Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 01. Conversation -- 8 Persecution of Converts
This page in: -- Arabic? -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Kirundi -- Russian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Uzbek -- Yoruba

Previous booklet

01. Pakigsulti sa mga Muslim mahitungod ni Kristo

8 - ANGAY BANG MAMATAY ANG MATAG MUSLIM NGA NAHIMONG USA KA KRISTOHANON?

If a Muslims is able to overcome these dogmatic hindrances, then a different kind of problem arises, if he wants to become a Christian: Sharia Law prescribes that he must be executed if he does not repent and embrace Islam anew. What practical steps can we take in helping a Muslim accept Christ in spite of this fact and what other challenges does a Christian from a Muslim background have to face as he follows Christ. Learn how do be prepared for and how to respond in such circumstances by reading this booklet.8.01 -- Angay Bang Mamatay ang Matag Muslim nga Nahimong Usa ka Kristohanon?

Si apostol Pablo misugid uban sa tanan nga nakabig gikan sa Judaismo ug Islam ngadto ni Kristo: para sa imong kaangayan atong atubangon ang kamatayon sa tibuok adlaw; pero kita gikonsidara nga mga karnero nga ihawonun (Salmo 44:22), apan, sa tanan niining mga butanga kita labaw pa sa mga mananaug pinaagi kaniya nga nahigugma kanato (Roma 8:36-37).

Gipamatud-an sa apostol sa mga nasud nga kini nga pagsugid pinaagi sa iyang kamatayon sa diha nga siya gipunggotan sa tuig 63 AD, sama ni Santiago, ang igsoong lalaki ni Jesus, nga gipatay sa usa ka tuig sa sayo pa. Si Pedro, usab, giingon nga gilansang nga balit-ad sa Roma sa 64 AD Ang nabanhaw nga Ginoo naghatag sa pipila sa iyang mga sumusunod sa pribilehiyo sa pag-apil sa iyang pag-antos (Roma 5:3-5; Phi-lippians 1:20-23; 2:16-17; Colosas 1:24; 2 Timoteo 2:10-13; 1 Pedro 4:16.19).

Kamatyunon, sama sa gisulat ni Pablo, usa ka komplikado nga termino, sama sa pagbuntog naglangkob sa tanang natad sa hunahuna ug kinabuhi sa mga gipakamatarung. Ang mga kinabig gikan sa Islam kinahanglan nga biyaan nila ilang kanhing kultura ug ang espiritu sa ilang relihiyon sa hinay-hinay, samtang sila magtubo sa pagtuo hangtud nga kini hingpit nga gisagol diha kang Hesukristo ug sa iyang simbahan.

8.02 -- Ang Espirituhanong Kadaugan Lam-ang sa Islam na Pamaagi sa Pagkinabuhi

Si bisan kinsa nga makigsulti sa mga Muslim mahitungod ni Hesu Kristo ug sa iyang kaluwasan makakaplag nga adunay tulo ka mga habog nga mga babag nga pagaantuson sa bisan unsang espirituhanong magtatambag na gustong atubangon ang mga nag-unang problema sa Islam.

Si Kristo, ang anak sa buhi nga Dios
Una sa tanan, ang usa ka Muslim misalikway sa bisan unsang konsepto sa kabalaan ni Hesukristo. Sa ingon iini nga kinaiya wala niya gilakip ang iyang kaugalingon gikan sa pag-ila ug pag-ila sa Dios isip Amahan, Anak ug Balaang Espiritu. Iyang gisalikway ang panaghiusa sa Balaang Trinidad ug gibulag ang iyang kaugalingon gikan sa nahuman nga pagtubos. Siya nanghimakak sa pagkamatarong pinaagi sa grasya ug dili gusto nga makadungog sa kadaghanan sa pribilehiyo sa pagkatawo pag-usab. Ang usa ka saksi ni Kristo angay mangutana kang Hesus ug mga makatabang nga mga pamaagi ug pamaagi aron sa pagdani sa usa ka Muslim nga ang anak ni Maria mao ang Anak sa Dios nga nagluwas kanato gikan sa atong mga sala.

Ang si kinsa nga nagabaton sa Anak, adunay kinabuhi; apan ang wala makabatanon sa Anak, walay kinabuhi. (1 Juan 5:12)

Dili kini maalamon o makatabang sa pagsugod sa pagpakig-istorya sa usa ka Muslim pinaagi sa pagpamugos sa makausa nga si Kristo mao ang Anak sa Dios, tungod kay daghang mga Muslim ang nasayop sa pagsabot niini nga pagpahayag isip usa ka biolohikal nga pag amahan ni Allah pinaagi ni Maria, ug nagbalos ug negatibo niini.

Ang krus ni Kristo
Ang ikaduha nga babag alang sa usa ka Muslim nga masabtan si Kristo ug ang iyang pagtubos mao ang pagsalikway sa iyang paglansang sa krus (Sura al-Nisa '4:157). Ang usa ka Muslim wala makasabut sa unsay gipasabot sa kamatayon ni Hesus sa atong dapit, ni sa iyang halad nga walay katapusan ug sa atong pagputli gikan sa tanan nga mga sala. Busa walay Muslim nga makapangayo sa kapasayloan sa iyang kasal-anan hangtud nga iyang isalikway ang gilansang nga Kristo! Si bisan kinsa nga makigsulti sa mga Muslim mahitungod sa paglalang ug sa paghukom, mahitungod kang Abraham ug Moises, mahitungod sa mga milagro ni Kristo ug sa iyang pagkayab ngadto sa Dios wala pa matandog ang hinungdan sa problema. Kinahanglan natong tabangan ang mga Muslim nga makasabut nga siya usa ka makasasala. Ayha pa nato mapasabot kaniya nga si Kristo mikuha sa atong mga sala (Juan 1:29-31).

Ang pagkakasaligan sa Biblia
Ang ikatulong babag nga naghimo nga imposible alang sa usa ka Muslim nga mutuo sa Dios, ang iyang Amahan, kay ang iyang lalum nga pagduda nga ang Biblia hinimo. Pinaagi niini nga hampak ubos sa bakus ang espiritu sa Islam mibungkag sa pagsalig sa daghang mga Muslim sa Torah ug sa Ebanghelyo. Sila nagtuo nga ang mga gipangsulti sa mga Hudyo ug mga Kristohanon kay mga sugilanon, mga sugilanon ug mga sayop. Si bisan kinsa nga buot motabang sa usa ka Muslim nga makasabot sa kaluwasan nga nahuman alang kaniya diha kang Kristo, kinahanglan nga maghimo sa pagsalig nga ang Biblia mao ang tinuod nga pulong sa Dios ug ang dili mausab nga pagpadayag.

Kining tulo ka mga babag dili lamang mga intelektwal nga mga suliran nga mahimong haw-ang pinaagi sa mga lohikal nga mga pamatuod ug mga tukmang argumento sa estilo sa Islam. Dinhi atong makita ang batok-Kristiyanong panghaylo ug kolektibo nga mga kadena nga mahimong huyang lamang pinaagi sa grasya sa gahum sa Balaang Espiritu. Ang mga pag-ampo - uban sa pagtoo nga kining mga pag-ampo pagadunggon - sama ra ka importante sa pagsangyaw sa mga Muslim ingon nga pagpamatuod sa pagkamapainubsanon ug kamatuoran, giniyahan sa Espiritu. Hinuon, ang gugma ni Hesukristo nagpabilin nga pinulongan nga nakasulod sa labing mangitngit nga bilanggoan.

Pagbuntog sa konsepto sa Islam sa Dios
Sa dihang adunay usa ka tawo sa ngalan nga Hesus nga nahulog niining tulo ka mga pasiuna nga mga babag sa pagsalikway sa Islam, tingali nakaabot siya sa sentro nga problema sa Islam. Ang konsepto ni Allah nagtino sa kultura sa Islam sa tanang natad, sa pagtuo, kinabuhi, balaod ug mga kinaiya. Bisan pa ingon ana, dili kini, mabuntog ang ilang kahadlok sa kamatayon, ni ang ilang pagpangurog sa umaabot nga adlaw sa paghukom. Ang tanan nga mga natad sa Islam mga gikonsentra kang Allah. Ang usa ka Muslim, usa ka gamay nga larawan sa iyang Allah. Si bisan kinsa nga gustong motabang kaniya mahigawas sa Islam kinahanglan magpasabut nga ang Amahan ni Hesukristo isip espirituhanong tubag sa Ebanghelyo sa pagsabut ni Allah.

Kinsa si Allah?
Ang usa ka Muslim misugid sa iyang pagpamatuod sa pagtoo: Walay Dios gawas ni Allah. Si Allah usa lamang, dili tulo! Siya usa ka bantogan, dili maabot sa ka layo ug siya lang ang gamhanan. Ang tanang teolohiko nga pag huna-huna mahitungod kaniya dili igo ug sayup. Ang iyang mga ngalan ug mga hiyas nagsapaw ug usahay nag papha sa usag usa. Walay tawhanong kahibalo nga makasabot sa Usa nga Halangdon. Gitino niya ang tanan ug gipangayo ang bug-os nga pagsubmitar sa tanan. Si Allah dili usa ka diyos nga walay kinutuban nga gugma. Siya naghaylo sa bisan kinsa nga gusto niya, ug siya naggiya sa husto nga bisan kinsa nga gusto niya (Suras al-An'am 6:39; al-Ra'd 13:27; Ibrahim 14:4; al-Nahl 16:93; al-Fatir 35:8; al-Muddathir 74:31). Siya dili usa ka dios sa kamatuoran, tungod kay siya nagtawag sa iyang kaugalingon nga labing lipatlipat sa tanan (Suras Al 'Imran 3:54; al-Anfal 8:30; al-Nisa' 4:142). Siya ang mapahitas-on (Sura al-Hashr 59:23). Ang iyang kalooy gihatag lamang sa mga mahinadlokon sa dios nga mga Muslim kinsa naghalad sa ilang salapi ug nakig-away alang sa pagkaylap sa Islam (Suras al-Baqara 2:195; Al-Imran 3:76,134,148,159; al-Ma'ida 5:13,43,93; al-Tawba 9:4,7,108; al-Mumtahana 60.8 et al.). Ang espiritu sa Islam nagdumot sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug gisalikway ang Trinity (Sura al-Ikhlas 112:1-4, et al.).

Ang atong Amahan sa langit
Ang sentro nga tubag sa ebanghelyo ngadto sa Islamic nga pagsabut sa Allah mao ang Amahan ni Hesukristo. Ang Makagagahom nga Dios mao ang among amahan nga naghigot sa iyang kaugalingon hangtud sa kahangturan ngari kanato, ang mga makasasala nga hinimo sa abog, paagi sa kasugtanan sang iya Anak nga si Hesukristo, nga naghaplas sa ato sa iyang Balaan nga Espiritu. Ang atong ebanghelyo wala magtudlo kanato sa usa ka layo, dili makab-ot ug dili masabtan nga Allah, apan nagpakita kanato sa duol ug personal nga Amahan. Nag-atiman siya sa tagsa-tagsa ug mas nakaila kanato kay sa atong kaugalingon. Iya ganing giihap ang buhok sa atong mga ulo (Mateo 10:30; Lucas 12:7). Gisakripisyo Niya ang Iyang bugtong anak nga lalaki alang kanato aron luwason kita gikan sa katapusang paghukom. Pinaagi sa Iyang Balaang Espiritu gusto Niya nga magpuyo kanato. Ang Dios mao ang atong Amahan nga nagsagop kanato sa legal nga paagi ug nagbag-o kanato sa espirituhanong paagi. Ang Espiritu Santo naggiya kanato sa paghimaya sa ngalan sa atong Amahan sa atong mga kinabuhi.

Ang kalainan tali sa Islam ug Kristiyanismo ingon ka dako sama sa kalainan tali sa Allah ug sa Amahan ni Jesukristo. Ang pagkakumbertir sa usa ka Muslim maggiya sa madugay o sa madali ngadto sa usa ka panagbulag ug dayon pagsalikway sa walay kasingkasing, binuutbuut nga Dios, hangtud nga ang nangita maluwas pinaagi sa pagkahulog ngadto sa gituy-od nga mga bukton sa atong Amahan sa langit.

Ang kausaban
Ang maong pagbag-o wala lamang mahitabo sa intelektuwal nga paagi, apan sa kinatibuk-ang paglungtad sa usa ka tawo. Ang tanan nga natad sa kinabuhi kinahanglan ibag-o sa imahe sa Amahan. Sa pagkahimong usa ka Kristohanon imposible alang sa usa ka Muslim nga magpabilin sa iyang kulturang Islam uban sa batok-Kristohanong espiritu sa dugay nga panahon. Ang tanan nga natad sa iyang kinabuhi kinahanglan ipunting ngadto sa Amahan. Sa pag-ampo, nakakat-on siya sa pagpakigsulti sa iyang Amahan, kinsa motubag kaniya sa Biblia. Sa diha nga ang usa ka Muslim mahimo nga usa ka anak sa Dios, kinahanglan iyang kuhaon si Muhammad ug isul-ob si Kristo! Siya makadawat sa pribilehiyo nga motubo ngadto sa kultura ni Hesukristo ug mahimong usa ka miyembro sa pamilya sa atong Amahan sa langit. Nagpasabot kini sa pagdumili sa iyang kanhing kinabuhi ug pagbag-o pinaagi sa Balaang Espiritu. Ang pagkuha sa unang lakang sa sinugdan nagpasabot sa pagsulod sa espirituhanong kalibutan nga wala mahibal-an sa Islam. Gusto sa Espiritu sa atong Amahan nga motuhop sa tanang natad sa iyang kinabuhi. Kon walay pagbalaan walay makakita sa Ginoo! Kung walay pagbag-o walay usa nga makapabilin kang Kristo. Kana nga kausaban nagpabilin nga usa ka buhat sa grasya sa atong Amahan, basta kita maminaw sa Iyang Anak ug magpasalamat Kaniya tungod sa pagtawag kanato.

Usa ka kultura ug relihiyoso nga lit-ag
Kung ang usa ka tawo dili mobulag sa iyang kaugalingon gikan kay Allah, apan usab sa pagsulay sa samang higayon sa pagbugkos sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios nga Amahan, ang bag-ong pagtoo nagpabilin lamang diha sa iyang ulo, apan wala makaabot sa iyang kasingkasing. Daghang usa ka pagkakabig nag-undang sa tunga. Usa ka kinabig miingon, "nakaila ako ug nagtuo nga si Allah ang akong amahan sa langit, kinsa naghatag kanako og kinabuhing walay katapusan." Kanang tawhana misulay sa pagpakig-uli sa Islam sa Kristiyanismo. Siya usa ka Kristiyano uban sa mga Kristohanon, apan sa pagkakita sa iyang mga asawa uban sa ilang mga anak ug sa ilang mga paryente siya nahimong Muslim taliwala sa mga Muslim. Ang resulta mao ang usa ka matang sa espirituhanong schizophrenia. Ang usa ka tin-aw nga kalainan tali sa kahayag ug kangitngit, tali sa kamatayon ug kinabuhi, sa kadugayon gikinahanglan. Ang sumpay sa pagtuo uban ni Hesukristo nagpugos sa usa ka Muslim nga motalikod gikan sa Allah, ug magpabilin sa Amahan. Apan ang kadaghanan sa mga Muslim nagpanuko sa paghuman sa pagtalikod dayon; sila kasagaran nga nagbuhat niini matag lakang, samtang sila nagtubo sa pagtuo. Apan walay pag-adto sa balay nga dili mag-usab.

Unsay kahulogan sa grasya?
Sa Qur'an ang pulong nga "grasya" mahitabo 38 ka beses. Ang mga Muslim nagtuo nga sila nagpuyo ubos sa permanenteng grasya ni Allah. Apan sa Islam, ang grasya nagpasabot sa usa ka butang nga lahi gikan sa Biblia. Ang kalooy ni Allah anaa sa mga Muslim kinsa lig-on, malampuson, himsog ug dungganon. Usa ka tawo nga adunay daghan nga mga anak nga lalaki, mga panon sa mga hayop, mga sakyanan, mga kamelyo ug salapi ang nakapribilehiyo nga si Allah sa pagdawat sa grasya sa grasya. Si Allah nangulo ni Muhammad ngadto kang Zainab, ang asawa sa iyang sinagop nga anak nga si Zaid, samtang nagpakasal pa kaniya (Sura al-Ahzab 33:37 nga ang pag-uswag gitawag nga grasya sa Allah!

Apan sa ebanghelyo, ang grasya nagpasabot, una, pagpasaylo sa tanang pagkasad-an! Gihatagan kita ni Hesus sa pagkamatarung, tungod kay siya nag-antus ug namatay alang kanato. Kasagaran, ang mga timawa, masakiton, tigulang ug masulub-on nga mga tawo nakasabot niini nga grasya sa Dios nga mas paspas kay sa adunahan, kusgan ug matahum, kinsa nagpabilin nga walay pulos sa espirituhanon. "Bulahan ang mga kabus sa espiritu!" (Mateo 5:3). Gawas nga gipakamatarong ang grasya sa mga magtotoo nakadawat sa mga gasa sa grasya, nga mao ang bunga sa Balaang Espiritu: gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamaayo, pagkamaayo, pagkamatinud-anon, kalumo ug pagpugong sa kaugalingon (Galatia 5:22-23) . Ang usa ka kinabig kinahanglang makakat-on nga ang materyal nga bahandi, sekular nga mga prinsipyo, dungog sa kalibutan, "husto" ug gahum sa pagpanag-iya kasagaran supak sa espirituhanong mga gasa sa mga anak sa Dios gikan sa atong Amahan sa langit.

Sala o makasasala?
Diha sa Islam adunay usa ka taas nga listahan sa gradong mga sala: gamay nga mga sala, makatarunganon nga mga lihok, dili maayo nga mga sala, tinuod nga mga sala, sala sa balaod (Shari'a), krimen, dautan nga binuhatan, dagkong mga sala ug dili mapasaylo nga pagkasad-an. Ang Qur'an nagtudlo nga ang usa ka Muslim makapahunong sa matag usa sa iyang kasal-anan pinaagi sa mga maayong buhat, gawas niadtong sa katapusang kategoriya (Suras al-Tawba 9:111; al-'Ankabut 29:7). Dili niya makita ang iyang kaugalingon ingon nga usa ka makasasala! Kana nga pulong makadaut ug makapasilo sa iyang tibuok pamilya! Kini giisip nga usa ka kaulaw sa pag-ingon nga usa ka Muslim usa ka makasasala!

Ang tinuod nga mga Kristohanon nahibalo nga sila mga makasasala ug nawala sa dihang itandi nila ang ilang kaugalingon sa pagkamaayo ug pagkabalaan sa ilang langitnong Amahan. "Walay usa nga maayo gawas sa Dios" (Mateo 10:18). Kita puno sa mga sayup, kapakyasan, nawala ug gihukman sa atong kinaiya sa tawo. Walay tawo nga maayo sa iyang kaugalingon. Ang pagkahingpit sa atong Amahan nagpamatuod sa atong pagkasad-an (Mateo 5:48). Ang atong mga sala ug mga kalapasan naggikan sa usa ka walay kadako nga kadunot. Ang grasya lamang ni Hesu Kristo mao ang atong paglaum. Ang Iyang dugo nagahinlo kanato gikan sa tanan natong kasal-anan, ug ang Iyang Espiritu nagtukod sa bag-ong binuhat dinhi kanato. Kung ang usa ka Muslim dili moila sa iyang pagkadunot sa kahayag sa Dios wala siya masayud nga siya usa ka walay paglaum nga kaso, apan nagpadayon sa paghunahuna nga wala siya magkinahanglan sa manluluwas o sakripisyo sa iyang dapit!

Predestinasyon o eleksyon?
Ang Qur'an nagtudlo sa mga Muslim nga si Allah mao ang Makagagahum, ang Makagagahum sa tanan ug ang Maalamon. Ang teolohikanhon nga sangputanan gikan sa mga hiyas nga mao ang iyang pagtino sa matag usa ug sa tanan sa kinagamyang detalye (Suras al-Furqan 25:2; al-Qamar 54:49; al-Talaq 65:3). Ang usa ka bata diha sa sabakan sa inahan hingpit nga gitino gikan sa ika-40 nga adlaw sa paglungtad niini (Sura al-Najm 53:32). Ang tanan nga mga sala, mga talento ug mga panghitabo sa kinabuhi niini giprograma daan. Ang Qur'an nagsulti nga ang Allah bisan pa gitakda ang tanang mga Muslim alang sa purgatoryo sa impyerno (Sura Maryam 19:71,72)! Human niana, bisan pa niana, Allah makaluwas sa pipila nga nahadlok kaniya, o nagsakripisyo sa daghang salapi ug nakig-away sa Balaan nga Gubat. Ang usa ka lawom nga pagkamatay nagpasiugda sa kalibutan sa Islam, nga sagad nga gibalda sa emosyonal nga pagbuto.

Diha sa sulat ngadto sa Mga Taga Efeso (kapitulo 1:3-4) ang mga Kristohanon makabasa nga gipili kita sa atong langitnong Amahan diha kang Hesukristo aron magkinabuhi sa balaang kinabuhi atubangan Kaniya, diha sa Iyang gugma, aron mahisama sa larawan sa Iyang hinigugma Anak (Roma 8:29-30). Kini nga eleksyon wala magtabon kanato sama sa usa ka masakit nga panapton, apan kini nagpalihok kanato aron nga kita mahigugma, magdayeg ug mag-alagad uban ang kadasig ug katarung. Ang atong Amahan mao ang nagtudlo kanato diha kang Hesukristo, ug dili usa ka diyos nga malupigon nga puno sa kapraktikalidad! Ang iyang sukaranang programa nakita sa sayo sa Genesis 1:27 uban sa espirituhanon nga pagpalapad sa Mateo 5:48 ug Juan 14:9-11.

Kamatuoran ba o bakak?
Diha sa Islam ikaw opisyal nga gitugutan nga maghigda ubos sa upat ka kahimtang: sa Balaan nga Gubat (sa pagpakigsulti sa mga dili Muslim), sa diha nga ang duha ka mga Muslim kinahanglan nga makig-uli sa usa'g usa, bana ngadto sa iyang mga asawa, ug asawa sa iyang bana. Ang dinalid nga mga panumpa mahimong mabali (Sura al-Tahrim 66:2). Ang Allah mismo naglimbong sa mga nagalimbong kaniya (Sura al-Nisa '4:142). Kini dili ikatingala nga sa pamatigayon sa kalibutan sa Islam ug kinabuhi wala gipasukad sa kasaligan, kamatuoran ug pagkamaunongon.

Si Hesus miingon: "Himoa ang inyong Oo nga 'Oo', ug ang inyong 'Dili', 'Dili'; bisan unsa nga labaw pa niini nagagikan sa usa nga dautan" (Mateo 5:37). Si Hesus mismo mao ang kamatuoran (Juan 14:6). Ang Espiritu Santo kamatuoran (Juan 14:17; 16:13). Ang atong Amahan sa langit mao ang kamatuoran (Juan 4:24). Ang iyang pulong mao ang kamatuoran (Juan 17:17). Ang usa ka kinabig kinahanglang sama kanato - pagkat-on nga mahimong tinuod! Ang gugma nga walay kamatuoran usa ka bakak, ingon nga ang kamatuoran nga walay gugma mao ang espirituhanong pagpauli. Kinahanglan kita nga magkat-on sa pagsulti sa kamatuoran uban sa gugma, ug sa paghiusa sa pagserbisyo sa gugma sa kamatuoran sa ebanghelyo.

Polygamia o monogamia?
Ang Qur'an nagtugot sa mga Muslim sa pagminyo sa usa, duha, tulo o upat nga mga asawa, basta ang usa ka tawo makaatiman sa tanan nga managsama (Sura al-Nisa '4:3). (Kini nga balaod gisalikway sa Turkey, Morrocco ug Tunisia). Bisan pa niana, kadaghanan sa mga Muslim dili makaminyo sa labaw sa usa o duha nga mga asawa tungod kay wala sila makakuha og igong salapi. Pero, ang kaminyoon sa Islam wala giisip nga usa ka panaghiusa nga parehas nga mga kauban. Ang usa ka bana makadisiplina sa iyang asawa, ug kung siya magpabilin nga matig-a siya mabuntog niya (Sura al-Nisa '4:34). Ang bana nagbarug nga mas taas kay sa asawa, sama sa, sa hukmanan, ang pagpamatuod sa duha ka babaye parehas nga bili sama sa usa ka Muslim (Sura al-Baqara 2:282). Dugang pa, gitugotan siya sa pagkuha ug mga kabit gikan sa iyang mga ulipon nga babaye sa bisan unsang gusto niya. Ang Qur'an nagtugot sa usa ka tawo nga magmando sa iyang harem sama sa usa ka mini patriarch. Ang panaghiusa sa bana ug asawa aron pagsulbad sa mga problema sa kinabuhi nga magkauban dili usa ka hilisgutan sa Islam. Ang Islam hinuon nagpasabot sa subordinasyon, pati sa kaminyoon.

Gipamatud-an ni Kristo ang monogamy ingon nga gi-ordenahan sukad sa paglalang (Marcos 10:6-9). Si Apostol Pablo misugid nga ang usa ka asawa magpasakop sa iyang bana, apan ang bana kinahanglan nga maghalad sa iyang kaugalingon alang sa iyang asawa, sama sa paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon alang sa iyang simbahan (Efeso 5:21:33). Ang hilisgutan sa usa ka Kristohanong kaminyoon dili kinsa ang naghari, apan kinsa nahigugma ug nag-alagad sa iyang kapikas nga labaw pa! Ingon ka dako sa kalainan tali ni Allah ug sa Amahan ni Hesus Kristo, dako kaayo ang kalainan sa pagsabut sa kaminyoon ug praktikal nga kinabuhi sa banay sa duha ka relihiyon.

Mga magtutudlo sa eskwelahan
Sa kanhi nga mga panahon - ug usahay bisan karon - ang usa ka magtutudlo sa Qur'an nga nagpugos sa nagkalainlaing Suras sa Qur'an sa iyang mga tinun-an sa kahoy. Kinahanglan nilang tun-an kini pinaagi sa kasingkasing. Ang magtutudlo milingkod sa iyang mga estudyante sama sa gamay nga Allah sa iyang trono. Wala niya gipalig-on ang tagsa-tagsa nga panghunahuna ug pagsabut, apan labaw nga pagkat-on pinaagi sa kasingkasing ug pagsulti. Ang mga henerasyon sa mga magtutudlo sa Qur'an nagporma sa Islam nga kultura ingon nga usa ka estrikto nga panghunahuna sa mga Muslim.

Sa Kristohanong palibot, ang usa ka maayong magtutudlo usa ka higala nga amahan nga naningkamot sa pagdala sa iyang mga estudyante ngadto sa ilang kaugalingon nga pagsabut, panghunahuna, pag-analisar ug pag-synthesize. Ang iyang personalidad makahimo sa mga estudyante labaw sa iyang pagtudlo. Wala siya magalingkod sa usa ka trono ibabaw kanila, apan nagbarog taliwala kanila. Si Kristo miingon sa iyang kaugalingon: "Ang Anak sa Tawo wala moanhi aron alagaran, kondili aron sa pag-alagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga usa ka lukat alang sa kadaghanan" (Mateo 20:28). Ang ideya sa matinud-anon nga pag-alagad nakasulod sa tanang Kristohanong natad sa kinabuhi, inay sa tinguha nga maghari. Kini nagkinahanglan sa usa ka hingpit nga pagtuyok, dili lamang sa mga kinabuhi sa mga kinabig gikan sa Islam, kondili sa bisan kinsa nga tawo, tungod kay ang tinguha nga mahimong husto sa garbo ang nakagamot sa tanan.

Lisud nga trabaho ug pag-atiman sa katilingban
Sa Europa ang mga tawo mopahiyom ug moingon nga ang usa nga nahibal-an kung unsa ang kahulogan sa trabaho ug dili makalikay niini, kinahanglan nga buang! Diha sa Sidlakan daghang mga tawo ang nagpuyo sumala niini nga prinsipyo. Sa mga nasod sa Islam ang usa ka trabahador sa kasagaran pagatagdon ingon hapit usa ka ulipon. Sa kabanikanhan, nga wala pa matandog sa sosyalismo, ang mga mag-uuma sa yuta gipasidunggan sama sa gagmay nga mga dios. Ang mga dependent mohalok sa ilang mga kamot ug mga tiil. Kasagaran ang mga mamumuo makakuha sa ilang sweldo duha o tulo ka bulan nga ulahi aron dili sila makalagiw. Kas-a, sa dihang ang mga mamumuo sa usa ka pabrika sa usa ka lungsod nag-atake, gibaligya sa tag-iya ang iyang pabrika ug gisakmit ang tanan niyang mga empleyado.

Diha sa milisya sa Sudan usahay gilibutan ang mga baryo sa habagatan, gipusil ang mga lalaki ug gikuha ang kababayen-an ug mga bata isip mga ulipon. Ang balaod sa pagkaulipon sa Qur'an ug sa Shari'a wala pa gihunong. Nasabtan sa mga Muslim nga sila usa ka klase sa mga ginoo. Ang mga Animista kinahanglan patyon o himuon nga mga ulipon. Ang mga Hudiyo ug mga Kristohanon mahimong maglungtad ingon nga "gipanalipdan" nga ikaduha nga klase nga mga lungsuranon ug gitugotan sa pag-alagad sa ilang mga Islamic masters (Sura al-Tawba 9:28-29).

Si Kristo, bisan pa niana, mipuyo uban kanato ingon nga usa ka sulugoon. Siya mapainubsanon ug malumo. Nagtrabaho siya isip panday, ug dili usa ka negosyante. Gitawag ni Hesus ang mga mahinulsolon nga mga mangingisda aron mosunod kaniya, kinsa gigamit sa paningkamot. Si Kristo wala magtudlo sa mga ginoo, apan mga sulugoon. Ang atong Dios malumo ug puno sa gugma. Ang nagsunod kaniya mahisama sa iyang panagway. Ang usa ka magtutuo nga magtutuo mag-atiman sa iyang mga empleyado ug dili mopahimulos niini. Ang sosyalismo mahimo lamang motubo diin ang Kristiyanismo nag-andam sa dalan alang niini.

Ang demokrasya ba batok-Islam?
Sa Lebanon, ang mga ginikanan usahay mohatag sa ilang mga anak og lain nga mga ngalan: Napoleon, de Gaulle, Bismarck, Stalin ug Nasser. Makita kini sa lista sa pagpalista sa mga eskwelahan ug sa mga sertipiko. Sa higayon nga ang usa ka magtutudlo motawag sa tabok sa dalan ngadto sa laing magtutudlo: "Si Hitler wala pa mibayad sa iyang bayad sa eskwelahan!" Sa dihang gipangutana, iyang gipamatud-an nga ang ngalan sa amahan sa usa ka babaye mao gayud si Hitler. Daghang mga tawo sa Oriente naghulat alang sa usa ka lig-on nga tawo nga magwagtang sa pagpangurakot pinaagi sa sapin nga puthaw. Si Gamal Abd al-Nasser, Khomeini ug Saddam Hussein kay mga dinayeg nga mga diktador, gisundan sa mga masa. "Si Saddam ang hari sa kalibutan!" Mahimong mabasa nga nasampongan sa usa ka bungbong sa usa ka Islam nga slum sa Secunderabad, India! Ang mga Muslim naghulat sa mga diktador, diyutay nga Allah, dili alang sa mga demokratikong presidente nga mahimong ibotar o ibutang. Andam sila nga makig-away alang sa ilang mga diosdios, sama sa paghalad sa iyang kinabuhi alang sa Allah sama sa Hisbollah ug Hamas.

Apan si Hesus miingon: Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Ako usa ka hari. Tungod niini, ako natawo, ug tungod niini mianhi ako sa kalibutan, aron ako magahatag ug pagpamatuod alang sa kamatuoran. Ang tanan kinsa sa kamatuoran nakadungog kanako (Juan 18:36-37). Ang usa ka Muslim kinahanglan makakat-on nga dili masabtan ang gisulti ni Hesus kang Pedro: Ibutang ang imong espada balik sa dapit niini, kay ang tanang mogamit sa espada pagakuhaon pinaagi sa espada (Mateo 26:52).

Siya nga moadto kang Hesus mausab: Ang mapahitas-on mahimong mapainubsanon, ang tapulan nga kugihan, ang panatiko nga maaghop, ug diktador sa usa ka pamilya mahimong usa ka alagad sa tanan. Ang pagtoo kang Hesus nagbag-o kanato sama sa atong Amahan sa langit. Kon mag-ampo kita: "Pagabalaanon ang imong ngalan," kini nga hangyo kinahanglan nga magpahinabo sa espirituhanon nga rebolusyon sa atong mga kasingkasing, sa atong mga iglesia ug sa mga kinabig nga mga kinabig. Ang usa ka espirituhanong kausaban gikinahanglan alang ni bisan kinsa nga buot mahimong hamtong nga Kristohanon. Mahimo lamang kini nga nahibal-an sa gahum ug gugma sa atong Amahan (Roma 5:5) pinaagi sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Hesukristo.

8.03 -- Nagpabilin o nagbulag gikan sa pamilya?

Ang mga tawo sa Middle East ug daghang Muslim sa kinatibuk-an wala maglihok isip mga indibidwal. Sila suod nga nakonektado sa ilang mga pamilya pinaagi sa dugo, kalag ug kostumbre. Nagkinabuhi sila ingon nga "kita" uban sa ilang mga paryente nga susama sa sama nga mga prinsipyo, sa susama nga relihiyon, ug sa usa ka responsibilidad sa usa'g usa. Daghan ang naminyo o gipili alang sa mas taas nga pagtuon, o misulod sa mga maimpluwensyang posisyon sa gobyerno pinaagi sa desisyon sa pamilya. Kon wala ang iyang pamilya o ang pamilya ang tawo sa Oriente walay nahimo ug mibati nga nawala.

Sa dagkong mga siyudad ang usa ka tawo nagpuyo nga nag-inusara ug hinay-hinay nga nagpapahawa sa iyang kaugalingon gikan sa talikala sa iyang banay. Busa ang Oriente karon mibiya gikan sa "kita" ngadto sa "ako". Ang mga Muslim nahimong mga indibidwal. Apan ang ilang relasyon sa ilang balangay mas lig-on kay sa ilang pagkasikoop sa usa ka dakung siyudad.

Ang usa ka tawo sa Oriente wala pa mahulog sa lebel sa usa ka dili pamilidad sa masa. Wala niya ginatamod ang kaugalingon ingon nga numero. Wala pa siya nahulog nga wala'y ngalan sama sa daghan sa Amerika ug sa industriyal nga mga nasud sa Uropa. Usa pa siya ka membro sa iyang pamilya.

Daghang mga ebanghelista kinahanglan nga hinay-hinay sa pagtawag sa indibidwal nga mga Muslim sa paghimo og desisyon alang kang Kristo, tungod kay sila dili pa "ako", apan buhi ingon nga bahin sa ilang "kita". Dili lamang ang ilang mga kasingkasing ang modesisyon, apan ang uban nga mga sakop sa ilang mga pamilya ang ilang gisulti.

Ang pamilya - ang pinakadakong babag sa pagkakabig ngadto ni Kristo!
Ang tradisyonal nga mga talikala sulod sa banay mao ang pinakakusog nga babag alang sa usa ka Muslim nga mahimong usa ka Kristohanon! Ang pamilya wala magtugot kaniya nga mogawas sa linya. Walay bisag gamayt nga abug nga mahulog sa dungog sa banay, labi pa nga bisan kinsa kanila mahimong usa ka masukihon, usa ka dili magtotoo o usa ka kinabig. Kung ang usa ka Muslim mahimong usa ka komunista o usa ka ateyista nga mahimong gitugotan ug giisip nga usa ka espirituhanong pagtipas sa iyang paglambo. Apan alaot ang sakop sa usa ka kaliwat nga nahimong usa ka Kristohanon! Ang usa ka sekta sa Islam nagmatuod nga ang paglapas sa usa ka anak nga lalake o anak nga babaye nagpaila sa pagpanapaw sa iyang inahan! Sa tanan nga paagi ang pamilya gusto nga magpahamtang og higpit nga pagkamasinugtanon sa matag usa sa mga membro niini, mahitungod sa relihiyon ug katilingban.

Kon ang bisan kinsa gusto nga mag-ebanghelyo ang mga Muslim siya kinahanglan nga mobisita sa pamilya sa usa ka interesado nga nangita kon posible, ug dili magbulag sa indibidwal gikan niini. Kinahanglan makita sa mga ginikanan ug mga paryente nga ang bag-ong mga higala kasaligan ug matinud-anon nga mga tawo. Importante nga likayan ang dili pagsalig tungod kay ang mga sekta, partido, panatiko ug mga gang usab naningkamot sa pagdani sa mga indibidwal.

Nagbasa ka sa Qur'an nga ang usa ka Muslim dili angay nga makighigala sa mga Kristiyano o mga Hudyo tungod kay dili kini mobiya kaniya sa kalinaw hangtod nga mahisama siya kanila (Sura al-Ma'ida 5:52.57 et al). Apan sa samang higayon imong gibasa sa Koran nga ang mga Kristohanon mao ang labing maayo sa mga kaaway sa mga Muslim tungod kay sila nakasimpatiya kanila ug dili arogante (Sura al-Ma'ida 5:82).

Ang kasinatian nagpakita nga sa kadaghanang mga kaso ang usa ka tibuok nga banay dili mouyon nga i-ebanghelyo. Bisan pa niana kita kinahanglan nga maningkamot, bisan pa sa lima ngadto sa napulo ka porsyento sa mga kaso ang usa ka tibuok nga panimalay madala ngadto kang Hesus sa dihang moduol ka sa banay. Kini mahitabo usahay!

Ang masakit nga pagbulag gikan sa banay
Sa diha nga ang mga ginikanan o ang kasuod nga kapikas makita nga ang usa sa ilang pamilya nagbasa sa Biblia o sa ubang mga libro nga Kristiyano wala sila mosupak niini nga pagpamalandong sa usa ka higayon apan motugot ug usahay bisan kini gidawat. Sa edad sa siyensiya ug medya ang tanan kinahanglan nga pahibaloon sa tanan nga butang - apan dili motuo ug magpadala niini! Ang Biblikanhong kahibalo gidawat, apan ilang gipasiugda nga ang bisan unsa nga mas lalom nga simpatiya alang sa ug bisan unsang espiritwal nga pagbugkos sa Kristiyanidad usa ka pagdili.

Sa diha nga kini madayag nga ang usa ka bata o hamtong nga nangita seryoso nga interesado kang Kristo ug sa Iyang Ebanghelyo, ang uyoan kasagaran gihangyo nga makig-istorya sa tawo nga gihangyo, sa pagtawag kaniya balik sa pagkahiuyon sa banay, sa pagpasidaan kaniya o bisan sa naghulga kaniya, kung dili siya nagsaad nga biyaan ang pagpasipala sa dili pagtuo sa mga Kristohanon.

Kon ang ingon nga pasidaan sa pamilya walay epekto, ang usa ka sunod-sunod nga gagmay apan nagdugang nga mga silot gipahamtang. Ang bulsa nga kuwarta gipugngan, ang mga sinina gitago, ang pagtambong sa eskuylahan giputol, adunay mga pagbunal, tensiyon ug panag-away sa pamilya, mga sulat gipugngan, o ang postman gisuholan nga dili ipadala ang mga sulat ngadto sa 'hinungdan'. Ang iyang mga higala ug mga magtutudlo gipahibalo nga ilang ipugos siya, ang pisikal nga pagkaangol pinaagi sa grabeng pagbunal mao ang panukiduki. Ang mga batang babaye gisulod sa gagmay nga mga lawak nga walay pagkaon ug tubig, ang matag-adlaw nga pagpamukpok nagpatuman sa ilang wala'y kondisyon nga pagpasakop. Sa hilabihan nga mga kaso ang usa ka tawo gikataho ngadto sa kapolisan nga adunay mga bakak nga mga akusasyon, nga magdala sa walay kalooy nga tortyur hangtud nga kini mahimong tin-aw nga ang krimen mao ang "lamang" nga relihiyon ug dili pagpayuhot, homoseksuwalidad o pagbudhi. Ang mga hulga sa kamatayon kinahanglan nga seryosohon kung kini gikan sa kaugalingong mga sakop sa pamilya. Kining tanan gidala sa kasilag, kapait ug kahadlok. Si apostol Pablo misulat: "Sa pagkatinuod, kita nag-atubang sa kamatayon sa tibuok adlaw, apan sa tanan nga mga butang kita labaw pa sa mga mananaug pinaagi kaniya nga nahigugma kanato."

Ang kinabuhing walay katapusan kay walay katapusan
Aron sa pagpakita kon sa unsang paagi ang espirituhanon nga mga magtatambag kinahanglan dili molihok sa ingon nga sitwasyon, atong giasoy ang istorya sa usa ka tinuod nga hitabo:

Sa Bangladesh usa ka langyaw nga misyonero ang nakakaplag sa pag-abut sa usa ka grupo sa tin-edyer nga mga lalaki nga nag-edad 16 hangtud 18. Ang uban kanila midawat kang Kristo. Ang madasigon nga misyonaryo mitambag kanila: "Pauli kamo ug sultihi ang inyong mga pamilya nga si Hesus naghatag kaninyo og kinabuhing dayon!"

Si Nur ul-Alam masinugtanon, mipauli sa balay ug miingon sa iyang amahan: "Papa, si Hesus naghatag kanako sa kinabuhing dayon!" Ang amahan nagtutok sa iyang anak nga lalaki ug nangutana: "Kinsay naghatag kanimo ug unsa?" Mitubag ang bata: "Ang anak nga lalaki ni Maria nagbutang sa iyang espiritu ug sa iyang gugma sa akong kasingkasing. "Gitawag dayon sa amahan ang iyang mga magulang nga anak:" Dad-a ang mga kawayan! "ug gimandoan sila sa pagbunal sa ilang igsoong lalaki hangtud nga mobiya kaniya ang daotang espiritu. Si Nur ul-Alam sa ulahi miingon: "Gibunalan nila ako hangtud nga gikapoy sila." Unya ang iyang amahan miabut ug nangutana: "Nahigawas ka ba gikan sa langyaw nga espiritu nga misulod kanimo?" Ang anak nga lalaki mitubag: "Pa, ang kinabuhing dayon ng naa kanako walay katapusan. Dili kini mobiya kanako. "Unya gitawag sa amahan ang iyang mga igsoon:" Dad-a ang mga kutsilyo! "Gigisi nila ang sinina sa iyang lawas ug nagputol ug mga krus sa iyang panit, gikan sa liog ngadto sa iyang mga tiil. Sa diha nga ang batang lalaki mibarog sa atubangan kanila nga nagdugo, ang amahan mibalik pag-usab ug nangutana: "Nakagawas ka na ba karon gikan sa espiritu sa walay katapusan nga pagpanglimbong?" Apan ang bata mitubag nga naghilak: "Pa, mahimo nimo akong patyon. Apan magpuyo ako sa kahangturan. Ang bag-o nga kinabuhi ni Hesus dili gyud mogawas kanako. "Ang kasuko sa amahan nagsugo sa iyang mga magulang nga mga anak:" Dad-a ang asin ug paminta! "Gipahiran nila ang init nga mga panakot sa iyang panit gikan sa ulo ngadto sa tiil. Nihilak siya sa kasakit. Sila nihilak uban kaniya tungod kay gusto nila nga luwason siya gikan sa impyerno. Dili na sila makalahutay sa pamaagi ug mibiya kaniya nga naghigda sa asin ug paminta ug mibiya sa kwarto. Sa wala madugay ang batang lalaki nakalingkawas sa kagabhion, siya mihulog sa suba aron paghugas sa mga panakot gikan sa iyang mga samad, nakakita og usa ka gamay nga bangka ug mipaingon sa balay sa misyonaryo, nanuktok sa pultahan ug naghulat.

Sa dihang gi-abrihan sa tawo ang pultahan ug nakita ang bata nga gitabunan sa dugo sa atubangan niya, nakurat siya ug miingon: "Mas maayo alang kanimo nga dili ka mosulod sa akong balay kay sigurado sila nag sunod kanimo. Pag-adto sa pipila ka mga kilometro ngadto sa balay sa usa ka matinud-anon nga pamilya sa among komunidad, dad-on ka nila pasulod. "Ang batang lalaki, nga gimarkahan sa daghang mga krus, kinahanglang moadto sa gabii nga mag-inusara!

Ang mga misyonaryo kinahanglan dili mopahimulos sa batan-ong mga kinabig isip mga tig-padaghan sa mga pamaagi sa kasadpan, apan kinahanglan nga masabtan ang ilang palibot, mobati ug mag-antus uban kanila ug adunay responsibilidad alang kanila.

Kinahanglan ang kaalam ug pagkamatinud-anon
Ang usa ka baguhan sa pagtuo dili kinahanglan tawagon ug sayo aron sa paghatag sa iyang testimonyo nga dayag; ang usa ka bag-ong natawo nga bata dili pa makalakaw ug makasulti. Ang bag-o nga magtotoo kinahanglan una nga magtubo diha sa pulong, kaalam, pag-ampo ug gugma, hangtud siya - uban sa husto nga mga pulong, sa hustong panahon - makasugid sa iyang bag-ong pagtoo. Kasagaran dili siya makasulti sa dayag sa iyang pamilya, apan siya makapamatuod pinaagi sa iyang paagi sa pagkinabuhi, sa iyang pag-alagad, sa iyang kabuotan ug sa iyang mga pag-ampo nga bag-o nga butang ang misulod sa iyang kinabuhi.

Ang usa ka kinabig dili mobiya sa balay sa iyang amahan tungod sa tensiyon ug pressure. Kon siya ilabay sa pultahan sa atubangan siya kinahanglan nga mosulod sa pultahan sa luyo. Walay usa nga nahigugma niya labaw sa iyang mga ginikanan! Ang iyang aktibo nga kahilom, ang iyang larinong pagsulti ug ang iyang pagpadayag sa iyang mga ginikanan sa kasagaran mas klaro nga masulti kaysa mga pulong nga makahimo sa pagdumot ug kasuko. Apan, sa diha nga ang iyang kinabuhi anaa sa kakuyaw, ang responsable nga espirituhanon nga magtatambag, ang grupo o ang iglesia nga gipanag-iya sa kinabig, kinahanglan modala kaniya, manalipod kaniya ug mobarug alang sa iyang mga katungod. Apan sa pagtanyag sa maong tabang kinahanglang mag-andam sila sa paghupot sa mga tawong ubos ang edad, sanglit wala kini itugot sa balaod.

Ang mga kasosyo sa kaminyoon mahulga sa diborsyo kon sila motuo kang Kristo. Ang nahulog gikan sa Islam mao ang usa sa pipila nga mga kaso diin ang usa ka babaye makapangayo sa diborsyo. Niana nga kahimtang ang mga anak iya lamang. Kung ang usa ka bana nagdiborsiyo sa iyang asawa tungod sa iyang pagtuo kang Kristo, siya nawad-an sa tanang katungod sa iyang mga anak ug mahimong papahawaon gikan sa balay. Dili kita mahanduraw kung unsa ang giantos sa pipila ka inahan tungod ni Hesus sa kalibotan sa Islam.

Pag-eskapo ug pagtipas
Ang mga Muslim talagsa rang molihok sa ingon nga labihan nga paagi sa pagtortyur ug pagpatay sa ilang kaugalingong mga sakop sa pamilya. Duha ka katloan sa tanan nga mga Muslim ang mas daghan o dili kaayo interesado mahitungod sa relihiyon. Apan aron dili mawad-an sa ilang dungog ug pagdawat sa katilingban nga Islam dili sila makahimo sa pagpugong sa usa ka nagbiya sa ilang taliwala. Gisulayan nila ang pagbulag sa ilang kaugalingon gikan sa usa nga migikan sa linya, o kung posible nga ipadala siya sa gawas sa nasud.

Apan ikatulo nga bahin sa mga Muslim mibuntog sa ilang pagdumot sa dihang usa sa mga membro sa ilang mga kaliwat nangadto kang Jesus. Kinahanglang silotan nila siya aron maluwas siya, kay kon dili, naningkamot sila sa paglaglag kaniya. Alang sa duha ka partido kini masakit kon ang usa kanila mahimong usa ka Cristohanon, apan pipila ra ang mga panatiko ug nag-andam sa pagpatay sa usa ka manggugubot.

Sa karon ang mga bag-ong magtutuo sa tinuod nga kapeligro dili magdugay, apan molayas una sila gipatay. Natago sila sa mga higala o makaikyas sa mga nasud ubos sa gituohan nga mga ngalan.

Usa ka kinabig nga dili pa usa ka gawasnon nga "ako" ug nagpuyo sa "kita" sa iyang kaliwat nangandoy nga mangulo sa iyang labing suod nga mga paryente ni Jesus sa dihang nadawat niya ang diwa sa gugma ni Kristo human sa iyang bersyon. Apan kana gayud ang ilang katarungan sa pagsalikway kaniya ug pagdumot kaniya labaw pa (Juan 16:1-4). Bisan pa ang bag-ong mga magtutuo nga nagkupot sa pagtuo ngadto sa pagpamatuod ni Apostol Pablo nga mihagit sa tigbantay sa bilanggoan, "Tumoo ka sa Ginoong Hesus, aron ikaw maluwas - ikaw ug ang imong panimalay" (Mga Buhat 16:31).

Dili ba nga dili nato ipagawas ang mga kinabig niini nga pag-antus? Sa makausa pa ang mga magtutuo nangutana: "Kon ang pagdangop ngadto ni Hesus maoy hinungdan sa ingon nga kasakit, dili ba kini labaw nga maloloy-on aron ang mga Muslim magpabilin sa ilang kaugalingong relihiyon?" Kung ang usa ka argues sa nga paagi nga siya nakasabut ni Muhammad o Kristo. Sa Islam walay kaluwasan, walay pasalig nga ang mga sala gipasaylo, walay pagtubos, walay kalinaw, walay Balaang Espiritu, walay kinabuhing walay katapusan. Usa ka Muslim nga walay Jesukristo nawala ug patay sa espirituhanon! Ang Anak sa Dios lamang ang nakaingon, "Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako "(Juan 14:6). Walay laing paagi sa matuod nga Dios gawas sa krus! Kung buot nimo nga magpabilin ang mga kinabig gikan sa pag-antus ikaw sama ni Pedro kinsa buot nga dili moadto si Hesus sa krus (Mateo 16:22-23). Ang grabe nga tubag ni Jesus magamit sa tanan nga buot magpabilin sa mga bag-ong magtutuo gikan sa pag-antus.

Ang atong Ginoo tin-aw nga nag-ingon, "Ang matag usa nga mibiya sa mga balay o mga igsoon nga lalake o mga igsoong babaye o amahan o inahan o mga anak o mga kaumahan alang kanako ug sa Ebanghelyo makadawat sa usa ka gatos ka pilo sa gidaghanon ug makapanunod sa kinabuhing dayon (Mateo 19:28-30; : 29; Lucas 18:29). Si Hesus labi pa nga milakaw ug miingon, "Bisan kinsa nga nahigugma sa iyang amahan o inahan labaw sa kanako dili takus kanako; Ang nahagugma sa iyang anak nga lalake kun sa anak nga babaye labi pa kanako, dili takus kanako; ug ang wala magpas-an sa iyang krus ug wala magsunod kanako, dili takus kanako. Bisan kinsa nga makakaplag sa iyang kinabuhi mawad-an niini; ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag siya niini "(Mateo 10:37-38; 16:24-25; Lucas 9:23-26; Juan 12:25).

Sayon ang pagsulti o pagsulat niini nga mga pulong ngadto sa uban, apan lisud kaayo ang paglahutay kanila. Busa kini ang atong yano nga katungdanan sa pagdawat sa tanan nga mga magtutuo nga gilutos tungod kang Jesus ngadto sa atong espirituhanong pamilya ug nag-atiman kanila hangtud nga sila makaatiman sa ilang kaugalingon.

Sa panahon nga ang usa ka kinabig nag-uswag sa espirituhanon nga paagi ug nagsalikway gikan sa "kita" sa iyang pamilya, nag-atubang siya sa mga tintasyon nga kinahanglan niyang buntugon, bisan pa sa sinugdanan sa pagtuo.

Unsa ang tinuod nga pagpadayag?
Ingon usa ka Muslim, usa ka kinabig naghunahuna nga ang tanang gipadayag nga mga libro sama sa Torah, ang Mga Salmo, ang Ebanghelyo ug ang Qur'an naggikan sa orihinal nga libro sa langit ug nagkahiusa sa usag usa. Apan wala magdugay hangtud nga ang usa ka kinabig makakaplag sa dili malinawon nga mga kalainan tali sa Biblia ug sa Qur'an. Ang Ebanghelyo nagpamatuod nga si Kristo mao ang Anak sa Dios sa 50 ka mga panahon, ang Qur'an nagpanghimakak niini 17 ka beses. Ang katapusang adlaw sa kinabuhi ni Hesus gitaho sa tukma gayud sa tanan niyang pag-antos ug kamatayon. Apan ang Qur'an nag-ingon, "Wala nila siya patya, wala nila siya ilansang sa krus. Gihimo lamang kini sa pagpakita sa ingon ngadto kanila "(Sura al-Nisa '4:157). Ang Ebanghelyo nagpadayag 187 ka higayon nga ang Dios mao ang Amahan ug atong Amahan. Ang Qur'an, hinoon, nag-ingon nga ang Allah dili amahan, ug walay sama kaniya (Sura al-Ikhlas 112:1-4). Diha sa Biblia atong mabasa ang bahin sa monogamiya, bahin sa pagdili sa pagdiborsiyo, mahitungod sa pagpasaylo sa mga kaaway, ug mahitungod sa Balaang Espiritu nga nagpuyo niadtong nagasunod kang Kristo. Sa Balaang Libro sa Muslim, hinoon, si Allah nagtugot sa poligamiya, ang diborsyo mao ang katungod sa bana kung gusto niya, adunay balaan nga katungdanan sa panimalos o sa pagbayad sa dugo nga salapi, ug imposible alang sa bisan kinsa nga makadawat sa balaang espiritu - si Allah nag-inusara nga dako! Ang tanan nga uban iyang mga ulipon - bisan si Hesus ug ang Balaang Espiritu!

Busa ang kinabig giatubang sa pangutana: Unsang libroha ang naghupot sa tinuod nga pagpadayag ug diin ang usa usa ka panglingla o bakak? Kana nga pangutana dili kinahanglan nga gikan sa gawas. Kini nagbarog sa sulod niya, gikan sa kasingkasing. Kinahanglan nga dili kita mohatag og husto nga mga tubag. Kinahanglan niyang ilhon ang kamatuoran, aron makasukol sa pag-atake sa iyang pamilya ug sa iyang mga higala. Kinahanglan kita mag-uban kaniya diha sa pag-ampo, aron sa paggiya kaniya sa makatabang nga mga tudling sa Biblia, sa paghunahuna kaniya sa tanan niyang kalisud, hangtud nga siya mismo makaila pinaagi sa Pulong sa Dios: Ang Biblia lamang ang tinuod nga Pulong sa Dios! Kini puno sa kinabuhi ug gahum. Ang Qur'an nagpahisalaag, kini usa ka dayag nga pagpadayag ug produkto sa usa ka espiritu nga kontra-bibliya.

Mga sala nga dili mapasaylo
Ang ikaduhang pagtintal makaapekto sa espirituhanong pagkaanaa sa usa ka bag-ong magtotoo. Ang Qur'an nagpakita nga ang tulo ka mga sala dili mapasaylo:

Ang tanan tinunglo nga nagdugang sa laing dios ngadto sa Allah (Sura al-Tawba 9:29).

Ang matag usa nga mobiya sa Islam ug mahimong usa ka Kristiyano gipanghimaraut sa tulo ka higayon (Sura al-Baqara 2:161).

Ang kasuko sa Allah nahulog sa usa nga mopatay sa usa ka Muslim sa katuyoan, walay katarungan sa pagpanimalos (Sura al-Nisa '4:93).

Si bisan kinsa nga nagdapit sa usa ka Muslim ngadto kang Jesus, sa samang higayon nagtawag kaniya sa paghimo sa duha ka sala nga dili mapasaylo, nga sa Islam katumbas sa sala batok sa Balaang Espiritu diha sa Ebanghelyo. Kon ang usa ka Kristohanon hangyoon sa pagpasipala batok sa panaghiusa sa Balaang Trinitas, dili siya maghunahuna apan nagdumili sa pagdumili niini. Ang kinasuloran nga kinaiya nga kinahanglang masulbad sa usa ka kinabig susama. Kinahanglan siya boluntaryo nga makasala batok sa usa ka butang nga sagrado kaniya kaniadto, aron maangkon si Cristo ug ang kinabuhing dayon. Kinahanglan nga dili gyud nato siya pugngan aron magdalidali nga magdesisyon, apan kinahanglan nga ubanan siya sa mga pag-ampo ug pagtambag, ug tabangan siya nga makagamot pag-ayo, masaligon ug mahupay sa Ebanghelyo (Roma 8:14-16; 1 Corinto 12:2-3).

Alang sa Islam nga mga dunggan adunay daghang mga pasidaan sa Qur'an sa epekto nga ang matag usa nga mobiya gikan sa Islam mawad-an sa mga maayo nga buhat sa iyang mga maayong binuhatan ug wala'y ipakita sa paghukom sa Allah nga makabalanse sa iyang mga sala (Suras al-Kahf 18:105; al-Zumar 39:65; et al.). Apan si Kristo nagpasalig kaniya: "Ang akong grasya igo alang kanimo! Ang imong mga buhat dili igo aron makatarunganon ka gihapon, ang akong giula nga dugo mao ang imong pagkamatarung!"

Gisentensiyahan sa kamatayon
Ang mapait nga pildoras nga kinahanglang tunlon sa matag kinabig mao ang hukom nga, sumala sa Shari'a, usa ka mabangis kinahanglan "mamatay" (Sura al-Baqara 2:217). Sa katingalahan, ang Qur'an wala mag-ingon nga siya kinahanglan nga "gipatay". Kini nga kamatuoran nag-aghat sa mga Islamic nga abogado sa pagtan-aw sa mga tradisyon ni Muhammad kung ang bisan kinsa sa iyang "oral" nga mga pahayag nagkinahanglan sa pagpatay sa usa ka rebelde sa usa ka Islamic nga estado. Apan tungod kay ang paghukom sa usa ka Muslim sa kamatayon tungod sa usa ka rason nga dili tin-aw nga gihisgutan sa Qur'an dili legal, ang mga abogado misulay sa pagpatay sa mga kinabig pinaagi sa konsensus sa mga Islamic nga mga lehislatura. Sila nagkalainlain lamang sa pangutana kon unsa ka dugay ang panahon alang sa pagpamalandong sa bilanggoan sa dili pa ipatuman ang sentensiya sa kamatayon. Ang uban nag-ingon nga tulo ka adlaw, ang uban usa ka tibook nga bulan, diin ang Islam kinahanglan ipasabut pag-usab ngadto sa usa ka apostata aron ibalik siya sa iyang mga gamot. Kung siya sa tinuud nagdumili sa balik-balik nga tawag, ang silot sa kamatayon kinahanglan ipatuman.

Kadaghanan sa mga estado sa Islam, bisan pa niana, wala magpadayon sa pagpatay sa mga kinabig! Ang kinatibuk-ang tawhanong katungod supak sa Shari'a. Busa ang mga liberal nga estado sa Islam nagdumili sa pagpatuman niana nga balaod sa Islam. Gitudlo nila ang usa ka bersikulo sa Qur'an nga naghisgot sa "kamatayon" sa usa ka kinabig, apan dili sa pagpatay kaniya (Sura al-Baqara 2:217). "Ang Allah mohukom kaniya ug mopatay kaniya usa ka adlaw, ang gobyerno walay sugo nga patyon siya", ang pipila ka mga legal nga mga magtatambag nag-ingon.

Ang mga pundamentalista sa taliwala sa mga Muslim hinuon naghunahuna nga managlahi. Gipangayo nila ang kinatibuk-ang implementasyon sa Shari'a sa makausa ug ang pagpatay sa matag usa nga mobiya nga walay kalooy. Tungod niana ang mga bag-ong magtutuo ni Kristo nag-akusar sa dili tinuod nga pagduda, gibilanggo, gisusi, gitortyur, ug gibuhian ang ilang pagpagawas sulod sa mga bulan, hangtud nga ang mga langyaw nga mga politiko o mga presidente mibutang sa ilang mga pulong aron ipagawas. Sa diha nga sila nabilanggo, ang uban kanila gisaaran: kon ikaw moangkon pag-usab sa kredo sa Islam sa makaduha ikaw buhian sa usa ka higayon. Usa ka nabilanggo nga inahan mitubag, "Mas gusto ko nga magpabilin nga anaa kang Hesukristo imbis mag-atiman sa akong mga anak nga wala si Kristo." Sa diha nga ang amahan, tungod sa iyang mga anak, nakiglantugi sa kredo sa Islam kaduha, ilang gikataw-an siya ug gisultihan siya , "Nagpakaaron-ingnon ka nga midawat na usab sa Islam alang sa imong mga anak. Sa imong kasingkasing ikaw nagpabilin nga usa ka Kristohanon. Busa dili ka mahigawas sa silot."

Kadaghanan sa mga Kristohanon sa Kasadpan ug sa Korea walay ideya unsa ang legal nga paagi alang sa usa ka Muslim nga mahimong usa ka Kristohanon. Diin ang usa ka liberal nga estado wala mopatay sa apostata, ang iyang pundamentalistang kapunongan obligado nga papason ang makauulaw nga dapit sa ilang ngalan ug patyon ang 'dili diosnon' nga kinaiya. Sa Saudi Arabia ug sa Iran, ingon man usab sa Pakistan ug sa ubang konserbatibong mga estado sa Islam, ang silot sa kamatayon gihimo sa publiko uban sa napamatud nga mga mibiya sa kamatuoran. Ang kanhi Hari sa Morocco, Hassan II, sa makausa nangutana sa usa ka delegasyon sa Amnesty International, mitubag: "Sa atong nasod aduna kitay batakang balaod: Allah, ang hari ug ang nasud. Sa diha nga adunay usa nga moabut ug nagmintinar nga adunay usa ka mas maayo nga relihiyon kay sa Islam, kinahanglan natong susihon siya sa mga kamot sa mga espesyalista sa medisina aron makita kung husto pa ba ang iyang hunahuna. Kon kini mao ang kahimtang ug siya nagpadayon sa pagpakaylap sa iyang pagkadili matinuohon kita kinahanglan nga mosilot kaniya."

Ang tanan ba nga Kristiyano Muslim?
Ang labing malipayon nga pagtintal sa usa ka bag-o nga magtotoo nga giatubang nagagikan sa bahin sa mga maayo nga mga misyonaryo. Diha sa Qur'an ilang nakit-an ang duha ka mga bersikulo nga nag-angkon nga ang tanang sumusunod ni Kristo mga Muslim (Suras Al 'Imran 3:52; al-Ma'ida 5:111). Apan ang mga walay hinungdan nga mga magbabasa sa Qur'an wala makakita nga kining duha ka mga bersikulo usa ka bukas nga lit-ag, nga gibutang ni Muhammad alang sa Kristohanong delegasyon gikan sa Amihanang Yemen. Niining mga bersikuloha iyang gipahibawo ang mga apostoles ni Kristo nga maayo sila nga mga Muslim nga giandam, aron nga ang obispo ug ang hari gikan sa Wadi Nadjran kinahanglan masabtan: Kung ang mga apostoles ni Hesus mga Muslim - nan kinahanglan usab kita nga Muslim-Mga Kristohanon! Unya kita mahibilin sa kalinaw ug dili pagalutoson. Apan ang hari ug ang obispo mga alisto sa espirituwal ug wala mahulog sa lit-ag. Sila nagpabilin nga mga Kristohanon ug gisakop ug giabug gikan sa ilang nasud pipila ka tuig ang milabay. Karong adlawa, ang pagtulon-an ni Muhammad nga si Muhammad mikaylap sa tanang mga nasud sa Islam pag-usab: "Dili ka kinahanglan nga modangop kang Kristo sa dayag ug sa usa ka bahin. Tuohi ang Allah ug usab sa Muhammad! Ikaw mahimong usa ka Muslim ug usa ka Kristohanon sa samang higayon. Ingon nga adunay mga Messianic nga mga Hudyo, mahimo usab nga mga Kristiyanong Muslim, usab! "

Kadtong mga bakak nga mga propeta wala makaila sa Islam ni ilang giisip nga ang mahukmanon nga mga pulong ni Hesus ug si Apostol Pablo. Ang Islam usa ka batok-Kristohanong espiritu (1 Juan 2:21-25 ug 4:1-5) ug nagrepresentar sa usa ka sayop nga pagpadayag pinaagi sa usa ka nahulog nga manolonda (Galacia 1:8-9). Ang mga Muslim gihugpong sa usa ka kolektibong espiritu ug kinahanglang buhian pinaagi sa gahum ni Kristo. Kon sa imong hunahuna mahimo ka magwali sa mga Muslim nga wala ang gilansang nga Anak sa Dios ikaw pagahukman pinaagi sa mga pulong ni Hesus sa Mateo 10:32-33; 16:23-25; Roma 1:16-17; 1 Corinto 1:18-24 et al. Ang kaulahian nga Sudanese President Turabi nagpahimulos niining duha ka mga bersikulo gikan sa Qur'an ug opisyal nga gipahibalo nga ang tanang mga Kristohanon sa Sudan mga Muslim ug nga ang Kristohanong mga lalaki makaminyo sa Sudanese Muslim nga mga babaye. Sa pagbuhat niana iyang gisunod ang mga tunob ni Balaam kinsa nagtambag ni Balak sa pag-ila sa iyang mga katawhan pinaagi sa nagkasagol nga kaminyoon uban sa mga Israelita. Sa ingon ang mga kostumbre sa kaliwat molamoy sa tanan nga mga Israelinhon sulod sa pipila ka tuig (Numeros 31:16; 2 Pedro 2:15; Jude 11; Pinadayag 2:14). Si Turabi gikondena sa mga ligal nga hurisdikero sa Saudi-Arabian tungod sa iyang batok-Islam nga pamaagi.

Kontekstualisasyon - usa ka kasaypanan?
Ang tumong sa mga magtutudlo sa kontekstualisasyon klaro. Kung ang usa ka kinabig makita nga usa ka Muslim ug nagpabilin nga usa ka Muslim, apan usa ka Kristohanon sa samang higayon, siya dili mag-antus sa paglutos, kasakit ug kamatayon, ug iyang luwason ang iyang simbahan gikan sa kagubot, kakuyaw ug sakripisyo. Apan ang mga magtutudlo wala manumbaling sa kamatuoran nga ang usa ka tawo dili makadugtong sa tubig ug kalayo, ug kana nga gabii mikalagiw gikan sa adlaw. Ang kilumkilom makita lamang isip usa ka transisyon, dili isip usa ka permanente nga kahimtang sa mga kalihokan!

Sa Ehipto, usa ka misyonero nga konteksto ang midaog sa usa ka opisyal sa sekretong pag-alagad alang kang Hesus ug nagpasalig kaniya nga siya magpabilin nga usa ka Muslim ug mahimong usa ka Kristohanon sa samang panahon. Nakaplagan sa opisyal ang ideya nga kulbahinam tungod kay ang mga pultahan sa mga social class naablihan kaniya. Siya nakadaug sa daghan nga mga Muslim tungod niini nga syncretistic nga paagi. Apan sa usa ug tunga ka tuig sa ulahi siya mibati nga siya dili isda ni unod, ni usa ka maayong Muslim ni usa ka matuod nga Kristohanon, ug nangayo nga mabautismohan sa laing simbahan. Pagkahuman ang iyang mga kauban gikan sa sekreto nga pag-alagad nag-akusar kaniya nga nahulog gikan sa Islam ug gisilotan siya sa tanan nga mga pag-antus nga iyang gigamit kaniadto aron pagdala sa mga mobiya sa Islam. Apan nagpabilin siyang matinud-anon kang Hesus ug nakalingkawas sa gawas sa tabang sa mga higala.

Wala madugay ang tibuok pundok nga kontekstualisasyon mihuyop ug mitugpa sa prisohan. Ang inadlaw nga mga mantalaan nagsulat nga masuk-anon sa mga pagbugalbugal nga mga ulohang balita: "Ang mga Kristohanong lobo sa mga panit sa mga karnero nga babaye naningkamot sa paghaylo sa mga ignorante nga mga Muslim!" Ang mga langyaw nga mga pamilya nga gibilanggo gibuhian sa mga embahada sa ilang mga estado paglabay sa pipila ka mga semana ug gipalagpot gikan sa Ehipto.

Kadtong maayo nga kahulogan, mga kredible nga mga higala tingali wala gayud makamatikod nga ang misyon sa mga Muslim gisabot nga pagsabak ug usa ka kalapasan sa kalinaw. Sumala sa Qur'an kini nga paglapas mas grabe kay sa pagpatay (Sura al-Baqara 2:217). Bisan kinsa nga nagmugna og kasamok sa usa ka nasud mahimong patyon o ilansang sa krus. Dugang pa, ang pagputol sa usa sa iyang mga kamot ug sa kaatbang nga paa mahimong ipahamtang ngadto kaniya, o siya mapalagpot gikan sa nasud (Sura al-Ma'ida 5:33). Sumala sa Qur'an ug sa Shari'a, ang misyon usa ka sala nga kapital. Ang mga tigpahiluna ingon man usab ang nahaylo nga gisentensiyahan sa kamatayon, bisan sila nagsilbing mga mamumuhat sa tolda-mga misyonero o nagpuyo ingon nga Muslim-Mga Kristohanon.

Usa ka saksi ni Kristo kinsa nagsul-ob ingon nga Muslim ug nagpakaaron-ingnon nga usa ka Muslim apan sa pagkatinuod usa ka sulugoon ni Kristo, giisip nga legal nga usa ka Muslim nga nagbiya, sumala sa balaod sa Islam, ug kini ubos sa silot sa kamatayon. Dugang pa siya gitawag nga tigpakaaron-ingnon, manlimbong ug erehes. Sumala sa Shari'a mahimo siyang patyon sa dapit, nga walay hukom.

Ang usa ka Muslim kasagaran wala mahibalo sa detalyadong balaod sa iyang Shari'a. Bisan kinsa nga nag-alagad taliwala sa mga Muslim dili kinahanglan nga mangulo sa mga nangita kang Hesus nga dali ra ug taphaw. Labaw sa tanan, dili sila bautismuhan sayo kaayo. Usa ka batan-ong magtutuo ang angay mahibalo kung unsa ang kahulugan sa pagkahimong usa ka Kristohanon. Ang pagkaespirituhanon labaw pa ka mahinungdanon kay sa maanindot nga mga taho sa daghan nga nabautismohan. Ang kalidad kinahanglan nga moabut sa dili pa ang gidaghanon!

Kung adunay naghunahuna bahin sa lainlaing mga lakang kung giunsa nga ang mga muslim gikan sa ilang sosyedad nga Islam, gikigan nga ankan ug pamilya, mahibal-an niya nga ang usa ka kinabig mahimo nga magpaila sa iyang kaugalingon sa mga pulong ni Apostol Pablo:

Tungod kanimo gisugat kami sa kamatayon sa tibuok adlaw; giisip kami nga mga karnero nga ihawon. Apan, sa tanan nga mga butang kita labaw pa sa mga mananakop pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay sa akong pagsalig nga bisan ang kamatayon o kinabuhi, bisan ang mga anghel o mga demonyo, bisan karon ug sa umaabot, o bisan unsang gahum, o taas o kahiladman, o bisan unsa sa tanan nga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga diha kang Cristo Hesus nga atong Ginoo. (Roma 8:36-39)

8.04 -- Ang pagsagop sa mga kinabig ngadto sa mga kasamtangang mga iglesia

Ang pagkahiusa sa mga kasamtangang mga iglesia kanunay nga makita isip labing sensitibo nga bahin sa tulo ka dagkong mga suliran diin ang mga tawo gikan sa Islam nga nagsunod, nga nagsunod ni Kristo, mahimong mag-antus. Kadaghanan sa Ortodokso, Simbahang Romano Katoliko ug Protestante sa Asia ug Africa, ug usahay gani sa Europe, dili makiling sa pagdawat sa mga bag-ong magtutuo gikan sa Islam. Ang nagkalainlain nga mga katarungan alang niini nga desisyon mahimong ilista sama sa mosunod:

• Usahay ang mga Muslim naghulat sa tabang pinansyal ug andam sa pag-usab sa ilang relihiyon sama sa usa ka T-shirt alang sa kaayohan sa usa ka salapi - apan sa taphaw nga paagi, ug basta lamang ang salapi molungtad. "Kansang pan nga imong gikaon, ang iyang awit nga imong gikanta!" Kana nga baruganan balido usab sa kalibutan sa Islam.

• Karon ug pag-usab usa ka babaye, nga nagatoo kang Kristo, nagdala sa usa ka batan-ong Muslim aron mabunyagan, aron siya makaminyo kaniya. Nahibal-an nila nga ang nagkasagol nga kaminyoon dili abi-abi sa ilang katilingban. Ang ingon nga tinguha mahimong tukma sa duha ka bahin, apan ang pamilya, balaod ug katilingban batok niini. Kini nga matang sa "pagkakabig" sa kasagaran dili matinuoron, ug mahimong hinungdan sa daghang kagubot.

• Sumala sa mga reglamento sa Islam alang sa mga minorya ang bisan unsa nga buhat sa misyonaryo sa mga Muslim gidid-an sa mga lumad nga mga Kristohanon (Suras al-Baqara 2:217; al-Ma'ida 5:33). Ang usa ka parokya nga nagtugot sa pag-ebanghelyo taliwala sa mga Muslim pinaagi sa "usa" sa mga sakop niini kinahanglan pagasilotan ug sa kadugayan masirhan. Atong masabtan nga ang mga pari, mga pastor, ug mga bishop magbantay pag-ayo aron walay usa ka membro sa ilang parokya nga mag-apil sa bisan unsang buluhaton sa pag-ebanghelyo sa mga Muslim sa dayag o pinaagi sa mandato sa nagdumala nga pundok sa ilang simbahan, tungod kay sa ingon ang ilang simbahan mahimo sirado sa gobyerno.

• Ang pipila ka mga langyaw o nasudnong mga ebanghelista nga mga grupo usahay magdala sa mga interesado nga mga Muslim ngadto sa usa ka lokal nga parokya aron ang pastor magbunyag kanila ug modala sa bag-ong magtotoo. Dayon natingala sila nga ang mga responsable nga mga elder wala magpakita og interes ug nagdumili sa pagdawat sa bag-ong nangabot. Kana masabtan, kay ang usa ka grupo sa outreach dili angay nga magtrabaho nga walay kahibalo sa pipila ka mga anciano, kinsa nagpadayon sa ilang pag-alagad ug pagsuporta niini. Ang mga tigulang kinahanglan nga mahibal-an una, aron sila makasuporta sa serbisyo sa aktibo nga pundok pinaagi sa ilang mga pag-ampo ug mahimong andam nga modawat sa bag-ong mga magtutuo ngadto sa ilang mga pamilya aron sa pagpanalipod kanila gikan sa tanan nga mga pag-ataki, ug sa paggiya sa ilang dugang mga lakang.

• Ang usa ka langgam nga gusto nga ibutang ang usa ka itlog magtukod una sa iyang salag, dili sa laing paagi nga hugna! Ang tanan nga mga higala kinsa andam sa paghimo sa pag-ebanghelyo nga buhat sa mga nasod sa Islam kinahanglan una nga magtukod sa mga grupo sa pag-ampo sa sulod o sa gawas sa mga kasamtangan nga mga simbahan, nga nagsuporta sa mosunod nga mga serbisyo, panginahanglan ug mga responsibilidad. Kon ang usa magtigum sa ingon nga mga grupo sa pag-ampo siya makakita og dugang nga bunga sa kadugayan kay sa usa ka mahiligon nga klase nga sa dili madugay mobiya na usab sa umahan. Adunay pipila ka mga tawo sa tanan nga mga iglesia nga pabor sa pagpakiggubat sa mga dili Kristohanon. Mag-ampo ka aron makit-an sila.

Ang pagpakig-uban sa komunidad
Kung ang usa ka Muslim, sa panahon sa iyang espirituhanong pagbag-o ug human sa iyang masakit nga pagpalagpot gikan sa iyang kaliwat ug sa iyang katilingban nangahas sa pagduol ug panagtigum sa mga magtutuo o bisan sa usa ka simbahan o naningkamot sa pagkontak sa mga Kristohanon, mga pari ug mga pastor, kanunay siya nga nakurat. Gibati niya: wala sila nagasalig kanako! Naghunahuna sila nga ako usa ka makililimos, o gusto ko nga mahaylo ang usa sa ilang mga babaye, o nagduda sila nga ako usa ka espiya! Daw sama sa usa ka balde nga bugnaw nga tubig nga gibubo ibabaw kaniya samtang siya nagsulod sa pultahan sa Kristiyanismo!

Siyempre, ang mga Muslim naggamit og laing bokabularyo sa adlaw-adlaw nga kinabuhi kay sa kadaghanan sa mga Kristohanon ug, kung gigamit nila ang samang mga pulong, nagdala sila og lainlaing mga kahulugan. Sila nagsinina ug lahi sa mga Kristohanon aron ang mga lumad dali nga makamatikod sa mga nagkalainlain. Ang duha ka partido mibati sa dili makita nga bongbong.

Ang unang butang nga gikinahanglan sa kinabig mao ang pagsalig, pagsabut ug gugma! Ang pagtoo, pag-ampo sa mga igsoong lalaki ug igsoong babaye kinahanglan nga moanhi ug makigkita kaniya, makigsulti kaniya, modapit kaniya sa ilang mga panimalay ug ipabatyag kaniya: Ikaw usa kanamo, kami nahisakop! Apan ang ingon nga pag-uswag dili kinahanglan nga himoon sa usa ka pamilya diin dunay mga dalag nga mga babaye, tungod kay sa ingon ang imbitasyon dili masabtan.

Ang parokya, bisan pa, kinahanglan nga ang salag diin ang usa ka kinabig nabag-o ang gibati sa panimalay. Ang pagpakig-uban sa mga nagasunod ni Hesus mao ang bag-o nga "kami" alang kaniya, nga iyang gipangita ug gikinahanglan niya human nga gipalagpot gikan sa iyang banay. Ang parokya mao ang iyang bag-ong pamilya gawas sa pipila nga mabuhi. Importante usab ang pag-andam sa komunidad sa pagdawat sa mga kinabig, ingon nga kini sa pagkab-ot sa tinuod.

Ang mga ansiyano ug mga pastor dili mag-awhag ni magtugot sa bag-ong magtotoo sa paghatag sa usa ka pagpamatuod sa iyang pagtoo gikan sa pulpito o gikan sa taas nga mga lingkoranan. Dili kini produktibo aron ang usa ka kinabig daw talagsaon ug mahinungdanon - siya sa dili madugay moluspad sama sa usa ka balon nga gibuak. Kinahanglan siyang hatagan og gagmay nga mga serbisyo sa komunidad ug responsable nga mga buluhaton sa grupo, aron nga siya mobati nga siya gidawat ug gitagad sama sa uban. Sama kanato siya usa ka matarong nga makasasala pinaagi sa grasya sa Dios.

Kon ang usa ka kinabig dawaton sa usa ka pamilya sa mga Kristohanon kinahanglan usab nga panalipdan siya. Ang pagkamaabiabihon sa duol nga Sidlakan sagrado sa mga Muslim ug mga Kristohanon. Adunay usa ka igsoong lalaki nga nagdili sa pagpanimalos sa mga paryente diha sa pultahan ug giingnan sila: sa ibabaw lamang sa akong patay nga lawas mahimo nimong maabot ang among igsuon nga kagiw! Sila milakaw nga wala magmalampuson, napakyas sa Arabiko nga batasan sa pagkamaabiabihon.

Pinaagi sa singot sa imong agtang ikaw magakaon sa imong pagkaon!
Sa diha nga ang usa ka Muslim mahimong usa ka Kristohanon ug nagpuyo pa gihapon sa usa ka Muslim nga kasilinganan siya sa kasagaran mawad-an sa iyang trabaho tungod kay siya gitan-aw ingon nga gitunglo sa Allah, sa iyang mga anghel ug sa tanan Muslim (Sura al-Baqara 2:161). Alang kanila, nahugawan siya (Sura al-Tawba 9:28). Walay Muslim kinahanglan nga adunay fel-lowship uban sa kini nga kumakaon sa baboy ug sa nag-inom sa bino sa bisan unsa pa ni mohatag kaniya sa trabaho!

Usa ka pastor ang gipintal sa iyang simbahan hall sa daghang mga higayon sa usa ka tuig, aron sa paghimo sa trabaho alang sa mga kinabig. Gusto niya nga tabangan sila sa bisan unsa nga paagi. Niana nga paagi siya naghatag kanila sa pagbati nga nakahimo usa ka bililhon nga trabaho. Ang ubang mga pastor mihangyo kanila sa pagbugha og kahoy, pagkalot sa hardin, paglimpyo sa balay ug sa nataran, magtrabaho isip mga mensahero, manuskrito nga mga manuskrito, magbaligya, magbaligya sa mga libro o magtrabaho sa laing mga trabaho, aron makahatag sila ug tinuod nga trabaho ug dili lamang baksheesh.

Ang mga kinabig kasagaran kulang sa pagbansay sa trabaho o sa usa ka nakumpleto nga edukasyon sa eskwelahan. Ang ubang mga babaye nagkinahanglan og pagbansay sa pagtahi, mga batan-ong lalaki sa mga kompyuter, mga pagsulay isip drayber sa taxi o usa ka scholarship aron mahuman ang pagtungha. Ang tanan nga gasto sa salapi. Kana nga salapi kinahanglan nga dili ihatag nga walay kondisyon, apan gihatag lamang ingon nga mga pahulam nga ibayad balik. Sa sinugdanan, walay igong kantidad ang igahatag. Sa diha nga ang mga gagmay nga kantidad nga gibayad balik nga matinud-anon, mahimo kitang mangayo og mas dako nga pautang aron mabayaran. "Ang bisan kinsa nga kasaligan sa gamay kasaligan usab sa daghan, ug si bisan kinsa nga dili matinud-anon sa gagmay nga mga butang mahimo usab nga dili matinud-anon" (Lucas 16:10).

Sa usa ka okasyon usa ka Muslim ang nagpakita sa usa ka katilingban sa Bibliya sa usa ka lungsod sa Islam ug nangayo nga ibaligya kini sa mga merkado sa merkado sa sidewalk. Sa diha nga ang ahente nagduhaduha, ang Muslim miingon: "Sulayi ako ug hatagi ako'g duha ka Biblia, unya ibalik ko ang kwarta alang sa usa sa mga Biblia, ug akong ibutang ang salapi alang sa ikaduha ingon nga bayad." Sa samang adlaw ang nagdala sa kadalanan nagdala sa kwarta ug nakakuha og upat ka mga Bibliya nga ibaligya. Pagkaligad sang duha ka adlaw gindala niya ang kuarta sa duha ka Biblia kag nakabaton sing walo ka Biblia. Siya matinud-anon sa gamay nga kantidad, mao nga walay risgo sa pagsalig kaniya sa ulahi uban sa 16 o 20 ka mga Biblia, nga iyang gibaligya sa bukas nga merkado diin walay Kristohanon nga makapangahas sa paghalad sa mga Bibliya.

Sa diha nga ang mga bag-ong mga trabaho kinahanglan nga makit-an o malalang kini mapamatud-an nga mapuslanon nga adunay usa ka pundok sa pag-ampo nga nagpaluyo sa pundok nga ebanghelista. Tungod kay ang kadaghanan sa mga nag-ampo nga mga tawo usab nagtrabaho, sila lagmit mahibal-an kung asa ug kanus-a adunay mga bakante.

Ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa mga Muslim wala lamang nagpasabut sa espirituhanong pagtambag apan nag-atiman usab sa ilang pisikal nga mga panginahanglan. Human sa usa ka grupo sa mga estudyante sa eskuylahan sa Biblia, nga nag-alagad sa isla sa Fort Lamy sa Indian Ocean, nahibalik ang depresyon ug nagpaubos nga nagsunod sa usa ka kawang nga krusada, usa ka batan-ong Muslim gikan niana nga isla nagpakita sa pultahan sa usa sa mga estudyante usa ka semana sa ulahi. Gisultihan niya siya nga iyang gikuha ug gibasa ang usa sa ilang mga tract nga gilabay.

Kay kini nga interes lamang nga siya gipalagpot sa mga panatiko nga mga tag-iya. Ang estudyante sa eskuylahan, nga ang karaang pultahan gipapahawa, gipangutana sa iyang magtutudlo: "Unsay akong buhaton niining batan-ong lalaki karon?" Sa dihang nadungog niya ang tubag: "Nakakaplag ka ug usa ka igsoon," siya mitubag dayon, " Oo, usa ka espirituwal nga igsoon! "Dihang gipangutana siya kon unsay iyang buhaton kon ang iyang kaugalingong igsoon nga nanuktok sa iyang pultahan ingon nga usa ka kagiw, miingon siya," Maabli ko ang pultahan ug sultihan siya: 'Ang akong higdaanan mao ang imong higdaanan ug ang akong fridge bukas alang kanimo. '"Sa dihang giingnan ang estudyante sa Bibliya nga ang gipalagpot nga Muslim dili lamang usa ka espirituhanon apan usab ang iyang tinuod nga igsoong lalaki kang kinsa siya responsable, siya miyukbo sa iyang ulo tungod kay siya nakasabut nga ang misyon sa mga Muslim dili lamang nagpasabut sa espirituhanong pag-alagad sa Pulong, apan usab sa dakong sakripisyo.

Dili maayo alang sa usa ka tawo nga mag-inusara!
Ang bisan kinsa nga wala pa maminyo isip usa ka batan-ong lalaki o usa ka babaye sa 30 ka tuig sa kalibutan sa Islam ang gitan-aw uban sa katahap sa ilang kaugalingong pamilya ug mga higala ug giisip nga dili maayo o dili normal. Gikinahanglan alang sa bisan kinsang lalaki o babaye nga kinabig nga makapangita sa usa ka kapikas sa kaminyoon nga nagtuo kang Kristo.

Giila sa pipila ka mga Muslim ang bautismo isip usa sa daghang mga pagpanghugas nga kinahanglan himoon sa usa ka Muslim sa dili pa mag-ampo. Apan sa diha nga siya magminyo sa usa ka Kristohanong babaye ang pagkabungkag tali sa iyang kaugalingon ug sa pamilya ug ang katilingban sa Islam (Umma) mao ang katapusan. Ang pagminyo sa usa ka Kristohanong babaye nagpasabot sa usa ka labi nga pagpahigawas sa daghang mga Muslim kay sa bautismo.

Usa ka kalooy nga ang Kristohanong mga ginikanan panagsa ra nga ang ilang mga anak nga babaye magminyo sa usa ka kinabig. Nahadlok sila sa iyang pamaagi sa pagkinabuhi sa Islam, aron mabuntog niya ang ilang anak nga babaye. Sa higayon nga iyang gipahayag ang kredo sa Islam sa makaduha sa diha nga siya anaa sa usa ka kasuko, mahimo siyang mobalik sa Islam. Ug ang tanang mga anak nga lalake igabutang mo sa sulod sa iyang mga puhon, ug sila magapanag-iya niini totolo ka gatus ka siclo sa usa ug usa.

Sa pikas bahin, ang kanhing mga batang babaye nga Muslim gusto nga magminyo alang sa mga Kristiyanos aron makalalin. Busa gibiyaan nila ang lumad nga mga magtutuo nga nag-inusara, nga dili minyo. Busa ang ulahi gisugo nga pakaslan ang mga babaye nga Muslim. Unya ang pagtoo sa usa ka kinabig anaa sa kakuyaw, tungod kay ang iyang Muslim nga asawa makapangayo sa usa ka diborsyo sa bisan unsa nga panahon sukad siya mibiya sa Islam, diin ang tanan nilang mga anak ug tanan nga mga kabtangan iya sa iya.

Ang kaalam ug maluluy-ong giya gikan ni Hesu Kristo gikinahanglan aron ang duha ka magtutuo nga magtutuo - kung mahimo, gikan sa Islam - makakaplag sa usa'g usa. Niana lamang usa ka bulahan nga kinabuhi sa pamilya sa ngalan ni Hesus nga nagsiguro. Kini mahimo usab nga basehan alang sa bag-ong simbahan sa balay. Kung ang duha lamang nga mga kasabutan nagkauyon sa pagkuha sa risgo sa mga tinago nga mga panagtigum sa ilang patag nga mahimo nianang mga miting ang mahitabo. Kung ang maong mga miting mahibaw-an, ang duha nga mga kauban mahimo nga mabilanggo ug ang ilang mga kabtangan nasakmit. Ang kaminyoon sa ngalan ni Hesu-Kristo adunay malungtarong mga sangputanan ug usa ka paagi sa pagtukod og bag-ong mga simbahan sa panimalay.

Ang mga igsoong lalaki ug igsoong babaye nga responsable alang sa mga kasimbahanan nga iglesia kinahanglan maghatag og mga kontak tali sa mga batan-ong lalaki nga Kristiyano ug mga kasal nga mga babaye, aron sila makahibalag ug makig-istorya. Mao kana ang komplikado sa mga lugar sa Islamic nga nasod apan wala'y problema sa dagkong mga siyudad. Ang paagi diin ang batan-ong mga lalaki ug mga babaye nagpuyo sa mga unibersidad, librarya, sa mga tugpahanan ug mga parke tin-aw nga nagpakita sa uso.

Ang usa ka pananglitan, nga morag karaan na tingali mahimo nga mohagit kanato sa pagbuhat niini nga mas maayo:

Sa Morocco didto nagpuyo ang usa ka gwapo nga Kristohanong lalaki kinsa mao ang prinsipal sa eskwelahan. Wala siya makakita og angay nga kauban alang sa iyang kinabuhi. Busa siya miingon, "Gihimo ko 'ang bugkos ni Adan' uban sa Dios. Ingon nga gitugot sa Magbubuhat nga mahulog si Adan sa usa ka hinanok nga pagkatulog, unya gikuha ang usa sa iyang mga gusok, ug gibuhat si Eva gikan niini, ang labing maanindot nga babaye sa kalibutan, ug gipresentar kaniya ngadto kaniya human niana, niining paagiha ako dili na usa ka asawa, apan maghulat alang sa Ginoo sa pagpresentar kanako uban sa labing maayo kanila tanan. "

Ug gipadala siya sa Ginoo sa usa ka tigulang nga sister nga misyonaryo nga mitimbaya kaniya ug miingon, "Emir, panahon na nga magminyo!" Mitubag siya, "Salamat sa Ginoo!" Miingon siya, "Nakuha nako ang listahan sa mga ngalan sa 80 Ang Kristohanong mga babaye kinsa gusto nga magminyo sa usa ka sumusunod ni Kristo. "-" Maayo kaayo, "mitubag si Emir. Ang tigulang nga babaye nagpadayon, "Karon gipili nimo ang usa niini alang sa imong kaugalingon." Si Emir mitubag, "Apan wala ako makaila niining mga dalagita." Ang misyonaryo miingon, "Dili kana importante. Gikuha nimo ang imong lapis, gipiyong ang imong mga mata, mag-ampo ug ipaunlod ang imong kamot sa papel. Ang usa nga diin ang tumoy sa imong lapis nga punto, mao ang babaye nga giandam sa Ginoo alang kanimo. "Miingon si Emir," Hapit na ako mamatay! "Ang tigulang nga babaye mitubag," Ayaw gayud hunahunaa. Karon panahon na nga magminyo. "Si Emma nanghupong, mikuha sa usa ka lapis, gipaubog ang iyang kamot nga nagkurog sa papel, gibuka ang iyang mga mata ug gibasa ang ngalan sa pinili. "Diin siya nagpuyo?" Siya nasuko. "500 km gikan dinhi, sa habagatan, sa baybayon," mao ang tubag. "Dad-a ang imong sakyanan, paadtoa siya ug sultihi siya, 'gipadala ako sa Dios kanimo aron kami magminyo.'"

Human sa pipila ka mga bulan, bisan pa niana, si Emir misulat ngadto sa iyang mga higala: Pag-ampo alang kanako aron ako makakat-on sa paghigugma sa akong asawa, tungod kay siya adunay usa ka malisud nga ulo ug dili gusto ang akong gusto, ug kung gusto niya ang usa ka butang, dili ako gusto nga mahimo man. Ang among pagkinabuhi nahimong kanunay nga himalatyon. Ingon nga usa ka Kristohanon, dili ko gusto nga bunalan siya o diborsyohan siya. Pag-ampo nga makat-on ko nga higugmaon ang akong gahig ulo nga asawa. - Karon aduna sila'y ubay-ubay nga mga anak ug usa ka gipanalanginan nga magtiayon, human magsul-ob sa hait nga mga kilid sa usag usa.

Dili tanan ang magadayeg sa pamaagi sa tigulang nga igsoong babaye, ug wala kami nagrekomendar o nagpadayon niini! Apan nagkahiusa siya sa daghang Kristohanong mga kauban sa kaminyoon kay sa daghang mga batid nga mga teologo. Daghang batan-ong lalaki ang nanghupaw ug miingon, "Ala, hinaut nga ang Ginoo magpadala kanako sa ingon nga anghel, usab!"

Sa mga puro Islamic nga mga nasud sama sa Morocco, wala'y sibil nga kaminyoon, mahimo lamang kini gihimo sa atubangan sa suhol sa iyang opisina. Apan sa kasagaran ang usa ka espesyal nga gasa makatabang kaniya nga mopirma sa gikinahanglan nga papel nga dili makita sa seremonyal nga seremonyas, aron walay usa nga makabutang sa iyang kamot sa Qur'an. Apan ang mga bata gikan sa mao nga kaminyoon nagpabilin nga mga Muslim. Sa mga nasud sama sa Morocco walay legal nga paagi sa pag-usab sa relihiyon sa usa ka tawo nga nasulat sa usa ka pasaporte!

Sa diha nga ang usa ka kinabig ug usa ka magtutuo nga babaye nga magminyo kini nagpasabot usab sa daghang mga nasod sa Islam nga ang duha ka mga pamilya nagkahiusa. Ang mga pakigpulong, panukiduki ug negosasyon gikinahanglan hangtud nga ang dowry alang sa pangasaw-onon gibayad ug ang tanan nga mga kilid mao ang sulod. Human sa seremonyas sa pamilya nga miduyog sa duha ka kaliwat, ang Kristohanong batan-on nga mga magtiayon sa kasagaran magsaulog sa ikaduha nga rito sa kaminyoon diha sa ilang iglesia ubos sa yuta, nga giisip nila nga tinuod nga sinugdanan sa ilang kaminyoon.

Gawas sa suliran sa pagpangita sa angay nga kapikas sa kaminyoon, adunay daghang mga suliran sa mga nasud sa Islam:

Ang mga kinabig nga minyo usahay dili madawat sa mga kongregasyon tungod kay sila adunay upat ka mga asawa ug daghan nga mga anak. Sa Sudan, usa ka parokya mihukom nga bautismohan ang mga dagkong pamilya ug dawaton sila, kon ang ulo sa pamilya moangkon atubangan sa katilingban nga siya nakasala nga wala masayud ug nagsunod sa sayup nga balaod. Dili niya mabulag ang iyang mga asawa ug mga anak tungod kay siya ang responsable kanila. Kinahanglan siyang dayag nga mouyon sa kamatuuran nga, sa iyang dili Biblikanhon nga kahimtang, dili siya makahimo sa bisan unsang responsibilidad isip anciano sa simbahan.

Sa India, usa ka medikal nga doktor nga adunay upat ka mga asawa ug 20 ka mga anak nahimong usa ka Kristohanon. Siya nakahukom sa pagsangyaw sa iyang mga asawa ug sa pagtuman sa usa nga modawat sa Ebanghelyo. Ginbiyaan niya ang tanan nga nagsikway sa Anak sang Dios, apang ginbilin niya ang tanan nga kabataan upod sa iya. Ang panimalos sa kinamagulangang anak sa usa sa gipapauli nga mga inahan mao ang paglubong sa iyang amahan human sa iyang kamatayon sa Islam nga paagi!

Ang pagpasakop sa usa ka parokya, pagpangita og usa ka trabaho ug pagdumala sa Kristohanong kaminyoon mao ang tulo ka importante nga mga lakang aron ipaambit ang mga kinabig ngadto sa Kristohanong simbahan. Ang mga problema nga may kalabutan niining praktikal nga mga lakang usahay nagkinahanglan og dugang nga pag-ampo, pagtuo, panahon ug kalig-on kay sa pagsangyaw sa mga Muslim ug sa iyang pagkapanganay gikan sa iyang banay. Daghang mga kinabig nagtago sa ilang pagtuo kang Hesu-Kristo gikan sa ilang mga paryente sa usa ka bahin o sa kinatibuk-an, hangtud nga sila nagsuporta sa kaugalingon ug makapuyo sa ilang pagtuo sa usa ka Kristohanong kauban.

Mga kritikal nga kalamboan
Human sa iyang pagkakabig ngadto kang Kristo usa ka batan-ong kinabig dili pa kaayo hamtong nga Kristohanon. Nagkinahanglan siya og panahon sa pagtubo sa pagtuo, gugma ug paglaum. Kinahanglan nga, ingon nga kinahanglan usab natong basahon ang Biblia kanunay ug mohimo sa iyang mga desisyon sa pag-ampo. Kinahanglan siya makakat-on sa pagpasaylo sa uban, ingon nga si Hesus nagpasaylo kanato (Mateo 6:14-15). Ang mando ni Kristo nga dili hukman ang mga kalapasan sa ubang tawo (Mateo 7:1-5).

Usa ka kinabig nakamatikod sa mga kahuyangan sa uban nga mga Kristohanon. Nakita niya kung giunsa ang pastor milakaw ngadto sa pulpito nga taas ang iyang ulo ug nagsangyaw gikan sa pulpito sa tono nga lahi sa iyang normal nga paagi sa pagsulti. Nakita niya nga adunay mga adunahan ug mga kabus nga mga Kristohanon sa simbahan ug nga ang mga adunahan gitahod pag-ayo, samtang ang mga kabos gipasagdan ug halos wala namatikdi. Ang pasundayag sa fashion sa serbisyo sa Domingo ingon usab ka klaro kaniya sama sa pakigpulong sa likod sa mga tawo nga wala pa. Apan sa diha nga ang tawo nga ilang gihisgutan nagpakita, sila nagpakaaron-ingnon nga mahigalaon kaayo. "Sila mga tigpakaaron-ingnon! Ang ubang mga pastor nagagawi nga sama sa mga peacock nga nagpakita sa ilang mga balhibo. Nakita nimo ang gamay nga gugma, dakong garbo ug walay pagtagad. Sa dili madugay moingon siya, "Ang mga Kristohanon dili mas maayo kay sa mga Muslim! Adunay mga pagkabahinbahin, ambisyon ug kahalangdon nga makita, sa tanan."

Kinahanglan nga makat-on ang usa ka kinabig mao ang sekreto sa pagpasaylo sa usag usa, pag-ampo alang sa uban, pagdumili sa kaugalingon, pagpasipala sa kaugalingon sa atubangan sa Dios, ug espirituhanong pagpaubos. Ang sekreto sa Kristendom mao ang pagpasaylo, nga dili mahimong hingpit! Kinahanglan natong pasayloon ang igsoong lalaki ug igsoong babaye kada adlaw hangtod sa 490 ka higayon lamang.

Sa pihak nga bahin, ang ginatawag nga "hamtong" nga mga Kristiano dapat magtuon nga indi magpakamalaut sa mga nakumbertir nga dalidali. Daghang mga pahayag sa Islam ang mitabok sa ilang mga ngabil, mas maayo nga dili isulti. Sa ilang kinabuhi sa kaminyoon, kinahanglan nga mamatay ang mga kinaiya sa pasha, ug ang sama sa Kristo nga mag-alagad sa uban kinahanglan nga motubo. Nagkinahanglan sila og panahon aron makat-on sa pagtrabaho nga mag-uswag sulod sa walo ka oras sa usa ka adlaw, aron sila makabaton og panginabuhi alang sa ilang mga pamilya. Sa politika dili nila angayng panghimarauton ang ilang mga kaaway, apan higugmaa sila ug pag-ampo alang kanila. Ang kolektibo nga pagdumot sa mga tawo alang sa silingang mga estado nagkinahanglan sa halalum nga pagtubos. Ang mahugaw nga propaganda sa telebisyon, sa mga magasin ug sa mga poster nagtawag sa gahum sa Balaang Espiritu sa pagsira sa TV ug sa pagbuntog sa mahugaw nga mga damgo nga naggikan niini. Ang pagkatawo sa fatalism kinahanglan nga mabuntog pinaagi sa usa ka responsibilidad nga konsensya diha kang Kristo. Kon walay pagkabalaan ang usa ka kinabig dili makakita sa iyang Ginoo, bisan pa.

Asa ang solusyon niini nga mga problema? Ingon mga Kristohanon, gikinahanglan nato ang mga mata sa usa ka inahan kon kita makig-atubang sa mga kinabig, dili ang mga mata sa usa ka polis. Nakita sa naulahi ang sala ug gisulat ang iyang taho. Ang inahan usab nakakita sa mga kasaypanan sa iyang anak, apan iyang silotan kini uban ang gugma ug paglaum alang sa pagpalambo niini!

Ang usa ka inahan makapausab sa nappy sa iyang anak sa makadaghan sa usa ka adlaw. Dili kana usa ka nindot nga buluhaton. Apan ang inahan, ug usahay bisan ang usa ka amahan naghimo niini nga tahas sa gugma ingon nga usa ka butang. Hangtod kanus-a? Usa ka semana? Usa ka bulan? Tulo kabuwan? Ug dayon sila gikapoy ug gipakaon ug gilabay ang mga nappies uban sa bata ngadto sa kaldero? Imposible, hiwi! Ngano? Ang usa ka inahan usa ka inahan ug usa ka amahan usa ka amahan. Ilang gilimpyohan ang ilang anak sa daghang mga higayon, sulod sa usa ka tuig, duha ka tuig, ug mas dugay, kon gikinahanglan. Ang usa ka lawom nga gugma nagpugos kanila sa pagbuhat sa ingon.

Kinahanglan kita mag-alagad sa usa ka kanhi Muslim sa espirituhanong paagi sulod sa mga katuigan aron mahimong hingpit, gibalaan ug andam nga moserbisyo sa ngalan ni Hesus. Ang nagpadayon nga gahum sa Anak sa Dios mas kusog kay sa atong hunahuna: Ang matag anak nga natawo sa Dios nakadaug sa kalibutan. Mao kini ang kadaugan nga nakabuntog sa kalibutan, bisan ang atong pagtoo. Kinsa man ang makadaug sa kalibutan? Siya lamang ang nagtuo nga si Hesus mao ang Anak sa Dios. (1 Juan 5:4-5)

Ang gugma ni Hesu Kristo nag-aghat kanato nga magpadayon sa pag-alagad sa mga mibiya sa espiritu ug sa mga kinaiya sa Islam ug midawat kang Kristo ug sa iyang mga batasan. Ang panig-ingnan ug ang pagkamatinud-anon sa daghang Kristohanon mao ang mahukmanon, sama nga si Pastor Iskander Jadeed, kanhi Muslim, misulat:

Kung ang tanang Kristohanon tinuod nga mga Kristohanon,
walay Muslim nga magpabilin nga usa ka Muslim.

8.05 – P A S U L I T

Minahal nga magbabasa!

Kon natun-an ninyo pag-ayo kining librito, sayon ra nimo matubag ang mosunod nga mga pangutana. Bisan kinsa nga mitubag sa 90% sa tanang mga pangutana sa walo ka booklet niini nga serye sa husto nga paagi, makakuha og sertipiko gikan sa among sentro

Advanced Studies
sa makatabang nga mga paagi sa pagpahigayon sa mga panag-istoryahanay sa mga Muslim bahin kang Hesukristo.

ingon nga pagdasig alang sa iyang umaabot nga mga serbisyo alang kang Kristo.

 1. Kinsa ang tulo nga nag-unang mga babag nga mga sulugoon sa Ginoo nga gibuntog aron sa paggiya sa usa ka Muslim kang Kristo?
 2. Unsa ang pinakadako nga problema nga nagbulag sa Islam gikan sa Kristiyanismo?
 3. Kinsa si Allah sa Islam?
 4. Unsa ang gitanyag sa Amahan ni Hesu-Kristo sa Iyang mga anak nga wala'y nahibal-an sa mga Muslim?
 5. Nganong ang Allah sa Islam dili pagaisip nga mao ang atong Amahan sa langit?
 6. Unsa ang kahulogan sa grasya sa Islam ug unsa ang gipasabot sa Kristiyanismo?
 7. Nganong ang usa ka Muslim mangayo sa Allah nga mopasaylo sa iyang mga kasaypanan apan sa samang panahon wala gayud maghunahuna nga siya usa ka makasasala?
 8. Unsa ang kalainan tali sa pagkatukma sa Islam ug pagpili sa Kristiyanismo? Ngano nga ang mga Muslim kanunay nga "mobuto" sa emosyon bisan pa sa ilang pagkamatay samtang ang mga Arabo nga mga Kristiyano sa kasagaran mahimong mas aktibo, limpyo ug mapailubon?
 9. Nganong wala'y Espiritu sa Kamatuoran sa Islam? Ubos sa unsa nga kahimtang ang mga laraw sa Shari'a nagtugot sa usa ka Muslim sa pagpamakak ug bisan sa pagsupak sa mga panumpa?
 10. Unsa ang kalainan tali sa poligamya sa Muslim ug Kristohanong monogamiya?
 11. Giunsa ang mga leksyon nga gitudlo sa eskwelahan ubos sa mga magtutudlo sa Qur'an? Ngano nga ang mga bata didto adunay labaw nga kahibalo kay sa mga kahanas sa pangatarungan ug pagsulbad sa problema?
 12. Nganong ang Qur'an ug Shari'ah wala magwagtang sa pagkaulipon, aron ang mga Muslim sa Western Sudan karon mahimong may katungod nga adunay mga ulipon? Giunsa sa impluwensya sa espiritu kini nga mga prinsipyo sa pag-impluwensya sa mga tag-iya sa mga relasyon sa mga pabrika o mga uma ngadto sa ilang mga trabahante?
 13. Ngano nga ang demokrasya kanunay magpabilin nga Anti-Islam? Ngano nga ang Balaang Gubat sa Islam kanunay nga tumong sa pagtukod sa relihiyosong estado?
 14. Unsa ka dugay nga ang usa ka Muslim sa pag-usab sa iyang hunahuna, pagbiya sa iyang kulturang Muslim ug mahimong hamtong nga Kristiyano? Ngano nga ang taphaw nga kontekstualisasyon kontra-mabungahon sa usa ka Biblikanhong kalabotan sa mga Muslim?
 15. Unsay kahulogan nga daghang mga Muslim ang nagpuyo gihapon sa pagkaulipon sa ilang mga pamilya ug wala pa mahimong indibidwal? Sa unsa nga paagi kini nga kamatuoran mag-impluwensya sa estratehiya sa atong pagpakiglambigit?
 16. Diin ang Qur'an nag-ingon nga ang mga Muslim dili angay magdala sa mga Hudyo o mga Kristohanon ingon nga mga higala o mga kauban sa negosyo?
 17. Nganong ang usa ka Muslim nga pamilya motugot sa mga membro niini nga mobasa sa Kristohanong literatura apan dili gayud sila tugotan nga mahimong Kristohanon? Kinsa sa banay ang kasagaran gipili aron sa pagpasidaan sa mga nangita sa pagsunod kang Kristo pinaagi sa pagtoo?
 18. Unsang taas nga lista sa mga silot ang ipahamtang sa con-servative nga mga ginikanan aron maluwas ang ilang mga anak o mga relatibo gikan sa pagbiya sa Islam?
 19. Nganong ang usa ka kinabig dili mobiya sa iyang Muslim nga mga ginikanan ug pamilya sa dili madugay? Unsaon niya paglihok kon dili siya mahimong dayag nga maghisgot mahitungod sa iyang bag-ong pagtoo?
 20. Unsa nga porsiyento sa mga Muslim ang liberal ug pila ang adunay konserbatibo, nagsunod sa Qur'an ug sa Shari'a?
 21. Sa unsa nga paagi nga ang usa ka Muslim makakaplag kung unsang mga libro nga nag-angkon nga langitnon nga gigikanan adunay tinuod nga pagpadayag? Ang Qur'an ba usa ka basahon sa Dios nga inspirado?
 22. Unsa nga tulo ka mga kasal-anan sa Islam ang dili mapasaylo? Unsa ang gipasabut alang sa usa ka kinabig sa diha nga siya gitawag ngadto ni Kristo?
 23. Nganong ang matag kinabig gikan sa Islam ngadto sa Kristiyanismo legal nga giisip ingon nga gihukman sa kamatayon bisan kung ang Qur'an wala mangayo sa iyang pagpatay?
 24. Ang tanan ba nga Kristohanon "mga Muslim" sumala sa giangkon sa Qur'an? Unsa ang tumong niining trapiko sa Muslim ug unsang mga kapeligrohan ang gikinahanglan niini?
 25. Sa unsa nga paagi ang paghubad sa Bibliya mahimong ipalahi gikan sa konteksto sa dili Biblikanhon ug tawhanon nga pagkasulti? (basaha ang Mateo 16:21-23)
 26. Ngano nga ang gugma nga walay kamatuoran usa ka bakak ug kamatuoran nga walay gugma pagpatay?
 27. Asa man makakaplag ang daghang mga simbahan nga dili andam nga modawat sa mga kinabig gikan sa Islam ngadto sa ilang pagkamiyembro?
 28. Unsa ang mga nag-unang hinungdan nganong ang mga lider ug mga anciano sa iglesia nagduhaduha sa pagdawat sa mga kinabig gikan sa Islam ngadto sa ilang mga katilingban? Unsaon nato pagbuntog kining makalilisang nga kinaiya?
 29. Unsaon nato pagdawat ang matinud-anon nga mga kinabig ngadto sa atong kauban nga mga barko aron sila mabati sa panimalay uban kanato ug makakaplag sa ilang bag-ong banay ug "salag" sa panag-uban kanato?
 30. Ngano nga kini mas mapuslanon sa pipila ka mga Muslim nga mga nasod nga una nga manguha sa mga nangita sa mga pakigtambayayong sa satellite sa dili pa dad-on sila ngadto sa mga miting sa main simbahan?
 31. Nganong ang mga elder sa iglesia maghimo sa mga trabaho alang sa mga panagtigum ug sa unsa nga paagi nga ang dili-us aka mga kinabig giandam alang sa usa ka bokasyon? Ngano nga sila kinahanglan nga magkat-on sa pagtrabaho sama ka lisud sama kanato?
 32. Ngano nga kita sa sinugdanan dili mohalad sa mga nangita o nakabig nga walay kondisyon nga pinansyal nga mga gasa (Baksheesh) ug sa baylo motabang kanila sa gagmay nga mga pautang?
 33. Unsaon nato pagtabang ang mga kinabig gikan sa Islam nga makit-an ang Kristohanong kapikas alang sa kaminyoon? Ngano nga ang mga pamilya sa Muslim kanunay nga nagkonsiderar sa kaminyoon uban sa Kristohanong magtotoo ingon nga mas seryoso kay sa bunyag?
 34. Nganong ang usa ka Kristohanong kaminyoon sa pipila nga mga nasud sa mga Muslim nga dili posible o walay legal nga pagbugkos aron ang mga sumusunod ni Kristo ug ang ilang mga anak didto magpabilin nga mga Muslim sumala sa ilang mga pasaporte?
 35. Unsa ang gikinahanglan sa board sa usa ka simbahan kon ang usa ka Muslim nga adunay duha, tulo o upat ka mga asawa mangayo alang sa bunyag? Kinahanglan ba niya ibalik ang iyang dugang mga asawa? Ug unsa ang mahitungod sa iyang mga anak gikan sa nagkalainlaing mga asawa?
 36. Nganong kinahanglan nga ang usa ka kinabig gikan sa Islam magminyo sa usa ka Kristiyano nga dili magtotoo ug dili Muslim? Unsa ang posible nga resulta sa matag kaso?
 37. Nganong ang mga kinabig nga Muslim kanunay nga nakurat sa pamatasan sa mga lider sa simbahan ug sa ubang mga sakop sa iglesia? Unsa ang espirituhanong sekreto sa Kristohanong komunidad?
 38. Unsang mga sayup sa kinaiya sa mga kinabig gikan sa Islam ang makapakurat sa pipila ka konserbatibo nga mga Kristohanon?
 39. Hangtud kanus-a kinahanglan mapasaylo ang usa ka kinabig sa iyang seryoso nga sayup samtang nagpalandong kaniya nga usa ka tinuod nga Kristohanon?
 40. Unsa ang dakung tinago alang sa malampuson nga pagpakiglambigit sa mga Muslim? Ngano nga ang sunod nga pag-usik sa panahon labaw pa kaysa pag-ebanghelyo?

Ang matag partisipante niini nga quiz gitugotan sa paggamit sa bisan unsang libro sa iyang kinaiya ug sa pagpangayo sa bisan kinsa nga kasaligan nga tawo nga nailhan kaniya sa pagtubag niini nga mga pangutana. Naghulat kami sa imong sinulat nga mga tubag lakip na ang imong bug-os nga adres sa mga papeles o sa imong e-mail. Nag-ampo kami kanimo alang kang Jesus, ang buhing Ginoo, nga Siya maglamdag, magtawag, magpadala, mogiya, magpalig-on, manalipod ug magauban ka sa matag adlaw sa imong kinabuhi!

Kanimo sa Iyang pag-alagad,

Abd al-Masih ug iyang mga igsoon sa Ginoo

Send your replies to:

GRACE AND TRUTH
P.O.Box 1806
70708 Fellbach
GERMANY

or by e-mail to:

info@grace-and-truth.net

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on March 31, 2020, at 03:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)