pasundayag o aron sa pagdaug sa mga hari ug mga prinsipe alang sa iyang kaugalingon, apan tungod kay buot niya nga tabangan ang mga masakiton, ang makalolooy ug ang sinalikway sa katilingban. Ang iyang kalooy ug gugma naghimo kaniya sa iyang mga ilhanan.

Ang Arabiko nga pulong alang sa "pag-ayo" (bari'a) diha sa Qur'an gilangkit sa mga ideya nga "sa pagpakamatarong" o "paglimpyo". Kon ang usa ka sakit giisip nga usa ka silot sa Allah tungod sa mga tinago nga mga sala, nan si Kristo wala lamang nagaayo sa sakit apan iyang gihimo usab ang hinungdan niini.

Si Jesus wala magbuka sa mga mata sa buta pinaagi sa usa ka hait nga kutsilyo, ni sa usa ka laser beam, ni siya nagkinahanglan sa bisan unsa nga tambal o antibiotics, apan iyang giayo sila sa iyang pulong nga nag-inusara. Wala siya maggamit sa mga salamangka, mga panagsama o mga lahi nga mga espiritu, apan iyang gibuhian ang mga pag-antus, mga miserable nga mga tawo gikan sa kangitngit pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong lamang. Siyempre, si Muhammad nagdugang sa estilo sa pagsulat nga pulong: "uban sa pagtugot sa Allah!" Bisan pa niana, bisan kinsa nga makaila sa awtoridad ni Jesu-Kristo ug sa iyang gugma ngadto sa wala manumbaling sa basahon sa mga Muslim.

Gikan sa Qur'an ang usa ka Muslim wala makakat-on sa mga detalye kon giunsa, diin, kanus-a o kung kinsa ang giablihan ni Jesus ang mga mata. Busa kini nga mga teksto nagkinahanglan sa pagpamatuod sa mga saksi sa mata sa Mga Ebanghelyo. Kinahanglan kita magbukas sa Biblia sa mga tudling alang sa mga interesado nga Muslim, apan dili kinahanglan nga basahon ang mga istorya sa ilang kaugalingon apan dasigon sila sa pagbasa sa mga tudling alang sa ilang kaugalingon, aron sila makabuntog sa ilang pagdugtong ug pagdala sa Balaang Kasulatan sa ilang mga kamot ug makita si Jesus ang mga mata sa ilang mga kasingkasing. Sa ingon sila makaila nga si Hesus wala magpugos kang bisan kinsa sa pagdawat sa iyang tabang o pag-ayo, apan naghulat hangtud nga ang mga masakiton miduol kaniya o nangayo alang sa panabang. Gusto ni Jesus nga ipaayo ang kabubut-on aron mamaayo sa mga tawong nag-antos, hangtud nga nangayo sila sa kaayohan. Gipukaw niya kanila ang pagsalig kaniya ug sa iyang gahum, aron nga siya makaluwas kanila gikan sa ilang palas-anon. Talagsa ra ang pag-ayo kon ang usa dili mosalig sa doktor sa tanang doktor. Si Cristo wala magpugos sa iyang grasya sa bisan kinsa, apan nagtukod diha kanila sa kabubut-on, pagtuo ug gugma alang kaniya, ang ilang manunubos. Gipunting ni Jesus ang bahin sa usa ka tawo aron mamaayo, pinaagi sa pag-ingon, "Ang imong pagtoo nag-ayo kanimo." (Mateo 8:22; Marcos 5:34; 10:52; Lucas 7:50; 8:48; 17:19; 18:42). Kining tanan katingad-an sa usa ka Muslim. Wala siya makaila sa manluluwas o katabang. Salig kang Kristo, ang iyang Manunubos, kinahanglan nga maamuma, aron kini motubo diha kaniya sa espirituhanon nga paagi.

5.08 -- 'Gihinloan ni Isa ang mga sanlahon

Sa duha ka mga Qur'an nga mga taho mahitungod sa paghinlo ug pag-ayo sa mga sanlahon ang mga testimonya sa 'Isa ug Allah pag-usab nagpamatuod niini nga mga milagro (Suras Āl' Imran 3:49; al-Ma'ida 5:110). Ang Arabiko nga porma alang sa naayo nga mga sanglahon gisulat sa singular, apan nagpasabot sa kolektibong plural nga porma nga naglangkob niining mga tawong masakiton. Sama sa mga buta, wala kini magpasabot nga usa ra ka milagro, apan usa ka serye sa mga kahibulongang pag-ayo nga gihimo ni Kristo uban sa mga sanlahon.

Kung nahimamat nimo ang mga nag-antos nga mga tawo sa India, nga nawala ang mga tudlo ug nawad-an og nawong nga mga nawong, naghiusa aron magpakilimos sa mga punoan, imong masabtan ang dakong gugma ni Jesus, ang iyang kahalangdon ug ang iyang kadaugan tungod sa kasuko ug kahadlok sa impeksyon. Wala niya gukdon ang mga sanlahon nga morag hugaw, apan nakigsulti kanila ug gani nakahikap sa pipila kanila. Gitukod Niya ang usa ka taytayan alang sa ilang pagtoo, aron ilang masabtan: Si Jesus nahigugma kanako sa personal! Si Cristo mas kusgan kay sa sanla! Siya makahimo ug magaayo kanako (Mateo 8:1-4; Marcos 1:40-45; Lucas 5:12-16). Sa dihang giayo ni Jesus ang napulo ka mga sanglahon siya nagpaabut nga sila makabaton og labaw sa tawo nga pagtoo. Sila misalig sa usa nga nagsulti kanila sa gugma sa Dios nga ilang gibati diha kaniya (Lucas 17:11-19).

Unsa ang gitaho sa Qur'an mao lamang ang kinatibuk-ang mga kamatuoran nga nagkinahanglan sa pagsidlak sa Ebanghelyo ug sa atong dugang nga pagsaksi: nga iyang gilimpyohan kita gikan sa tanan natong kasal-anan ug kahugawan.

Ang pag-ayo sa mga sanlahon mahimong idugang sa kapasayloan ni Jesus. Sa pipila ka mga nasud, sa popular nga Islam, ang sanla gikonsiderar nga silot sa Allah tungod sa pagrebelde o natago nga mga sala. Dinhi ang taho sa biblia mahitungod sa pag-ayo sa paralitiko makatabang. Nagpaabut siya nga usa ka "kaayuhan" nga pulong gikan kang Hesus, apan sa baylo siya nakadungog, "Hinumdomi, anak, ang imong mga sala gipasaylo!" Ug sa diha nga ang mga maghuhukom nagsugod na sa pagpakaulaw, nangutana sila kaniya, sa pag-ingon: Nganong nagatolotimbang kamo tungod sa inyong mga paglapas kanako? Kay hain bay labi pang masayon, ang pag-ingon ba,'Ang imong mga sala gipasaylo na, `o ang pag-ingon ba, aron mahibaloan ninyo nga ang Anak sa Tawo may kagahum diay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala "siya miingon sa paralitico," Bumangon ka, dad-a ang imong higdaanan ug pumauli ka. " Ug ang tawo mibangon ug mipauli." (Mateo 9:1-8).

5.09 -- Ang pagkahigmata sa mga patay

Kon imong basahon ang mubo nga tudling nga gipamatud-an nga kaduha diha sa Qur'an nga si Jesus makapatindog sa mga patay nga tawo, ang imong ginhawa mahimong mohunong sa makadiyot (Suras Āl 'Imran 3:49; al-Ma'ida 5:110). Sa niining duha ka mga bersikulo makita nimo ang plural nga porma, dili ang singular! Sa Arabiko nga nagpasabot nga si Kristo nakamata labaw sa duha, o labing menos tulo ka tawo gikan sa patay. Maayo nga mahibal-an sa kasingkasing ang tudling sa Ebanghelyo kung diin gipukaw ni Jesus ang usa ka bata, usa ka batan-ong lalaki ug usa ka hamtong gikan sa patay, ug gibasa kining mga tudling uban ang mga interesado nga Muslim (Mateo 9:18-26; Marcos 5:21- 43; Lucas 7:11-17; Lucas 8:40-56; Juan 11:1-45).

Ang Qur'an naggamit sa duha ka nagkalainlain nga mga termino alang sa pagkahigmata sa mga patay ni Kristo. Sa Sura Āl 'Imran (Sura Āl' Imran 3:49) siya miingon,
"Ihatag ko pag-usab ang mga patay."
Sa laing bersikulo (Sura al-Ma'ida 5:110) si Allah nagpamatuod,
"Gipadala nimo ang mga patay (buhi) gikan sa ilang mga lubnganan!"

Kon ikaw nakaila usa ka Muslim nga nagpakitag interes kang Kristo ikaw makapangutana kaniya pinasukad niining duha ka mga pagpamatuod sa Qur'an, "Kinsa ang makapukaw sa mga patay?" Sa kadaghanan nga mga kaso ang tubag mao, "Wala'y usa gawas sa Allah." Kon ikaw mangutana pag-usab, "Nag-angkon ka ba pinaagi niini nga si Kristo mao ang Allah, sukad nga iyang gibalik sa kinabuhi ang labing menos tulo ka mga patay nga tawo?" mahimo nimong madungog ang caveat, "ako midangop sa Allah gikan kanimo!" Kung magpadayon ikaw sa pagpangutana, "Apan diha sa Qur'an imong makita ang duha ka mga bersikulo diin si Kristo sa tinuod nagpukaw sa patay nga mga tawo," mahimong madungog nimo ang tubag human sa pagpangita, "Apan matag higayon nga imong makita ang ekspresyon, 'uban sa akong pagtugot' Gipadala ni Allah ang Djibril ngadto kaniya aron sa pagpalig-on kaniya, aron mahimo niya ang milagroso nga ilhanan sa pagkahigmata sa mga patay aron paghimaya sa Allah! " Kung magpadayon ikaw sa pagpangutana nga maampingon, "Busa ikaw nagtuo nga ang Allah ug ang Espiritu sa Balaan ug ang Anak ni Maria sa tingub nakapukaw sa mga patay?" Mahimong madunggan nimo ang nagduha-duha, "Oo, kana gipadayag sa Qur'an." Dayon ikaw makatubag, "Busa ikaw nagtuo sa usa ka pag-uban sa Trinity?" Mahimo kini, human sa usa ka pasiuna nga paglimod, modala ngadto sa pamahayag nga ang Qur'an sa tinuod nagpamatuod sa panaghiusa sa Trinity sa paglihok, bisan wala kini nagpamatuod niini sa espiritu ug sa sangkap. Dili kinahanglan nga ang usa ka Muslim kumbinsido sa tanan natong argumento. Apan kini mahimo nga usa ka tabang alang kaniya nga makadungog sa bag-ong mga ideya nga gikumpirma sa Qur'an, aron siya magsugod sa paghunahuna sa lain nga paagi.

Ang kamatuoran sa mga patay nga nahigmata sa Anak ni Maria talagsaon kaayo nga ikaw makapangutana sa imong kaugalingon ngano sa Qur'an nga si Muhammad naglakip kini nga pagpamatuod nga iyang nadungog gikan sa mga Kristohanon nga naglibot kaniya. Gihimo niya kini aron ipresentar ang iyang Islam ingon nga usa ka relihiyon nga susama sa Kristiyanismo aron madani ang mga Kristohanon sa iyang pagtoo.

Kami nagasalig nga ang testimonya sa mananaog sa kamatayon sa Qur'an magabuhat sama sa igpapatubo, ug magaabli sa mga mata sa mga Muslim gikan sa sulod, aron sila makaila sa tinuod nga Kristo nga adunay kinabuhing dayon sa iyang kaugalingon. Unya ilang masabtan nga si Kristo makahatag sa kinabuhing walay katapusan sa tanan nga mangayo kaniya alang niini. Ang kamatuoran nga si Cristo nagpukaw sa patay nga mga tawo usa ka hagit alang sa tanang mga anak ni Abraham, mga Judio ingon man mga Muslim: "Bisan kinsa nga motuo sa Anak adunay kinabuhing dayon, apan si bisan kinsa nga mosalikway sa Anak dili makakita sa kinabuhi." (Juan 3:36; 1Juan 5:12)

5.10 -- Ang Omniscient One

Diha sa Sura Āl 'Imran atong makita ang usa ka katingad-ang bersikulo sumala sa kung diin si' Isa nagsulti sa mga Judio nga iyang ipadayag kanila unsa ang ilang gikaon sa tago ug unsa nga mga bahandi nga ilang gitago sa ilang mga aparador.

Kining dili maayo nga istorya nagtugot alang sa nagkalainlaing mga pagpatin-aw: Daghang mga Hudiyo dili hugot nga nagtuman sa mga balaod ni Moises, ug sa kasagaran mokaon sa gidili sa tago. Ang uban wala magbantay pag-ayo sa gitakda nga mga adlaw ug sekreto nga mokaon sa ilang mga balay bisan unsa ang gusto nila. Dugang pa ilang gibutang ang mga bahandi nga gitago sa ilang mga aparador imbis nga ihatag kini sa mga kabus ug mga kagiw gikan sa Mekka.

Si Al-Suyuti, usa ka komentarista sa Islam, nagpatin-aw: 'Si Isa sa usa ka batang lalaki nakigdula sa ubang mga bata sa dihang iyang giingnan sila, "Ako makapanagna kaninyo unsa ang gikaon sa inyong mga ginikanan sa diha nga kamo layo sa panimalay, natago gikan kanimo. " Sa diha nga kadtong mga lalaki nangutana mahitungod niini nga mga pagpadayag, ang ilang mga ginikanan natingala ug nangutana sa ilang mga anak, "Kinsa ang nagsulti kanimo niini nga mga tinago?" Sa dihang ang mga bata mitubag nga si 'Isa nga nagsulti kanila sa mga sekreto, gipugngan sa mga ginikanan ang ilang mga anak nga magpadayon sa pagdula kauban sa Anak ni Maria ug gisirhan kini sa ilang mga backyards.

Sa dihang si 'Isa sa ulahi nangutana sa mga ginikanan sa iyang mga higala nganong dili na siya makakita kanila giingnan siya nga wala sila sa balay sa takna. Sa dihang si 'Isa mitubag sa mga ginikanan, "Apan ako nakadungog kanila nga naghagit sa imong mga layatan", sila miingon kaniya, "Kini ang among gutom nga mga baboy." Unya si Isa mitan-aw kanila nga masulob-on ug mitubag, "Husto ka, ang imong mga baboy nga naghimo sa ingon nga kasaba sa imong mga luyo." Sa dihang gipangita sa mga ginikanan ang ilang mga anak, 'natuman ang mga pulong ni Isa. Ang tanan nilang mga anak nahimong mga baboy!

Kining makalagot nga sugilanon gikan sa usa ka mabutangbutang nga imahinasyon gitumong ngadto sa mga Judio nga wala magbantay sa mga baboy sa ilang mga backyards, ingon man usab kang Hesus mismo, aron mapahilayo ang mga bata gikan kaniya, tungod kay iyang gipadayag ang mga tinago nga mga kamatuoran. Bisan pa, kini nga teksto gikan sa Qur'an nagpamatuod nga si Kristo makakita sa husto pinaagi sa mga paril! Sumala sa Muhammad, siya adunay "mga mata sa X-ray". Diha sa Ebanghelyo ni Juan mabasa nato nga nakita ni Jesus ang tanang tawo. Wala siya magkinahanglan og kasayuran mahitungod sa bisan kinsa, "kay nahibal-an niya kung unsa ang anaa sa usa ka tawo." (Juan 2:24-25)

Niining bersikuloha ang Qur'an nagpamatuod sa kaalam sa 'Isa, apan nagdala sa sayop nga konklusyon gikan niini. Dili kini pagkaon nga gikaon sa tago, ni ang mga tinago nga bahandi nga nakita ni Jesus sa mga mata sa iyang Manunubos. Iyang gibuksan ang mga tinago nga mga sala ug giila ang pangandoy sa usa ka tawo alang sa hustisya, kaputli ug kamatuoran. Buot Niyang luwason, lunsayon ​​ug gibag-o ang tanan, ug dili gusto nga ibutang ang mga kamot sa ilang mga bahandi.

Si Muhammad nag-antus sa nagkadugang nga tensyon tali sa mga refugee nga miuban kaniya gikan sa Mekka ug sa orihinal nga mga lumulupyo sa Medina. Ang mga imigrante gikan sa Mekka talagsa rang makit-an nga trabaho, wala silay mga balay ug dili makapanunod sa bisan unsa gikan sa mga paryente. Sa pihak nga bahin ang mga Muslim sang Medinan ginhalinan nga labi nga labi pa kag labi nga labi pa. Ang naulahi nakuha sa mga imigrante sa ilang mga balay ug nagsaad nga atimanon sila ingon nga mga igsoon sa dugo. Apan ang pangandoy ug ang kamatuoran layo kaayo. Ang mga lokal nga mga tawo mokaon og mas maayo nga pagkaon sa dihang ang mga kagiw wala na, ug ang mga tag-iya sa mga balay nagtago sa ilang bahandi gikan sa mga mata sa mga nagpangita sa asylum. Nakadungog si Muhammad mahitungod sa maong kinaiya ug gusto nga ibutang ang iyang mga kamot sa tinago nga mga bahandi. Ug siya miingon, "Sa diha nga si Isaias moanhi na pag-usab, sa atubangan sa mga nasud igakita ninyo kining tanan nga inyong igaingon kaninyo: busa dumilian ninyo ang uban nga mga kayutaan nganha kaninyo.

Kinahanglan nga palandungon nato kini nga pagpamatuod gikan sa Qur'an ug, sa paghatag sa mga Muslim og espirituhanong tambag, pahibaloon sila nga kitang tanan kinahanglan nga sulayan ug mahibaw-an pinaagi sa gugma ni Jesukristo ug pinaagi sa iyang kamatuoran nga balik-balik! Ang natago nga salapi ug mga kabtangan sa tanang mga Cristohanon igo na nga magwali sa tibuok kalibutan, kung ang mga indibidwal mabalhin sa bahin sa ilang mga bahandi.

5.11 -- Ang Lamesa gikan sa Langit

In Sura al-Ma'ida (5:112-115) we can find an echo of the feeding of the 5.000 by Christ in an Islamic form. We will translate this text literally, so that Muhammad's way of thinking and the attitude of his Muslims can be understood as a basis for our conversations with them:

112 Ang mga tinun-an miingon, "O 'Isa, Anak ni Maria! Mahimo ba nga ang imong Ginoo magpadala kanamo alang sa usa ka lamesa nga pagkaon gikan sa langit?"
Gitubag niya (kanila), "Kahadloki ang Allah kon kamo mga magtotoo!"

113 Apan sila miingon, "Buot kami nga mokaon gikan niini aron nga ang among mga kasingkasing mokalma ug kami makahibalo nga ikaw nagpadayag sa kamatuoran ngari kanamo, ug kami mahimong mga saksi sa mata (mao ang lamesa)."

114 Unya si Isa, ang anak ni Maria, miingon, "Allahumma (Elohim), nga atong Ginoo! Ipadala kanato ang usa ka lamesa nga pagkaon gikan sa langit, aron kini usa ka pangilin alang kanato, alang sa una ug sa katapusan sa taliwala kanato, ug usa ka ilhanan gikan kanimo! Ug ihatag kanamo (sa among adlaw-adlaw nga pagpuyo)! Ikaw ang labing maayo sa tanan nga mga providers. "

115 Si Allah mitubag, "Sa pagkatinuod, gipadala na nako kini (ang lamesa sa pagkaon) diha kanimo, apan kon ang usa kaninyo dili gihapon motuo human niana, silotan ko siya sa hilabihan, sama sa akong pagsilot sa bisan kinsa sa kalibutan!"

Niini nga handurawan nga sugilanon mahitungod sa pagpakaon sa 5.000 kami nagkomento ingon sa mosunod:

● Daghang higayon nga si Muhammad nakaila sa mga Kristohanon sumala sa ilang pagkahamtong ug nagtawag kanila nga mga tinun-an (mga magsusugod), madasigong mga katabang o manggugubat, nag-ampo sa mga magtutuo, Muslim, mga sumusunod ug mga saksi (Āl 'Imran 3:52-53). Sa sugilanon sa lamesa gikan sa langit 'nagsulti si Isa sa mga tinun-an nga nagsugod.

● Diha sa Qur'an, 'Si Isa sa iyang kaugalingon wala giisip nga "ang Ginoo", apan Allah mao ang iyang Ginoo. 'Si Jesus kanunay anaa sa iyang pagbuot.

● Human si 'Isa naghatag sa usa ka taas nga sermon sa kamingawan ang mga tinun-an gigutom. Sila wala maghulat nga mapailubon hangtud nga si 'Isa naghatag sa ilang pagkaon alang kanila, apan' gitintal 'kaniya ug gipangutana ang pagkalabaw sa Allah, mahimo ba nga siya makatabang kanila. Sila wala gayud motuo sa iyang mahigugmaon nga gugma apan gusto nga sulayan siya.

● Si Isa wala mohagit sa iyang mga tinun-an sa pagtuo, apan sa pagkahadlok sa Allah. Ang gugma alang sa Dios ug ang pagsalig sa iyang pag-atiman dili mao ang nag-unang mga hilisgutan sa Islam, hinoon hingpit nga pagtugyan ngadto sa Allah ug kahadlok uban ang halawom nga pagrespeto alang kaniya.

● Ang mga Muslim walay kasigurohan nga matubos ug walay kalinaw sa kahiladman tungod kay walay Balaang Espiritu sa niini nga relihiyon. Ang espiritu sa Usa nga Balaan giisip nga mao si Djibril (Gabriel), busa ang mga Muslim kanunay nangita sa dakong ebidensya sa ilang pagtoo. Gusto nila nga mahimong saksi sa lamesa, dili sa 'buhat ni Isa. Ang lamesa ug ang anaa sa ibabaw mao ang sentro sa ilang mga gilauman.

● Kahibulongan, ang Anak ni Maria wala mag-ampo sa Allah, apan sa Allahumma (Elohim). Kini nga ngalan alang sa Muhammad daw mao ang yawe sa mapuslanong mga pag-ampo nga mahimong dali nga matubag. Ang Elohim mao ang plural nga porma sa Allah ug naglangkob sa posibilidad sa Unity of the Holy Trinity. Sa Qur'an nga si Isa gitawag nga Dios sa Daang Tugon "ang DIOS (Allahumma) atong Ginoo". Sukwahi kini sa gipadayag sa "Ginoo" kang Moises sa dihang siya miingon, "Ako mao ang Ginoo nga imong Dios!" Si Muhammad misulay sa pag-Islam sa Dios sa Daang Tugon.

● Si Isa sa Qur'an nagtawag sa bangkete gikan sa langit nga usa ka espesyal nga fiesta alang sa tanan, alang sa labing gamay ug labing daku sa mga tinun-an ni Kristo nga managsama. Tingali si Muhammad sa iyang imahinasyon naghulma sa lamesa sa panihapon sa Ginoo sa pagpakaon sa 5.000 isip usa. Gitawag niya kining milagro gikan sa langit nga usa ka milagro. Ang ikalima nga Sura sa Qur'an sumala niini gitawag nga "The Banquet" (al-Ma'ida)

● Ang Anak ni Maria usab mihangyo kang Allah nga hatagan ang iyang mga sumusunod kanunay sa tanang gikinahanglan nga pagkaon. Sa tinuohan sa Islam nagpasabot sa negosyo (Sura Fatir 35:29-30) ug kinahanglan nga magresulta sa konkretong kalampusan. Si Allah dili usa ka amahan apan usa ka sultan nga madagayaon nga naghatag alang sa iyang mga Muslim - kung gusto niya.

● Allah diha-diha dayon miuyon sa 'Isa sa pag-ampo, nga talagsaon sa Islam. Samtang si 'Isa nag-ampo pa, si Allah diha-diha dayon nagpadala sa langitnong lamesa ngadto sa' gutom nga mga tinun-an ni Isa.

● Ang usa ka epekto sa 'milagro ni Isa, bisan pa, makalilisang. Si Allah naghulga sa bisan kinsa nga dili matinuohon nga mga magduhaduha taliwala sa iyang mga tinun-an uban ang labing makalilisang nga mga silot nga iyang ipahamtang sa kalibutan ug sa sunod. Kini nga hulga gitudlo usab sa mga Muslim (!) Gawas kung sila nagtuo sa mga milagro sa 'Isa nga gisulat sa Qur'an.

● Ang mga komentarista sa Qur'an naghisgot sa nagkalainlain nga pagkaon sa lamesa kay sa kinaiya sa naghatag sa langitnong mga gasa. Gusto sa mga Muslim nga mahibal-an kung ang alak, karne sa baboy ug ubang gidili nga pagkaon naghulat alang kanila sa paraiso, apan nalimtan ang usa nga nagdala kanila sa lamesa gikan sa langit. Kadaghanan kanila wala makaamgo nga bisan sa Islam ang Anak ni Maria adunay kahigayunan sa pagpangamuyo alang sa iyang mga sumusunod.

● Sa dihang imong sultihan ang mga Muslim nga si Jesus adunay lima lamang ka buok nga pan ug duha ka isda sa iyang mga kamot aron sa pagpakaon sa 5.000, makita nimo ang taas nga mga nawong, tungod kay ang tinapay ug isda wala giisip nga espesyal nga pagkaon sa paraiso.

● Apan kung nagdasig ka sa imong mga tigpaminaw uban sa paghunahuna nga si Jesus nagpasalamat alang sa gamay nga iyang nabatonan sa iyang mga kamot, ug nga niana, sa iyang pagpasalamat, nahimo kini nga usa ka dakong kantidad nga pagkaon. Unya mahimo nimo ipatin-aw ngadto sa mga Muslim nga ang pagdawat sa pagkaon ug salapi dili ebidensya sa kamatuoran, apan ang pagtoo nga may pasalamat magdala sa panalangin sa daghan.

● Nahibalo kita nga si Jesus mismo mao ang sentro sa maong milagro, inay sa pagpadaghan sa pan. Ang atong Ginoo nagpasalig kanato nga siya naghatag sa adlaw-adlaw nga tinapay sa tanan nga nagasunod kaniya, pagsalig kaniya ug pagpasalamat kaniya sa pag-atiman alang sa iyang pag-atiman. Kini gitandi sa gitudlo sa Qur'an. Ang Biblikanhong grasya sa Dios nga Amahan mahimong magwagtang sa konsepto sa usa ka arbitraryong sultan nga nagluwas sa bisan kinsa nga gusto niya, ug kinsa nagpahisalaag sa bisan kinsa nga gusto niya.

● Ang talagsaong mensahe niining milagro ni Kristo sa Qur'an mao ang ebidensya nga siya lamang ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo. Siya ang sekreto nga sentro niining dakung milagro nga masabtan sa matag Muslim kung siya andam. Ang pag-ampo sa ngalan ni Cristo nahimong posible alang sa mga Muslim usab. Gibuksan ni Kristo ang pultahan sa Dios alang kanato. Walay paagi ngadto sa Amahan gawas kon pinaagi kaniya. "Kay adunay usa ka Dios ug usa ra ka tigpataliwala sa Dios ug sa tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus" (1 Tim 2:5, Sura al-Anbiya '21:28).

5.12 -- 'Si Isa ang balaang magbabalaod

Diha sa Qur'an atong makita ang daghang mga tudling nga nagpamatuod sa awtoridad ni Cristo sa ibabaw sa Torah. Ang duha niining mga tudling nagtawag sa iyang kinaiya ug pagdumala sa kasulatan sa Daang Tugon usa ka ilhanan ug ebidensya sa iyang balaang misyon (Suras Āl 'Imran 3:50-51; al-Ma'ida 5:46-47; Zukhruf 43:63). Ang mosunod nga mga punto niining legal nga milagro kinahanglan nga konsiderahon:

● Gipadala ni Allah si Cristo ngadto sa kalibutan aron pagkumpirma sa dili mahimo sa Torah. Ngano nga ang mga Muslim nagpadayon pag-usab nga ang Torah gipanghimakak? Ang Qur'an mismo naglimud niini nga pag-angkon sa daghang mga higayon. Dugang pa, si Cristo mao ang pulong ni Allah nga gipersonyo ug busa nagrepresentar sa Torah sa iyang kinabuhi (Suras Āl 'Imran 3:50; al-Ma'ida 5:46 et al.).

● Ang Dios mismo nagtudlo sa Anak ni Maria - sa wala pa siya natawo - ang Torah, ang Mga Proverbio ni Solomon, ang Ebanghelyo ug ang orihinal nga Basahon uban sa tanan nga mga pasiuna niini (Sura Āl 'Imran 3:49). Busa 'si Isa nakaduol sa mga anak sa Israel uban sa diosnong kaalam ug nagpatin-aw ngadto kanila sa tanang wala masulbad nga mga pangutana sa balaod, sa ingon nagwagtang sa hinungdan sa ilang mga pagbahin.

● Sumala sa Qur'an, si Kristo adunay gahum sa pag-usab ug pagkansela sa pipila ka mga sugo ni Allah diha sa Torah, ug sa pagpagawas sa iyang mga sumusunod gikan kanila. Busa sa Islam 'Isa usa ka magbabalaod. Dili siya ubos sa balaod isip usa ka ehekutibo. Nagpasabut kini labaw pa sa usa ka milagro ngadto sa mga Muslim, tungod kay alang kanila Allah lamang ang magbabalaod ug ang magbubunyag sa Balaod. Sumala sa Qur'an nga gipanag-iya ni Cristo kining balaang katuyoan tungod kay siya mismo ang pagpakatawo sa pulong sa Allah diha sa unod. Siya mismo ang balaang kamatuoran ug balaod (Juan 13:34; Suras Maryam 19:21; al-Anbiya '21:91; al-Tahrir 66:21 ug uban pa).

Niining mga bersikuloha sa Qur'an atong madungog ang usa ka pahayag sa Islam ngadto sa pagpadayag ni Jesus, "Ayaw hunahunaa nga ako mianhi aron sa pagwagtang sa Balaod o sa mga Propeta; wala ako mianhi aron sa pagwagtang apan pagtuman niini." (Mateo 5:17-18) Siya usab mipasabut, "Gisulti kini sa katawhan kaniadto ... Apan ako nagasulti kanimo!" (Mateo 5:21-48) "Ang nagasulod sa baba sa usa ka tawo dili makapahugaw kaniya, kondili ang magagula sa iyang baba, mao kana ang makapahugaw kaniya." (Mateo 15:11.16-20)

Mahimong nahibal-an ni Muhammad ang mga rebolusyonaryong prinsipyo nga gitudlo ni Cristo, apan wala niya kini masabti ingon nga katumanan sa Balaod, apan ingon sa pagkuha sa pipila ka mga babag sa Balaod alang sa iyang mga tinun-an. Sa usa ka kahibulongan nga paagi siya gipahinungod ngadto sa 'Isa niini nga balaan nga katungod sa pagwagtang sa mga balaod ug pagpugos sa mga bag-o isip mensahero sa Allah.

Bisan pa sa tanan nga pag-usab sa Balaod sa Anak ni Maria, iyang gipanghimatuud ang kinauyokan sa pagsimba sa Islam: "Kahadloki Allah!" Ang Islam wala gipuy-an sa gugma sa Dios alang sa mga tawo, ni sa ilang gugma alang kaniya. Walay pagkaamahan sa Dios ug walay tinguha sa pagluwas sa tanang tawo, apan ang gahum lamang, ang pagkamakagagahum ug ang dato nga pagkasoberano ni Allah, kinsa, ingon nga usa ka diktador, dili mahimong pangutan-on ni pagapanubag sa bisan unsang butang. Ang mga Muslim mahimo lamang nga mohapa sa atubangan kaniya ug mosimba kaniya sa halawom nga pagtahod uban ang kahadlok.

● Ang usa ka susama nga pagtugyan kinahanglan nga ihalad ngadto sa matag mensahero gikan sa Allah. Diha sa Qur'an, ang Anak ni Maria kaduha gipangayo gikan sa tanang mga Judio, mga Kristiyano ug Muslim: "Tumana ninyo ako!" (Suras Āl 'Imran 3:51; al-Zukhruf 43:64). Kini nga pahayag nahimo nga bug-os nga Islam nga gibalik! Ang tanan magpasidungog kang Kristo Jesus, maggugol sa ilang kaugalingon kaniya ug maghupot sa iyang mga kasugoan sa makuti, ingon nga sila mahadlok sa Allah! Ang Islam wala nagatudlo, "Tuo sa grasya sa Allah, o dawata ang kapasayloan ni Kristo o higugmaa siya tungod kay siya unang gihigugma nimo," apan 'si Jesus hinoon nangayo sa pagtuman sa pagtoo ug wala'y kondisyon nga pagtugyan ubos sa iyang awtoridad. Bisan kinsa nga nakasabut niini nga sugo sa Qur'an makit-an niini nga usa ka sayon nga pamaagi alang sa pag-ebanghelyo nga mga Muslim. Ang usa ka Muslim kinahanglan una nga magkat-on sa balaod ni Cristo, sa wala pa siya matudloan sa iyang grasya sa pagluwas. Kinahanglan una naton tun-an uban kaniya ang 510 ka mga sugo ni Cristo sa upat ka mga Ebanghelyo ug itandi kini sa 613 ka mga sugo ni Moises sa Torah. Dayon kinahanglan kita magkinabuhi sumala sa Balaod ni Jesus ingon nga tinuod nga mga panig-ingnan ug pagsugid sa atubangan sa usa ka Muslim nga wala kita tanan nagtuman sa iyang mga sugo sa hingpit, ug busa kinahanglan kita mangayo alang sa kapasayloan matag adlaw. Ang usa ka Muslim kinahanglang moila nga imposible nga matuman ang balaod ni Kristo nga mag-inusara tungod kay siya nagsugo kanato, "Paghingpit ... kay ang inyong langitnong Amahan hingpit!" (Mateo 5:48) ug "Maghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo." (Juan 13:34) Dayon mahimo niyang masabtan nga walay usa nga makatuman sa balaod ni Cristo sa iyang kaugalingon, apan nagkinahanglan sa kapasayloan ni Jesus ug sa iyang kaluwasan matag-adlaw. Ang grasya ni Cristo Jesus mao ang bugtong dalan ngadto sa Amahan (Juan 3:16; 14:4 et al.).

● Si Muhammad dali nga mihunong sa ingon nga mga kritikal nga mga ideya ug konklusyon pinaagi sa paghimo kang Kristo Jesus nga nag-ingon, "Allah ang akong Ginoo ug imong Ginoo. Simbaha siya, kana ang hustong pag-alagad." Wala niya tugoti ang 'Isa sa Qur'an nga moingon: "Mosaka ako ngadto sa akong Amahan ug sa inyong Amahan, sa akong Dios ug sa inyong Dios!" Dili, gibutang ni Muhammad ang 'Isa ubos sa gahom ug awtoridad sa Allah. Si Muhammad wala gayud andam nga moangkon nga si Kristo Jesus mao ang Ginoo mismo sa himaya sa Dios nga iyang Amahan. Samtang midawat sa pipila ka mahinungdanon nga mga prinsipyo sa Kristohanong pagtoo, sa kataposan iyang gisalikway ang kinauyokan niini ug gihimo ang Anak ni Maria nga usa ka ulipon ni Allah, kinsa mogiya sa iyang mga sumusunod sa paraiso sa "lapad nga dalan" sa Islamic Law.

Bisan pa niini nga Islamic nga mga lalang, si Muhammad nagpamatuod kang Kristo Jesus ingon nga usa ka diosnon nga magbabalaud kinsa adunay katungod sa pag-demand sa walay kondisyon nga pagkamasulundon sa iyang mga sumusunod ug sa tanan nga mga tawo. Kinahanglan naton nga ang tanan nga Muslim nga nagpangita nahibal-an sa sini nga mensahe sa Qur'an, kag ginabuligan sila - paagi sa espirituhanon nga pagkaguba sang ila bugal - sa pagbaton sang grasya ni Cristo nga magamit man sa ila.

5.13 -- Gibag-o ni Kristo ang iyang mga sumusunod

Diha sa Qur'an adunay daghang mga bersikulo nga naghulagway sa kinaiya sa mga Kristohanon sa positibo nga paagi. Gikan sa mga pagpamatuod ni Muhammad ang usa nga nakaila nga ang Anak ni Maria nakahimo sa pag-usab sa mga arogante ngadto sa mga mapainubsanon ug mga egoist ngadto sa maluluy-ong mga sulugoon. Kini ang pinakadako nga milagro nga gibuhat ni Kristo sumala sa basahon sa mga Muslim. Kini nga kausaban wala mahitabo usa ka higayon lamang, apan kini mahitabo adlaw-adlaw, dayon ug karon. Ang mga Kristohanon gihulagway kapin sa 50 ka higayon sa Qur'an. Ang ubang mga bersikulo wala mahisulat mahitungod sa mga Kristohanon lamang, apan mahitungod sa mga Judio usab (Suras Āl 'Imran 3:55.113-114.199; al-Ma'ida 5:65-68; al-An'am 6:90; al-Hadid 57:27; al-Tahrir 66:114 et al.).

Sa Sura Āl 'Imran atong mabasa ang paghatag ni Muhammad sa usa ka Kristohanong delegasyon gikan sa North Yemen (Wadi Nadjran), kinsa naghisgot sa pagtoo uban kaniya didto sa Medina sulod sa tulo ka adlaw. Gisulayan niya ang pagdaog sa mga Kristiyanos ngadto sa Islam ug tugotan ang Allah sa pagsulti sa 'Isa:
"Akong ibutang kadtong nagasunod kanimo labaw sa mga dili magtutuo hangtod sa adlaw sa pagkabanhaw." (Sura Āl 'Imran 3:55)

Si Muhammad ug ang iyang mga Muslim nakadayeg sa maayo nga sinina nga delegasyon sa 60 ka mga lalaki gikan sa mga Kristohanon sa North Yemen. Gibati ni Muhammad nga ang ilang kultura mas taas kay sa iyang kaugalingon apan gusto nga ibutang sila sa Islam. Namatikdan niya ang ilang pagkalabaw ug pagkontrol sa ekonomiya sa mga tigsimbag idolo ug mga animista. Apan, sa pagkatinuod, sa iyang negosasyon wala niya ibutyag ang iyang tinuod nga opinyon, nga ang mga Muslim, siyempre, sa mas taas nga lebel kay sa mga Kristohanon.

Sa mao gihapong Sura atong mabasa ang bahin sa mga ulipon ug mga trabahante nga nagtagbo sa gabii aron pagbasa sa Biblia, ug pagsimba sa Ginoo pinaagi sa paghapa. Kini tingali mga orthodox nga mga Kristohanon, tungod kay walay laing iglesia, bisan ang mga Judio, nga mihapa sa ilang mga serbisyo. Si Muhammad miila nga sila nagbantay sa ilang pakigsaad uban sa Dios ug nga ang ilang kinabuhi nahisubay sa ilang pagtoo. Gitawag niya sila nga "Maayo" nga gantihan sa Allah (Sura Āl 'Imran 3:113-114). Pagkatalagsaon nga pagpamatuod mahitungod sa mga nasalikway nga mga Kristohanon sa Hidjaz!

Sumala sa Sura Āl 'Imran Muhammad nakahimamat usab ang mga Kristohanon kinsa mapainubsanon ug makasaranganon ug kinsa mikutlo sa mga bersikulo gikan sa Biblia nga wala mangayo og salapi, sukwahi sa mga Judio sa Medina kinsa kasagaran nagsulti kaniya usa ka butang gikan sa Mishna o Talmud sa una niyang pagpalit mga butang gikan kanila (Āl 'Imran 3:199). Pipila ka mga panahon ang mga Kristohanon sumala sa Qur'an misulay sa pag-ebanghelyo ni Muhammad, apan sa walay kapuslanan.

Sa Sura al-Ma'ida usa ka linya sa pagbahin ang nakuha tali sa mga Judio ug mga Kristohanon. Ang Allah gituohan nga gipadayag ngadto kang Muhammad:
"Makita nimo nga kadtong nagasupak nimo (Muslim nga mga magtutuo) uban sa labing malisud nga pagdumot mao ang mga Judio ug ang mga tigsimbag mga diosdios. Makita usab nimo nga kadtong (nakigbatok kaninyo) adunay pinakadako nga simpatiya sa mga magtutuo (Muslim) kinsa nagtawag sa ilang mga kaugalingon nga mga Kristiyano (Nasara), tungod kay sila adunay mga pari ug mga monghe sa ilang taliwala ug (tungod kay) sila dili mapahitas-on (gidagkutan: wala sila maghimo sa ilang kaugalingon nga maayo)." (Sura al-Ma'ida 5:82)

Si Muhammad nakaila sa pagkamapainubsanon ni Cristo sa iyang mga sumusunod, kinsa wala mosulay sa paghimo sa ilang kaugalingon nga daku. Sa samang higayon nasabtan ni Muhammad nga kini nga kalidad wala maggikan sa ilang kaugalingon apan gikan sa ilang espirituhanong mga lider. Kini nga bersikulo naghatag og katingalahang pag-ila sa pagkamapainubsanon sa mga Kristohanon sa panahon ni Muhammad.

Sa Sura al-Hadith imong mabasa ang usa ka dakong pag-analisar sa mga Kristohanon. Si Muhammad nagpahibalo sa Dios,
"Sa katapusan gitugotan nato si 'Isa, ang Anak ni Maria, pagsunod sa (atong kanhi mga mensahero), ug gihatagan siya sa Ebanghelyo ug gibutang sa mga kasingkasing niadtong nagsunod kaniya sa mahigugmaong-kalolot, kalooy ug monastikismo." (Sura al-Hadid 57:27)

Si Muhammad nagpalahi sa nagkalainlaing matang sa mga Kristohanon: Siya nakaila sa mga nagpangita isip mga tinun-an, madasigon nga mga manggugubat ug mga katabang nga andam nga mosulong sa gubat alang sa bag-ong doktrina, mga matinud-anon nga mga magtutuo ug mga nag-ampo nga mga magsisimba nga naningkamot nga magpuyo sumala sa ilang kombiksyon, tinuod nga 'Muslim' sa ilang kaugalingon ngadto sa Allah ug sa iyang mensahero (Cristo) ug misurender kaniya nga walay kondisyon, ang iyang mga sumusunod nga misulay sa pagsundog sa ilang agalon ug mikuyog kaniya pinaagi sa baga ug nipis, ug mga mata sa mga saksi sa iyang mga buhat nga andam nga mamatay alang sa ilang pagpamatuod. Sila nangutana 'Isa sa usa ka butang lamang, nga iyang isulat ang ilang mga ngalan diha sa Libro sa Kinabuhi sa langit (Sura Āl' Imran 3:52-53).

Sumala sa Muhammad, dili tanang mga Kristohanon ang nakigbahin sa sekreto sa pinakadakong milagro nga gibuhat ni Kristo - gawas sa iyang mga sumusunod! Gibati ni Muhammad nga Allah personal nga naghimo sa usa ka milagro uban kanila. Iyang gibutang ang usa ka butang sa ilang mga kasingkasing nga wala'y laing nabatonan: kalooy ug kalooy, bisan alang sa ilang mga kaaway! Sa diha nga si Muhammad namalandong mahitungod sa sinugdanan niini nga karisma siya wala makakaplag sa bisan unsang laing tinubdan alang niini apan ang Ebanghelyo, dinasig sa Allah sa 'Isa. Si Muhammad nagtuo nga ang kalooy ug kaluoy diha sa mga kasingkasing sa mga sumusunod ni Kristo nanggula gikan niini nga basahon. Apan wala niya mailhi ang gahum sa Balaang Espiritu nga gisulat ni Pablo, "Ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Balaang Espiritu nga gihatag kanato." (Roma 5:5)

Si Muhammad mibati nga positibo mahitungod sa tinuod nga mga Kristohanon. Dili lamang siya nakahibalo Waraqa b. Si Naufal, ang ig-agaw sa iyang unang asawa nga si Khadidja, ang dungganong anciano sa usa ka grupo sa Bibliya sa panimalay sa Mekka, apan nakasinati usab siya nga ang 83 ka mga Muslim nakakaplag nga kapuy-an sa mga Kristohanon sa Abyssinia sa dihang ang paglutos sa mga Muslim sa Mekka nahimong dili maagwanta. Ang kinaiya sa mga Kristiyanong Abyssinian naghatag og hulagway sa imahe sa mga Kristohanon sa Qur'an labaw pa kay sa atong gituohan. Apan, ang mga Abyssinian napakyas sa pag-ebanghelyo sa mga refugee sa Muslim. Sa diha nga ang mga Muslim mibalik sa Medina human nga ang Islam nahimong kusgan, 230 mga Etiope ang midawat sa Islam, apan usa lamang ka Muslim didto nahimong usa ka Kristohanon. Kana nga namatay namatay pagkahuman sa iyang pagkakabig (tingali usa ka bangis nga kamatayon).

Sa Sura al-Saff ang mga Kristiyano gitawag nga mga katabang ug katrabaho sa Allah sa dihang sila nanumpa nga magmatinud-anon sa 'Isa sa iyang mga pagsulay ug andam nga makig-away alang kaniya. Si Allah nagpasalig kanila sa kadaugan batok sa ilang mga kaaway (Sura al-Saff 61:14).

Kon imong basahon kining mga bersikuloha diha sa Qur'an imong makita nga si Muhammad nakamatikod nga si 'Isa nagbag-o sa iyang mga sumusunod sa iyang larawan. Gihigugma nila ang ilang mga kaaway, gipanalanginan kadtong nagtunglo kanila ug nagbuhat sa maayo niadtong nag-insulto ug naglutos kanila (Mateo 5:44). Sila mapainubsanon ug maaghop, dili hakog, apan nag-ampo diha sa ilang mga kongregasyon, bisan sa gabii kon gikinahanglan. Ang ilang Basahon mao ang sentro ug tinubdan sa ilang pagsimba. Kini nga mga Cristohanon, nga gihulagway sa Qur'an, sa kasagaran dili mga langyaw, apan ang mga Arabo gikan sa amihanan, habagatan ug kasadpan sa Peninsula sa Arabia. Gihimo ni Kristo ang iyang pinakadako nga milagro diha kanila: nagpuyo sila sumala sa ilang gituohan ug nahimo nga usa ka bag-ong linalang pinaagi sa grasya sa ilang Manluluwas. Karon ang kanhing mga Muslim nakakaplag sa ilang bag-ong pagkatawo ingon nga mga Cristohanon sa Biblia nga gihulagway diha sa Qur'an. Kini nga mga bersikulo makatabang kanila kon sila makigsulti sa ilang mga paryente nga Islam.

5.14 -- Ang tinuod nga Ayatollah

Duha ka higayon nga atong makita sa Qur'an nga si Cristo Jesus ug ang iyang inahan mga bantog nga mga ilhanan nga gihimo sa Allah (Suras al-Anbiya '21:91; al-Sajda 32:50). Sa higayon nga kini gipadayag nga si Kristo sa iyang kaugalingon usa ka ilhanan alang sa katawhan ug usa ka kalooy sa Allah (Sura Maryam 19:21). Kining tulo ka mga bersikulo nagpamatuod sa misteryo ni Cristo diha sa Qur'an ug nagsumada sa diwa sa tanan niyang mga milagro. Ang katuyoan sa iyang mga milagro dili sa ilang mga kaugalingon kondili ingon nga pagpadayag kaniya, kinsa nagtrabaho kanila.

Sa Arabiko ang pulong alang sa ilhanan mao ang ajatun nga nagpasabot usab sa milagro. Basaha uban sa pulong Allah kining duha ka mga pulong nga naglangkob sa honorary titulo nga Ayatollah! Si Kristo Jesus mao ang milagrosong ilhanan sa Allah! Ang teksto sa Qur'an nagpalapad sa kahulogan niini nga pulong ug nagpakita sa katuyoan niini: alang sa mga lalaki! Ang tanan kinahanglan makakita sa pagkalabaw ug gugma sa Allah sa Anak ni Maria. Walay laing propeta, hari o pari nga nagdala niini nga titulo sa kadungganan sumala sa Qur'an, bisan si Muhammad. Si Kristo mao ang bugtong milagro sa Allah nga ang tanan nga mga tawo kinahanglan makaila. Ang tanan nga uban nga mga Ayatollah nakadawat lamang sa ilang mga titulo gikan sa mga lalaki.

Sa diha nga kita mangutana nganong ang Anak ni Maria mao ang pinakadakung simbolo sa Allah diha sa Qur'an, atong makita ang tubag sa tinuohan sa Islam nga gibuhat sa Dios si Cristo sa Maria lamang pinaagi sa iyang pulong, nga walay pag-apil sa tawhanong amahan. Si Allah mihawa sa iyang espiritu ngadto sa iyang lawas. Busa si Kristo dili lamang usa ka lalaki gikan sa usa ka babaye, apan, sumala sa Qur'an, usa usab ka espiritu gikan sa Allah sa lawas sa tawo. 'Nagpuyo si Isa uban sa Allah bisan sa wala pa siya matawo. Human sa iyang pagkayab siya mibalik ngadto sa Allah uban sa lawas, kalag ug espiritu. Karon, si Jesus nagpuyo uban sa Allah. Si Muhammad patay na. Si Kristo Jesus mao lamang ang tawo nga mahimong tawgon nga "ang Espiritu sa Allah" ug "ang iyang pulong nga nagpakatawo". Busa si Kristo mao ang bugtong sensory sa Allah alang sa tanan nga mga tawo.

Gikan niining duha nga kalidad - nga usa ka tinuod nga tawo ug usa ka tinuod nga espiritu gikan sa Allah - ang tanan niyang mga ilhanan ug mga milagro nahitabo, sumala sa Qur'an:

● Siya ang pulong ni Allah nga nagpakatawo. Mahimo na siyang magsulti isip bag-ong nahimugso nga anak sa duyan.
● Siya usa ka Magbubuhat nga naghatag sa kinabuhi nga gininhawa - uban sa pagtugot sa Allah!
● Siya puno sa kalooy alang sa mga masakiton ug mga makalolooy. Giayo niya ang tanang miduol kaniya.
● Siya ang pinakamaayo nga doktor sa kalibutan - nga adunay pagtugot sa Allah!
● Siya ang mananaog sa kamatayon, tungod kay iyang gibanhaw ang patay - uban sa pagtugot sa Allah!
● Siya nahibaluan sa tanan, kay ang iyang "mga mata sa x-ray" makakita sa tanan ug sa tanan.
● Siya adunay katungod sa pagpataliwala ingon nga tigpataliwala tali sa Allah ug sa iyang mga sumusunod.
● Iyang gipaubos ang pagkaon gikan sa paraiso alang kanila ug naghatag kanila sa ilang pagkaon sa adlaw-adlaw!
● Siya usa ka magbabalaud ug nakumpirma nga ang dili mahimo sa Torah. Iyang giusab ang balaan nga mga balaod ug naghimog bag-ong mga sugo.
● Siya adunay katungod sa pagpangayo sa pagtoo-pagtuman gikan sa tanang mga tawo, lakip ang mga Muslim.
● Iyang giusab ang egoistic nga mga karakter sa iyang mga sumusunod ug gipuno sila sa gugma ug pagpaubos.

Kini nga mga ilhanan sa Qur'an sama sa salamin nga nagpakita sa mga kinaiya ug mga hiyas ni 'Isa, ang Anak ni Maria. Gipakita nila nga siya ang milagro sa tanang mga milagro.

Ang Biblikanhon nga Jesus mahimong masinati sa mga bersikulo sa Qur'an. Si Muhammad naglakip sa kadaghanan sa Kristuhanon nga pagtoo didto aron ipresentar ang iyang Qur'an isip ikatandi sa Ebanghelyo, aron ang mga Kristohanon mahaylo sa pagdawat sa Islam. Dili kanunay niya ibutyag ang iyang pagsalikway sa pagkabalaan ni Kristo, ni nga iyang gilabay ang paglansang sa krus ni Jesus. Iyang giila si 'Isa ang maloloy-on nga naghimo sa mga milagro, ang doktor, ang magbuhat sa patay ug ang magbabalaod aron pagdani sa mga Kristiyano sa Islam.

Busa, kita adunay katungod sa pagkuha sa tinuis nga pagpamatuod sa mga Kristohanon gikan sa Qur'an ug gibutang kini sa husto nga konteksto sa tibuok nga Ebanghelyo, isip ang bugtong kamatuoran ug paagi sa kalinaw uban sa Dios. Ang tumong dili lamang sa pagpakita sa balaod ug grasya, mga sugo ug pagkamasinugtanon sa pagtoo, kondili aron pagdrowing sa hulagway sa tinuod nga Cristo atubangan sa mga mata sa mga Muslim, aron sila makakita kaniya, mahigugma kaniya, motuo kaniya, mokupot sa kaniya, makadawat sa iyang walay katapusang kinabuhi ug magdala sa balaang bunga sa iyang Espiritu.

Tungod niini, gitawag ni Jesus ang iyang kaugalingon nga kahayag sa kalibutan, ang pan sa kinabuhi, ang matarung nga dalan, ang walay katapusang kamatuoran, ang maayong magbalantay, ang tinuod nga punoan sa ubas, ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang hari (uban ang korona sa mga tunok), ang una ug sa katapusan. Ang mga "Ako ..." nga mga pulong ni Jesus diha sa Ebanghelyo makalamdag sa usa ka nagsusi nga Muslim aron masabtan nga si Hesus dili lamang usa ka magtutuman sa mga milagro kondili ang gugma mismo sa Dios ug sa iyang kabalaan.

5.15 -- P A S U L I T

Minahal nga magbabasa!

Kon natun-an ninyo kining librito nga maalamon, sayon ra nimo matubag ang mosunod nga mga pangutana. Bisan kinsa nga mitubag sa 90% sa tanang mga pangutana sa walo ka booklet niini nga serye sa husto nga paagi, makakuha og sertipiko gikan sa among sentro

Advanced Studies
sa makatabang nga mga pamaagi alang sa pagdumala sa mga panag-istoryahanay sa mga Muslim bahin kang Jesus Cristo .

 1. Pila ka milagro ni Moises ang gihisgutan sa Qur'an? Unsa ang ilang charateristics ug tumong?
 2. Unsa ka sagad nga atong mabasa ang mahitungod sa mga ebidensya (bayyinaat) ni Cristo diha sa Qur'an? Unsa ang ilang mga kinaiya ug tumong?
 3. Kinsa ang Espiritu sa Balaan nga sumala sa Qur'an nagpalig-on kang Cristo sa paghimo sa iyang mga milagro? (Suras al-Baqara 2:87, 253; al-Ma'ida 5:111 et al.)
 4. Sa unsa nga paagi si Muhammad misulay sa pagpauswag sa iyang kaugalingon nga propeta uban sa mga ebidensya ni Cristo? (Sura al-Saff 61:6)
 5. Unsa ka sagad gigamit ni Muhammad ang termino nga sign (aayat) alang sa mga milagro ni Cristo sa Qur'an? Asa sa mga Ebanghelyo mahimo natong mabasa ang samang termino alang sa mga milagro ni Cristo? Sa unsa nga paagi ang kahulogan niini nga pulong nagkalahi sa duha ka mga basahon?
 6. Nganong giisip ni Hesus ang tinguha nga makita ang mga milagro ingon nga pagkawalay pagtuo o usa ka buhat sa pagtintal nga Dios sumala sa Ebanghelyo?
 7. Gikan sa unsa nga mga tinubdan ang nadungog ni Muhammad mahitungod sa sugilanon nga ang bag-ong natawo nga si 'Isa nagsulti dayon human sa iyang pagkahimugso? Ngano nga si Muhammad midawat ug nagtuo sa ingon nga sugilanon nga sugilanon?
 8. Giunsa nga ang paglakip niini nga sugilanon mahitungod sa 'Isa sa Qur'an nga pagpadayag sa Allah nagpamatuod nga Muhammad dili tinuod nga propeta?
 9. Unsa ang mga kuwestiyonable ug talagsaong mga sulod sa unang sinultihan ni Cristo sa Qur'an? (Sura Maryam 19:24-26)
 10. Giunsa paghanduraw ni Muhammad ang paglalang sa usa ka langgam pinaagi sa batang 'Isa?
 11. Nganong ang ekspresyong "Ako naglalang" diha sa paghulagway sa Qur'an sa kini nga milagro sa Anak ni Maria nga mahinungdanon sa atong pagpakigsulti sa mga Muslim?
 12. Unsa ang atong mahimo gikan sa 'Isa nga nagginhawa ngadto sa samag-langgam nga porma nga yutang kulonon ug sa Qur'an nga nag-ingon nga ang langgam sa ulahi milupad? Asa sa mga Ebanghelyo ang atong mabasa nga si Jesus sa tinuod naghuyop sa mga tawo? Unsa ang nagkalainlain nga resulta sa pagginhawa ni Kristo sa Qur'an ug sa mga Ebanghelyo?
 13. Sa unsa nga paagi si Muhammad sa Qur'an misulay sa pagpugong sa kapasidad ni 'Isa sa paghimo sa iyang mga milagro? Ngano nga gipugngan ni Jesus ang Iyang kapasidad sa pagbuhat sa mga milagro sa Juan 5:19?
 14. Kay pila ka buta nga mga tawo ang gibuksan ni Cristo sumala sa Qur'an? Ug giunsa niya pagbukas ang ilang mga mata sumala sa imahinasyon ni Muhammad?
 15. Giunsa nga nasayop ang leprosy ug gitantiya nga negatibo sa daghang mga nasud sa Asia ug Africa?
 16. Unsa ang naglakip sa awtoridad ni Kristo sa pag-ayo sa mga sanlahon?
 17. Unsa ang gipadayag sa pag-atiman sa Anak ni Maria alang sa masakiton ug makalolooy diha sa Qur'an?
 18. Pila ka mga patay nga tawo ang gibanhaw ug gibuhi ni Cristo sumala sa Qru'an?
 19. Ngano nga si Kristo ang bugtong tawo dinhi sa yuta nga makabanhaw sa mga patay sumala sa Qur'an?
 20. Unsa nga tinago ang atong ikapatin-aw ngadto sa mga Muslim tungod sa ideya sa Islam nga si Kristo makahimo sa iyang mga milagro lamang sa tabang sa Espiritu gikan sa Allah?
 21. Sa unsang paagi nga ang 'Isa sa Qur'an daw nahibal-an sa tanan? Giunsa nato paggamit ang sekreto sa tanan nga nakaila ni Jesus sa atong pagpakigsulti sa mga Muslim?
 22. Giunsa nga mikomentaryo si al-Suyuti sa Qur'an sa diha nga siya migamit sa usa ka tradisyon (Hadith) mahitungod kang Jesus aron ipatin-aw ang Iyang pagkahibalo sa tanan?
 23. Unsa ang labing importante kanimo sa istorya sa Qur'an bahin sa lamesa gikan sa langit alang sa mga sumusunod ni 'Isa?
 24. Nganong nag-ampo man si Jesus "Allahumma" ug dili "Oh Allah"?
 25. Sa unsa nga paagi si Muhammad nagpamatuod nga si Kristo adunay katungod sa pagpataliwala tali sa iyang mga sumusunod ug Allah? Ngano nga ang Labing Makagagahum mitubag dayon sa pagpataliwala sa Anak ni Maria?
 26. Nganong gibag-o ni Kristo ang dinasig nga Balaod ni Moises? Giunsa niya "tugotan" ang iyang mga sumusunod unsa ang gidili sa Allah? Si Cristo ba sumala sa Qur'an adunay ehekutibo lamang o awtoridad sa lehislatura?
 27. Nganong ang 'Isa sa Qur'an kanunay nga nagsulti bahin sa kahadlok sa Allah ug halos dili mahitungod sa gugma sa Dios?
 28. Unsay gisulat sa kamandoan ni Kristo diha sa Qur'an "Tumana ninyo ako!" nagpasabot alang sa tanang mga Muslim? Nganong kinahanglan natong tun-an ang Balaod ni Cristo alang sa atong pagpakigsulti sa mga Muslim?
 29. Sa unsa nga paagi nga ang Muhammad uban sa usa ka pasundayag sa mga pulong misulay sa paghaw-as sa awtoridad ni Kristo ug naghimo kaniya gikan sa usa ka diosfearing Muslim?
 30. Unsa ang nagkalainlain nga mga titulo ug mga ngalan nga gihimo ni Muhammad aron paghulagway sa nagkalainlaing mga hugna sa pagkahingkod sa mga sumusunod ni Cristo? Ngano nga gitawag niya sila nga "mga Muslim"?
 31. Unsa nga talagsaon nga mga hiyas ang gigamit ni Muhammad sa paghulagway sa mga sumusunod ni Kristo? Gikan diin siya nakahibalo niini nga mga hiyas?
 32. Nganong ang kausaban sa mga makalipay nga mga makasasala ngadto sa malinawon nga mga sulugoon sa Ginoo ang labing labaw sa tanan nga mga milagro ni Cristo?
 33. Nganong 'Isa sa Qur'an ang bugtong lalaki nga Ayatollah nga gitudlo ni Allah sa kasaysayan? Unsay buot ipasabut niini nga titulo ug unsang katumbas nga titulo alang ni Cristo ang imong makita sa Mga Ebanghelyo?
 34. Sa unsang paagi gipatin-aw ni Muhammad ug gipalalom ang titulo nga Ayatollah alang kang Cristo? Unsa ang mahimong ipasabut nga sa Islam si Cristo mao ang kalooy sa Allah nga nagpakatawo?
 35. Hain ang napulo ka mga talagsaon nga mga titulo ug mga hiyas ni Cristo nga imong makuha gikan sa mga milagro ni Cristo diha sa Qur'an?
 36. Nganong gipintalan ni Muhammad ang usa ka hilabihan ka positibo nga hulagway ni Kristo alang sa Kristohanong delegasyon nga miduaw kaniya?
 37. Unsaon nato paggamit ang mga milagro ni Kristo diha sa Qur'an isip tulay sa tinuod nga Ebanghelyo? Unsa ang gikinahanglan alang sa pagkab-ot niini nga tumong sa imong pagbansay

Ang matag partisipante niini nga quiz gitugotan sa paggamit sa bisan unsang libro sa iyang kinaiya ug sa pagpangayo sa bisan kinsa nga kasaligan nga tawo nga nailhan kaniya sa pagtubag niini nga mga pangutana. Naghulat kami sa imong sinulat nga mga tubag lakip na ang imong bug-os nga adres sa mga papeles o sa imong e-mail. Nag-ampo kami alang kanimo ngadto kang Jesus, ang buhing Ginoo, nga Siya mopadala, mogiya, molig-on, manalipod ug magauban ka sa matag adlaw sa imong kinabuhi!

Kanimo sa Iyang pag-alagad,

Abd al-Masih ug iyang mga igsoon sa Ginoo

Send your replies to:

GRACE AND TRUTH,
P.O.Box 1806,
70708 Fellbach,
GERMANY

or by e-mail to:

info@grace-and-truth.net

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on March 31, 2020, at 03:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)