Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- 01. Conversation -- 7 The Cross
This page in: -- Arabic? -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Kirundi -- Russian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Uzbek -- Yoruba

Previous booklet -- Next booklet

01. Pakigsulti sa mga Muslim mahitungod ni Kristo

7 - ANG BABAG SA PAGTUO SA KRUS GIPASABOT NGADTO SA MGA MUSLIM

Unsaon nato pagdala ang pagtubos ni Jesu-Cristo sa mga Muslim?

The third and last main dogmatic hindrance for a Muslim in becoming a Christian is their belief that Christ was not really killed but that it only looked as though he was crucified. How is it possible to share the Gospel of the crucified Son of God with a Muslim in spite of this counter-belief? Find out by reading our suggestions as to how this is possible on the basis of the Old Testament, the New Testament, rational thinking, the Koran and your personal testimony.7.01 -- Ang babag sa pagtuo sa Krus Gipasabot ngadto sa mga Muslim

Unsaon nato pagdala ang pagtubos ni Jesu-Cristo sa mga Muslim?

7.02 -- Ang pagsalikway sa pagbayad sa kamatayon ni Cristo sa Islam

Si bisan kinsa nga makigsulti sa usa ka Muslim mahitungod ni Jesus ug ang kaluwasan nga iyang nahimong makaabot sa usa ka punto sa iyang pag-istoryahan diin ang mga Muslim dili na motubag, apan hilom nga mipahiyom. Gipangutana bahin sa katarungan sa iyang pasiaw, siya mahimong motubag:

● Kamong mga Kristohanon nagsunod sa usa ka ilusyon! Kamo nalimbongan na! (Sura al-Fatiha 1:7) Ang Anak ni Maria wala gipatay ni mamatay sa usa ka krus (Sura al-Nisa '4:157), sa sukwahi, si Allah nagpataas Kaniya sa iyang kaugalingon (Suras Āl' Imran 3:55; al-Nisa '4:158). Ang iyang pagpalansang sa krus wala gayud mahitabo.

● Ang ubang mga Muslim nag-ingon nga si Allah makiangayon. Busa giluwas niya ang inosenteng Kristo gikan sa mga pagpaantos sa krus. Hinunoa, iyang gitugyan si Judas, ang mabudhion, gilansang sa krus (Sura al-Nisa '4:157). Bisan karon ang mga Muslim gihapon ang kombinsido sa kamatuoran niini nga posisyon.

● Bisan kinsa nga nagpalalom sa iyang kahibalo sa mga rason alang sa pagbanhaw sa paglansang sa krus ni Kristo sa Qur'an, makit-an ang ikatulong argumento gikan sa panudlanan sa mga paglimbong sa amahan sa mga bakak: Walay tawo, sumala sa Qur'an, nga adunay katungod sa pagdala sa mga kasal-anan sa lain pa atubangan sa paghukom ni Allah (Suras al-An'am 6:154; al-Isra’ 17:15; al-Fatir 35:18; al-Zumar 39:3; al-Najm 53:38), kay ang tanan mangayo sa iyang kaugalingong pagpasaylo gikan sa Usa nga Balaan. Sumala sa Islam, imposible ang bisan unsang puli nga sakripisyo.

● Ang ikaupat nga argumento batok sa posibilidad sa paglansang sa krus ni Kristo, sumala sa Qur'an, mao: Nga si Allah wala magkinahanglan sa usa ka tigpataliwala, ni sa dugo nga mga sakripisyo, mga nating karnero ug mga kapuli sa pagpasaylo sa mga sala. Siya ang gamhanan, siya mopasaylo ni bisan kinsa nga iyang gusto ug mopahisalaag ni bisan kinsa nga gusto niya (Suras al-An'am 6:39, al-Ra'd 13:27; Abraham 14:4; al-Nahl 16:93; : 8; al-Muddathir 74:31). Kung si Allah mohaylo sa usa ka tawo, walay usa nga mahimong makatabang kaniya (Suras al-Nisa '4:88,143; al-A'raf 7:178,186; al-Ra'd 13:33; al-Isra' 17:97; Kahf 18:7; al-Zumar 39:23,36; Ghafir 40:33; al-Shura 42:44,46).

● Ang ikalima nga argumento, gikan sa mga imben-syon gikan sa Sheol, batok sa panginahanglan sa pagpahamtang sa kamatayon ni Hesus mao ang labing nagapadayon. Daghang mga Muslim ang nag-isip sa ilang mga kaugalingon nga igo nga aron makab-ot ang pagkamatarung pinaagi sa ilang kaugalingong paningkamot. Nagtuo sila nga ang ilang maayong buhat makaabog sa ilang mga daotang binuhatan (Sura Hud 11:114). Sila nanghinaut nga maluwas, kung ilang matuman ang tanan nga katungdanan nga gimando sa ilang balaod (Shari'a). Busa, sila naghunahuna nga wala sila magkinahanglan og manunubos ni usa ka krus. Kini nga pagtoo sa Islam usa ka dili direkta nga panulundon gikan sa Jewish Pharisaism.

● Ang relihiyosong mga maghuhukom taliwala sa mga Muslim nag-angkon nga si Allah nagpugong sa kapalaran sa matag tawo nga abante, sa diha nga ang matag indibidwal anaa pa sa tagoangkan sa inahan, ug nga imposible nga balihon ang determinasyon sa Dios. Sila nagtuo nga walay nahitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo gawas sa nahisulat mahitungod kaniya sa orihinal nga libro sa langit. Wala nila nakita ang panginahanglan alang sa usa ka tawo sa krus ug sa iyang halad nga kamatayon alang sa uban.

● Kadaghanan sa mga Muslim wala makahibalo ni ining nagkalainlain nga mga argumento. Apan, isip usa ka kalangkuban sa mga punto, adunay usa ka konsensus sa kultura sa katilingban sa Islam, diha niini ang krus ni Kristo mao ang makainsulto sa tanang mga Muslim. Naghunahuna sila nga ang krus usa ka tabon alang sa tanang matang sa politikanhon ug relihiyosong mga krusadero nga gustong moguba sa gahum ug kultura sa mga estado sa Islam. Ang pagdumot ngadto sa krus sa atong manunubos adunay mga gamot sa lawom nga pagkahiusa sa pagkaulipon, nga dili mabuntog sa lohika nga mag-inusara. Dili kini makatabang aron pamatud-an ang kamatuoran o ang kahulogan sa krus ni Cristo sa intelektuwal nga paagi. Kinahanglan kita mag-ampo alang kanila, nga sila makaamgo sa kamatuoran ug motuo niini. Kini nga dili tinuod nga espiritu sa usa ka-Kristiyano kinahanglang mabuntog ug papahawaon sa ngalan ni Jesus ug sa gugma sa Dios!

Kon atong hunahunaon ang pagsalikway sa pagkalansang sa krus ug ang nagkadaiya nga makalibug ug mga bakak nga lakip ang hiniusang pagdumot batok sa Manluluwas nga si Jesus, ang usa ka tawo mahimong dali nga mawad-an sa paglaum sa pagdala sa kaluwasan nga nahimo ni Kristo ngadto sa mga Muslim. Bisan pa, si bisan kinsa ang moila sa mga saad sa Daang Tugon isip usa ka pag-andam sa kaluwasan, ug dili mobiya gikan sa mga kamatuoran sa Bag-ong Tugon, ug kon siya magkuha sa sekular nga mga tinubdan o pagsumpaki sa mga bersikulo sa Qur'an nga nagatudlo sa paglansang sa krus ni Kristo, ang maong tawo makapamatuod uban ni apostol Pablo uban ang kompiansa ug kasigurohan:

"Kay gihimo na man kitang matarong pinaagi sa pagtoo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesu Kristo"
(Roma 5:1)

Kining lima ka mga tinubdan nga kamatuoran mas lig-on pa kay sa pito ka mga paglimod sa mga Muslim. Magmagainampoon kita nga imantala ang kadaugan ni Kristo didto sa krus bisan pa sa tibuok kalibutan sa Islam.

    

7.03 -- Mga saad mahitungod sa pagbayad nga kamatayon sa Mesiyas diha sa Daang Tugon

Daghang mga Muslim nagtuo sa predestinasyon sa tanang butang. Bisan kinsa nga makapakita kanila sa kamatuoran nga sumala sa Torah, sa Mga Salmo ug sa mga Propeta ang gisaad nga manluluwas kinahanglan mamatay sa krus sa atong dapit, nga nagsugid sa eksaktong katumanan niini nga mga panagna sa kinabuhi ni Cristo, makatabang sa mga Muslim nga motuo si Jesus namatay sa krus. Kinahanglan atong tun-an ang 333 nga mga saad sa Daang Tugon ug ang katumanan niini sa Bag-ong Tugon aron usbon ang atong kaugalingon sa pagtuo sa mga Muslim sa dili pa ang determinasyon.(predermination) Si Jesus Mismo midaug kang Satanas ug sa mga pagduhaduha sa Iyang mga tinun-an sa makadaghang higayon uban niining mga pulong: "Nasulat na!" (Mateo 4:4,6-7; Lucas 18:31, 21:22; 24:46; Juan 5:46 ug uban pa).

Gibayaw ni Moises ang bitin
Gisaysay ni Jesus ang dili kalikayang panginahanglan ug ang katuyoan sa Iyang pagkamatay sa krus ngadto kang Nicodemo, usa ka mahinadlokon sa Dios nga sakop sa Hudiyohanong korte sa relihiyon (Sanhedrin), pinaagi sa pagpunting sa usa ka taho sa Torah: Sama nga gipataas ni Moises ang bitin sa sa kamingawan, maingon man usab ang Anak sa Tawo kinahanglan ibayaw, aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. (Juan 3:15)

Uban niini nga pananglitan gihisgutan ni Jesus ang bitin nga puthaw nga kinahanglan nga ipatindog ni Moises sumala sa mando sa Dios ug diin iyang gibutang sa usa ka tukon. Ang matag usa sa mga nahadlok nga mga tawo nga nagtan-aw niining "simbolo sa dautan" naayo dihadiha bisan pa gipaak sa usa ka bitin.

Ngano nga gitandi ni Jesus ang Iyang Kaugalingon uban sa bitin, nga kanunay giisip nga kahulogan sa tanang dautan (Genesis 3:1-15)? Diha sa Iyang gugma, si Jesus mikuha sa kasal-anan sa tanang mga makasasala, aron nga Siya nagpakita nga sama sa Dautan nga nagpabilin nga balaan, sama sa gisulat ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Corinto: Walay sala si Cristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarung sa Dios. (2 Corinto 5:21)

Gihatagan og gibug-aton ni Jesus nga walay lain nga posibilidad sa kaluwasan alang niadtong nahisalaag pinaagi sa Usa nga Dautan, gawas sa Iyang pagkamatay sa ilang dapit. Siya gusto ug kinahanglan mag-antus alang sa kasal-anan sa tanang mga makasasala sa krus ingon nga atong kapuli.

Si Jesus - ang karnero sa Paskuwa
Ang atong Ginoo nagsaulog sa tradisyonal nga pagsaulog sa Paskuwa uban sa iyang mga disipulo aron pagpadayag nga Siya mismo mao ang Dios nga gihatag nga kordero sa Paskuwa. Iyang gipaabot ang tulomanon sa pagkaon ug gipahayag sa Iyang mga sumusunod nga ang mga saad sa Pagsaylo matuman pinaagi sa Iyang hapit na nga kamatayon (Mateo 26:26).

● Human niining pagpamatay, ingon nga ang dugo sa unang karnero sa Paskuwa gipintal sa pultahan sa matag poste balay sa mga ulipon sa Israel sa Ehipto, aron ang kapungot sa Dios ug ang paghukom moagi kanila, sa samang paagi ang matag tawo nga magbutang sa kaugalingon ug ang iyang pamilya ubos sa panalipod sa dugo ni Kristo maluwas gikan sa kapungot sa Dios ug paghukom. Ang mga Muslim adunay dili hugot nga pagsabot niini nga sekreto, tungod kay sila nagtuo nga ang dugo sa giihaw nga mga hayop makapanalipod kanila (Exodo 12:7,13,22-23; Mga Buhat 16:31).

● Ingon nga ang mga anak ni Jacob kinahanglan mokaon sa giasal nga karne sa kordero sa Paskuwa isip mga pamilya sa ilang mga balay, aron makabaton og kalig-on alang sa ilang paggawas gikan sa pagkaulipon, sa samang paagi nga si Jesu-Cristo, ang tinuod nga karnero sa Paskuwa, buot nga magpabilin sa magsunod Kaniya magpalig-on kanila sa pagkalagiw gikan sa pagkaulipon sa sala ug kang Satanas (Exodo 12:3-6, 8-11, 43-48; Mateo 26:26; Juan 6:35, 48-59).

● Ingon nga walay kapasayloan kon walay pagpaagas sa dugo (Levitico 17:11; Mga Hebreohanon 9:22) usa sa mga tumong sa walay katapusan nga karnero sa Paskuwa nga si Jesus nagpabilin sa kinatibuk-ang pagtabon alang sa mga sala sa tanan nga nag-abli sa ilang kaugalingon sa paghinlo pinaagi sa Iyang dugo, kon sila misalig sa Iyang sakripisyo ug nagpasalamat kaniya tungod sa gahum sa Iyang dugo (Mga Hebreohanon 10:14).

● Gitawag ni Jesus ang dugo nga giula Niya ang dugo sa kasub-anan (Genesis 24:4-8; Mateo 26:27-28), diin Iyang gigapos ang Iyang kaugalingon sa Iyang simbahan hangtud sa kahangturan. Si bisan kinsa nga mosulod niini nga relasyon nga natimbrehan sa dugo diha sa pagtoo kinahanglan balaan, ingon ang Dios balaan (Levitico 11:44). Kinahanglan siya mahigugma ingon nga gihigugma ni Jesus (Juan 13:34) ug pasayloon ang matag usa ingon nga ang Dios mipasaylo kaniya (Mateo 6:12, 14-15).

Kinahanglan natong tabangan ang mga Muslim nga makasabut nga ang Panihapon sa Ginoo mao ang katumanan sa pagkaon sa Pagpalabay sa Daang Tugon. Si bisan kinsa nga motuo sa Cordero sa Dios pagalimpyohan gikan sa tanan niyang kasal-anan ug makasinati kang Jesus nga nagpuyo kaniya.

Ang salmo sa pag-antos \\ Ang Salmo 22 usa ka detalyado nga panagna nga naghulagway sa pag-antos ni Cristo sa krus. Kini nga mga bersikulo gidasig ni David sa mga 1000 BC. Ang mga panagna ug ang tukmang katumanan niini nagapakita nga adunay diosnong katuyoan ug usa ka dili kalikayang panginahanglan luyo sa paglansang sa krus ni Jesus.

Adunay labaw pa sa napulo ka mga panagna mahitungod sa pag-antus ni Cristo sa krus niini nga salmo. Si bisan kinsa nga andam makakaplag og giya aron makasabut ug makatuo pinaagi sa pagtandi niini nga mga bersikulo ug sa katumanan niini sa kamatayon ni Hesus sa krus:

Salmo 22Mt 27Mk 15Lk 23Jn 19
6: Gitamay ako sa mga tawo ug gibiaybiay sa katawhan33, 41-442936-37-
7a: ang tanan nga nakakita kanako nagbugalbugal kanako33, 41-442936-37-
7b: ilang gibiaybiay, nagpanglingo sa ilang mga ulo3929--
8: Nagasalig siya sa Ginoo; luwason sa Ginoo, luwason Niya Siya, tungod kay Siya nalipay Kaniya43---
11: walay makatabang4230-3137-
15: Ang akong dila mitapot sa akong alingagngag---28
16a: usa ka pundok sa dautan nga mga tawo ang mipalibot kanako41-4331-32--
16b: ilang giduslak ang akong mga kamot ug mga tiil-243319:18, 20:20
17: ang mga tawo nagtutok ug naglipay kanako--35-
18a: gibahinbahin nila ang akong sapot sa taliwala nila35243423
18b: ug nagripa alang sa akong sinina3524-24
1: Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?4631--

Si bisan kinsa nga naghunahuna niining mga propesiya sa Daang Tugon sa kamatayon sa atong Ginoong Jesu Cristo sa krus mahimong makasabut:

● Sa unsang paagi ang mahigugmaon ug sensitibo nga kalag ni Jesus nag-antus sa dihang ang Iyang kaugalingong katawhan wala makaila Kaniya, apan nagtamay Kaniya ug nagbiaybiay Kaniya! Sa Tungang Sidlakan ingon nga gisalikway giisip nga mas grabe kay sa kamatayon!

● Sa unsang paagi nga ang Iyang lawas hapit nang gisi sa pag-antos sa kasakit, apan wala siya magminatay.

● Giunsa sa Iyang Espiritu pag-antus sa dihang ang Dios nga Iyang Amahan mibiya Kaniya tungod sa atong mga sala! Dili kita makatugkad sa kahiladman sa Iyang pagtu-aw: "Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?" (Salmo 22:2)

Kini daw dili mahunahuna sa pipila nga mga komentarista, nga ang Dios sa tinuod mibiya sa Iyang bugtong anak nga hinigugma! Apan si Jesus dili mamakak. Siya miingon: "Gitalikdan mo ako!"

Mga tawhanong lohiko nga mga protesta: Kung ang Dios nagbiya Kaniya, kini mahimong ilhanan nga si Jesus nakasala!

Ang Biblia nagasaysay: Siya kinsa walay sala nagdala sa atong mga sala. Ang sala sa tibuok kalibutan gipatong Kaniya. Tungod sa atong mga sala gibiyaan Siya sa Dios.

Ang uban naningkamot aron makompromiso ug moingon, ang amahan lamang ang nagtago sa Iyang nawong gikan sa Anak ug nagpakita ingon nga maghuhukom ngadto Kaniya tungod sa atong mga sala.

Apan ang Biblia nag-ingon: Siya gibiyaan gayud Niya! Ang Panaghiusa sa Balaan nga Trinidad natunga ug nabahin. Kini nagpasabut nga impyerno! Kini ang sinugdanan sa katapusan ug ang pagsulod sa kangitngit. Si Mateo ug si Marcos nagtaho lamang niining usa sa pito ka mga pulong ni Jesus sa krus. Kini nga paghilak nagpabilin nga usa ka babag sa simbahan. Apan, kini nga pulong nagpahayag, labaw pa sa bisan unsa nga mga pulong ni Jesus, nga ang atong kaluwasan natapos na!

Si Jesus unang misugid: "Dios ko, Dios ko!" Si Jacob nakigbisog sa Ginoo didto sa Suba sa Jabok, ug ang Ginoo gusto nga mobiya kaniya. Apan wala tugoti ni Jacob ang Ginoo bisan sa kamatuoran nga siya sad-an kaayo. Siya misinggit, "Dili ko ikaw buhian kon dili ako nimo panalanginan" Pinaagi sa Iyang hugot nga pagtuo si Jacob nagpaabot sa paghukom nga Ginoo ug nakadawat sa Iyang panalangin (Genesis 32:23-32). Sa mas taas nga ang-ang, wala tugoti ni Jesus ang Dios nga magahuhukom nga molakaw. Nagpabilin siya sa Iyang Amahan, bisan pa ang Iyang Amahan mibiya na Kaniya. Apan pinaagi sa pagtoo wala niya tugoti ang Iyang Amahan nga molakaw. Ug siya misinggit ug miingon: Oh Dios ko, nagpabilin nga ikaw ang akong Dios; bisan pa dili na mahimong makakita kanimo. Dili ko ikaw buhian hangtod imong luwason ang akong mga sumusunod” Ang pagtuo sa Anak sa gugma ug pagkamatinud-anon sa Iyang Amahan nagbuntog sa paghukom sa Dios. Ang iyang pagtuo mao ang kadaugan nga nakabuntog sa kalibutan (1 Juan 5:4). Pinaagi sa Iyang pagtoo naluwas kita (Juan 16:33)!

Human sa Iyang pakigbisog sa makagagahum nga Ginoo, si Jacob nakadawat og usa ka bag-ong ngalan: Israel! Kini nga ngalan nag-ingon: siya nakigbisog sa Dios ug nakabuntog. Si Jesus ang husto ug tinuod nga Israel! Siya nakiglantugi sa Dios alang sa kaluwasan sa katawhan ug nakadaog pinaagi sa Iyang pagtoo! Siya nangupot sa Iyang Amahan, bisan sa kasubo sa diha nga Siya halayo gikan Kaniya. Nag-ampo siya sa takna sa wala pa ang Iyang kamatayon: "Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu!" (Lucas 23:46), bisan pa nga dili na Niya makita ang Amahan.

Kon imong palandongon kini nga mga saad sa Daang Tugon ug makita ang katumanan niini sa Bag-ong Tugon, mahimo nimong masabtan nga ang Daang Tugon naglakip na sa Bag-ong Tugon.

Ang Nag-antus nga Ulipon sa Dios
Ang lagmit nga labing importanteng saad mahitungod sa puli nga kamatayon ni Jesus sa Daang Tugon gipadayag ngadto kang Isaias, ang propeta sa pagtubos. Among gisugyot nga ang tanang magbabasa niining librito mosag-ulo sa talagsaong teksto niining pinadayag. Gikan niini mahimo ka makaangkon og dakong kusog alang sa imong kalag, usa ka walay katapusan nga kahupayan ug makakaplag usa ka hingpit nga tubag sa pagsalikway sa Islam sa krus.

Tino nga Iyang gikuha ang atong mga kaluyahon
ug nagdala sa among mga kasubo,
bisan pa niana kita naghunahuna Kaniya nga gihampak sa Dios,
gihampak Siya, ug gisakit.
Apan siya gibunalan alang sa atong mga kalapasan,
siya gidugmok tungod sa atong mga kasal-anan;
ang silot nga nagdala kanato'g kalinaw anaa Kaniya,
ug pinaagi sa Iyang mga samad kami nangaayo.
Kitang tanan, sama sa karnero, nahisalaag,
matag usa kanato miliso sa iyang kaugalingong paagi;
ug ang Ginoo nagpahamtang Kaniya sa kasal-anan kanatong tanan.

(Isaias 53:4-6)

Kining tulo ka mga bersikulo mao ang kinauyokan sa tibuok kapitulo. Usa ka estudyante nga Muslim sa Casablanca gidasig sa pagbasa niini nga tudling sa wala pa ang iyang mga kauban ug dayon gipangutana kung unsa ang iyang gihunahuna mahitungod sa tawo nga gisulti niini nga tudling. Siya mitubag, human sa usa ka mahunahunaon nga paghunong: "Kung kini nga sugilanon tinuod, nan kining tawhana adunay dako nga gugma!" Ang batan-ong Muslim nakasabot sa sekreto sa ebanghelyo!

Ngano nga kining Muslim wala mosalikway niining gihubit nga paghulagway sa pag-antus ni Jesus ug sa iyang kamatayon? Ang hinungdan mao nga wala siya napandol sa mga pulong "krus" ug "anak sa Dios"! Wala kini nahisulat niini nga teksto. Mao nga siya nakasabut unsa ang tinuod nga nahitabo sa krus. Ang Isaias 53 naghisgot sa ulipon ni Yahweh nga nag-antos ug namatay sa paghukom sa Dios isip puli sa Iyang makasasala nga katawhan. Ang Mga Taga-Filipos 2:7 nagpamatuod niining testimonyo, nagpakita sa pagkumpisal ni Jesus, nga nagtawag sa Iyang Kaugalingon nga alagad sa tanan (Mateo 10:28; 2 Corinto 8:9; Hebreohanon 2:14,17).

Unsa ang isulti kanato sa Isaias 53 ug sa tanan nga mga Muslim?
Si Jesus nagpaubos sa Iyang Kaugalingon ug gidala diha Kaniya sa atong mga kasakitan, mga kalapasan, mga sala, mga krimen, atong kaangayan, ug giantos ang silot sa paghukom sa Dios. Gisalikway sa Ginoo ang tanan natong kasal-anan diha Kaniya. Tungod sa atong mga sala, Siya gibunalan, gisakit, nasamdan, ug sa katapusan nahugno ug namatay.

Agig balos, gihatagan kita'g kalinaw uban sa Dios ug ang pag-ayo sa tanan natong mga samad tungod kay Iyang gidala silang tanan sa Iyang Kaugalingon. Ang iyang puling pagsakripisyo sa iyang kaugalingon nahuman, garantisado, luwas ug lig-on hangtod sa hangtod.

Ang gisakit nga Karnero sa Dios adunay daghan nga mga kaliwatan ug makompleto ang plano sa kaluwasan sa Dios - usab sa mga Muslim ug mga Judio. Siya magaluwas sa daghan kanila gikan sa ilang mga sala ug makadaug bisan sa mga kusgan.

Kon imong gimemorya ang tibuok nga ika-53 nga kapitulo sa Isaias, gikan sa usa nga bersikulo ngadto sa napulo'g duha, makabaton ka'g kusganon nga himan aron ipahayag ang kadaugan ni Jesus sa Islam! Kini nga teksto kinahanglang iapud-apod, hapsay nga gipresentar ug giimprinta nga usa ka poster (walay krus ug walay pulong nga "Anak sa Dios"). Niining paagiha makagawas kini, gikan sa sulod, ang pagdumili sa paglansang sa krus ni Kristo.

Ang ubang mga bersikulo mahitungod sa paglansang sa krus sa Mesiyas sa Daang Tugon
Ang pagpangita alang sa ubang mga saad ug mga propesiya mahitungod sa kamatayon ni Jesus sa Torah, ang mga salmo ug mga propetikong mga libro, makakaplag ka daghang mga bersikulo ug katumanan sa Bag-ong Tugon:

Gipatay sa Dios ang mga hayop ug gipaagas ang ilang dugo sa paraiso aron pagtabon sa pagkahubo ni Adan ug Eva (Genesis 3:21).

Ang anak ni Eva magdugmok sa ulo sa bitin pinaagi sa iyang tiil ug mahiloan kini (Genesis 3:21, Pinadayag 12:4,5,15-17).

Ang usa nga gibitay sa usa ka kahoy ubos sa tunglo sa Dios (Deuterono-akong 21:22, 23; Mga Buhat 5:30)!

Sila naghatag Kaniya sa suka aron imnon (Salmo 69:22; Mateo 27:33; Juan 19:29).

Sa imong mga kamot gitugyan ko ang akong Espiritu (Mga Salmo 31:6; Lucas 23:46).

Ang tabil sa templo gigisi (Exodo 26:31-33; Mateo 27:51).

Walay usa sa Iyang mga bukog nga nabali (Exodo 12:46; Juan 19:33-34).

Sila motan-aw kanako, ang usa nga ilang giduslak (Zacha-riah 12:10; Juan 19:37; Pinadayag 1:7).

Ang katloan nga salapi nga sensilyo sa Daang Tugon
Sa katapusang basahon sa matagnaon, adunay usa ka lahi nga paghulagway sa katloan ka pilak nga mga sensilyo nga gidawat ni Judas sa iyang pagbudhi sa iyang Ginoo (Mateo 26:14-16).

Gisultihan ko sila, "Kon sa imong hunahuna kini ang labing maayo, hatagi ako sa akong suhol; apan kung dili, hupti kini." Busa gibayran nila ako ug katloan ka salapi. Ug miingon ang Ginoo kanako, "Ihulog kini sa magkokolon" – ang kantidad nga ilang gisuhol kanako! (Zacarias 11:12-13)

Niini nga teksto, si Yahweh, ang Ginoo sa pakigsaad, nag-ingon, "Ang 30 ka salapi nga bili mao ang kantidad nga gipalit nila Kanako!" Si Jesus ba si Yahweh? Ang Ginoo ba sa pakigsaad nahimong usa ka tawo diha kang Jesus Cristo (Isaias 40:3-5; 60:1-2; Lucas 2:11 ug uban pa)?! Ang pagbudhi kaniya pinaagi kang Judas alang sa katloan ka mga sensilyo nga plata gipadayag ngadto kang Zacarias sa wala pa kini mahitabo!

Ang walay katapusang kamatuoran natago diha sa mga teksto sa Daang Tugon ug sa nahiangay nga mga bersikulo sa Bag-ong Testamento, nga nagsaksi sa kamatayon ni Jesus sa krus. Bisan kinsa nga gusto gayud nga makat-on mahimong makasabut. Ang espesyal nga pagtawag sa katapusang basahon sa Biblia gitumong usab ngadto sa mga Muslim ug mga Judio: "Siya nga may igdulungog mamati, magpatalinghug sa ginaingon sa Espiritu sa iglesia!" (Pinadayag 2:7 ug uban pa)

    

7.04 -- Ang Paglansang sa Krus ni Jesu-Cristo sa Bag-ong Tugon

Sa walay swerte daghang mga Muslim ang nagduhaduha sa pagdawat sa mga taho sa pag-antos nga si Cristo ug sa Iyang kamatayon sa krus ingon nga kasaysayan nga kamatuoran. Nagpahiyom sila ug naghunahuna: kabus nga mga Kristohanon! Maayo kini ang buot ipasabut, apan nawala sila sa kamingawan sa ilang mga imahinasyon ug sa ilang mga limbong. Nakita nila ang tulo ka mga Dios imbis usa ug gihunahuna nga usa kanila gilansang sa krus! Kadaghanan sa mga Muslim kumbinsido nga si Cristo wala gilansang krus.

Bisan pa, dili tanan nga mga Muslim ang naghunahuna sa hilabihan. Ang uban andam nga maminaw sa mga taho sa paglansang sa krus ni Jesus o sa pagtan-aw kanila sa usa ka sine. Duha ka mga Muslim ang nakakita sa salida sa Campus Crusade mahitungod sa kinabuhi ni Jesus. Unya miingon ang usa ngadto sa usa: "Nganong ang atong mga sultan kanunayng nangangkon nga si Kristo wala gilansang? Sa akong kaugalingon nga mga mata nakita ko Siya nga nagbitay sa krus ug himalatyon!" Kon posible, kinahanglan atong ablihan ang usa sa upat ka mga asoy bahin sa paglansang sa krus ni Kristo ug gibutang ang libro sa mga kamot sa interesado nga Muslim, aron mabasa niya kini nga kusog ug mahimamat si Jesus niining mga pulonga.

Si Jesus nagpaila sa Iyang Kaugalingon:
Kay ang Anak sa Tawo mianhi dili aron pagaalagaran, kondili sa pag-alagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. (Mateo 18:11; 20:28; 26:63-64) Mga 80 ka beses sa upat ka ebanghelyo si Jesus mitawag sa Iyang Kaugalingon nga "Anak sa Tawo". Bisan Siya, pinaagi niini nga ekspresyon, mipakita isip Ginoo ug maghuhukom sa kalibutan sumala sa Daniel 7:13-14, Iyang gipasabut ang Iyang katawhan ug ang Iyang pagpakatawo ingon nga usa ka mapainubsanon nga sulugoon sa samang panahon. Pinaagi sa pagbuhat sa ingon Iyang gihimo ang mga sumbanan sa tanan nga mga kultura: Ang nahauna kinahanglan nga maghunahuna sa iyang kaugalingon nga katapusan ug ang katapusan gipanaad nga mahimong una. Ang labing daku moyukbo ug mahimong labing ubos ug ang nag-antus pagabayawon sa gugma sa Dios (Mateo 20:26-27; 23:11-12; Marcos 9:35; 10:44; Lucas 22:26-27).

Si bisan kinsa nga mosunod kang Jesus mahimong sulugoon, dili usa ka agalon! Kini usa ka bag-ong paagi sa hunahuna, ang hingpit nga sukwahi sa panghunahuna sa Islam. Ang atong Dios usa ka mapainubsanon nga Dios, apan si Allah mapahitas-on (Sura al-Hashr 59:23). Ang linya sa Islam kanunay nagtuboy sa iyang kaugalingon, ang linya ni Cristo ug sa Iyang mga sumusunod kanunay nagpaubos sa iyang kaugalingon. Ang krus ni Cristo nagkinahanglan sa usa ka pagbag-o sa atong kinaiya, kung dili kini makapandol kanato.

Sa Islam, usa ka terorista nga andam sa pagsakripisyo sa iyang kinabuhi aron makalingkawas sa iyang nasud kasagaran nagtawag sa iyang kaugalingon nga usa ka "manluluwas" (fida'i). Si Kristo ang tinuod nga manluluwas (faadi) nga naghalad sa Iyang kinabuhi aron maluwas ang tanan, kinsa nagsunod Kaniya, gikan sa paghukom sa Dios, gikan sa gahum sa sala, gikan sa maliputon nga mga limbong ni Satanas, ug gikan sa walay katapusang kamatayon. Gipalit ni Jesus ang atong kagawasan gikan sa tanang negatibo nga gahum nga nagbugkos kanato. Siya usa ka sulugoon nga gitamay ug manunubos sa mga giulipon ni Satanas. Ang gugma ug ang pagkamapainubsanon ni Cristo mao ang yawi aron masabtan ang Iyang kamatayon sa krus.

Ang hingpit nga panginahanglan alang kang Kristo nga mag-antus
Ang ubang mga tudling sa ebanghelyo nga nagpakita sa pagsaway sa krus mahimong usa ka tabang sa mga kritikal sa mga Muslim!

Human sa pagpamatuod ni Pedro (Mateo 16:16) gipasidunggan ni Hesus ang tigpamaba sa Iyang mga tinun-an apan gusto nga palalomon ang iyang panglantaw sa usa ka naghari nga Mesiyas ngadto sa pagkatinuod sa pag-antus sa Dios. Gipadayag niya nga kinahanglan Siya moadto sa Jerusalem, mag-antos, ug mamatay didto aron mabanhaw sa ikatulong adlaw (Mateo 16:21).

Si Pedro, hinoon, nahadlok. Nagtuo siya nga si Jesus naguol sa depresyon, ug nag-awhag Kaniya: "Hinaut nga ang Dios magaluwas kanimo gikan sa maong kadautan! Kini dili gayud mahitabo kanimo!" (Mateo 16:22). Si Jesus mitan-aw kaniya nga matinud-anon ug nagtawag kaniya nga Satanas (!) Ug miingon, "Pahilayo kanako Satanas! ... Ikaw usa ka babag alang kanako, kay ikaw wala maghunahuna sa mga butang sa Dios, apan sa mga butang nga tawhanon" (Mateo 16:23).

Sa unsang paagi kini nga kalit nga pagbag-o sa panag-istoryahanay tali ni Jesus ug sa tigpamaba sa Iyang mga tinun-an? Gisulayan ni Pedro ang pagpakgang sa paglansang sa krus ni Jesus, ang tumong ug katuyoan diin Siya nahimong usa ka tawo. Diha-diha nailhan ni Jesus ang tingog ni Satanas sa klaro kaayo nga mga pulong sa apostol, tungod kay walay labaw nga gidumtan si Satanas kondili ang krus sa anak sa Dios, ang dapit sa iyang bug-os nga kapildihan.

Ang sama mga pulong sa pagbutyag pagbadlong mahimo usab nga gitumong kang Muhammad, nga natugot kang Allah sa paghimo sa bisan unsang butang aron pagluwas sa Anak ni Maria gikan sa Iyang paglansang sa krus.

Si Jesus mipasabut sa tulo ka mga higayon ngadto sa Iyang mga tinun-an nga ang hinungdan sa Iyang pag-anhi mao ang pagpatuman sa Iyang dili malikayan nga pag-antus ug kamatayon (Mateo 16:21; 17:22-23; 20:17-18): Kita nagatungas sa Jerusalem. Ug ang Anak sa Tawo budhian ug igatugyan ngadto sa mga punoan sa mga sacerdote ug sa mga escriba; Ug siya ilang pagahukman sa kamatayon ug igatugyan siya ngadto sa mga Gentil aron pagabugalbugalan ug pagahampakon ug ilansang sa kruz. Sa ikatulo ka adlaw siya mabanhaw (Mateo 20:18-19)!

Sa nagduol na si Jesus sa Jerusalem, mas nahibalo Siya sa mga detalye sa Iyang pag-antos ug kamatayon, nga naglakip sa Iyang pagkabanhaw. Siya labaw pa kay sa usa ka propeta. Siya ang pulong sa Dios nga nagpakatawo. Siya kanunay nakigsulti sa Iyang Amahan sa langit, kinsa nagpadayag Kaniya sa umaabot nga mga hitabo sa tukmang paagi.

Ang usa ka normal nga tawo mahimong mosupak: "Kung nahibal-an ni Jesus kining tanan, nganong wala Siya mokalagiw sa laing nasud o molalin, sama ni Muhammad gikan sa Mecca ngadto sa Medina? Nganong wala man si Jesus nagtago o nagtakuban sa Iyang Kaugalingon?" Usa ka diosnon nga panginahanglan nagpapahawa Kaniya! Nasayod siya nga walay kaluwasan alang sa katawhan kung wala ang Iyang kamatayon nga gipuli. Gisunod Niya ang kabubut-on sa Iyang Amahan sa langit hangtud mismo sa kamatayon! Kini nga panginahanglan daw katingad-an ug disgusto sa mga Muslims!

Si Jesus sa Getsemani
Si Jesus nagduhaduha, nagbangotan sa hilabihan ug nasamok pag-ayo sa Iyang umaabot nga kamatayon, sa dihang Siya nag-ampo sa tanaman sa olibo ubos sa mga paril sa Jerusalem. Ang iyang mga tinun-an natulog, ug dili makatabang Kaniya sa ilang mga pangamuyo. Apan, nag-ampo siya: "Amahan ko, kung mahimo, kuhaa kining kopa sa pag-antos gikan kanako, apan dili sumala sa akong pagbuot, kondili sumala sa imong pagbuot." (Mateo 26:39)

Ang tawo nga si Jesus uban sa Iyang kalag ug lawas mikunhod gikan sa paghukom sa Dios nga mahitabo sa Iyang kamatayon. Apan ang Anak sa Dios diha Kaniya milupig sa kabubut-on sa unod ug mitugyan nga matinud-anon ngadto sa kabubut-on sa Usa kinsa nahigugma Kaniya. Ang krus ni Jesus dili piknik, ni usa ka laraw sa pagdumala, apan usa ka pagpakig-away sa langit batok sa impyerno. Gidawat ni Jesus ang walay kinutuban nga kabubut-on sa Iyang Amahan ug nag-ampo sa ikaduha ug ikatulo nga higayon: "Amahan ko, kon imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos matuman ang imong kabubut-on." (Mateo 26:42)

Ang tinuod nga "Islam" o ang bug-os nga pagsurender nakit-an niining pag-ampo ni Jesus. Walay nagpugos Kaniya sa pagsurender sa kabubut-on sa Iyang Amahan; Siya gidasig sa dili matarug nga gugma nga nagsalig sa hingpit nga espirituhanong giya sa Iyang Amahan.

Ang kapakyasan sa mga tinun-an ug ang pagkamapailubon ni Jesus
Ang mga tinun-an miagi sa labing maayo nga kolehiyo sa Biblia sa kalibutan nga adunay praktikal nga pagbansay sa atubangan sa labing maayong magtutudlo sukad. Sa diha nga ang pagsulay miabut, ingon nga si Jesus gidakop, silang tanan napakyas sa katapusang pasulit. Nangalagiw sila ngadto sa kangitngit sa kagabhion! Giputol ni Pedro ang dalunggan sa sundalo pinaagi sa iyang espada, ug gilimod nga nakaila sa iyang Agalon ug Ginoo bisan sa usa ka panumpa (Mateo 26:56,69-75).

Unsay reaksiyon ni Jesus? Giunsa Niya paghusay ang kapakyasan sa Iyang mga hinigugma? Siya nag-ampo alang kanila samtang nagbitay sa krus: "Amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayud sa ilang gibuhat." (Lucas 23:34) Gihuman niya ang kaluwasan sa kalibutan nga nag-inusara ug mihilak sa kataposan sa Iyang pag-antus: " Natapos na na!" (Juan 19:30)

Niini nga gutlo Iyang gihusay ang pagkamatarong sa Iyang mga tinun-an nga nangahulog nga wala sila masayud niini. Iyang giluwas ang tibuok kalibutan, lakip na ang tanang mga Judio ug tanang mga Muslim, uban sa Iyang kaluwasan. Si Jesus dili kinahanglan nga mamatay pag-usab alang sa mga Muslim o alang sa mga Judio! Gihigugma ug gihigugma niya ang tanan, lakip kadtong nagdumot Kaniya. Naghulat siya kanila.

Ang responsable nga Romanhong opisyal gusto nga makaseguro nga ang "Hari sa mga Judio" patay na ug mihapak sa usa ka bangkaw nga nahulog sa mga gusok diha mismo sa Iyang kasingkasing. Kining bangkaw nga gidunggab igo na unta sa pagpatay kang Jesus. Apan ang pagtortyur sa krus natuman na. Ang bangkaw nga gidunggab nagsilbing pamatuod sa tinuod nga kamatayon ni Jesus. Unsaon ni Muhammad sa pag-ingon, "Wala nila siya patya, wala nila siya ilansang sa krus, nagpakita lang siya kanila" (Sura al-Nisa '4:157)?

Sa dihang nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay ug nagpakita sa Iyang espirituhanong lawas ngadto sa Iyang nagtago ug nahadlok nga mga disipulo sa luyo sa mga pultahan nga gitrangkahan, wala Siya nagbadlong kanila alang sa ilang pagkalagiw, apan mitimbaya kanila, "Ang kalinaw magauban kaninyo!" (Juan 20:19) Sa dihang wala pa nila masabti nga tinuod gayud Siya, Iyang gipakita kanila ang mga samad sa Iyang mga kamot ug tiil, ug ang samad sa Iyang kilid (Juan 20:20). Unya ilang giila nga ang gilansang ug gilubong nga Hesus tinuod nga buhi, nga nagtindog sa ilang taliwala!

Pagkahuman ang nabanhaw nga Ginoo misugod na usab sa pagtudlo kanila sa plano sa kaluwasan sa Daang Tugon. Sulod niining 40 ka mga adlaw, gipakita Niya sila gikan sa Torah, sa Mga Salmo, ug sa Mga Propeta nga si Kristo mag-antos aron makasulod sa Iyang himaya (Lucas 24:26-27). Ug iyang giablihan ang ilang mga salabutan aron matukib nila ang Kasulatan, ug nagpasalig kanila, "Mao kini ang gisulat: Ang Kristo kinahanglan gayud mag-antus ug mabanhaw gikan sa patay sa ika tulo ka adlaw.” (Lucas 24:46)

Si Jesus Mismo naggiya kanato sa husto nga paagi sa pag-alagad Kaniya taliwala sa mga Muslim. Human sa usa ka panahon nga adunay tinuod nga interes sa mensahe mahitungod ni Kristo, sa dihang nangita ang Muslim, nagpalayo ug wala mogamot ang ilang pagtoo, ingon sa gibuhat sa unang mga tinun-an ni Jesus: Unya ang maong tahas mao ang pagtigum kanila pag-usab ug sugdan pagtuon ang leksyon sa Bibliya pag-usab, sama sa gibuhat ni Jesus sa Iyang mga disipulo!

Ang dakong kalampusan
Human si Jesus nag-andam sa Iyang mga Apostoles nga gidihogan sa Balaang Espiritu ingon nga resulta sa Iyang sakripisyong kamatayon sa krus, ang mga tinun-an nangutana Kaniya, "Ginoo, mahimo ba nga ikaw magtukod sa gingharian sa Dios ingon nga Mesiyas sa Israel sa sunod nga mga adlaw?" Nagpadayon sila sa usa ka relihiyosong-politikal nga gingharian! Wala nila masabti ang mensahe ni Jesus bahin sa usa ka espirituhanong gingharian. Human sa 40 ka adlaw nga espesyal nga pagbansay sa nabanhaw nga Ginoo mismo. Sila nahulog sa pasulit pag-usab. Sila sa gihaponnaghunahuna sa kalibutanong mga pulong, sa politika ug sa tawhanon. Apan, sa higayon nga ilang nadawat ang gahum sa Espiritu Santo, ang ilang panan-awon ug ang ilang pagsangyaw dakog kausaban. Sila nakaangkon ug kaisug sa pagpahayag sa kamatuoran diha sa gugma. Gipahayag nila sa makalilisang nga mga tigpaminaw nga silang tanan mga mamumuno, nga sa tabang sa mga nagwelga nga Romanong mga sundalo ilang gilansang si Jesus, ang Mesiyas, ngadto sa krus (Act 2:23).

Unsay gitubag sa nakuratan nga panon sa mga Judio? Wala! Wala'y usa ka pulong! Ug walay usa sa panon nga misingit: "Palihog, Paghilom kamo! Wala namo Siya patya." Wala namo Siya ilansang sa krus! hinoon sila nagpakahilum. Ang kahilum sa mga Judio usa ka pamatuod alang sa kasaysayan nga kamatuoran nga si Jesus gilansang sa krus. Kon sila adunay gamay nga kahigayunan sa paglimud sa pagkasad-an sa pagkalansang sa kus, sila mituaw ug misupak sa kusog nga tingog. Bisan pa, nagpabilin silang tanan nga naghilum. Sila nagsinggit, "Ilansang siya, ilansang siya sa krus!" (Mateo 27:22-26; Juan 19:15).

Si Pedro ug ang mga Apostoles nag-usab sa ilang tawag alang sa paghinulsol sa pipila ka mga okasyon ug nagsaksi sa talagsaong kamatuoran sa Mesiyas nga gilansang sa krus atubangan sa panon sa katawhan didto sa templo, human maayo ang tawong bakol ug atubangan sa Sanhedrin. Walay usa sa mga labawng pari ug mga magtutudlo sa balaod mahimong manghimakak sa ilang testimonyo, kay silang tanan nakaambit sa paglansang sa krus ni Jesus ingon nga aktibo nga mga saksi sa mata.(Acts 2:36; 3:13-15; 4:10; 5:30; 7:52 and others).

Si bisan kinsa nga nakasabut sa mga sangputanan sa pagpamatuod sa mga Apostoles niining pito ka mga bersikulo sa Mga Buhat ug nakasabot sa kahibulongang pagpakahilom niining mga Judio makakaplag og lig-on nga ebidensya didto alang sa katinuod sa paglansang sa krus ni Jesus. Ang mga Muslim nakasabot nga walay tawo nga motugot sa iyang kaugalingon nga tawgon nga usa ka mamumuno kon wala siyay klaro nga nahukman sa pagpatay! Busa kining pito ka bersikulo nagpamatuod sa kamatuoran sa paglansang sa krus ni Cristo.

Kinahanglan usab nato nga mahibal-an nga ang mga apostoles wala makapamatuod sa paglansang sa krus ni Jesus ug sa Iyang pagkabanhaw ingon nga dakung kadaugan sa Dios gawas kon ang Espiritu Santo nag-awhag sa ilang mga kasingkasing. Sila magpabilin nga hilom, dili makasabut kung unsa ang nahitabo, sulod sa dugay nga panahon.

Kung ang pagsangyaw sa mga Muslim ang atong pagpatin-aw ug pagtudlo dili magamit hangtud ang Balaang Espiritu molamdag sa ilang mga hunahuna, sama sa gisulat ni Dr. Martin Luther, "Nagtuo ako nga dili ako makatoo ni Jesu-Cristo, akong Ginoo, o moduol Kaniya pinaagi sa akong kaugalingong katarungan o determinasyon, apan ang Balaang Espiritu nagtawag kanako pinaagi sa ebanghelyo, milamdag kanako uban sa Iyang mga gasa, nagputli kanako, ug gibutang ako sa husto nga pagtoo, ingon nga Siya nagtawag ug nagtigum sa tanan nga Kristohanong mga magtotoo sa yuta ug nagbantay kanila sa hustong paghiusa sa pagtuo. "

Ang pag-ampo alang sa pag-andam ug pag-abli sa mga hunahuna sa mga Muslim ug pagbag-o sa ilang mga kasingkasing pinaagi sa Balaang Espiritu sama ka mahinungdanon sama sa usa ka maalamon nga pagpamatuod mahitungod sa nabanhaw nga Manluluwas, ilabi na nga maandam aron matagbo ang katibuk-ang kahulugan sa Muslim.

    

7.05 -- Mga sekular nga mga tinubdan sa Paglansang sa Krus ni Jesus

Daghang mga Muslim ang dili buot maminaw sa pagpamatuod sa Biblia tungod kay gitudloan sila nga ang Biblia gipanghimakak. Alang niadtong nasayop nga mga higala, ilabi na kon sila mga intelektwal, kinahanglan nga buhaton nato ang atong pinakamaayo aron makit-an ang mga timailhan sa paglansang sa krus ni Kristo sa sekular nga mga tinubdan, nga wala'y labot o gamay nga kalabutan sa Kristohanong pagtudlo.

Ang duha ka bantogan nga mga tigsaysay nagtaho nga ang kamatayon ni Jesus, ang anak ni Jose gikan sa Nazareth. Ang usa kanila mao si Tacitus sa iyang libro, Annals, ug ang usa mao si Flavius Josephus sa iyang libro, Ang Gubat sa Judio. Si Josephus nagtaho sa detalye mahitungod kang Jesus ug sa iyang paglansang sa krus ubos ni Pilato diha sa Vol. VIII, kapitulo 3:3. Ang duha ka makasaysayan nga mga buhat giila sa tibuok kalibutan ug makatabang sa mga tarong nga Muslim sa paghunahuna pag-usab sa kamatuoran sa pagkamatay ni Jesus.

Tinuod usab kini alang sa Belgian nga Talmud. Ang mga Judio nagpuyo alang sa pipila ka panahon didto sa Belgium taliwala sa mga Kristohanon ug kinahanglan mohatag sa mga tubag nga gibasol sa paglansang sa krus ni Jesus. Sila nagsulat nga si Jesus, nga anak ni Jose, namatay. Kini nga nota diha sa Talmud nagbarug nga sukwahi sa pagsalikway ni Jesus pinaagi sa mga orthodox nga mga panatiko kinsa nakahukom nga "ang Iyang ngalan mahikalimtan ug mapapas gikan sa tanan nga mga panumduman. Dili na unta mahisgutan ang iyang ngalan taliwala sa atong katawhan!"

Ang usa ka dulumtanan nga nota ni Jesus nakaplagan nga nakasulat sa silong sa balay sa Palladium sa Roma. Usa ka dakong krus ang gikulit diha sa usa ka bongbong ug usa ka lalaki nga adunay ulo sa usa ka asno nga nagbitay niini. Ubos sa krus ang usa ka Romanong sundalo makita nga nagluhod ug nagsimba sa usa nga gilansang samtang ang ubang mga sundalo sa Roma nagbiaybiay Kaniya. Kini nga hulagway ni Jesus tin-aw nga nagpakita nga ang paglansang sa krus ni Jesus nailhan na sa mga sekular nga mga taga Roma ug gihisgutan sa publiko, tungod kay ang mga sundalo sa Roma misugod sa pagtuo sa Manluluwas nga ilang gipatay.

Adunay dugang nga mga timailhan sa kasaysayan nga kamatuoran sa paglansang sa krus ni Jesus nga makapahunahuna sa matag Muslim. Sa panahon sa pagmando ni Jamal Abd al-Nasser sa Ehipto ang kanhi Papa John XXIII misulay sa pagtin-aw sa mga Judio nga buhi hangtod karon tungod sa pagbasol sa pagpatay kang Jesus. Ang president sa Ehipto, bisan pa niana, nasuko pag-ayo, ug mitubag sa Papa sa TV ug uban pang media: "Nasabtan namo ang imong plano! Buot ninyo nga hatagan ug katarungan ang tanang mga Judio ug Israel! Dili kami motugot niini! "Kami nasayod kinsa ang mipatay kang Kristo. Ang mga Judio ang naglansang Kaniya sa krus ug wala nay lain. Ang mga punoan sa Muslim mga Obispo nga Kristiyano, mga pari, mga pastor ug ang ubang responsabling mga tawo mipahiyom. Dayag kaayo aron hukman sa silot ang Israel, si Jamal Abd al-Nasser andam nga moangkon nga ang Qur'an nasayop!

Sumala sa balaod sa Shari'a ang teolohista nga mga hurado sa al-Azhar University sa Cairo o sa ubang mga sentro sa Islam kinahanglan nga magprotesta ug magtul-id sa pahayag ni Nasser sulod sa usa ka bulan, kung dili kini makadawat sa kinatibuk-an nga tinuod. Bisan pa, ang mga eskolar nahadlok sa diktador o, tingali, dili nila gusto nga ang Israel mahimong makatarunganon. Ang hinungdanon nga punto mao nga ang mga dignitaryo sa Islam nagpakahilom, ug sa ingon, pinaagi sa mga prinsipyo sa Shari'a, dili direkta nga miangkon nga sila nahibalo nga si Kristo sa tinuod nalansang sa krus. Bisan pa niana, dili nila kini dawaton, tungod kay sukwahi kini sa nahibal-an nga bersikulo sa Qur'an. Bisan pa niana, aron sa paghukom sa Israel, ilang gidawat ang mas ubos nga dautan!

Karon ang mga liberal ug kasarangan nga mga Judio, kinsa nagpalayo sa ilang kaugalingon gikan sa panatiko sa mga orthodox nga Judio, nagpuyo sa estado sa Israel. Daghan kanila naningkamot sa pagsusi sa gipahayag ni Jesus aron madala pagbalik kining dako ug, nawalang mga igsoon ngadto sa Iyang katawhan. Gipamatud-an nila nga ang pagkahimugso ni Jesus sa "Nazaret", nahibulong, bisan pa, kung kini mahimong usa ka kaso sa pagpanglugos sa usa ka sundalo sa nahimutang nga gahum sa Roma. Gihisgutan nila ang Iyang mga pagtulun-an ug mga milagro. Apan unsay ilang gisulat mahitungod sa Iyang kamatayon? Gilimud ba nila ang Iyang pagkalansang sa krus sama ni Muhammad? Unsa ang ilang tubag niining salikwaot nga pangutana? Gihubit nila ang pagpatay ni Jesus ingon nga legal nga kasaypanan! Wala sila magduhaduha sa kamatuoran sa iyang pagpalansang sa krus. Ang tanan nga mga Judio nga may usa ka tingog dili molimud sa paglansang sa krus ni Jesus aron mahigawas ang ilang kaugalingon sa 2000 ka tuig nga palas-onon sa ilang kasaysayan, kung adunay gamay lamang nga posibilidad. Apan nahibal-an nila nga ang mga kamatuoran sa kasaysayan dili mausab ug mahimong magsulti alang sa ilang kaugalingon.

    

7.06 -- Makatabang nga mga bersikulo sa Qur'an nga naghimo sa kamatayon ni Jesus nga mahunahunaan

Kung ikaw magtuon sa nagkalainlain nga mga pamahayag ni Muhammad mahitungod sa kamatayon ni 'Isa sa Qur'an, makit-an nimo ang mga kontradiksyon ug usa ka progresibo nga pagtig-a sa iyang kinaiya ngadto sa mga krus. Nagsugod kini sa pagtugot sa pagdawat sa iyang kamatayon ug moadto sa usa ka dili segurado apan ang sangputanan nga paglimod sa kamatayon ni Jesus. Apan adunay pipila nga mga kahuyang niini nga mga bersikulo ingon man mga posibleng mga pahibalo sa krus ni Jesus, nga among gipresentar dinhi alang sa imong pagsaksi sa mga Muslim.

Ang pagpatay sa mga propeta pinaagi sa mga anak sa Israel gipadayag ug gipanghimaraut sa napulo ka mga higayon diha sa Qur'an (Suras al-Baqara 2:61,87,91; Āl 'Imran 3:21,112,181,183; al-Nisa' 4:155,157; al-Ma'ida 5:70). Usa sa mga reperensiya nag-ingon:

"Among gihatag si 'Isa, ang Anak ni Maria sa tin-aw nga mga ilhanan ug gipalig-on siya sa Espiritu sa pagkabalaan. Busa, matag higayon nga ang usa ka mensahero moabut kanimo uban sa usa ka butang nga dili nimo gusto, mapahitas-on nga motawag sa pipila kanila nga mga bakakon ug ang uban imong patyon?" (Sura al-Baqara 2:87)

Ang maong mga bersikulo gisulat sa panahon ni Muhammad sa Medina. Wala niya gilimud ang balikbalik nga pagpatay sa mga propeta sa Daang Tugon, apan gipresentar nila ingon nga mga sumbong batok sa mga Judio. Bisan pa niana, dili niya mahanduraw nga ang Anak ni Maria gibato usab, bisan pa Siya may kalabotan sa direkta nga mga propesiya (Suras al-Baqara 2:87; al-Nisa '4:157). Ang lohika sa Qur'an sa ingon daw nagkinahanglan usab sa kamatayon ni Jesus.

Ang kamatayon ni Jesus sa Qur'an
Adunay usa ka pinasahi nga bersikulo sa Sura Maryam nga hapit masabtan nga usa ka Kristohanong pamatuod sa Qur'an. Niining bersikuloha gipaila ni ‘Isa ang iyang kaugalingon sa Qur'an ug gisuma ang iyang kinabuhi sa usa ka pahayag:

"Ang kalinaw ania kanako sa adlaw nga ako natawo, sa adlaw nga ako mamatay ug sa adlaw nga ako pagabuhion nga buhi." (Sura Maryam 19:33)

Si Muhammad nagpadayag sa pag-angkon ni 'Isa aron panalipdan ang iyang inahan nga si Maria ug ipakita nga ang iyang anak nga lalaki dili usa ka iligal nga bata. Ang iyang pagkatawo ubos sa pabor ni Allah ug sa iyang kalinaw. Dinhi, ang pagpakatawo sa Pulong sa Dios ug ang Iyang Espiritu diha kang Cristo nagasidlak sa Qur'an (Suras Āl 'Imran 3:45; al-Nisa' 4:171; Maryam 19:20; al-Anbiya '21:91; al-Tahranr 66:12 ug uban pa). Kini usab usa ka lanog nga awit sa mga anghel sa kaumahan sa Betlehem (Lucas 2:14).

Si Kristo nagpakita diha sa Qur'an isip usa ka tawo sa kalinaw. Siya wala makasala (Sura Maryam 19:19), Siya dili usa ka mapintas nga dautang mamumuhat (Sura Maryam 19:32). Wala siya moapil sa mga gubat, pagpatay o mabatukon nga pakigpulong. Si Kristo usa ka tigpasiugda sa kalinaw, nga mao ang literal nga kahulogan sa pulong Muslim. Siya ang bugtong tinuod nga Muslim, ang Prinsipe sa kalinaw.

Kini nga bersikulo (Sura Maryam 19:33) nagpadayag usab sa tin-aw nga pahayag mahitungod sa kamatayon ni Cristo. Kining mga pulonga kanunay nga nagpamatuod sa usa ka babag sa mga komentaryo sa Muslim. Sila nagsalikway sa kahulogan niini ug misulat nga, walay duhaduha, 'si Jesus kinahanglan nga mamatay, apan dili sa Iyang unang yutan-on nga kinabuhi, apan human lamang sa Iyang ikaduhang pag-anhi. Siya mobalik aron sa paglaglag una sa Anti-Kristo, unya pagpatay sa tanang mga baboy ug pagwagtang sa tanang mga krus. Pagkahuman Siya magminyo, makabaton og mga anak ug makombertir ang tanang mga tawo (anaa sa tanan nga mga Kristohanon) ngadto sa Islam. Dayon lamang Siya mamatay! Ang iyang kamatayon mao ang "kahibalo sa katapusang takna" (Sura al-Hujurat 49:61). Human sa Iyang paglubong sunod ni Muhammad sa Me-dina, Si Allah mismo mopakita sa adlaw sa paghukom, ipataas si Muhammad ug si Kristo gikan sa mga patay ug ibutang sila sa mga trono aron sila makaapil sa paghukom sa kalibutan.

Ang pagtulon-an sa gramatika makatabang kanimo sa pagbuntog niining malupiton kalibog. Ang bersikulo 23 wala maglangkob sa pulong nga "saufa" nga mao lamang ang magbalhin sa kamatayon ni ‘Isa sa halayo nga umaabot, apan kini naghisgot sa iyang haduol, natural nga kamatayon, sa usa ka natural nga han-ay sa pagkatawo, kamatayon ug pagkabanhaw. Ang tanang ubang mga interpretasyon mao ang mga damgo o mga bakak sa pagtabon sa kamatuoran sa pagkamatay ni Jesus. Adunay susama nga bersikulo sa Sura Maryam mahitungod kang Juan Bautista (Yahya), nga kinahanglan nga mukunhod si 'Isa ngadto sa lebel ni Yahya. Dinhi, si Jibril, ang mensahero ni Allah nag-ingon, "Ang kalinaw maanaa kaniya sa adlaw nga siya matawo ug ang adlaw nga siya mamatay ug ang adlaw nga siya ipadala nga buhi." (Sura Maryam 19:15)

Si Juan nailhan nga gipunggotan ug gilubong. Kini nga kamatuoran gihulagway sa samang konteksto sa mga panghitabo sama ni 'Isa: unang pagkahimugso, kamatayon, ug sa katapusan pagkabanhaw. Hinoon, sa kaso ni 'Isa gituyo nga tuison sa mga komentarista kini nga sugo aron sa pagpapas sa posibilidad sa kamatayon sa krus.

Tingali gipresentar ni Muhammad si 'Isa ug si Yahya nga nagkuyog aron ipakita nga' si Isa dili mahimong diosnon nga kinaiya. Apan bisan pa niini iyang gitugotan nga ipaila ni ‘Isa ang iyang kaugalingon ingon nga siya naghatag sa usa ka langitnong "pagpadayag", samtang si Yahya gipaila lamang ni Jibril. Sa Qur'an si 'Isa mibarog nga mas taas kay kang Yahya. Ang Anak ni Maria nagpakita isip usa ka espiritu ni Allah diha sa unod ug ingon sa iyang pulong, nga nahimong tawo, samtang si Yahya usa lamang ka bata nga kasagaran natawo gikan sa mga ginikanan nga nailhan.

Sumala sa Qur'an si ‘Isa nagpuyo nga walay sala (Suras Āl 'Imran 3:45; al-Nisa' 4:171; Maryam 19:19 ug uban pa). Busa Siya dili kinahanglan nga mamatay alang sa iyang kaugalingong sala. Kini nagtugot sa paghubad nga iyang gikuha ang mga sala sa tanang katawhan sa iyang kaugalingon ug namatay sa ilang dapit, nga nagpasig-uli sa Magbubuhat ug sa kalibutan pinaagi sa Iyang puling kamatayon. Diha sa Qur'an Si 'Isa nagpamatuod nga ang kalinaw sa Allah magapabilin kaniya bisan sa adlaw sa iyang kamatayon!

Ang usa nga labing malimbongon
Ang laing bersikulo nga nagpakita sa pagpalambo sa kinaiya ni Muhammad ngadto sa kamatayon ni Kristo makita sa Sura Āl 'Imran:

"Sila nakalimbong, ug si Allah nalingla, ug Allah si mao ang labing maayo sa tanang mga limbongan, tungod kay siya miingon: O 'Isa, pasagdan Ko ikaw nga mamatay ug ibayaw ka ngari kanako." (Sura Āl 'Imran 3:54-55)

Sumala sa Qur'an ang maliputon nga mga tawo mao ang mga Judio. Misulay sila pagpatay sa tago ni 'Isa, apan nakita nang daan ni Allah ang ilang laraw sa pagpatay. Apan si Allah labaw nga maliputon kay sa tanan kanila, Iyang gitugotan si 'Isa nga mahanaw nga malinawon ug dayon gibayaw siya ngadto sa langit ngadto sa iyang presensya.

Unsa kining "labing mahinungdanon sa tanang mga limbong" nga gipasidungog dinhi ni Allah sa Qur'an mismo? Iyang giluwas si Kristo gikan sa mapintas nga kamatayon pinaagi sa pagbato o paglansang sa krus! Niining paagiha si Muhammad madagayaong misulay sa pagwagtang sa krus ni Cristo pinaagi lamang sa dili paghisgot niini. Tulo ka mga ekspresyon nga may kalabutan niini nga "limbong sa pagkamahinatagon" mitindog gikan sa ubang mga pulong niini nga bersikulo.

Ang pagwagtang sa krus ni Kristo si Muhammad nagtawag kang Allah nga pinakaigmat sa tanan! Ang Biblia naggamit niining makalilisang nga hugpong sa mga pulong alang lamang sa "bitin" sa paraiso (Genesis 3:1)! Nag-atubang sa krus, ang espiritu sa Islam kinahanglang mokumpisal kung kinsa gayud siya karon ug kaniadto! Kinahanglan ipahibalo ni Allah ang iyang kaugalingon atubangan sa krus ingon nga "ang labing maayo sa tanang mga limbongan" (khair-ul-maakirin)! Kinahanglan natong masabtan ang halayo nga mga sangputanan niining pamahayag sa Qur'an alang sa atong kaugalingon ug sa atong mga higala. Sa Mga Taga Efeso 6:11-20, gisugo ni Pablo ang tanan nga mga sulugoon ni Cristo nga dili pagsulay sa paghugpong sa tanan nga mga pagbungkag sa mga demonyo pinaagi sa ilang kaugalingong gahum ug kaalam, apan sa pag-ampo, pagtoo ug pag-alagad lamang sa ngalan ni Jesu-Cristo ug sa gahum sa Iyang Espiritu . Diin ang krus ni Kristo maliputon nga gipanghimakak, gibiyaan nato ang lihok sa lohika ug misulod sa dapit sa mga espiritu ug mga demonyo. Ang dugo ni Kristo nagpabilin nga atong bugtong proteksyon (1 Juan 1:5 - 2:2), ug ang Iyang Espiritu mao ang atong bugtong gahum (Act 1:8).

Ang laing pulong niini nga teksto mao ang "mutawaffika". Si Allah nag-ingon, "Ako molabay kanimo". Kini nga pulong adunay daghang mga kahulugan. Kini nag-ingon usab nga ang "nahikatulog nga hinayhinay" o "natapos ang kinabuhi sa usa ka tawo nga malamposon". Gigamit ni Muhammad kining komplikadong pulong pagtagbaw sa mga Kristiyanos ingon man usab sa mga Muslim. Sa una Siya namatay, sa uban wala. Sa ilang opinyon 'si Isa gisakgaw sa langit nga walay kasakit. Si Muhammad usa ka maalamon. Dili lamang siya misulti sa duha, apan, kung gikinahanglan, bisan sa tulo ka mga kahulogan, gamit lamang ang usa ka pulong!

Ang mga hubad sa tagaTurkey ug Indonesian naggamit niining pulong sa Qur'an nga katumbas sa "Akong mahimong mopatay kanimo nga malinawon", tungod kay kana ang kahulogan nga pinakaduol sa gamot niini nga pulong. Ang uban nga mga maghuhubad, hinoon, nakigbisog niini nga pagpahayag, aron pagpahimuot sa mga komentarista sa Islam.

Si Muhammad kasagaran nag-ingon, "Ang gubat mao ang pagpanglimbong!" Ang Balaan nga Gubat, nga naglakip sa pagpakiglalis sa mga Cristohanon ug mga Judio, busa puno sa pagpanglimbong ug mga tikas. Kinahanglan nato bag-ohon ang atong pamaagi ug mahimong maalamon! Dili ang tanan nga gisulti nila sa Islam gipasabot ingon sa ilang gisulti!

Human gipahayag ni Muhammad nga ang krus ni Kristo gilikayan ug gibungkag pinaagi sa "labing maayo nga limbong" ni Allah, iyang gihanggab ang panghupaw sa paghupay ug gipaningkamutan nga matagbaw ang delgasyon sa mga Kristohanon gikan sa amihanang Yemen, kinsa (sumala sa estorya sa kinabuhi ni Muhammad pinaagi ni Ibn Hisham) miadto sa paghisgot sa mga butang sa pagtoo uban kaniya sa Medina. Gihimo Niya si Allah nga gibayaw si 'Isa alang sa iyang kaugalingon! Usa kini ka makalilisang nga pahayag sa Qur'an. Si Kristo buhi! Si Muhammad patay na! Sumala sa Qur'an nga 'Isa karon nagpuyo uban sa Allah ug nakigsulti kaniya (Suras Āl' Imran 3:55; al-Nisa '4:158; al-Ma'ida 5:110-111,116-118; 21:28 ug uban pa). Si Muhammad, bisan pa niana, naghulat sa usa ka tunga-tunga nga yugto (Barzakh) alang sa pagkabanhaw sa mga patay ug sa adlaw sa paghukom. Mao kini ang hinungdan nga ang tanang mga Muslim mag-ampo alang kaniya, aron siya makabaton sa kalinaw, sa matag higayon nga ilang ipahayag ang ngalan ni Muhammad (Sura al-Ahzab 33:56).

Ang espiritu luyo sa Islam mahimong makatugot sa pagkinabuhi ug mobalik kang Cristo, ug usahon kini ngadto sa sistema sa pagtuo sa Muslim, apan dili kini makadawat sa Iyang krus ug sa Iyang pagka-Dios! Sa ingon, ang mga pahimangno ni Pablo ug Juan magamit usab sa Islam (Galacia 1:8-9; 1 Juan 2:21-27; 4:1-5). Busa, ang matag misyonaryo nga pakigpulong uban sa mga Muslim dili lamang makighigala, apan naglakip sa mga pag-ampo alang sa ilang pagpagawas gikan sa ilang kolektibo nga pagkaulipon. Nahibal-an ni Muhammad kung nganong gipasidan-an niya ang iyang mga sumusunod sa bisan unsa nga panaghigalaay uban sa mga tawo sa ubang mga tinuohan, labi na ang mga Kristohanon (Suras Āl 'Imran 3:28; al-Nisa' 4:89; al-Anfal 8:73; al-Mumtahana 60:1 , 9). Kinahanglan nga dili kita mahadlok sa pakigsabot sa mga Muslim, tungod kay ang panalangin ni Cristo mas kusgan kay sa tunglo ni Muham-mad (Mateo 5:44-45; Suras Āl 'Imran 3:61; al-Tawba 9:29 ug uban pa)!

Ang piho nga pulong nga naglakip sa kahulogan nga "makatulog nga malumo" gigamit alang sa kamatayon ni Cristo sa ikaduha nga panahon sa Qur'an (Sura al-Ma'ida 5:117). Didto, ang Anak ni Maria nakigsulti ngadto kang Allah mismo sa direkta nga pag-istoryahanay, human sa Iyang pagsaka ug nagpamatuod nga ang Labing Gamhanan mipahawa Kaniya ug gikuha ang responsibilidad alang sa Iyang mga disipulo sa Iyang dapit. Ang malumo nga kamatayon ni Kristo gipresentar sa Qur'an sa duha ka mga paagi, sa makausa samtang nagkaduol, sa umalabot ug kausa ingon nahuman, sa kasaysayan, aron ang magbabasa sa Qur'an kinahanglan nga makasiguro nga si Kristo wala gayud gilansang sa krus, apan sa walay sakit gidala ni Allah mismo!

Ang katapusang paglimod sa paglansang sa krus ni Kristo
Ang bugtong bersikulo sa Qur'an nga naglimud sa paglansang sa krus ni 'Isa nga direkta (Sura al-Nisa' 4:157) nagrepresentar sa katapusan sa pag-uswag ni Mu'hammad sa iyang kinaiya sa kamatayon ni Cristo. Kini nga bersikulo nagbasura ug nagwagtang sa tanan nga nangagi nga "mga pagpadayag", kung kini nagtugot sa posibilidad sa pagpalansang sa krus sa Anak ni Maria. Kini nga pagsalikway sa usa ka masakit nga pagpatay ni Cristo gipahamtang sa usa ka dili tin-aw nga paagi, bisan pa, nga kini nagpabilin nga luna alang sa mga pagduhaduha ug sukwahi nga mga paghubad. Sa Sura al-Nisa 'atong mabasa:

"Ang mga Judio miingon, 'Kami nakapatay sa Mesiyas, Si ‘ Isa, anak ni Maria, ang Sinugo sa Allah! ' - Wala nila siya gipatay, wala sila gilansang sa krus, gipakita lang niya sila kanila! Sa pagkatinuod, kadtong wala magkasinabot mahitungod kaniya, nagduhaduha bahin kaniya, wala sila mahibalo (ang kamatuoran) mahitungod kaniya, apan nagsunod sa mga pangagpas nga wala nila siya ilansang sa krus sa walay duhaduha, apan si Allah nagtuboy kaniya ngadto sa iyang kaugalingon. Si Allah gamhanan ug maalamon." (Sura al-Nisa '4:157-158)

Kini nga teksto adunay daghang mga lit-ag:

● Dili mahimo nga ang mga Judio sa Medina misugid sa publiko nga ang Anak ni Maria mao ang matuod nga Mesiyas ug mensahero ni Allah! Wala sila nagtuo sa birhen nga pagkahimugso ni Jesus, ni sa iyang pagpakatawo. Sila nagsalikway Kaniya ingon nga Mesiyas ug nagtawag Kaniya nga Kaalyado ni Beelzebub, ang kinatas-an sa mga yawa (Mateo 12:22; Marcos 3:22-27; Lucas 11:14-23). Kini nga kahimtang sa Qur'an dili mahimong gikan sa mga Judio, tungod kay wala nila maila si Jesus ingon nga mensahero sa Dios, apan gitago ug gihulog sa hingpit ang Iyang ngalan.

Apan nahunahunaan nga ang mga Judio gusto magpasidaan kang Muhammad nga dili na niya kini samukon ug hulgaon, kon dili sila mahimong mopatay kaniya, sama nga ilang gipatay ang ilang Mesias sa “Qur’an” nga si ‘Isa. Kini posible nga sila sa baylo gigamit nila ang titulo sa Mesiyas ingon nga usa ka makauulaw nga hulga.

● Si Muhammad gihulga sa daghang mga higayon sa mga Judio sa Medina, ug usab sa mga negosyante sa Mecca. Apan siya nagpakalma sa iyang kaugalingon pinaagi sa pag-ingon, " Si Allah matinud-anon, Kini imposible nga siya mahimong mohatag sa matinud-anon nga si ‘Isa ngadto sa mga kamot sa mga Judio. Kondili kini mahimong mahunahuna nga ako usab mahulog sa ilang mga kamot.” "Tungod sa pagkamatinud-anon ni Allah ug sa iyang kaugalingong seguridad, iyang gisalikway ang ilang hulga ug sa masuk-anon mitubag, "Wala nila siya patya, wala nila Siya ilansang sa krus!"

● Si Muhammad wala gayod miingon nga si Jesus wala gipatay ug gilansang sa krus. Siya lamang nagsulti nga dili ang mga Judio nga nagpatay sa Cristo! Tingali nakadungog siya nga ang mga Judio naghiusa sa pagbuhat sa paglansang sa ilang mga kaaway, apan ilang gibato sila. Ubos sa pagsakop sa Romahong gahom wala sila'y katungod sa paghukom sa bisan kinsa ngadto sa kamatayon o pagpatay kaniya. Busa si Muhammad sa usa ka pagsabut husto! Ang mga Judio wala magpatay o maglansang sa krus ni Jesus sa krus! Kini nga pamahayag sa Qur'an, niini nga diwa, mao ang husto ug ang atong kasabutan niini makapakunhod sa tensyon tali sa mga Kristohanon ug mga Muslim.

Sa tibuok kalibutan kini nasayran nga ang mga taga-Roma naglansang sa krus sa libong mga rebelde ug mga ulipon ug langyawng mga kriminal. Busa, kining bersikuloha sa Qur'an naghatag sa posibilidad nga ang mga Romano ang tinuod nga naglansang sa krus ni Jesus. Karon ang mga liberal nga Mus-lim, kinsa buot nga magtukod og tulay sa Kristiyanismo, sa walay pagduhaduha nag-ingon niini nga ang paghiusa sa nagkadaiyang relihiyon nga posibilidad sa paghubad sa Qur'an.

● Si Muhammad migamit sa usa ka talagsaon nga manunuton nga porma nga aron ipasabut nga si Kristo gihimo nga "susama" sa usa nga gilansang sa krus sa mga mata sa mga Judio (shubbiha lahum). Iyang gipanghimakak ang paglansang sa krus ni Kristo isip usa ka kamatuoran sa kasaysayan, apan gipangangkon hinuon nga siya gihimo lamang nga usa ka "gilansang sa krus", sama sa usa ka pantasya.

Si Muhammad mahimong nakadungog sa usa ka Kristohanong sekta sa walog sa Nilo nga naghunahuna nga dili mahimo nga ang halangdon nga Dios nahimong tawo ug kinahanglan matuman ang tanan nga mga panginahanglan sa tawo. Sila nagtuo nga ang Dios lamang ang nagpakita ingon nga usa ka tawo, apan wala gayud nagpakatawo. Gitudlo usab nila nga si Cristo, ingon nga tinuod nga Dios, wala unta namatay o gilansang sa krus, apan nagpakita lamang nga mao! Sa dihang si Muhammad nakadungog niining tumo-tumo nga sugilanon, iyang nakita ang higayon ug miingon, "Mga kabus nga mga Kristohanon! Sila naghunahuna ug nagtuo nga si Kristo namatay alang kanila sa krus, apan Siya nagpakita lamang ngadto kanila. Si Muhammad sa daghang mga higayo naimpluwensyahan o gipahisalaag pinaagi sa mga Kristohanong sekta.

Ang mga komentarista sa Muslim naghimo sa usa ka dakung paghanduraw aron sa paghubad niining manunuton nga porma "siya gihimo aron ipakita kanila". Ang mosunod nga mga dili makatarunganon nga mga sugilanon nagpalibot gihapon sa pipila nga mga nasud sa mga Muslim karon:

- Ang uban nag-ingon: Si Simon nga taga-Cirene gipugos sa mga Romanhong mga sundalo sa pagpas-an sa krus alang sa gibunalan ug naluya nga Jesus. Pag-abot nila sa dapit alang sa paglansang sa krus, ilang nasaypan nga gilansang sa krus si Simon imbis si Cristo. Ang Anak ni Maria milakaw palayo nga gawasnon.

- Ang uban nag-ingon: Si Allah makiangayon! Iyang gibutang ang dagway ni Jesus sa nawong ni Judas, mao nga si Judas gilansang sa krus. Si ‘Isa, bisan kinsa nga gipakita sama sa panagway ni Judas, milakaw nga wala maunsa. Sa diha nga ang usa ka orthodox nga Kristohanon nakadungog niini nga sugilanon, siya misupak sa mga Muslim nga nag-ingon: "Sa imong hunahuna nga si Maria, ang inahan ni Jesus, nga nagbarog sa krus ni Jesus, dili makahimo sa pag-ila sa iyang anak gikan kang Judas nga nagbitay ibabaw kaniya? O sa imong hunahuna nga si Allah magbinuang sa tanan nga pinakamaayong kababayen-an niining kalibutan ug sa sunod (Sura Al Imran 3:42) ug maglimbong kaniya aron siya mahimong magbangutan sulod sa daghang mga oras alang sa himalatyon nga traydor, samtang ang iyang kaugalingong anak nakaikyas na? Ang duha ka mga teyorya dili mahunahuna".

- Ang uban nag-ingon: Si Kristo sa tinuod gilansang sa krus. Unya ang usa ka eklipse nagdala sa kangitngit ibabaw sa yuta, ug kadaghanan sa mga tawo nagtago tungod sa kahadlok sa mga demonyo. Unya ang kusog nga linog misunod ug miuyog sa tanan, bisan ang mga Romano nga mga sundalo nangita og kapasilongan. Sa diha nga ang tanan mibiya na, si Kristo gibitay sa krus sa Golgota nga nag-inusara, mao nga nanaog siya gikan sa Iyang krus ug - ingon sa mga Muslim nga Ahmadiyya nga nag-ingon - milakaw ngadto sa Kashmir, ug didto namatay sa natural nga kamatayon. Apan, sa lubnganan ni 'Isa sa Srinagar, among nakita nga dili si Kristo nga Anak ni Maria ang gilubong, apan ang apohan sa usa ka halangdon nga pamilyang Kashmiri, usa ka Mus-lim sheikh nga ginganlang ‘Isa, ug ang iyang lubnganan sayop nga gipahinungod ngadto ni ‘Isa ang Cristo pinaagi sa sekta sa Ahmadiyya.

    

7.07 -- Ang espesyal nga grasya sa pag-ila sa sala

Ang pagpaningkamot sa pagkombinsir sa mga Muslim mahitungod sa paglansang sa krus ni Jesus isip usa ka makasaysayanong kamatuoran gamay ra ang gigamit basta wala sila mangutana alang sa katin-awan. Ang pinakadako nga suliran sa pagpangalagad sa mga Muslim mao ang ilang pagsalig nga wala sila magkinahanglan og manunubos, tigpataliwala o puli nga sakripisyo. Wala sila nahibalo sa ilang lawom nga pagkamakasasala. Naghunahuna sila nga mahimo nilang balansehon ang ilang daotang mga binuhatan uban sa maayo (Suras Hud 11:114; al-'Ankabut 29:7; al-Fatir 35:29-30). Kini dili makatabang sa pagpatin-aw sa paglansang sa krus ni Cristo ngadto kanila, hangtod nga sila naghunahuna nga wala sila magkinahanglan sa kapuli o manluluwas. Sila kombinsido nga kini igo na nga maayo sa ilang kaugalingon!

Ang paghimo kanila nga makaamgo kung unsa ang pagkahisalaag ug paghukom kanila, sama sa tanang katawhan, usahay mas labaw pa ka mahinungdanon kay sa ilang pagsabut sa usa ka makatarunganon nga pagkamatarung pinaagi sa kamatayon ni Cristo sa krus. Kinahanglan nila una nga mahibal-an nga kung walay pagpangilabot sa Dios silang tanan mangadto sa impyerno!

Ang mga salmo sa paghinulsol nagtanyag og dakong tabang sa pagpasabut niini nga kamatuoran (Salmo 6:2-10, 32:1-11, 38:2-32, 51:3-19 ug uban pa). Among ginarekomendar ang pagtuman sa mga Muslim sa pagsag-ulo sa Salmo 51, aron ang ilang tibuok nga panimuot mapuno sa espiritu sa paghinulsol. Ang pagtuo sa usa ka Muslim kasagaran nga dili motuhop sa ulo ngadto sa kasingkasing, apan sa sukwahi nga paagi, gikan sa kasingkasing ngadto sa ulo. Kini usa ka tinago nga kamatuoran.s

Sa dihang ang kanhing Islam nga sheikh gihangyo sa pag-recite sa Salmo 51 alang sa usa ka programa sa radyo, sa samang paagi sa pag-basa sa Qur'an, ang mga luha kalit lang nagligid sa iyang mga aping. Wala lamang siya nagbasa sa teksto pag-ayo, apan giampo kini ug giila ang iyang kaugalingon nga usa ka makasasala. Ang Salmo 51 usa ka tunghaan sa paghinulsol kanatong tanan. Nagpakita kini kung kinsa kita. Kining mga bersikulo naglangkob sa lawom nga paggiya ngadto sa tanang tawo nga natagbaw sa iyang kaugalingon:

Salmo 51:3 Ang makasasala sa Salmo 51 naghangyo sa kalooy ug grasya. Nasabtan ni David nga wala siyay katungod sa pagdahom sa kapasayloan. Siya naghangyo nga ang Ginoo mopapas sa tanan niyang mga sala, dili lamang sa pipila sa iyang mga sayop, ug sumala sa walay kinutuban nga kalooy sa Dios.

Salmo 51:4 Gibati siya nga hugaw sa iyang lawas, kalag ug espiritu, ug nangayo sa hingpit nga paghinlo gikan sa iyang mga dulumtanan nga mga sala.

Salmo 51:5 Nasayod siya sa iyang dakong sala. Nasuko kini diha kaniya. Ang Espiritu Santo wala mohatag kaniya og pahulay. Dili siya makahunahuna nga normal o matulog nga malinawon!

Salmo 51:6 Siya nakasabut: Ang sala nagpasabot nga pagrebelde batok sa Dios, ang magbubuhat ug maghuhukom. Iyang giila nga ang usa ka sala dili lamang usa ka sayup o usa ka sayup nga aksyon, kondili usa ka sala sa dignidad ug pagkabalaan sa Dios. Siya misugid: "Husto ka, bisan giunsa nimo paghukom kanako, nahimo kong tinuud nga sad-an ug nawala ang akong mga katungod."

Salmo 51:7 Ako nahugawan gayud. Sa dihang gipanamkon na ako sa akong inahan, akong napanunod ang makasasala nga unod ug espiritu sa akong mga katigulangan. Nalaglag ako sukad pa sa akong pagkabatan-on. Ang akong unod, ang akong espiritu, ang akong kasingkasing, ang akong kabubut-on, ang tanan daotan kaayo.

Salmo 51:8 Ginoo, gusto ka nga makadungog sa kamatuoran. Gikumpisal ko ang tanan nakong natagong mga sala. Gipakita mo kanako kon kinsa ako.

Salmo 51:9 Kung ang hisopo, usa ka tanum nga gigamit alang sa pagkalimpyo sa nangagi, mahimong makatabang, hugasi ako sa sulod ug sa gawas niini. Hugasi ako nga kompleto gikan sa akong mga sala, unya ako mahimong mas maputi kay sa niyebe.

Salmo 51:10 Ihatag kanako ang akong kalipay, kay ang pagkawalay paglaum dili mao ang katapusan nga solusyon uban kanimo. Giguba mo ang akong garbo, apan mahimo nimo, palihug, hupaya ako sa akong kinahiladman nga pagkatawo.

Salmo 51:11 Ayaw itago gikan kanako, isulti lamang ang usa ka pulong ngari kanako. Pagpasaylo, pagwagtang ug pagpapas sa tanan nakong mga sayup!

Salmo 51:12 Usa ko ka walay paglaum nga kaso! Usa lamang ka bag-ong paglalang ang makaluwas kanako:

12 Buhati ako ug usa ka hinlo nga kasinkasing, oh Dios, Ug bag-oha ang usa ka malig-ong Espiritu sa sulod nako.
13 Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ayaw kuhaa ang imong Balaang Espiritu gikan kanako.
14 Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan; ug himoa nga ako andam nga mosunod Kanimo.

Kinahanglan kita mangayo alang sa grasya sa Dios aron sa pagtabang sa mga Muslim nga makaamgo sa ilang pagkamakasasala niini o bisan unsang paagi, sama nga kita mismo kinahanglan nga maghinulsol uban kanila. Kini nga salmo makagiya sa matag tawo nga nag-ampo ngadto sa paghinulsol, hangtud nga sa katapusan siya maghinumdom nga ang usa ka masulub-ong espiritu ug mahinulsulon nga kasingkasing makapahimuot sa Dios.

Ang uban nga mga sulugoon ni Cristo naggamit sa Napulo ka Sugo, ang pagkapukan ni Adan (Genesis 3:1-4,16) ug ilabi na ang panan-awon sa Isaias 6:1-8 alang sa pagbungkag sa garbo sa mga natagbaw-sa-kaugalingon nga mga Muslim. Sa diha nga si Isaias nakaamgo sa kabalaan sa Dios, ang halangdon nga pari ug manalagna mituaw nga nahadlok: "Alaot ako, kay ako daotan, tungod kay ako usa ka tawo nga mahugaw ug mga ngabil ug ako nagpuyo sa taliwala sa usa ka katawohan nga mahugaw nga mga ngabil, tungod sa akong mga mata nakakita sa hari, ang Ginoo sa mga panon.” (Isaias 6:5)

Kinahanglan nga atong hangyoon si Hesus sa pagpadayag sa Iyang Kaugalingon ngadto sa mga makikaugalingon nga mga Muslim, aron ilang mapukan ug masabtan ang dakong gugma ug pagkabalaan sa Ginoo aron magpakiluoy. Kung dili ilhon ang sala mahimong malisud ang paghinulsol o pagpasaylo. Mao nga kinahanglan natong ipasabut ang kahulogan sa sala ngadto sa usa ka Muslim, sa dili pa kita maghisgot mahitungod sa krus. Apan kini nga pagkaamgo nagpabilin nga gasa sa grasya gikan sa atong Manluluwas (Roma 2:4). Kita kinahanglan nga mag-ampo alang niini.

Ang tanan ba nga Muslim moadto sa impyerno?
Adunay usa ka mapintas nga bersikulo sa Qur'an nga nag-angkon nga ang tanang mga Muslim kinahanglan gayud nga moadto sa impyerno! Ang kalayo mao ang ilang dili malikayan nga destinasyon. Diha sa Sura Maryam si Muhammad nagkurat sa tanang mga Muslim:

Walay bisan kinsa kaninyo nga dili makasulod niini (impyerno).
Kini usa ka gitakda nga mando sa imong Ginoo.
Pagkahuman kita maluwas (mahimong makaeskapo gikan niini) ang mahinadlokon sa dios ug tipigan niini ang daotan sa ilang mga tuhod.
(Sura Maryam 19:71-72)

Ang ubang mga sulugoon sa Ginoo nakadiskobre nga kining mga bersikulo nagdala sa daghang mga Muslim sa ilang mga panabut isip usa ka matang sa nakurat nga panambal. Ang paglaum sa Islam alang sa pagtubos gikan sa dili kalikayan nga kalayo, hinoon, pinasikad sa pagtuman sa Shari'a, ang balaod sa Islam. Si Jesus lamang ang milatas sa impiyerno sa kaligutgut sa Dios sa atong dapit, aron kita dili mahukman ug kondenahon (Juan 3:18-23; 5:24 ug uban pa). Ang Iyang gugma nagpadayag sa atong pagtanaw kanunay sa atong kaugalingon, garbo ug sala, aron nga mapasalamaton kita nga modawat sa Iyang hingpit nga kaluwasan ug ang iyang walay katapusan nga kinabuhi.

    

7.08 -- Ang Kordero sa Dios

Sa dihang si Jesus naghatag sa usa ka Muslim sa grasya aron maamgohan ang iyang kaugalingon nga mga sala ug panghimaraut, kinahanglan atong itudlo kaniya ang Kordero sa Dios ingon nga mao lamang ang tambal, tungod kay Siya nagdala ang sala sa kalibutan, lakip ang pagkasad-an sa tanang mga Muslim (Juan 1:29-34; 1 Juan 2:1-2 ug uban pa).

Sa ilang Kapistahan sa Adha, sa katapusan sa ilang pagpanaw ngadto sa Mecca, ug dungan sa tanan nga mga nasod sa Islam, ang Muslim nga mag-ihaw sa mga nating karnero, mga karnero o mga kamelyo, usa alang sa matag pamilya, aron maseguro nga ang panalangin sa Allah magpabilin diha kanila. Bisan pa, wala sila masayod sa kahulogan sa mga tanyag sa dugo sa Daang Tugon, ni ang posibilidad nga kini isip puli alang sa atong mga sala, ug pagpasig-uli pinaagi sa ilang giula nga dugo. Busa makatabang ang pipila nga mga Muslim sa pagtudlo kanila sa mga balaod alang sa sala ug mga sinunog nga halad sa Daang Tugon (Leviticus 4:4,14,24,33 ug uban pa), o bahin sa kanding nga buhian sa dakung adlaw sa pagpasig-uli (Levitico 16:6-10). Sa ingon sila makasulod sa matuod ug balaan nga Dios, ug masabtan ang katuyoan sa naunang mga pagsakripisyo sa hayop sa Daang Tugon nga mas maayo.

Ang pagpamalandong sa kordero sa Paskua ingon nga gisugo kini ni Jesus uban sa Iyang mga disipulo sa pagpaila sa Panihapon sa Ginoo mahimong mogiya sa katumanan sa nahuman nga pagpasig-uli uban sa Dios pinaagi sa pagsakripisyo sa kaugalingon ni Jesu-Cristo.

Ang labing importante nga tudling alang sa pag-ila ug pagtoo sa Karnero sa Dios nagpabilin nga pagpadayag sa Daang Tugon sa "Alagad sa Ginoo": Isaias 53:4-12. Kini nga ebanghelyo sa Daang Tugon nahimong usa ka walay katapusan nga paghupay ug nakatabang sa daghan nga mga nagpangita sa pagsabut sa pagkamatarung pinaagi sa grasya, sa dihang gisakit sa ilang mga konsyensya. Ang diha-dihang pagtuo sa tresurero ni Rayna sa Candace gikan sa Ethiopia usa ka tin-aw nga ilhanan niini (Act 8:26-39).

Dugang pa mahimo nimo magamit ang lanog sa Qu’ran ingon nga sugo sa Dios kang Abraham nga dili isakripisyo ang iyang kaugalingong anak nga si Isaac. Didto si Allah nag-ingon kaniya:

"Ug kita gitubos niya uban sa usa ka dakung (gipatay) sakripisyo." (Sura al-Saffat 37:107)

Kining mahukmanon nga pahayag nagpanghimakak sa tanan nga mga paningkamot ni Muhammad sa Qur'an sa pagwagtang sa bisan unsang pagpakig-uli sa Allah. Kini gitawag nga "pagpadayag" miangkon sa posibilidad sa usa ka balaan nga pagpasig-uli pinaagi sa usa ka gipatay nga halad! Ang nahuman nga pagtubos ni Isaac wala matuman pinaagi sa iyang pagtoo o sa iyang mga maayong buhat, apan pinaagi lamang sa grasya! Kinahanglan nato ipahibalo sa mga Muslim ang importanteng bersikulo sa Qur'an, tungod kay kini naghisgut sa usa ka talagsaon nga sakripisyo nga, nga nakab-ot na sa wala pa ang pagpatay sa puli nga karnero. Sa gihapon karon ang mga Muslim naningkamot nga mahibal-an kung kinsa o kung unsa kini nga sobra nga sukaranang sakripisyo nga balaan sa pagbalhin alang sa kaluwasan ni Isaac. Nahibaloan nato kini nga sekreto: Si Jesu Cristo mao ang tinuod nga Karnero sa Dios, nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Giluwas usab niya ang tanang mga anak ni Abraham.

Ang ubang mga Muslim mahimong mosupak nga si Abraham misulay sa pagsakripisyo kang Ismael, ug dili si Isaac, aron ibalhin ang mga panalangin gikan niini nga buhat ngadto sa mga Arabo ug Muslim (Sura al-Saffat 37:8-14). Apan, ang Qur'an wala maghisgot sa ngalan sa anak nga lalaki ni Abraham nga patyon. Hangtud sa panahon ni al-Tabari, ang mga maghuhubad sa Islam nga si Isaac mao ang usa nga gihalad. Sa ulahi lamang ilang gibag-o ang ilang paghubad ngadto kang Ismael.

Ang gahig ulo nga mga Muslim, dugang pa misupak nga ang Qur'an girekord kalima ka higayon usa ka kritikal nga pamahayag (Suras al-An'am 6:164; al-Isra '17:15; Fatir 35:18 al-Zumar 39:7; al-Najm 53:38):

"Walay usa nga nabug-atan (uban sa sala) kinsa gidala ang (sala-) palas-anon sa uban” (Sura al-An'am 6:164)

Kini nga bersikulo nag-angkon sa dili direkta nga walay kapuli nga nabug-atan sa sala sa iyang kaugalingon, makahimo sa pagpangilabot ug pagpas-an sa mga sala sa laing tawo. Aron sa pagtubag niini kita kinahanglan makamatikod nga ang Qur'an sa pipila ka mga panahon nagsaksi nga si Cristo nagpabilin nga walay sala; kini mao ang gipamatud-an nga nakumpirmar sa Iyang pagkayab (Suras Āl 'Imran 3:44,45; al-Nisa' 4:158,171; Maryam 19:19; al-Anbiya '21:91; al-Tahrim 66:12 ug uban pa). Tungod sa pagkabalaan ni Cristo ang tanan nga lima ka mga bersikulo sa Qur'an nga nagsulti batok sa posibilidad nga ang usa ka kasabutan mahimong gamiton aron pamatud-an ang kaatbang: "Ang puli nga walay sala, makaagwanta sa kabug-at sa uban nga mga tawo nga sad-an!"

Si Jesus ug ang Iyang pagsakripisyo sa kaugalingon tungod sa gugma alang sa tanang makasasala mao lamang ang makatabang nga tubag sa walay paglaum nga Islam. Ang ngalan ni Jesus nagpabilin sa Iyang programa: "Iyang luwason ang Iyang katawhan gikan sa ilang mga sala." (Mateo 1:21) Ang iyang gipulihan nga kamatayon mitukod ang pribilehiyo sa kalooy alang kanatong tanan. Ang saad ni Cristo mao ang tino: "Paglipay, anak, lalaki ug babaye! Ang imong mga sala gipasaylo na!" (Mateo 9:2; Lucas 7:50 ug uban pa)

Si Muhammad dili makahimo sa ingon nga usa ka hukom. Siya wala gayud maghunahuna nga mamatay puli sa mga Muslim. Ang iyang kamatayon wala'y kapuslanan, tungod kay si Allah nagsugo kaniya sa makadaghang higayon aron sa pagpangayo sa kapasayloan sa iyang kaugalingong mga sala (Suras Ghafir 40:55; Muhammad 47:19; al-Fath 48:2; al-Masad 110:3) .

    

7.09 -- Ang testigo gikan sa kasinatian

Pagkahuman gibubo ang Balaang Espiritu, ingon nga sangputanan sa paghalad ni Cristo puli nga sakripisyo, ang mga Apostoles nakasabot ug nagsulti bahin sa ilang pagtubos pinaagi sa kamatayon ni Jesus uban ang mainitong gugma. Si apostol Pedro misugid: "Wala kamo gitubos pinaagi sa madunuton nga mga butang, sama sa plata o bulawan, gikan sa imong walay kapuslanan nga kinaiya nga nadawat sa tradisyon gikan sa imong mga amahan, apan sa bililhong dugo ni Kristo, ingon sa usa ka karnero nga walay buling ug walay mansa " (1 Pedro 1:18-19)

Si apostol Juan nagpamatuod niini nga mensahe: "Kung maglakaw kita diha sa kahayag ingon nga siya anaa sa kahayag, may pakig-ambitay kita sa usa'g usa, ug ang dugo ni Jesu-Cristo nga iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Kon kita magaingon nga wala kitay sala atong gilingla ang atong kaugalingon, ug ang kamatuoran wala dinhi kanato "Kon isugid nato ang atong mga sala, siya matinud-anon ug matarong nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug paglimpyo kanato gikan sa tanang dili matarong." (1 Juan 1:7-9)

Si Apostol Pablo nagsulat: "Ang mensahe sa krus binuang alang sa mga nangalaglag, apan alang kanato nga linuwas kini mao ang gahum sa Dios .... Kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus, ngadto sa mga Judio kini usa ka kapandolan ug usa mga Grego kini binuang, apan alang sa mga tinawag, ang duha mga Judio ug mga Grego, si Cristo ang gahum sa Dios ug ang kaalam sa Dios.” (1 Corinto 1:18, 23-24)

Si Rev. Iskandar Jadeed misugid, "Ingon nga usa ka batan-on nga lalaki akong gisagubang gikan sa upat ka mga asawa sa akong amahan ug sa mapintas nga mga panaglalis tali sa among upat ka mga pamilya nga nagpuyo ubos sa usa ka atop. Diha sa usa ka makapahupay, talagsaon nga higayon ako sa kalit lang nakasabut unsa ang gisulat ni Juan: "Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag apan makabaton sa kinabuhing walay katapusan." (Juan 3:16)

Sa India usa ka inahan nga dili makahimo sa pagsulat o pagbasa ug nanganak sa usa ka dosena nga mga anak nga nangayo alang sa bautismo, human ang iyang Muslim nga bana nahimong usa ka Kristohanon. Ang pastor matahapon sa pagbautismo kaniya, ingon nga siya naghunahuna nga gusto lamang niya nga buhaton kini aron sa pagpahimuot sa iyang bana. Sa dihang siya nangutana kaniya nganong siya isip usa ka babayeng Muslim kanunay nangutana alang sa bautismo, mitubag siya nga abli kaayo ang mata "Si Jesu Cristo mipasaylo sa tanan nakong kasal-anan sa krus ug gibutang ang kinabuhing dayon deri sa akong kasingkasing."

Unsa ang imong personal nga pagpamatuod?
Unsang bersikolo sa Bibliya nga nagpahayag sa imong pagtuo nga klaro? Unsay imong mapaambit bahin sa Usa nga namatay sa krus alang kanimo? Kinahanglan kita mogahin ug panahon sa paghunahuna ug pag-ampo mahitungod sa atong pagpamatuod ngadto sa mga Muslim sa mga nasud sa atong panimalay. Ang ilang gidaghanon kanunay nga nagtubo. Wala ba'y pagdasig sa imong mga kasingkasing sa pagdala sa mensahe sa kaluwasan nga nahimo alang kanila sa tin-aw aron sila makasabut?

    

7.10 -- P A S U L I T

Minahal nga magbabasa!

Kon natun-an ninyo pag-ayo kining buklet, mahimo nimong tubagon ang mosunod nga mga pangutana. Bisan kinsa nga mitubag sa 90% sa tanang mga pangutana sa walo ka mga booklet niini nga serye sa husto nga paagi, makakuha og sertipiko gikan sa among sentro

Pasiunang mga Pagtulon-an
sa mapuslanong mga paagi sa pagdumala sa mga panag-istoryahanay uban sa Mga Muslim mahitungod kang Jesus Cristo

isip usa ka pagdasig alang sa imong umaabot nga mga serbisyo alang kang Kristo.

 1. Ngano ang kadaghanan sa mga Muslim naghunahuna nga ang paglansang sa krus ni Cristo usa ka ilusyon?
 2. Nganong ang ubang mga Muslim naghunahuna nga si Judas gilansang sa krus imbis ni Cristo?
 3. Unsa ang kasagaran nga gisubli sa Qur'an nga "Walay usa nga makapas-an sa sala sa laing tawo"?
 4. Nganong ang mga Muslim nag-ingon nga si Allah mahimong mopasaylo kang bisan kinsa nga gusto niya, bisan kanus-a siya gusto ug nga wala siya magkinahanglan o mga sakripisyo o kapuli?
 5. Nganong ang mga Muslim naglaum (sa kawang) nga ang ilang maayong mga buhat nag-abog sa ilang daotang binuhatan?
 6. Sa unsang gidak-on sa pagtuo sa Islam sa predestinasyon nagsupak sa pagtuo sa kaluwasan pinaagi ni Kristo?
 7. Ngano nga ang krus nagpabilin nga usa ka "bawal" alang sa tanan nga mga Muslim, bisan kung sila walay kahibalo sa Qur'an ug sa Shari'a?
 8. Unsa ang espirituhanon nga implikasyon sa kamatuoran nga ang mga Muslim nagkahiusa sa usa ka espiritu nga nagasupak sa krus?
 9. Nganong gihisgotan ni Jesus ang puthaw nga bitin nga giisa pinaagi ni Moises didto sa deserto aron ipahayag nga walay kaluwasan gawas kon siya ipataas sa krus? Ang paglansang ba ni Jesus sa krus nagsimbolo sa tanang daotan sama sa bitin?
 10. Unsa ang gidala sa karnero sa Paskuwa sa mga Hebrohanong ulipon sa Ehipto ug nganong si Jesus ang nating karnero sa Paskuwa? Gikan niining dakung kakuyaw Siya manalipod kanato ug ngano nga kita mokaon sa Iyang unod?
 11. Unsa ka daghanon ang mga propesiya nga makaplagan sa Salmo 22 nga natuman ni Jesus sumala sa mga Ebanghelyo? Asa niining mga mga propesiya mahimong mokombenser ang mga Muslim sa inyong opinion nga si Cristo tinuod nga gilansang sa krus?
 12. Nganong si Jesus nag-ampo, "Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?" Gibiyaan ba gayud Siya sa Iyang Amahan? Ang Panaghiusa ba sa Balaang Trinidad nga gibahin sa paglansang sa krus ni Kristo? Unsay gipasabut niining pag-ampo?
 13. Nganong ang mga pulong sa Isaias 53:4-7 naglangkob sa labaw ka madanihong saad sa Daang Tugon nga nagpatin-aw nga si Jesus mao ang atong puli? Nasabtan mo ba kini nga teksto sa kinasingkasing?
 14. Unsa ang gipasabot sa 30 ka pirasong plata sa gipadayag ngadto ni propeta Zacarias ug giunsa pagtuman sa iyang tagna sa Bag-ong Tugon? Si Jesus ba si Yahweh, ang Ginoo?
 15. Ngano nga ang mensahe sa Mateo 20:28 mahinungdanon kaayo ug makahimo sa pag-usab sa tanang mga kultura ug mga kustombre sa matag katilingban?
 16. Nganong wala man si Hesus motago o pag-eskapo o milalin ngadto sa Lebanon o sa Sirya nga iyang nasayran ang detalye kung unsa ang naghulat alang Kaniya sa Jerusalem?
 17. Unsa ang importante nga kalainan tali sa una ug sa ikaduhang pag-ampo ni Jesus sa Tanaman sa Gethsemane?
 18. Ngano nga si Hesus human sa Iyang pagkabanhaw pag-usab nagpundok sa Iyang mga disipulo nga mibiya Kaniya aron pagtudlo kanila sa dili malikayan nga panginahanglan sa Iyang gipuli nga kamatayon gikan sa Daang Tugon?
 19. Human nila madawat ang gahum sa Balaang Espiritu giunsa ni Pedro ug sa ubang mga apostoles sa paghagit sa mga Judio? Unsay gipasabot sa "kahilom" sa mga Judio ngadto sa balikbalik nga akusasyon sa mga apostoles?
 20. Nganong duol sa imposible alang sa mga Muslim gikan sa ilang kaugalingon ang pagtoo sa kasaysayan nga kamatuoran sa krus ni Jesus ug sa kaluwasan nga nahuman alang kanila? Unsa ang atong kinasingkasing nga pangayoon sa atong langitnong Amahan alang kanila?
 21. Nganong ang makasaysayang mga taho bahin ni Tacitus ug Flavius mahitungod ni Jesus ug sa Iyang kamatayon sa krus importante alang sa mga Muslim?
 22. Unsa nga pamatuod ang naggikan sa graffiti (grapikal nga paghulagway sa usa ka paril) sa usa ka tawo nga nagbitay sa krus uban sa ulo sa usa ka asno sa silong sa Palladium sa Roma?
 23. Ngano nga si Jamal Abd al-Nasser nagpamatuod pinaagi sa nagkalainlaing mga agianan sa media nga nahibaloan sa mga Muslim kinsa ang tinuod nga naglansang sa krus ni Cristo? Unsa ang legal nga sangputanan sa iyang pagsugid?
 24. Sa unsa nga paagi ang modernong mga basahon sa Judio nag-asoy sa paglansang sa krus ni Kristo?
 25. Unsa kasagaran ang Qur'an nagtaho sa pagpatay sa mga propeta sa mga Judio? Nganong si Muhammad, sukwahi sa iyang kaugalingong katarungan, nagdumili sa kamatayon ni Kristo?
 26. Sumala sa peke nga testimonyo sa Sura Maryam 19:33 unsa ang gisulti ni Cristo mahitungod sa Iyang pagkatawo ug kamatayon? Unsang mga kahulogan sa Biblia ang atong mabotang niining importanteng bersikulo sa Qur'an?
 27. Unsang pagkaparehas ug mga kalainan ang imong makita tali sa pagpamatuod ni Kristo (Sura Maryam 19:33) ug sa taho ni Jibril mahitungod kang Yahya (Sura Maryam 19:15)?
 28. Nganong si Allah gitawag nga "ang labing dako sa tanang mga limbongan" diha sa konteksto sa malumo nga pagkamatay ni Kristo? Giunsa kini pagkomento sa Biblia?
 29. Unsa ang labing dako nga pagpanglimbong ni Allah sa relasyon ngadto sa mga Judio ug ni Kristo?
 30. Giunsa ni Muhammad paghimo sa pagpahimuot sa mga Kristohanon ug mga Muslim nga dungan nga naggamit sa usa lamang ka hugpong sa mga pulong aron ihulagway ang kamatayon ni Cristo? Unsa ang tulo ka posibleng mga kahulogan niini nga pulong?
 31. Nganong ang Qur'an nagpamatuod sa pagkayab ni Kristo ngadto kang Allah apan sa samang higayon gilimod ang Iyang ang iyang mapintas nga pagpatay?
 32. Sumala sa Islam, unsay gipasabot nga si Kristo buhi apan si Muhammad patay?
 33. Ngano nga ang pamahayag sa mga Judio sa Sura al-Nisa '4:157 gikuwestiyon ug sayop tinuod?
 34. Nganong ang hugot nga paglimod ni Muhammad nga "sila wala magpatay kanila (ug) wala nila siya gilansang sa krus" naghatag kanato sa usa ka talagsaong kahigayunan sa pagpamatuod nga ang Anak ni Maria mao ang tinuod nga gipalansang sa krus?
 35. Sa unsang paagi ang mga komentarista sa Muslim gipatin-aw ang pahayag sa Qur'an nga si Kristo wala gilansang sa krus apan gipakita lamang ingon nga usa ka gilansang sa krus?
 36. Ngano nga sa kasagaran walay kapuslanan ang pagsulay sa pagpamatuod sa makasaysayanhon sa krus ni Kristo ngadto sa usa ka Muslim kon siya mismo wala maghangyo sa ingon nga pamatuod?
 37. Unsaon nato paggiya sa usa ka Muslim nga makasabut nga siya usa ka nahisalaag gikondena nga makasala?
 38. Giunsa sa Qur'an nga nag-ingon nga ang tanang mga Muslim kinahanglan nga makasulod sa impyerno?
 39. Diha sa paghubit sa Qur'an nga si Abraham nagsakripisyo sa iyang anak nga lalaki ngadto sa Labing Halangdon, nganong ang pagtawag ni Allah kang Abraham didto naghatag kanato sa usa ka talagsaong kahigayunan sa pagpatin-aw ngadto sa mga Muslim ang kinaiya sa ka matayong pagpuli ni Cristo?
 40. Nganong atong mapamatud-an sa mga Muslim ang eksakto nga kabaliskaran sa pahayag sa Qur'an nga "Walay usa nga sangunan (uban ang sala) mahimong mopas-an (uban sa sala) nga isangon sa laing nga tawo"?
 41. Si Kristo ba nga Kordero sa Dios nagbayad usab alang sa tanang mga sala sa tanang mga Muslim sa dihang siya namatay sa krus, o kinahanglan ba nga si Jesus mamatay pag-usab alang sa mga Muslim sa usa ka espesyal nga paagi? Kon ang pagtubos sa Dios nahuman na, ngano nga ang mga Kristohanon wala magpahibalo sa mga Muslim sa ilang mga langitnong mga katungod?
 42. Sumala sa imong kasinatian, unsa nga taho sa Ebanghelyo mahitungod sa pag-antos ug kamatayon ni Cristo ang kanunay nga gidawat sa mga Muslim?

Ang matag sumasalmot niini nga pasulit gitugotan nga mogamit sa bisan unsang libro sa iyang disposisyon ug mangayo sa bisan kinsa nga kasaligan nga tawo nga nailhan kaniya sa pagtubag niini nga mga pangutana. Naghulat kami sa imong sinulat nga mga tubag lakip na ang imong kompleto nga adres sa mga papeles o sa imong e-mail. Nag-ampo kami alang kanimo kang Hesus, ang buhi nga Ginoo, nga Siya maglamdag, magpadala, mogiya, magpalig-on, manalipod ug maguban sa matag adlaw sa imong kinabuhi!

Kanimo sa Iyang pag-alagad,

Abd al-Masih ug iyang mga igsoon sa Ginoo

Send your replies to:

GRACE AND TRUTH
P.O.Box 1806
70708 Fellbach
GERMANY

or by e-mail to:

info@grace-and-truth.net

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on March 19, 2020, at 11:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)