Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 14 How can God be triune?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

14 - Tanrı nasıl üç cevherli olabilir?MEYDAN OKUMA: Müslümanların Kutsal Üçlemeyle büyük sıkıntıları vardır, çünkü Kuran’ın öğretisi Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un birliğine karşı çıkmakta, bu düşünce onların ruhsal algılamalarına ters düşmektedir. Hatta açık fikirli olanlar bile Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesine karşı mesafeli dururlar. Kutsal Üçlemeye nasıl inanabilirim? Tanrı nasıl olurda, üç cevherli olabilir?

YANIT: Bir çok insan İncil’deki Tanrı’nın Kuran’ın Tanrı’sıyla aynı olduğunu düşünür. Yalnız Müslümanlar değil ( Ankebut Suresi 29/46; “Bizim Tanrı’mızla sizin Tanrı’nız aynıdır”), hümanizm ve aydınlanma etkisine kalan daha bir çok kişi de İncil ve Kuran’daki Tanrı’nın aynı olduğunu savunurlar. (Bu konuyla ilgili olarak bkz. Gotthold Ephraim Lessing’in “Bilge Nathan” adlı eseri) Bu doğru mudur? Böyle bir benzetme yapıldığında gözden kaçan nedir? Tüm bu sorulara sağlıklı yanıt verebilmek için İncil’le Kuran’ın karşılaştırılması gerekir. Ayriyeten, farkın hangi ruhsal nedenlerden kaynaklandığını araştırmak da gerekir. Biz burada Sevindirici Haber’in özünü oluşturan Tanrı’nın üç özelliğinden bahsedeceğiz.

1. Düşman sevgisi- Gerçek; Muhammed savaşlar yapmış, düşmanlarına acımasızca saldırmış, kendisine iman edenleri düşmanlarını öldürmeye çağırmıştır.- Mesih savaşmamış, hiç kimseyi öldürtmemiştir, bilakis dağ vaazında; “Ama ben diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.” Diye konuşur. (Matta 5/44) Muhammed’in ve Mesih’in davranışları niçin farklıdır?

Bunun nedenini anlayabilmemiz için şu ruhsal verileri ciddi olarak araştırmamız gerekir. Mesih’in Tanrı’sı düşmanlarını sever, Muhammed’in Tanrı’sı ise onlardan nefret eder.

Bu çelişkili açıklamalarla ilgili olarak iki örnek verelim; Mesih, öğrencisi Pavlus’a şöyle yazar; Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştıysak…” (Romalılar 5/10) Böyle bir barışma ancak Tanrı’nın düşmanlarını sevmesiyle gerçekleşebilir. Mesih bizden düşmanlarımızı sevmemizi istiyorsa, Tanrı’ya benzememizi talep ediyor demektir. – Muhammed ise şöyle konuşur; “ Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.” (Bakara Suresi 2/98) Kuran’da Allah’ın Müslümanları düşmanlarına karşı savaşa çağırması, onların sevilmemesi gerektiğini ifade eder. Çünkü Allah’ın düşmanlarına nefretle bakması ve onları sevmemesi, bu konuda Müslümanların da etkilediği kesindir. Müslümanlar düşmanlarına karşı savaşarak Tanrı’ya benzemeye çalışırlar.

2. Alçak gönüllülük- Gerçek; Kuran Mesih’in çarmıhını inkâr eder. Nisa Suresi 4/157de Mesih hakkında şöyle denir; “Onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi.” Oysa Sevindirici Haber çok açık bir biçimde, Mesih’in çarmıhta öldüğünü anlatır. Ateistler ve Yahudiler gibi Hıristiyanlık düşmanları bile Mesih’in çarmıhta can verdiğini kabul ederler. Peki, öyleyse Kuran ve Sevindirici Haber’deki farklılıklar nereden kaynaklanıyor?

Bunu anlayabilmemiz için şu ruhsal verileri ciddi olarak araştırmamız gerekir; Mesih’in Tanrı’sı alçakgönüllüdür, Muhammed’in Tanrı’sı ise kibirli.

Bu çelişkili açıklamalarla ilgili olarak iki örnek verelim. Mesih Sevindirici Haber’de şöyle der; “Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm” (Matta 11/29); “Beni görmüş olan Baba’yı görmüştür.” (Yuhanna 14/9) Bunun anlamı Baba’nın da yürekten alçakgönüllü olduğudur. Mesih alçakgönüllü olmasa, Tanrı’nın Oğlu sıfatıyla insana dönüşmez, bizim için çarmıha gitmezdi. Bizler de alçakgönüllü olursak, Mesih’in Tanrı’sına benzeriz. –Muhammet’ten şu sözleri işitiriz; “ O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır…. Mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır.” (Haşr Suresi 59/23) Kuran’da Allah’ın Mesih’in çarmıhını inkâr etmesi bu nedendendir. İnsan olmak Allah’ın ağırbaşlılığına yakışmaz, bu nedenle Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğunu inkâr eder. Ve o kadar kibirlidir ki, çarmıhta ölmek onun için utanç verici bir durumdur. Müslümanlar düşmanlarına karşı kibirli ve kendini beğenmiş olmakla Tanrıları’na benzerler.

3. Sevinç- Gerçek; Müslümanlar Kuran’ın ışığında Tanrı’nın üç cevherini inkâr ederler. Şöyle derler; “Allah, Baba değildir, Mesih onun Oğlu olamaz ve Kutsal Ruh da Allah’ın yarattığı bir varlıktır. Oysa Hıristiyanların çıkış noktası Sevindirici Haber’dir. Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’la birlikte tek ve bütündür. O, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un ruhsal birleşimidir, Kuran’ın bildirdiği gibi baba, anne ve oğlun cinsel sonuçlarını taşımaz. (Maide Suresi 5/116) Müslümanlar ve Hıristiyanlar bu konuda niçin çok ayrı düşüncelere sahiptirler?

Bunun nedenini anlayabilmemiz için şu ruhsal verileri ciddi olarak araştırmamız gerekir. Mesih’in Tanrı’sı sevinç doludur, Muhammed’in Tanrı’sı ise sevinenleri sevmez.

Kutsal Üçleme’nin gizemleri arasında, Baba’nın Oğul’a, Oğul’un da Baba’ya ve her ikisinin de Kutsal Ruh’a duyduğu sevinç yatmaktadır. İşte bazı örnekler; a) Göklerden gelen bir ses “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum.” (Matta 3/17) Baba Oğul’dan hoşnutsa, O’ndan sevinç duyuyor demektir.

b) “Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim.” (Yuhanna 15/11) İsa sevinçliydi ve bunu dostlarıyla paylaşmak istiyordu. c) “Ruh’un ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir.” (Galatyalılar 5/22-23) Mesih Ruh’unun etkin olduğu yerde sevinç hâkimdir.- Kuran’ın hiçbir yerinde Allah’ın sevinçli olduğu bildirilmemiştir. Bunun yerine, “Böbürlenme! Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.”sözleriyle karşılaşırız. (Kasas Suresi 28/78) İşte bu nedenle Müslümanlar camilerinde şarkı söylemezler. Şarkı söyleyince insan sevinir, ama Allah sevinçli kişileri sevmediği için dua ederken şarkı söylenmez.

Böylece Üç cevherli Tanrı Mesih’in gizemini de çözmüş olduk. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh birdir, çünkü birbirlerine sevinçle bağlıdırlar, kibir göstermezler, karşı gelmezler. Şayet bunu yapmış olsalar bile, yine de birliktedirler, çünkü onlar düşmanlarını severler. Tüm bunlar Kuran’da düşünülemez bile, çünkü Allah kibirlidir ve düşmanlarını sevmez. Durum böyle olunca da Kuran’ın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un birlikteliğine karşı çıkması son derece doğal karşılanmalıdır. Allah ve Mesih’in Tanrı’sını aynı Tanrı olması mümkün değildir.

İYİ HABER: Sevindirici Haber’in Tanrı’sı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’la tek ve birliktir, çünkü üçü de sevinçli, alçak gönüllüdür ve düşmanlarını severler. Mesih’e iman ettiğimiz zaman O’nun sevinci, alçakgönüllülüğü ve düşman sevgisi bizi de etkileyecektir. O bize Tanrı’nın çocukları olarak güç verir, üç cevherli yaşamına bizi de ortak eder.

TANIKLIK BELGESİ: Adım Bassam, Mısır’lıyım. Gençlik yıllarımda radikal bir İslami derneğe üyeydim. Dernek üyelerinin düşmanlarını katlettiklerini öğrenince çok şaşırdım ve dernekten ayrılmanın yollarını aradım. Birçok üyenin hükümet tarafından tutuklanmalarıyla bu fırsatı yakaladım. Bir süre boşlukta kaldım, narkotik bağımlısı oldum. Günün birinde şiddetli dişim ağrılarım tuttu. Gittiğim diş hekimi Hıristiyan’dı. İçinde bulunduğum ruhsal durumu hemen kavradı ve beni değiştirecek üç şey yaptı; Zamanının hepsini bana ayırabilmek için hemen muayenehanesini kapattı, bir Hıristiyan olarak kendisini ara sıra aşağılamama rağmen bütün gece beni dinledi ve son olarak, kibar sözlerle benim kendisinin yanında çalışmamı önerdi. Sonradan anladım ki, onun yaşamında Mesih’in Tanrı’sının üç özelliği yansıyordu. Düşmanını sabaha dek dinleyecek kadar seviyordu ve yalnız benimle ilgilenmek için muayenehanesini kapatacak, içinde bulunduğum çaresiz durumda bana yardım edecek kadar alçak gönüllüydü; son olarak da, öyle sevinçliydi ki, bana yanında çalışmayı önerdi. Beni, Müslümanlık konusunda bilgi sahibi, sorularıma yanıt verebilecek başka Hıristiyanlarla tanıştırdı. Şimdi Hıristiyan’ım ve Müslümanlara, düşmanlarını seven, alçakgönüllü ve başkalarına sevinç dağıtan Mesih’in yolunu bulmaları için yardım ediyorum.

DUA: Üç cevherli Tanrı’m! Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, İsa Mesih’te kendini gösterdiğin için sana teşekkür ediyorum. Senin düşmanlarını sevdiğin gibi, benim de düşmanlarımı sevmeme yardım et. Beni değiştir ki, senin alçakgönüllünün bana da yansısın. Beni sevincinle doldur.

SORULAR: Sevindirici Haber’in Tanrısı, bize Kutsal Üçlemenin gizemini çözebilmek için hangi yolları gösterir? Allah, Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’la tek ve bütün olduğunu niçin inkâr eder?

EZBER: “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular. “ (Yuhanna 1/12-13)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 12:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)