Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- 01. Conversation -- 2 Muslims Differ

This page in: -- Arabic? -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Kirundi -- Russian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Uzbek -- Yoruba

Previous booklet -- Next booklet

01. Pakigsulti sa mga Muslim mahitungod ni Kristo

2 - DILI ANG MATAG MUSLIM NAGTUO UG NAGHUNAHUNA SA PAREHO!

In reaching out to Muslims it is helpful to be conscious of the fact that Muslims can significantly differ from each other. An overview of some important kinds of Muslims you may encounter helps you be prepared to address the right person at the right time.2.01 -- Dili Ang Matag Muslim Nagtuo Ug Naghunahuna Sa pareho!

2.02 -- Makasaysayanon nga mga kalamboan ug praktikal nga mga kamatuoran

Si bisan kinsa nga gustong masabtan ang mga panghunahuna sa Muslim kinahanglan nga mahibal-an ang makasaysayanong mga kalamboan sa Hudiyong paghusay ug mga Kristiyano nga iglesia sa Peninsula sa Arabia ug sa mga nasud sa Mediteranyo. Ang Islam wala makagawas gikan sa asul, apan naugmad gikan sa nagpadayon nga kontak sa mga animista, mga Judio ug mga Kristiyano.

2.03 -- Mga Judio ug mga Kristohanon sa mga panahon sa wala pa si Muhammad

Ang mga Judio nagkatibulaag sa tanan nga direksyon sa pwersa sa kasundalohan sa Roma sa Dakong Siria o gibaligya ngadto sa pagkaulipon human sa pagsumpo sa ilang mga pag-alsa (70 A.D.; 132/135 A.D.). Ang mga Judeo-ish kolonya natukod sa Asia Minor, sa Iraq, sa Arabian Peninsula, sa Ehipto ug sa Roma mismo.

Sa nagpadayon nga dagkong mga gubat tali sa mga estado sa Mediterania ug mga pwersa nga nagsulong gikan sa Asya, ang mga Judio nga nagpuyo sa silangan sa disyerto sa Siria nakig-away sa kiliran sa mga Sassanid batok sa mga Romano. Uban sa tabang sa ilang mga kaalyado sila nagtukod og usa ka Judeo nga gingharian sa habagatang Yemen, diin ang mira ug ang kusog nga pagtubo, isip usa ka panalipod batok sa Kristohanong impluwensya sa imperyo sa Byzantine.

Human mapukan sa mga Romano ang mga pag-alsa sa mga Hudiyo sa Jerusalem ug sa Damasco, ang mga Kristiyanong iglesya nahimutang sa mga siyudad sa Alexandria, Antioch, Efeso, Roma, Edessa ug sa ulahi Constantinople. Nag-ebanghelyo sila sa Mesopotamia, Ethiopia, North Africa ug Central Asia. Ang Etiopianhong mga Koptismo nagsugod sa pag-ebanghelyo sa amihanang Yemen ug nagtukod sa usa ka Kristohanong gingharian sulod sa pipila ka mga dekada sa usa ka episco-pate sa Wadi Nadjran. Ang mabangis nga mga gubat nahitabo tali sa Hudiyohanong gingharian sa habagatang Yemen ug ang Coptic nga gingharian sa amihanang Yemen. Ang Kristohanong mga ulipon gikan sa Syria gibaligya usab sa Hedjaz. Usa ka balay-simbahan sa Mecca nagtigum sa Waraqa b. Nawfal. Niining panahona ang obispo sa syudad sa Sohat, sa Sultanate of Oman karon, usa ka partisipante sa Konseho sa Nicea.

2.04 -- Si Muhammad ug ang "Mga tawo sa libro"

Si Muhammad (575-632 AD) nakadayeg sa mga Judio ug mga Kristohanon tungod kay sila adunay usa ka libro nga nagpadayag kanila sa mga tinago sa nangagi, balik ngadto sa paglalang, ug nagmando sa ilang kinabuhi karon pinaagi sa mga balaod ug naghatag kanila sa umaabot nga kada-adlaw sa Adlaw sa Paghukom. Si Muhammad midayeg sa mga Judio ug mga Kristohanon ug gitawag sila nga "Mga tawo sa Libro". Gusto niya nga magbaton og usa ka libro nga sama sa ila sa Arabic nga pinulongan. Gisulayan niya ang pagpundok sa daghan nga impormasyon sa Biblia kutob sa mahimo diin siya naglaum nga mapalambo ang iyang kaugalingong relihiyon.

Si Muhammad nakadayeg ni Abraham, usa ka Bedouin, kinsa andam sa paghalad sa iyang bugtong nga anak ingon nga usa ka halad ngadto sa Allah (Sura al-Saffat 37:99-113). Tungod niana, ang Qur'an nagtawag ni Abraam nga unang Muslim (Sura Al 'Imran 3:67). Si Moises, usa ka lider sa politika ug ang tigpataliwala tali sa Allah ug sa iyang katawhan sa pakigsaad, gihisgotan sa 136 ka mga higayon sa Qur'an. Siya ang naggiya nga panig-ingnan alang kang Muhammad ug sa iyang mga sumusunod tungod kay nagkahiusa siya sa pagtuo ug gahom, relihiyon ug estado sa iyang pagkatawo.

Ang mga sugilanon bahin sa mga amahan sa pagtuo ug si Solomon ingon man ang nagkalainlain nga mga kasugoan gikan sa Balaod ni Moises nga nagpuno sa 10 ka higayon sa daghang bersikulo sa Qur'an isip mga taho mahitungod sa malumo nga anak ni Maria, ang milagrosong mananambal ug iyang mga sumusunod. Bisan kinsa nga mobasa sa Qur'an tingali sa madugay o sa ulahi mobati nga gihunahuna nga ang Islam usa ka sekta nga Judeo, nga hugot nga gipanghimakak sa mga Muslim.

2.05 -- Ang impluwensya sa Orthodox Church sa pagtukod sa Islam

Ang Orthodox nga mga Iglesya adunay mas kusog nga impluwensya sa Islam kay sa Simbahang Romano Katoliko. Bisan pa, ang mga Orthodox nga mga taga-Tesia wala maghatag sa usa ka kompleto nga pagtudlo mahitungod kang Cristo ngadto kang Muhammad. Samtang ang mga Copts naghatag og gibug-aton sa pagkadios ni Jesus sumala sa ilang eskwelahan sa Alejandria, ang mga Kristohanon nga nagsunod sa eskuylahan sa Antiochene nagpunting sa kinaiya ni Cristo nga tawo.

Ang mga sumbanan sa pagsimba sa Islam masubay balik sa mga serbisyo sa Orthodox diin ang mga magtotoo mihapa sa semana sa wala pa ang Pasko sa Pagkabanhaw aron pagpasidungog sa Balaang Trinidad. Ang pulong qir'an sa Arabic nga nagsulti nga Orthodox nga Simbahan nagpasabut: pag-recite sa ebanghelyo sa balaang masa. Kini nga termino mao ang probable nga pulong sa pulong sa Qur'an ug dili vice versa. Diha sa Assyrian Bible ang pulong alang sa kaluwasan mao ang furqan, nga makita sa Qur'an kanunay isip usa ka mahukmanon nga mensahe.

2.06 -- Muhammad ug ang mga kalainan tali sa mga Judio ug mga Kristohanon

Nahibal-an ni Muhammad ang mainit nga panaglalis ug mga argumento tali sa mga Judio ug mga Kristohanon (Sura al-Baqara 2:113 ug uban pa). Dihay mapintas nga panag-away tali sa mga Hudiyo ug Kristiyanong Gingharian sa habagatan ug sa amihanang Yemen sulod sa gatusan ka mga tuig diin ang matag kiliran naglutos sa nabuntog human makadaug sa kampanya sa gubat. Nasabtan ni Muhammad kini nga pagkabahin ingon nga determinasyon ni Allah, kinsa nagpukaw sa mga partido sa pagpakig-away batok sa usag usa sa Hedjaz, aron nga ang Islam mahimo nga malampuwasan nga malampuson taliwala niining mga kaaway, nga gipaluya sa ilang mga gubat. Si Muhammad nagpakita ingon nga usa ka talagsaong tumatan-aw sa taliwala sa uban, apan sa ulahi iyang gibuntog silang tanan.

Gisalikway sa mga Judio ang Muhammad ingon nga usa ka propeta, ilang giila ang iyang mga sayup sa Qur'an ug gibugalbugalan siya sa publiko. Busa siya mitunglo kanila sa napulo ka higayon (Sura al-Baqara 2:65-66; al-Ma'ida 5:60; al-Araf 7:163-166 ug uban pa). Gitawag niya sila nga ang labing dali nga mga kaaway sa Islam (Sura al-Ma'ida 5:82). Iyang gipugos ang mga adunahan nga mga tribo sa mga Hudiyo nga molalin ug sa tukma nga panahon, iyang giluwas sila o gipapahawa sila pinaagi sa espada.

2.07 -- Ang Orthodox Church - usa ka taas nga kutay sa pag-antos

Sa sinugdanan ang mga Kristiyano sa Arab Peninsula giisip nga labing higala taliwala sa mga Muslim (ene) (Sura al-Ma'ida 5:82). Apan sa dihang nagpadayon sila sa pagsugid nga si Jesus ingon nga Anak sa Dios sila gitunglo sama sa mga Judio (Sura al-Tawba 9:29). Pipila ka tuig ang milabay sila exespelled gikan sa Arabian Peninsula pinaagi sa Caliph Omar Ibn al-Kattab.

Sa usa ka malampuson nga kampanya (632-732 A.D.) ang mga tropa sa Muslim nakabuntog sa tanang importanteng sentro sa unang Kristiyanismo: Jerusaem, Alejandria ug Antioquia. Gisundan kini sa Con¬stantinople ug Efeso sa ikaduha nga wave sa Islamic nga pag-uswag. Kadaghanan sa mga Kristohanon sa Kasadpan nakalimot, wala manumbaling o hilom nga midawat niining dako nga kalaglagan sa iyang simbahan.

Ang mga Orthodox Churches kanunay gisulayan sa pag-antus. Sila gipugngan, gipanglutos ug kanunay gipasubo sa Islam sulod sa 1,370 ka tuig. Sa panahon ni Muhammad ang kadaghanan sa mga lumulupyo sa habagatan-sidlakang ug sa amihanan-sidlakan nga mga estado sa palibot sa Dagat Mediteranyo mga Orthodox nga mga Cristohanon, apan ang Islam misuhop sa 90 porsyento sa kanila pinaagi sa makadaut nga mga buhis, suppression ug pagpaubos, nga nahimong mga Muslim. Usa ka nahibilin lamang nga 10 porsiyento ang nagpabilin nga matinud-anon kang Hesus bisan pa sa giisip nga ikaduha nga klase nga mga lungsuranon! Kadaghan nga gipahimuslan sa mga Muslim ang masulundon nga minoriya isip nagmando nga mga ginoo. Dili sila usa ka tinuod nga hulga o peligro alang sa Islam. Gikan sa ilang kinaiya ang Muslim nag-isip sa mga Kristohanon nga mahimong maaghop ug mapainubsanon nga mga tawo, nga daling mabuntog.

Ang gamhanang pagsimba sa Balaang Trinidad sa Orthodox Church ug sa iyang hierarchic nga sistema nakatabang kini nga mabuhi. Diha sa mga nasud nga dili-Islam sila kanunay nga nagsumiter sa mga nagharing awtoridad apan sa ilang pagpaubos sila gibitad balik ngadto sa papel sa usa ka estado nga relihiyon (Byzantium, Russia, Gresya, Serbia ug uban pa). Gipugos sa mga Muslim sa ilang mga estado ang Orthodox nga mga obispo ug mga patriyarka aron kolektahon ang mga buhis sa minoriya gikan sa ilang mga Kristyanos alang sa mga lider sa Muslim. Sa bayad sila gigamit nga limitado nga gahum sa ilang mga parokya sa iglesia. Ang nahibilin nga Orthodox Churches uban sa ilang 250 milyon nga mga miyembro karon naglangkob sa 14 porsyento sa mga Kristiyanos sa kalibutan.

2.08 -- Islam ug Simbahang Katoliko Romano

Ang Romano Katoliko nga Iglesya, bisan pa sa pagkadaiya niini, giisip sa daghang mga Muslim nga usa ka iglesia nga nakig-away. Mopatim-aw kini nga usa ka relihiyoso-politikal nga gahum sa kalibutan bisan human sa pagkunhod sa kasadpang Imperyo sa Roma ug sa kagubot sa kontra-repormasyon sa Uropa.

Ang mga kasundaluhan sa Katoliko nga si Charles Martell mibalibad sa unang pag-atake sa mga Muslim sa Tours, duol sa Paris, France (AD 732). Ang mga Katoliko nga Crusada nagpahuyang sa Ortho-dox Church uban sa ilang pagsakop sa Constantinople (AD 1204) sa gidak-on nga kini nga salipod sa silangan nga Kristiyanismo batok sa Islam nahulog sa mga kamot sa mga Muslim sa 1453. Sa wala madugay human sa mga ward sa 1529 ang mga Turko nagtindog sa ang mga ganghaan sa Vienna sa unang higayon. Sa dihang gilikosan nila ang Vienna sa ikaduha nga higayon sa 1683 usa lamang ka sundalo sa Polish-Katoliko ang nakahimo sa pagpahunong sa pag-asdang sa mga Muslim nga nagtinguha nga maokupar ang tibuok Europe.

Sa kasamtangan, ang Romanong pagsusi mipalagpot sa liboan ka mga Judio ug Muslim gikan sa Espanya ug Uropa. Ang Romano Katoliko nga Iglesia uban sa ilang mga krusada nakadasig usab sa usa ka makuyaw nga hulagway sa mga Kristiyanos ngadto sa subconscious sa Islam. Ang Muslim nga konsepto sa usa ka relihiyosong estado nag-atubang sa usa ka kaatbang nga kaatbang sa Simbahang Katoliko, nga nagbutang sa limitasyon sa ilang pagpalapad.

Sukad niadto ang mga Muslim nagtuo nga ang tanang Kristohanong misyonaryong kalihokan gitumong sa pagtukod sa Kristohanong mga estado. Wala nila gisaligan ang pagsagop sa mga pagsulay sa Iglesya Katolika sukad nga ang ikaduha nga Konseho sa Batikano nakahukom sa pag-abli sa Iglesya Katolika alang sa mga maayong elemento gikan sa tanang relihiyon sa kalibutan. Ang mga apo ni Pope John Paul II alang sa tibuok kalibutan nga kooperasyon tali sa mga Muslim ug sa mga Kristiyano nahimutang sa mga pagduhaduha-tungod kay ang mga Muslim nagtuo nga ang Simbahang Katoliko sa tago nga nagtukod sa Gingharian ni Kristo dinhi sa yuta. Hinuon, ang kaalam sa mga papa nagpabilin sa Simbahang Katoliko sa usa ka organisadong panaghiusa ubos sa panultihon: "Ang imong Gingharian moabot, dinhi sa yuta maingon sa langit", nga naglangkob sa katunga sa kalibutan nga Kristiyanismo uban sa 950 milyon nga mga miyembro niini.

2.09 -- Islam ug mga Protestante nga Simbahan

Ang mga Protestante nga Simbahan sa sinugdanan "mga kritikal nga simbahan" kinsa naningkamot sa pagreporma sa Iglesya Katolika. Gipili nila ang Balaang Biblia nga walay mga tradisyon nga ilang pundasyon, nahimo sa kaluwasan pinaagi sa grasya lamang, nga wala'y katarungan nga mga buhat ug nagasalig lamang kang Cristo ingon tigpataliwala, dili sa iyang inahan nga si Maria.

Kadaghanan sa mga Simbahan sa Protestante sa Europe sa unang mga katuigan human sa Repormasyon mao ang lokal nga mga iglesia sa mga pangulo sa rehiyon. Ang kusog nga mga kalihukan sa pagkapukaw human sa rigidity ug schism miresulta sa lig-on nga kalihukan sa misyonaryo sa USA, Europe ug Korea. Ang rationalistic theology nga walay kontrol sa usa ka sentral nga awtoridad sa iglesya, bisan pa, nagpahinabo sa daghang mga liberal nga mga Protestante nga nahulog ngadto sa dili diosnon nga kagawasan. Ang ilang mga iglesia nga adunay kaugalingon nga mga 600 ka milyon nga mga sakop naglangkob sa ikatulo nga bahin sa kalibutan nga Kristiyanismo.

Ang mga Protestante, kinsa mga 450 ka tuig na ang milabay, nagsugod sa tibuok kalibutan nga pag-abot sa ika-18 ug ika-19 nga siglo. Gipadala nila ang unang press sa pag-imprenta sa Near East ug giimprinta ang mga hubad sa Biblia sa daghang mga pinulongan nga Islam. Gihimo nila nga posible nga kopyahon ang Biblia, ang Qur'an, mga tract ug mga poster. Ang mga charidad ug mga eskwelahan sa Protestante nagdugang sa ilang mga pag-ebanghelyo nga paningkamot gibase sa giimprinta nga pulong sa Dios. Una sa tanan, ang mga kalihokan sa Protestante natandog nga mga Ortodoksong mga Kristohanon, nga miresulta sa kanunay nga pagsupak sa ilang klero sa mga Protestante.

Ang mga Muslim nagtan-aw sa mga Iglesyang Protestante uban ang pagduda, tungod kay daghan sa ilang mga sakop ang naghunahuna nga ang Estado sa Israel mao ang pinili nga katawhan sa Ginoo. Busa ang mga Protestanteng mga misyonaryo giisip nga mga espiya o mga katabang sa mga tawo sa Daang Tugon.

Apan ang Liberal nga mga Muslim adunay lahi nga panglantaw sa mga Protestante. Usa ka Islamic Sheikh nangutana: "Ngano nga ang mga Protestante mao ang mga una sa bulan?" Siya mismo mitubag sa iyang pangutana ug miingon: "Kami nga mga Muslim nga nagpugong sa among panghunahuna ug dili makahimo sa moderno nga mga pamaagi. Ang mga Catholico kanunay nga mokumpisal sa ilang mga sala ug adunay usa ka masulub-on nga kinaiya. Ang mga Protestante lamang ang nagpalambo og usa ka 'libre' nga espiritu ug giawhag sa pagsulay sa imposible. "Ang tanan nga mga paningkamot sa pagpanghimakak sa iyang konsepto walay kapuslanan. Bisan ang pagpunting sa makagun-ob nga kusog sa teknikal nga kauswagan wala mausab ang iyang hunahuna. Siya adunay kaugalingong mga ideya mahitungod sa mga motibo ug mga tumong sa mga relihiyon karon.

2.10 -- Ang pagbahin sa mga simbahan ug ang pagbahin sa Islam

Kining tulo ka nag-unang mga simbahan nabahin ngadto sa daghang gagmay nga mga iglesia. Ang gidaghanon sa mga iglesia, mga synod o mga organisasyon nga adunay kaugalingong mga doktrina ug administrasyon milapas sa 22,000, usa ka gidaghanon nga nagdala kanato sa paghinulsol kon atong iuyon ang pag-ampo ni Jesu-Cristo: "Aron silang tanan mahimong usa, maingon nga kita usa ra." (Juan 17:21-22)

Ang kasagaran nga denominador nga naghiusa sa tanan niini nga mga iglesia mao ang tulo ka batakang elemento sa Katesismo: Ang Pag-ampo sa Ginoo, ang Kredo sa Nicene ug ang Napulo ka Sugo ug ang ilang pagpasabut sumala sa Bag-ong Testamento. Ang atong pagkumpisal sa Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu giisip nga politeismo ug usa ka pagpasaylo nga dili mapasaylo sa mga Muslim. Dili sila modawat sa usa ka triune nga Dios apan si Allah lamang, ang usa ug usa. Sila usab naglimud sa paglansang sa krus ni Kristo, ang pundasyon sa atong pagtoo (Sura al-Nisa 4:157). Ang Islam nagpamatuod nga usa ka anti-Kristiyanong gahum sa tibuok kalibutan (1 Juan 2:22-24; 4:1-5). Ang ingon nga mga hunahuna nakagamot pag-ayo sa tanan nga mga Muslim, bisan pa kon sila wala magpahayag niini sa dayag. Ang kinatibuk-ang kultura sa mga Muslim gilusbog sa niini nga anti-Kristohanong kinaiya.

Bisan kinsa nga makaila sa pagbahin sa mga iglesia sa Near East ug sa tibuok kalibutan dili matingala sa pagkadungog nga ang Islam wala usab magkahiusa. Ingon nga ang mga iglesia nabahin sa usa ka libo ka higayon busa ang Islam kaamgid sa usa ka kaleido-scope sa mga kolor nga magilakon. Duha ka dagkong mga sapa ang nag-abut sa panahon sa pagtungha sa Islam.

2.11 -- Ang Sunnites - ang main stream sa Islam

Ang mga Sunnite nagtan-aw sa ilang mga kaugalingon ingon nga matinud-anon nga mga magbalantay sa orihinal nga Islam tungod kay dili lamang sila nagasunod sa Qur'an kondili nagapakita usab sa pagkinabuhi sa ilang propeta (Sunna). Human sa katapusan nga pagkalumpag sa usa ka intelektwal nga paglapdos (sa mga Mu'taziite) ang pendulum nagsugod sa paglusad sa atbang nga direksyon. Ang Islam nahimong usa ka matig-a, ligal nga relihiyon base sa Shari'a. Gikan sa Qur'an, ang Sunna, ang ilang susama nga pag-angkon ug ang pag-uyon sa lima ka mga eskwelahan sa balaod naghimo sa ilang Shari'a. Nakamugna sila og usa ka balaod nga nag-umol sa tanan nga bahin sa kinabuhi nga mas lawom kaysa sa Islam nga mga prinsipyo sa pagtuo. Gilangkuban sa Sunnites ang mga 84 porsiyento sa tanang Muslim, halos usa ka bilyon sa mga sumusunod ni Muhammad, usa ka numero nga susama sa mga miyembro sa Simbahang Katoliko.

2.12 -- Ang mga Shiite - ang unang Islamic Sect

Atol sa pagpalambo sa Islam, ang mga sumusunod ni Ali - anak nga sinagop ni Muhammad kinsa nahimo usab nga iyang pag-umangkon ug umagad nga lalake - nahimulag gikan sa mga Sunnita uban sa duha ka mga anak ni Ali: Hassan ug Hussein. Ang rason alang niining dibisyon dili usa ka dogmatikong argumento bahin sa pagtoo apan ang dinastiyang pag-angkon alang sa nagharing gahum sa emperyo sa Islam. Gipangayo sa mga Shiite nga si Ali ug ang iyang mga anak nga lalaki kinahanglan nga mokuha sa pagpangulo sa Islam human mamatay si Muhammad. Kini nagpakita nga ang Islam nakasabut una sa iyang kaugalingon nga usa ka estado ug dili lamang usa ka relihiyon. Ang mga Shiite nagpadayon sa paghimaya sa Ali ug sa iyang duha ka mga anak nga lalake, hapit nagsimba kanila ingon mga dios ug nagpalambo sa ilang kaugalingon nga hierarchy sa mga imams - pito alang sa usa ka pundok, napulog duha alang sa uban - nga ilang gisunod sa walay pagpangutana. Ang ilang ayatollahs nag-angkon nga nadawat direkta nga inspirasyon gikan sa katapusang imam. Ang mga Shiite mikobre sa 14 ngadto sa 16 porsyento sa kalibutan nga Islam, nga adunay 200 mililyon nga mga miyembro.

Gawas sa mga Shiite adunay daghan nga mga sekta sa Muslim, mga pamaagi, mga mando, mga komunidad, mga pakigsaad ug mga liga nga dili andam sa paghiusa, apan magtrabaho og maayo sa pagtuman sa ilang kagawasan.

2.13 -- Ang ikatulong balod sa Islamization

Human ang unang duha ka mga balud sa Islam ngadto sa Europe napakyas (A.D. 732 ug 1683) tungod sa Katoliko nga mga sundalo, ang ikatulong balud nagsugod sa 1973 human sa kalit nga pagsaka sa presyo sa lana. Ang mga nasud nga naghimo sa lana nahimong medyo adunahan. Tungod kay ang usa ka regular nga porsiyento sa ilang puhonan nga gibayad kinahanglan nga ibayad alang sa pagpa-renaisance sa Islam daghang mga ideya sa mga funda-mentalist nga mga Muslim mahimong gastohan. Si Hassan al-Banna, ang nagtukod sa Muslim nga panag-igsoonay, nagsangyaw: "Ang usa ka Muslim nga nag-ampo, nagpuasa ug nagbayad sa iyang relihiyosong buhis dili pa tinuod nga Muslim. Kung ang pagkontrolar sa Shari'ah sa estado nga iyang gipuy-an ang Islam nahuman sa kahingpitan niini. "Ang iyang Muslim nga tinuohan sa kaigsoon gibahin ngadto sa kapin sa 50 ka grupo sa kadaghanan nga mga nasud sa Islam. Naningkamot sila sa pagreporma sa Islam ug pagdala sa liberal nga mga nasud sa Islam ubos sa pagdumala sa Shari'a.

Sa samang panahon ang mga fundamentalist nga Muslim nagsugod sa usa ka maayo nga giplano nga kampanya sa pagpakaylap sa Islam sa tanang lima ka mga kontinente. Ang mga mosque nagpamutol sa bisan asa sama sa mga uhong. Ang mga Gawa nga mga Kristiyano nag-abiabi sa mga Muslim ngadto sa ilang nagkalainlaing kultura Dili nila gusto nga mahibal-an nga wala pa gayud daghang mga Muslim nga nagpuyo sa kadaghanan nga mga Protestante nga mga nasud sama karon! Nagpuyo kita sa tunga sa ilang balaang gubat - ug wala kita makaamgo niini!

2.14 -- Unsa nga matang sa mga Muslim ang atong nahimamat?

Ang mga Muslim dili mabuhi o maghunahuna nga managsama. Ang matag usa usa ka indibidwal. Ang tanan nga categorization dili igo o bakak. Ang usa ka piho nga matang sa Muslim wala maglungtad. Ang nagkalainlain nga mga talento, tradisyon, edukasyon ug kombiksyon gipaambit sa matag usa. Sayop ang paghisgot mahitungod sa "Muslim". Si bisan kinsa nga gustong masabtan ang mga Muslim nagkinahanglan og panahon. Kinahanglan natong pangutan-on ang matag usa diin siya gikan, unsay iyang gihunahuna o gibati ug unsa ang iyang mga problema. Ang tanan nga mga pamalandong sa stereotypical mahimong dili mausab. Aron mahimong mga higala sa mga Muslim kinahanglan nato ang pailub aron masabtan kini. Tinuod usab kini nga vice versa! Kinahanglan nga ipasibo ang mga opinyon nga pre-fabricated ngadto sa tinuod. Ang usa ka Muslim mahimong dali nga mobati ug makasabut nga kita nagtahod kaniya ug wala maningkamot sa pagpahimulos kaniya, apan dawata siya ingon nga siya. Ang ebanghelyo mahimo nga molihok ingon nga gahum sa Dios human masaligan ang pagtukod. Ang kanunay nga pag-ampo mao ang sekreto sa usa ka malungtarong panalangin.

Bisan pa sa kamatuoran nga ang matag Muslim usa ka indibidwal, ang pipila ka mga matang sa mga kategoriya mahimong mapili - uban sa mga pagtipig - sama sa kasagaran o nagkahiusa nga aspeto, aron kita mahimong maghisgot sa nagkalainlain nga grupo sa mga Muslim.

2.14.1 -- Ang konserbatibo ug pundamentalista nga Allah nga nahadlok sa mga Muslim

Sa mga lugar sa kabanikanhan ug sa mga unibersidad, sa mga moske ug sa matag propesyon makit-an nimo ang mga Muslim nga gustong magpuyo sumala sa Qur'an ug sa ilang mga tradisyon. Dili lamang ang pipila nga nakakat-on sa Arabikong Qur'an pinaagi sa kasingkasing o sa usa ka bahin sa panahon sa ilang pagkabata. Sila nagsul-ob sa "Qur'an nga mga talan-awon" nga pinaagi niini ilang nasabtan ang ilang kalibutan. Gawas sa kultura sa Qur'an ug sa mga kalagdaan sa Shari'a walay lain nga pamaagi sa pagkinabuhi nga madawat sa kanila. Ang mga sulugoon sa mga kulto, uban pang mga relihiyon ug ang tanan nga magsimba sa diosdios giisip nga mahugaw ug gitunglo sa Allah. Gidili ug gitugutan ang pagkaon nga magbahin sa ilang kalibutan ngadto sa mga pork-eaters ug mga tawo nga putli. Ang pagpalit sa karne sa merkado nga diin ang Basmallah wala gisulti sa pagpamatay usa ka pagsalikway sa mga konserbatibong Muslim. Bisan pa, kon sila obligado nga makakaon niini, kini dili makasala kanila.

Kadtong gipahinungod sa ilang relihiyon dili gitugotan nga "maghunahuna o magsulti nga mahinungdanon" mahitungod sa Qur'an. Kung ikaw mangutana lamang sa usa ka bersikulo nga ang tibuok nga pagtukod sa ilang kalibutanon nga panghunahuna unta mahitabo. Busa, kinahanglan nila nga panalipdan ang kamatuoran sa ilang pagtoo kung adunay lain nga opinyon nga gihatag. Ang Qur'an mao ang ilang kinabuhi. Mahimo lamang nimo ipasabut ang ebanghelyo ngadto kanila pinaagi sa tabang sa mga pulong sa Qur'an, ug pun-on kini sa kahulogan sa Ebanghelyo.

Kahibulongan, bisan ang mga estudyante daghan kaayo sa mga konserbatibo. Kon sila gikan sa ilang balangay ngadto sa dagkung mga dakbayan ug makita ang liberal, makasasala nga kinabuhi, sila maulaw sa ilang mga katawhan, ug mobalik ngadto sa mga gamot sa ilang kultura ug mahimong labaw nga panatiko nga mga Muslim kay kaniadto. Gisulay nila ang pagkumpirma kung unsa ang basehan sa ilang kinabuhi ug pagpanalipod sa katibuk-ang katibuk-an sa Qur'an sa panatikong paagi.

Sa diha nga ang mga pundamentalista nahimo nga mga intelektwal naningkamot sila sa pagreporma sa ilang mga tawo pinaagi sa malinawon o mapintas nga paagi. Dili pipila niini nga mga magtotoo ang andam sa pagpatay sa mga liberal nga mga Muslim o sa paghimo sa mapintas nga mga gang aron ipatuman ang mga prinsipyo sa Islam sa ilang nasud.

Ang gidaghanon sa mga pundamentalista sa mga Muslim lahi gikan sa nasud ngadto sa nasud. Nag-abot kini tali sa 15 ug 35 ka porsyento. Sumala sa eleksyon sa politika sa ilang mga estado sila makaangkon lamang mga 10 ngadto sa 20 porsyento sa tanan nga mga boto. Ang kadaghanan sa Mus-lims dili radikal. Apan ang Koran nagsugo kanila nga ipatuman ang Shari'a sa ilang kaugalingon nga nasud nga Islam bisan unsa man ang gasto niini!

2.14.2 -- Liberal nga mga Muslim

Sama sa gitawag nga Kristiyanong mga nasud ang kadaghanan sa mga Muslim sa mga estado sa Islam mga liberal, humok ug mahigugmaon sa kalinaw. Uban sa dili kaayo daghan nga trabaho sila nagtrabaho aron makaangkon og igong kita aron mapakaon ang ilang mga pamilya. Dili sila interesado sa daghang mga kalihokan. Naglaum sila nga makaangkon og usa ka freezer, usa ka dako nga TV set ug, kung mahimo, usa ka sakyanan o motorsiklo. Alang sa kadaghanan, ang relihiyon usa ka ikaduha nga butang o usa ka pamaagi sa pagbuhat sa negosyo.

Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang mga liberal nga mga Muslim nagbuhat nga diosnon tungod kay siya kinsa wala magpuyo sumala sa kultura sa Islam dili mapalit o ibaligya sa dugay nga panahon. Daghan ang naggamit sa relihiyosong mga pulong sa ilang sinultihan, nagdepensa sa Islam sa publiko alang sa ilang mga tradisyon ug nagsuporta sa mga pamatasan sa nagharing. Kung usa ka sakop sa usa ka pamilya mahimong usa ka Kristohanon siya makahimo sa kasamok. Tungod sa maayong ngalan sa iyang kaliwat ang kinabig pagadumtan, mahulga o mapadala sa gawas. Ubos sa walay bisan unsang kahimtang ang kahumot sa mausikon nga pagkamaunongon sa Islam makapausab sa ilang ngalan. Gawas pa nga ang mga membro sa ingon nga pamilya usa ka talagsa nga pagtambong sa opisyal nga pag-ampo o buhaton lamang aron makita. Dili nila gibuksan ang Qur'an aron sa pagpamalandong niini. Ang usa ka matang sa walay pagtagad sa relihiyon nahulog sa kadaghanan sa mga Muslim. Kini naglangkob sa 50 ngadto sa 70 porsyento sa populasyon, depende sa mga rehiyon o mga nasud diin sila nagpuyo.

Usahay ang nasyonalismo ug Islam mahimong magkauban. Dayon ang relihiyon mosuporta sa nasyonal nga mga pagbati ug vice versa. Apan, human nga ang nasud nakab-ot sa Islam nga independensya, ang usa ka kinaiya nga materyalistiko maggahom. Ang pagtrabaho, ang pan ug ang pamilya sa dili madugay mahimong labi ka mahinungdanon kay sa relihiyon.

Ang mga Muslim nga Liberal nagpakita sa tawhanong mga pamahayag sa Qur'an ug sa mga tradisyon. Ang pagdili sa pagkaon, ang mga kasugoan mahitungod sa Balaang Gubat (Jihad), ang kahimtang sa kababayen-an sa Qur'an o ang mapintas nga mga pagsilot wala gisalikway pinaagi sa pagsulti nga ang maong mga lagda gikinahanglan alang sa mga Katsila sa panahon ni Muhammad. Karong panahona, sa mga panahon sa kalamboan, kini nga mga balaod wala'y kalabutan. Ang mga liberal nagpuyo sumala sa giputol nga Islam.

Kadaghanan sa mga gobyerno sa Islam naglakaw sa susama nga dalan. Gitugotan nila ang mga lider sa moske sa pagdumala sa personal nga katungdanan sa Shari'a. Ang tanan nga mga prinsipyo mahitungod sa Balaang Gubat o ang grabeng mga silot magpabilin sa mga kamot sa gobyerno. Naningkamot sila nga makompromiso tali sa Shari'a ug internasyonal nga tawhanong katungod, ug mosupak sa mga pundamentalista sa ilang kaugalingon nga nasud. Ang pag-atake sa mga terorista sa Ehipto o Algeria wala'y lain gawas sa usa ka gubat alang sa pagpatuman sa tibuok nga Shari'a. Mao gayud kini ang gusto sa liberal nga mga Muslim sa ilang mga gobyerno nga mapugngan ang tanan nga gasto.

2.14.3 -- Mga Kababayen-an nga Muslim

Ang katunga sa tanang mga babaye mga Muslim! Dili kita maghunahuna sa mga lalake sa dihang maghisgot kita mahitungod sa mga Muslim. Ang mga babaye maghimo sa mahinungdanong papel sa Islam. Kasagran makaimpluwensya sa mga bata sa ilang mga pamilya labaw pa sa ilang mga bana.

Bisan pa, ang Quran klaro nga nagsulat:

Ug ang lalake dili sama sa babaye (Sura Al ‘Imran 3:36).

Kining tinuod nga pahayag sa Islam adunay legal nga kaagi. Ang Qur’an nag-ingon:

Ang mga lalake nagbarog labaw sa mga babaye mao nga si Allah gipalabi ang usa labaw sa uban ug sa ingon niana sila (mao ang mga tawo) migasto sa ilang salapi (alang sa pagkuha sa mga babaye ingon nga pangasaw-onon) (Sura al-Nisa 4:34).

Diha sa korte ang testimonyo sa usa ka Muslim nga lalake ihapon nga pareho sa duha ka Muslim nga babaye (Sura al Baqara 2:282). Sa mga kaso sa panulondon ang babaye makadawat lamang sa katunga sa kadaghanon sa lalake o ingon nga iyang anak, ang igsoong babaye katunga sa kadaghanon sa iyang igsoong lalake o ang batang babaye katunga sa kadaghanon sa batang lalake (Sura al-Nisa 4:11,176). Sa balaod ang usa ka babaye nagkantidad lamang sa katunga sa kadaghanon sa lalake.

Ang lalake gitugotan sa pagminyo hangtod ka upat nga asawa (Sura al-Nisa 4:3) kung iyang higugmaon silang tanan nga managsama. Tungod kasagaran sa mga lalake karon dili mokita og igo aron masangkap alang sa upat ka mga babaye ug sa ilang mga anak, mipatigbabaw ang usa ray asawa. Ang mga asawa sa usa ka bana, bisan pa, mag-antos gikan sa kagul-anan ug labaw nga pangabugho kay sa atong mahunahuna.

Diha sa pamilya sa Islam ang lalake adunay katungod sa “pag-edukar” sa iyang asawa. Kon siya masukolon siya mahimong makigpulong kaniya sa usa ka “wali”. Kon siya magpadayon nga gahig-ulo siya mahimong molimud sa iyang mga katungod sa kaminyoon ug kon siya magpabilin nga higpit, ang lalake adunay katungod sa pagbunal kaniya hangtod siya mosubmitar, apan ang lalake wala gitugoti sa pagbali sa iyang mga bukog (Sura al-Nisa 4:34).

Sumala sa Qur’an (dili sa balaod sa Turkey, Ehipto o Tunisia ug ubang laing mga estado sa Islam) ang lalake adunay katungod sa pagdiborsyo sa iyang asawa alang sa bisan unsang hinungdan. Human sa tulo o upat ka bulan sa paghulat siya mahimo sa pagminyo kaniya pag-usab, bulagan siya pag-usab ug minyoan siya sa laing panahon. Human siya bulagan sa ikatulong panahon ang babaye kinahanglan maminyo sa laing lalake. Kung kining lalake, usab, nagsalikway kaniya, gitugotan maminyo ngadto sa iyang unang bana pag-usab. (Sura al-Baqara 2:229-230).

Ang padayong pag-antos sa mga babaye sa ubang nasud sa Islam labi pa kalawom ang paggamot kay sa atong mahimong mahunahuna. Kinsa adunay usa ka langitnong tawag aron mosulti sa mga babayeng Muslim ug sa pagdala kanila sa ebanghelyo sa espirituhanong kagawasan pinasikad sa hingpit nga kapasayloan ug ang gasa sa Balaang Espiritu?

Ang Kristohanong mga lalake kinahanglan dili makigsulti sa mga babayeng Muslim, apan sa presenya lamang sa ilang asawa. Mao, nga ang Kristohanong mga babaye kinahanglan mohimo niining gipasagdan nga serbisyo ug mosulti uban sa mga babaye ug mga bata mahitungod kang Kristo ug magpamatuod sa ilang mga kasinatian uban sa ilang balaan nga Manluluwas. Ang mga inahan nga Muslim mao ang magmatuto sa ilang mga anak. Alang niining rason ang pagpangabig sa mga babayeng Muslim ilabina ang mga inahan naghimo sa desidido nga papel sa pag-gawas taliwala sa mga Muslim sa tanang panahon. Ang programa sa TV alang sa mga kababayen-an ug mga libro alang sa kababayen-an gisulat sa mga inahan nga anaay Kristo ug kini gikinahanglan dayon. Ang kaliwatan nga miagi mas gamay kay sa 25 porsyento sa mga kababyen-ang Muslim ug mga bata ang motambong sa tulonghaan! Karon ang gidaghanon sa edukado nga mga bata ug mga kababayen-an mikabat taliwala sa 40 ngadto sa 70 porsyento sa populasyon. Kinsa ba kaninyo ang miila niining bag-ong opurtunidad ug sakmiton kini uban sa Ebanghelyo?

Ang mga kababayen-an sa Islam usahay mas debotado ug relihiyoso kay sa mga lalake. Si Muhammad naghunahuna sa pagsulti nga siya nakakita sa impyerno ug 90 porsyento niining mga lumulopyo mga babaye tungod pipila lamang sa mga lalake nagpamatuod nga ang ilang mga asawa nahimong mahadlokon sa dios ug kanunay masinugtanon. Ang maong diskriminasyon nagpugos sa mga kababyen-an aron motuman sa mga balaod sa Islam labaw pa kay sa gibuhat sa ilang mga bana, sa paglaom nga maangkon ang usa sa talagsaong mga dapit alang sa mga kababayen-an sa paraiso.

Kinsa man ang magpakita ug kaluoy ngadto sa kababayen-ang mga Muslim ug mahimong mosulay nga matinud-anon aron mangita sa mga pamaagi aron may-alibyo ang ilang kagul-anan niining kalibotan ug sa sunod diha sa ngalan ni Hesus?

2.14.4 -- Ang mga Batan-on nga mga Muslim

Katunga sa tanang mga Muslim ilalom sa edad mga 18 anyos. Diha sa ubang mga nasud sa Islam kining dili makita nga linya nagbarog sa 16 ka mga tuig. Si bisan kinsa ang adunay kasinatian sa pagpangabig sa mga batan-ong trabaho kinahanglan abtik pinaagi niining kamatuoran! Ang mga anak, mga pamatan-on ug mga batan-ong hamtong nagkinahanglan sa nagkadaiyang mga programa lahi sa mga hamtong. Kining kamatuoran sa estadistika nagkinahanglan sa paghunahuna pag-usab ug pagbag-o pag-usab alang sa ubang mga pamaagi sa mission ug bisan alang sa mga kauban sa pag-ampo.

Ang mga batan-on sa tibuok kalibotan nahigugma sa football ug mga lumba sa awto. Si bisan kinsa ang mobiyahe sa mga nasud sa Islam mahimong madasigong mangutana mahitungods kang Beckenbauer, Rummenigge, ug Schumacher. Si Becker ug si Graf nailhan kaayo nga mga ngalan sa taliwala sa batan-ong mga Muslim.

Ang mga batan-on nga Islam nagtu-on pagbasa ug pagsulat karon. Sila nangita alang sa makapaikag nga basahon. Sila gusto makakat-on sa tanang butang. Sila mituo sa seyensya ug naghunahuna nga sila mahimong makabuntog sa kalibutan uban sa taho sa maayong mga grado. Pinaagi sa pagtanyag sa mga gagmayng basahon, mga libro ug mga magasin nga mohaom sa panghunahuna sa mga batan-on, ang usa ka korso sa Biblia pinaagi sa sulat nga sayon gipahimutang, diin ang napulo ka libo mahimong moapil sa usa ka mubo nga panahon.

Kasagaran sa mga pamatan-on dili mangita alang sa kapasayloan sa sala. Sila wala maghunahuna mahitungod sa paghinulsol o sa pagtuo. Sila gusto sa pag-imbestigar sa tanang butang: Si Hesus, si Pablo, ug si Juan mao ang makapaikag kanila sama kang Marx, Lenin ug si Mao. Kining kauhaw sa kahibalo mao ang abli nga ganghaan diin kita mahimong makatanyag sa ebanghelyo nga walay dagko nga mga babag. Daghan sa maong mga nangita alang sa kahibalo mahimong matandog ug mausab pinaagi sa gugma ni Hesus, ang iyang kaaghop, pagpaubos, ug kalinaw.

Ang nag-usbaw nga gidaghanon sa sekondarya nga eskwelahan ug unibersidad nga mga estudyante nakaangkon sa usa ka computer makakaplag sa paagi sa pagsulod ngadto sa internet diha sa mga painitan o sa mga balay sa ilang mga higala. Daghang mga hugaw, mga panagsumpaki tali sa mga grupo sa Muslim ug matintalon musika sa plawta gikan sa mga sekta nga nagbubo niini nga medium. Apan si bisan kinsay magtanyag sa makatabang nga mga programang spiritual alang sa batan-ong mga hamtong sa dili madugay magrehistro sa mga linibo nga mga bisita sa ilang mga panid sa balay bisan gikan sa sirado nga mga nasud sa Islam. Labina sa panginahanglan dako ang pagtandi tali sa ebanghelyo ug sa Islam ug sa positibo nga mga tubag sa delikado nga mga pangutana.

Naghatag sa maayong Kritohanong mga awit uban sa lumad nga mga huni usab nahisakop niining kategoriya. Ang laay nga German nga awit o ang romantikong mga alawiton sa simbahan sa America wala kaayo makadani sa batan-ong mga Muslim. Bisan asa ang ebanghelyo girepresentar diha sa kasarangan nga huni sa ritmo diha sa local nga sistema sa lima o dose ka tuno sa musika, ang usa mahimong makakaplag nga bisan kadtong dili sinati sa Biblia magsugod pagkanta sa bag-ong mga awit. Lawom nga pagrespeto sa magbubuhat ug kahadlok sa maghuhukom sa kalibotan dili pa kinaraan diha sa kalibotan sa Islam, bisan pa ang modernismo.

Talagsa ra sa wala pa ang kahigayonan alang sa bulohaton sa pag-ebanghelyo taliwala sa mga Muslim ingon kadako sama karon, tungod ang manghod nga katunga sa Islam mao ang pagkat-on sa pagbasa, pagsulat ug paghunahuna ug daghan kanila madasigon nga nagtinguha sa mga bayani diha sa mga dula ug sa teknolohiya. Usa ka Bedouin nga batang babaye nga taga Hadramaut, nagpuyo sa daplin sa dako nga deserto sa Rub al-Khali, sa dihang gipangutana sa usa ka listahan sa pangutana unsa nga matang sa musika ang iyang gusto ang tubag: “Ang mga kanta sa ABBA gikan sa Sweden.”

2.14.5 -- Ang napakyas nga mga Muslim

Sugod karon nga kaliwatan sa mga Muslim nagkat-on sa paghunahuna, sila nagsugod pagpangutana sa ilang cultura ug relihiyon sa pranka nga paagi. Ang klaro nga kaluyahon sa Islam wala na magpabilin nga natago gikan kanila.

Ang ubang nasuko nga mga Muslim nangutana: “Ngano ang mga 250 milyon nga mga kasundalohan nga mga Arabo wala makahimo sa pagdugmok sa lima ka milyon nga mga sundalo sa Israel sa milabay nga 50 ka mga katuigan? Adunay sayop dinhi. Adunay sayop uban kanato!”

Ang katungod sa uban: “Ang pulong nga Islam adunay mahinungdanon nga mga kahulogan. Usa niini mao: Maghimo ug kalinaw! Ngano man nga ang katunga sa tanang mga gubat sa atong kalibotan nahilambigit uban sa mga nasud sa Islam? Ngano nga ato gi-export ang terorismo, sibil nga mga gubat, nagpabanaw ug dugo ug dili kalinaw o kalamboan?”
Ang uban nagsulti: “Ang nagpatunga sa lana sa mga nasud sa Islam nahisakop sa labing dato nga mga tawo sa kalibotan! Apan labaw pa kay sa napulo ka estado sa Islam nahisakop ngadto sa pinakapobre sa tanang mga nasud ug naluya sa ubos sa linya sa kawad-on. Ngano man ang dato nga mga estado dili man mahinatagong mosuporta sa kabus nga mga Muslim nga adunay pagkinahanglan? Ug kon sila motabang ug gamay, ngano man nga ang unang bahin sa suporta motulo palayo ngadto sa taas nga mga andana sa mga gobyerno, samtang ang sunod walay makuha para sa mga kabus?”

Ang usa ka dryber nga Indiano sa usa ka Islamic oil sheikh sa Saudi Arabia gipangutana kon siya mahimong debotado nga Muslim sa panahon sa onse ka tuig nga serbisyo alang sa usa ka tigbantay sa duha ka mga dapit nga balaan. Ang driver nga Muslim misingit: “Hilom! Dili ako gusto makadungog bisan unsa mahitungod sa Islam! Dili ako gusto makaangkon sa bisan unsa aron buhaton uban niini lagi. Kon ikaw nasayod sa ilang gisulti, giinom ug gibuhat sa dihang sila nag-inusara dili ka makatuo kanako.” Sa dihang siya mangutana unsa ang mga sangputanan siya mahimong gusto mokuha gikan niinng kahibalo siya mitubag: “Ako magtuon sa komunismo ug ang Kristohanong pagtuo aron mabanabana unsa ang usa sa duha nga gitanyag nga mas maayo nga basihanan alang sa akong kinabuhi. Mao kana ang akong sundon.”

Ang usa ka migraduar sa Unibersidad sa Al-Azhar sa Kairo gusto nga mahingpit ug mahanas sa iyang paglitok sa Arabic taliwala sa mga tribo sa Saudi Arabia. Siya nagtudlo sa literatura sa Islam sa Universidad sa Riad. Ang kadaghanan sa mga estudyante misupak kaniya tungod siya nagtanyag sa modernong mga panghunahuna sa mga paglektyur ug inay usa ka puti nga toga siya nagsul-ob sa pantalon sa estilo sa kasadpan. Sa dihang ang ilang oposisyon nadugangan ug ang ubang mga estudyante naglabay sa gagmayng mga bato kaniya sa panahon sa lektyur siya nahimong nasuko, midagan palayo gikan sa tigumanan sa lektyur, nagdali ngadto sa duol nga puy-anan sa magtutudlo misulod sa iyang lawak, gikuha ang iyang Qur’an ug misulay sa pagkalma sa iyang nagkurog nga mga ugat uban sa makusog nga mga pagbasa sa mga sura. Sa kalit lang siya mihunong ug unya mikompisal: “Sa maong higayon ako nakaamgo nga kini mao ang libro nga sama sa usa ka preno diha sa mga hunahuna sa mga Muslim ug gihuptan ang ilang pangngatarungan ug moralidad.” Iyang gikuha ang Qur’an ug gigisi kini sa kasuko, midali ngadto sa hardin sa balay ug misulay sa pagsunog sa mga panid.

Ang ubang mga magtutudlo kinsa nakadungog sa pagbundak sa pultahan ug sa iyang kusog nga pagbasa sa Qur’an, midali pagduol aron pagkalma kaniya. Apan unya ang tanan nagbarog nga hilom ug nakurat sa palibot sa nagdilaab nga Qur’an. Ang matag-usa nasayod: kini nga krimen nagkinahanglan sa dihadiha nga pagsunog sa nakasala. Walay usa nga misulti ug usa ka pulong. Ang magtutudlo makamata sa iyang gihimo, midali sa iyang lawak, gikuha ang iyang kuwarta ug pasaporte, nagtawag ug taksi, nagdali paingon sa tugpahanan ug mikalagiw gikan sa makamatay nga lit-ag sa dili pa kini sirado kaniya.

Kining mga tawhana walay koneksyon sa mga Kristiyanos. Sila nakaamgo nga ang mga kaluyahon sa Islam diha sa pag-atras sa ilang mga nasud ug misulay sa pag-eskapo gikan sa pagkapreso sa ilang espiritu. Ang mga estudyante sa medical, mga prinsesa, mga sheikh ug ordinaryong mga Muslim klaro sa pag-ila sa panagsumpaking dayag diha sa Qur’an ug mahinamong nangita alang sa mga tubag ug mas maayo nga pilosopiya sa kinabuhi. Kinahanglan kita mag-ampo aron pagpangita sa maong nasagmuyo nga mga Muslim sa dili pa sila mahulog sa mga kamot sa mga sektayanismo. Tingali mga singko porsyento sa tanang mga Muslim wala na matagbaw uban sa ilang kaugalingong relihiyon ug nangandoy alang sa usa ka tawo aron lamdagan sila.

2.14.6 -- Ang mga ateyistasa mga Muslim

Diha sa usa ka programa sa pelikula sa TV usa ka Muslim nga artista gipangutana unsang relihiyon siya nahisakop. Siya nahinali sa pagtubag: “Ngadto sa pinakamaayo nga relihiyon sa kalibotan, ang Islam!” (Suras Al “Imran 3:19, 110, al-Fath 48:28; al-Saff 61:9; ug uban pa).

Dugan pa gipangutana kung siya ba mituo diha sa pagkaana ni Allah, siya mitubag: “Dili! Dili gayod! Ang maong pagtuo tinuod alang sa tigulang mga tawo sa dili pa sila mamatay ug alang sa gagmayng mga bata, apan kita nahisakop ngadto sa generasyon nga nagapamuhat. Ang nakurat nga tigbalita nagpadayon pagpangutana unsaon niya pagtubag kung ang mga Muslim moatake. Ang artista sa pelikula mitubag dayon: “Unya ako mahimong usa sa pinakauna nga modawat sa Kalazhnikov ug manalipod sa Islam.” Siya sa gihapon nag-isip sa iyang kaugalingon nga usa ka Muslim bisan pa siya wala mituo sa paglungtad ni Allah, ni dili siya mag-ampo! Ang Islam dili lang usa ka relihiyon, apan usab usa ka kultura, usa ka estado ug usa ka katilingban.

Atol sa usa ka lektyur bahin relasyon tali sa Muslim ug sa Kristianismo usa ka batan-on nga taga Turkey mainitong misupak sa mamumulong: Ang Islam labi pa kamaaghop, mas nindot, mas tawhanon ug mas moderno kay sa iyang nadunggan niana nga lektyur. Sa dihang ang batan-on nga taga Turkey giimbitar aron magpahayag sa iyang opinion diha sa mikropono diha sa atubangan sa mga naminaw. Siya misulti nga emosyonal aron pagklaro sa punto sa iyang paglantaw. Ang mamumulong sa wala madugay nakamatngon sa iyang gigikanan gibalda siya ug gipangutana: Nakasulay ka na ba sa pag-abli sa Qur’an sa imong kinabuhi? “Wala”! Ang taga Turkey miingon nga nahibulong. Sa dihang siya gipangutana kapila ka moapil sa pag-ampo diha sa mosque siya mitubag nga wala gayod siya makaampo. Siya usa ka moderno nga mga Muslim nga nawala sa ilang pagtuo – apan sa gihapon gidepesahan ang Islam nga wala nila masabti.

Ang Bengali nga gynecologist si Dr. Nasrin mitawag alang sa koreksyon sa editorial sa Qur’an mahitungod sa posisyon sa mga kababayen-an ug sa mabangis nga pagtratar sa mga batan-ong mga babaye diha sa kaminyoon. Siya kinahanglan moikyas ngadto sa Sweden tungod kay ang mga lalake nga Muslim nangabugho sa ilang mga katungod ug – tungod siya adunay kaisog sa pagpangutana sa Qur’an! Kini nga Doktor sa gihapon miila sa iyang kaugalingon nga usa ka Muslim, Bisan pa siya nawad-an sa pagtuo diha sa balaanon nga inspirasyon sa Qur’an pinaagi sa iyang praktikal nga mga kasinatian.

Ang mga politico sa Islam ug ang mga gradwado sa unibersidad nga nagpuyo sa gawas usahay daghang ikasaway sa Islam. Sila nagpuyo sa usa ka haw-ang nga kinabuhi ug nawala ang ilang hingpit nga pag-tuo kang Allah. Alang ug tungod sa ilang pamilya, bisan pa, sila moapil sa pag-ampo sa dihang sila moabot sa ilang balay sa ilang lumad nga yuta. Sa dayag sila nagpuasa sa panahon sa Ramadan ug mohatag sa ilang relihiyosong buhis sa dayag. Sa sulod, sila nagdistansya sa ilang kaugalingon gikan sa balaod sa Islam ug nangita alang sa bag-ong mga kapunawpunawan diha sa kapanahonan sa mga rocket ug sa mga estasyon sa kawanangan. Ang ilang nagkadako nga pagsalikway sa konsebatibo nga Islam gipamatud-an pinaagi sa panagtagbo sa maayo kaayo nga mga siyentista, mga teknisyan ug mga personalidad sa publiko gikan sa Sidlakan ug Kasadpan, sugod nga sila mi-ila nga ang usa ka dako nga numero niining mga personalidad dili mga Muslim, apan nagpuyo sa usa ka dungganon nga kinabuhi.

Ang gidaghanon sa mga atiyesta nga Islam dili kaayo dako, mga uno porsyento, tingali daghan diha sa mga nasud diin ang kumonismo nakaplagan nga usa ka mas lapad nga kalig-on. Sila mahimong ilhon, sama sa mga soyalista diha sa Turkey, pinaagi sa ilang hait nga mga pag-atake diha sa mga pamantalaan ug mga libro ni Muhammad ug ang iyang Islam.

2.14.7 -- Ang mga mistik sa Islam

Ang kahaw-ang sa sulod sa mga Muslim naglabyog sama sa usa ka pendulum taliwala sa militante nga fundamentalismo ug natago nga walay pagtuo sa Dios. Kini naghimo sa dili pagkakontento, pagkasagmuyo ug usa ka pagpangita alang sa bag-ong kasaligan nga mga dalan. Usa niing mga uso mahimong makita diha sa mga mistik sa Islam (kasagaran gitawag Sufis uban sa ilang Tariqas) kinsa mahunahunaong mitalikod gikan sa panghimatuod sa mga pagbuak sa buhok sa Islamic Muftis ug mga experto sa balaod. Kining mga nangita diha sa relihiyosong mga kasinatian mibulag sa ilang kaugalingon gikan sa managsamang mga kalihokan sa moske uban sa ilang gilatid nga mga paglimpyo ug mga pagsubli sa kalag nga makaguba sa tulomanon nga mga pag-ampo. Sila wala makakaplag sa bisan unsa didto nga makatagbal sa ilang kalag o espiritu. Sila mibiya gikan sa opisyal nga Islam ug naghiusa sa mga mando ug nagsulay paghimo sa usa ka personal nga relihiyoso ug matinuoron pagkadios gikan sa Qur’an ug ang mga sinulat nga dili sa Islam.

Kamo makakaplag sa Sufis ug ang ilang nagkalainlaing Tariqas sa Morocco, sa Sudan, sa Turkey ug sa Pakistan. Bisan sa Tsina ug sa Indonesia ang Islam nabahin ngadto sa usa ka mistik ug usa ka ligalista nga sanga. Didto sa Moroco, ang usa mahimong makakita sa mga lubnganan nga gipaputi gipasidunggan nga mistik sa mga bungtod daplin sa nag-unang mga dalan. Ang mga babaye nga dili makaangkon ug anak usahay koskuson ang ilang tiyan batok sa lubong sa usa ka santos aron mahimong tabunok. Sa Sudan ang mga dildo naglaktaw, naglukso ug molibot diha sa abog aron pagpasundayag sa ilang kadasig alang kang Allah ug sa ilang pagka-espirituhanon.

Didto sa Ehipto ang mga Sufi usahay molingkod o mobarug diha sa lignin ug usbon ang ngalan ni Allah o usa sa iyang kinaiyahan: “huwa, huwa, huwa…” dili maihap nga panahon hangtod ang usa kanila mahulog ngadto sa panan-awon o magsugod sa pagsulti sa langyaw nga mga dila. Sa Turkey usa ka estudyante sa maong mga grupo naniid: “Kita gigiyahan aron motawag sa mga espiritu ug aron ipadala kanila human sila makaalagad kanato.” Usa ka batang babaye nagsugid nga si Satanas mahimong mobisita kaniya sa matag Bierynes. Ang mga higala misulay sa pagsulti kaniya nga siya nagdamgo, apan siya mipasabot nga sa dihang grabe ang iyang sakit ingon nga bata ang iyang amahan nagdala kaniya ngadto sa usa ka Sufi sheikh kinsa nag-ayo kaniya uban sa espirituhanong mga impluwensya. Sukad niadto siya gihasol matag semana pinaagi sa mga pagbisita sa daotan.

Didto sa Pakistan usa ka grupo nagpraktis sa komunal nga pagpamalandong. Human sa usa kanila nga nahimong Kristohanon, ang amahan sa nakabig nagdalag usa ka lider gikan sa Mosque aron makabig pagbalik ang iyang nawala nga anak sa Islam. Apan sa dihang kining sheikh nagpakita sa sekswal nga motibo niini mibiya sa pagtuo, ang iyang amahan mipagawas sa magtutudlo sa Qur’an sa iyang balay tungod sa maong mga pagtipas nga dili mahunahuna diha sa iyang pamilya.
Sa Indonesia ang Hinduism uban sa daghang mga espiritu nga nasagol uban sa mistik nga Islam sa maong paagi nga atol sa pista sa baryo ang mga tribo nagtugot sa ilang mga espiritu nga tin-aw nga makita nga makig-away sa matag-usa diha sa kahanginan. Ang paglamoy sa puthaw nga langsang ug bombilya nga elektric nga dematerialize sa dihang kan-on mahimong komon. Ang mga tingod sa lalake mahimong madunggan miabut gikan sa mga babaye o vice versa.

Ang mga Sufi misulay paghimo kang Allah nga magpuyo diha kanila ug pun-on sila sa iyang presensya. Ang uban misulay nga mosulod kang Allah mismo pinaagi sa ilang mga pagpamalandong. Ang ikatulo ka pundok nagpunting sa pagdulot ngadto sa kalibotan sa mga anghel ug mga demonyo “luyo”ni Allah. Sila nagapos sa nagkadako nga mga angang sa pagpanag-iya sa kulto.

Sanglit si Allah sa Islam walay kataposan nga halayo kaayo gikan sa iyang mga kabuhatan walay usa nga kinahanglan mahibulong nga ang halangdon nga mga Muslim misulay aron tulayan kining distansya pinaagi sa mga pagbansay sa relihiyon. Sa walay swerte ang mga espiritu sa kontra-Kristiano gibubo ngadto niining dako nga kahaw-ang. Ang gidaghanon sa mga Sufi sa Islam nagauswag. Sa ubang mga nasud sila naghimo ngadto sa 10 ngadto sa 20 porsyento sa populasyon sa Islam nga nabahin diha sa lainlain nga mga grupo.

Ang ubang mga teologo sa Katoliko nag-angkon nga ang mga Sufi mahimong labing maayong tulay taliwala sa Kristianismo ug sa Islam. Bisan pa niana, sila wala magtagad sa kamatuoran nga ang relihiyosong-panghunahuna sa mga mistik mituo diha sa ilang kaugalingong pagkamatarong ug naghunahuna nga sila wala magkinahanglan aron maghinulsol. Ang gilansang nga Anak sa Dios nagpabilin nga usa ka makapandol alang kanila. Ang ilang pagkamaayo nagbulag kanila gikan sa Iyang kaluwasan, diin kini nahingpit alang kanila ug usab alang kanato.s

2.14.8 -- Ang mga Manunubos diha sa Islam

Ang mga Sufi mahimong mahulagway ingon sa mga salampati taliwala sa nasagmuyo nga mga Muslim. Ang mga teroristang Muslim mahimong tawgon nga mga tighagit sa taliwala nila. Sila magreklamo: “Ang tanang pag-ampo, pagpuasa ug pagbayad walay hinungdan. Kita kinahanglan magbuhat sa usa ka butang sa atong kaugalingon. Kita kinahanglan magsakripisyo sa atong kinabuhi ug dugo aron mawala ang kaulaw sa Islam ug mabuntog ang inhustisya sa katilingban sa Islam uban ang matarong nga kapintas.

Si Hassan al-Banna, ang nagtukod sa panag-igsoonay sa Muslim, nagtudlo nga ang pag-ampo ug pagpuasa dili igo aron mabuhi ingon nga usa ka kompleto nga Islam. Siya namugos nga ang usa ka tinuod nga Muslim makabuntog sa iyang mga pagdili hangtod siya andam sa pagpatay sa mga kaaway sa Islam. Usa ka gatos ka mga sugo diha sa Qur’an nagtawag sa mga Muslim aron pag-apil sa armadong pakig-away ingon nga pamatuod sa ilang masinugtanon nga pagtuo.

Ang mga kaigsoonang Muslim, grabeng paglutos sa gobyerno sa Ehipto, nahimong napikas ngadto sa labaw kay sa 50 ka aktibo nga mga organisasyon sa terorista. Si Ayatollah Khomeini dapig sa Shiite mikuha sa sulo sa Balaan nga Gubat (Jihad) ug gipadala ang iyang maghikog nga mga manggubat ngadto sa nagkalain mga nasud ingon nga mga mamumuno, sama sa Mamumuno sa panahon sa mga crusader kinsa gitago ang kalibotan sa kaabtik.

Si Hisbollah, si Hamaas, al-Djihad ug ubang mga grupo nagbansay sa ilang mga sumusunod alang sa hingpit nga mga atake sa paghikog. Ang Qur’an nagpadayag nga si Allah mismo mahimong magsulat sa pagtuo sa Islam ngadto sa ilang mga kasingkasing ug si Allah mahimong maglig-on kanila alang sa maong mga misyon ubang ang espiritu gikan kaniya (Sura al-Mujadila 58:22). Kini lamang ang bersikulo diha sa Qur’an nga nagsulti mahitungod sa relasyon tali sa mga Muslim ug ang espiritu gikan kang Allah! Ang mga martir diha sa Balaang mga Gubat gisaaran sa usa ka masilakon nga dapit didto sa paraiso (Sura al-Baqara 2:154; Al ‘Imran 3:157-158, 161-171, 193-195; al-Nisa 4:74; Muhammad 47:4-6; ug uban pa). Kini mahimong dili patas sa pagtawag niining mga mangugubat, nga namatay diha sa paghikog sa mga misyon, mga terorista, tungod sila nakakita sa ilang kaugakingon ingon nga mga manunubos kinsa nagsakripisyo sa ilang mga kinabuhi alang sa kadaugan sa Islam. Sila gisultihan nga dili sila ang nagpatay sa ilang mga kaaway sa Islam, apan si Allah mismo. Siya mahimong moigo sa ilang pagpamusil aron pagpapas sa mga kaaway sa Islam. (Sura al-Anfal 8:17).

Ang ubang mga tigmantala ug mga humanista nagtawag niining mga panatiko nga usa ka minoriyang grupo sa nahisalaag nga mga ektremista sa Islam. Sila nasayop! Kay kining mga manunubos mao lamang kinsa sa literal nga nagtuman sa Qur’an ug nagbuhat sa mga sugo ni Allah sa bisan unsa nga bili (Sura al-Baqara 2:191-193; Anfal 8:39; al Tawa 9:11, ug uban pa). Ang Humanistic ug buotan nga mga Muslim gitawag nga mga talawan ug mga trayedor pinaagi sa Qur’an. Ang kalinaw sa dili mga Muslim gisaway gawas sa usa ka pahulay sa away kung sila walay igong salapi ug mga hinagiban o kung ang mga panghitabo dili mopabor.

Unsay nahitabo sa milabay nga 50 ka mga tuig sulod ug sa palibot sa Israel diha sa dili balaan nga gubat sa mga Muslim mahimong mopuno sa mga kagahob Ang Hijacking sa mga eroplano, mga bomba sa mga hotel, mga tanke nga naguba pinaagi sa mga misyon nga naghikog ug permanenteng mga panghulga diha sa usa ka gubat sa mga kaugatan mao ang kalidad sa maong nga kalihokan.

Sa dihang ang Swiss nga mga tourista gipatay, nabungkag ug ang ilang mga babaye gilugos duol sa mga lubnganan sa hari sa Luxor ang murag mga manunubos misinggit: “Allahu akbar” (Si Allah labing dako!). Ang samang mga singit nadunggan sa Indonesia sa dihang ang mga panon nagpahimutang sa pagsunog sa ginatos nga mga kasimbahanan, ug naglugos sa mga kababayen-ang intsek. Sa isla sa Mindanao didto sa Pilipinas labaw pa sa 50,000 ka mga Kristohanon gipatay atol sa mga gubat sa kalingkawasan sa Muslim nga mga manunubos didto sukad sa Kalibutanong Gubat II. Ang samang gidaghanon o bisan daghan pa ang namatay diha sa amihanang Nigeria, tungod ang mga Kristohanon dili andam sa pagtugyan nagdto sa balaod sa Islam, ang Shari’a.

Diha sa Federal nga Republika sa Germany 32,000 nga mga pundamentalista nga Islam nakit-an ang asilo tungod kay kadaghanan kanila gipangita sa ilang liberal nga gobiyerno sa Islam. Sila anaa sa ilalom sa kanunayng pagbantay sa kinaadman sa German. Ang usa ka pagpamatay, sama sa usa ka hitabo atol sa mga Dula sa Olympic 1972 didto sa Munich, possible mahitabo bisan unsang orasa. Diha sa Qur’an si Allah naghagit sa tanang maunungong magtutuo aron makig-away ug mopatay sa mga kaaway sa Islam (Sura al Baqara 2:291-193; al Nisa 4:89-91; al- Anfal 8:39, al- Talba 9:5 ug uban pa). Ang Judio ug mga Kristohanon kinahanglan atakehon sumala ngadto sa Sura sa Paghinulsol (Sura al-Tawba 9:28-29), tungod wala sila mituo sa tinuod nga Dios, ang Shari’a wala gisunod ug nahisakop sa sayop nga relihiyon! Ang Islam, sumala sa Qur’an usa ka makadaot nga espiritu.

2.15 -- Aron mamubo ang taas nga istorya

Si bisan kinsa ang gusto motanyag sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa mga Muslim kinahanglan mabuntog ang ideya nga ang tanang mga Muslim mituo ug mihunahuna nga managsama! Si bisan kinsa ang gusto nga moalagad kanila kinahanglan mamati una ug mangutana asa sila gikan ug unsa ang ilang panghunahuna mahitungod sa mga politico, relihiyon ug ilang umaabot.

Si bisan kinsa ang nakulangan ug kaalam sa maong pakigsulti kinahanglan mangayo kang Hesus alang sa Iyang giya aron makaplagan kadtong mga Muslim kansang mga kasingkasing nahimong naandam pinaagi sa Espiritu sa Dios. Ang matinud-anon nga gugma nagpabilin nga labing maayo nga lingguwahe nga ang matag tawo makasabot. Siya nga motabang sa langyaw nga mga lungsuranon aron sa paghan-ay sa ilang mga problema uban ang mga pamunuan mahimong sa samang panahon mogiya kanila aron pagrespeto ug pagsabot sa mga Kristohanon.

Dili kinahanglan mahadlok kita sa espiritu sa Islam, tungod kay ang panalangin ni Hesu-Kristo mas kusgan pa kay sa mga tunglo ni Muhammad. “Mas dako siya, nga anaa kanimo, kay kaniya nga naa sa kalibotan.” (1 John 4:4) Kinahanglan dili usab kita mapandol nga dili andam sa pakigestorya uban sa mga Muslim apan mag-andam sa atong kaugalingon. Daghang mga organisasyon nga andam pagsuporta niadtong andam aron moalagad niining ministeryo uban sa mga libro ug pagbansay nga mga kurso.

Inyong makaplagan ang makatabang nga mga tubag alang sa laing mga grupo sa mga Muslim diha sa Daang Testamento, diha sa Bag-ong Testamento, diha sa sekular nga mga tinubdan, diha sa Qur’an ug sa inyong personal nga kasinatian. Ang Ginoo mahimong mag-abli sa pultahan sa kasingkasing aron ang usa ka Muslim maghatag kanimo sa hustong pulong alang sa piho nga tawo sa hustong panahon pinaagi sa giya sa Iyang Espiritu.

2.16 -- P A S U L I T

Minahal kong mambabasa!

Kon kamo nagtuon pag-ayo niining boklet, mahimong sayon kaninyo ang pagtubag sa nagsunod nga mga pangutana. Si bisan kinsa ang makatubag sa 90 porsyento sa tanang mga pangutana niining walo ka mga boklet niining serye nga husto, mahimong makaangkon sa usa ka sertipico gikan sa among sentro sa

Pasiuna nga Pagtuon
sa makatabang nga mga pamaagi alang sa pagdumala sa panagsultihay uban sa mga Muslim mahitungod ni Hesu-Kristo

Ingon nga pagdasig alang sa iyang umaabot nga pagserbisyo kang Kristo.

 1. Unsa ang tulo ka nanguna nga mga relihiyon nga gipahibalo ug na-impluwensya ang pagbangon sa Islam?
 2. Giunsa ang relasyon tali sa mga Judio ug mga Kristohanon didto sa Peninsula sa Arabia, labi na sa Yemen?
 3. Unsa ang pagpahayag sa Qur’an „Mga tawo sa Libro“ ang gipasabut ni Muhammad?
 4. Kinsa ang gihunahuna ni Muhammad nga mao ang unang Muslim?
 5. Nganong gitamod ni Muhammad si Moises ug dili ang malumong Kristo, ang Anak ni Maria, ingon nga iyang pananglitan?
 6. Nganong gipahayag ni Muhammad ang mga Judio nga mao ang labing makuyaw nga mga kaaway sa mga Muslim? Giunsa niya pagbuntog sila?
 7. Unsa ang tulo nga labing mahinungdanon internasyonal nga mga kasimbahanan nga adunay pinakakusog nga impluwensya sa panagway sa Islam?
 8. Unsa ang hulagway sa porma sa iglesia sa Orthodox diha sa mga hunahuna sa Muslim ug nganong mahimo kining tawgon „Ang nag-antos nga Iglesia sa1370 ka mga tuig“?
 9. Nganong daghang mga Muslim nga nagtagad sa Simbahan sa Katoliko nga usa ka nakig-away nga Iglesia? Unsaon nimo pagpatin-aw niini pinaagi sa nagbalikbalik nga mga panghitabo sa kasaysayan?
 10. Ngano ang mga Kasimbahanan sa Protestante walay gayoy impluwensya sa pagporma sa Islam? Ngano ang mga Muslim mitan-aw sa mga ebangihilistang mga Kristohanon uban sa dako nga pagduda?
 11. Giunsa sa daghang independenteng mga kasimbahanan sa Kristohanon paglungtad dinhi sa kalibotan karon ug unsa ang comon nga denominator alang kanilang tanan.
 12. Unsa ang sukaranan pag-ila sa tanang mga Kristohanon gikan sa Islam?
 13. Kinsa ang mga Sunnite ug unsa ang porsyento sa mga Muslim nga nagsunod niining labing mahinungdanong sapa sa Islam?
 14. Kinsa ang Shiite nga mga Muslim ug pipila ang misunod sa ilang mga doktrina?
 15. Kanus-a nagsugod ang ikatulo nga balod sa pagpalapad sa Muslim? Unsa kining gahom sa pagmaneho ug unsa kining tumong?
 16. Ngano ang matag Muslim lahi gikan sa matag laing Muslim? Unsaon nato pagsabot ang uban natong mga pagbati, mga hunahuna, mga gituohan ug mga aksyon?
 17. Unsa ang pinasahi nga mga kinaiya sa konserbatibo ug pundamentalista nga mga Muslim ug unsa ang kabagayan sa tanang mga Muslim nga nagsunod sa ilang mga prinsipyo.
 18. Unsaon nato pagduol ang mga pundamentalistang Muslim ug ngano?
 19. Pila ka mga Muslim ang liberal ug unsang matang sa estilo sa kinabuhi ang ilang gisunod?
 20. Nganong adunay grabeng mga tensiyon ug bisan ang mga gubat sa sibil tali sa mga grupo sa pundamentalista ug liberal nga pang-gobiyerno sa Islam?
 21. Unsa ang mahimong desisyon sa mga alagad sa Ginoo sa dihang sila makaamgo nga katunga sa mga Muslim mga kababayen-an? Kinsa ang makahimo sa pagkabig kanila?
 22. Unsa man ang labing mahinugdanong mga problema nga giatubang sa mga babaye diha sa Islam?
 23. Unsa ang mahimong hagit nga atubangon sa usa ka alagad sa Ginoo sa dihang makaplagan nga katunga sa tanang mga Muslim ubos sa 18 anyos ug sa ubang mga nasud sa Islam bisan pa 16 anyos ang edad?
 24. Unsaon nato pagkab-ot ang mga batan-on ug ang mga batan-ong mga hamtong sa kalibotan sa Islam?
 25. Unsa ang mahinungdanon nga nahimutang diha sa kamatuoran nga singko porsyento sa tanang mga Muslim nga nasagmuyo pinaagi sa ilang Islam? Unsa ang nangunang mga rason alang sa ilang kasagmuyo? Unsaon nato sila pagpangita?
 26. Ngano ang matag usa mahimong mga ateyista ug sa gihapon giisip ang ilang mga kaugalingon nga mga Muslim? Ang Islam ba labaw pa kay sa usa relihiyon?
 27. Unsa ang mga hinungdan nga 10 ngadto sa 20 porsyento sa tanang mga Muslim nga nahimong mga Mistik? Unsaon sila paglahi gikan sa ubang mga Muslim? Unsay ilang gitinguha nga tukoron?
 28. Unsa ang maayong mga hiyas ug mga katakos sa mga Mistik diha sa Islam? Unsay nakababag kanila gikan sa pagdawat kang Kristo ingon nga ilang manluluwas?
 29. Nganong ang teroristang Muslim naghimo sa pagtawag sa ilang mga kaugalingon „Mga manunubos“?
 30. Unsay gibuhat sa maong „Mga manunubos“ gawas kon sila mamatay diha sa usa ka sakripisyo- sa kaugalingon nga pag-asdang o pag-atake?
 31. Unsa ang kinatibuk-ang tumong niining boklet?
 32. Nganong kinahanglan dili kita makadlok sa pagkabig sa mga Muslim?
 33. Asa gikan ang lima ka mga tinubdan diin kita makaangkon sa mga tubag nga makatabang alang sa atong panag-estorya uban sa mga Muslim?

Ang matag sumasalmot niining pasulit gitugotan sa paggamit sa bisan unsa nga libro sa iyang disposisyon ug aron mangutana ni bisan kinsang kasaligang tawo nga iyang nailhan sa dihang motubag niining mga pangutana. Kami maghulat sa inyong nasulat nga mga tubag lakip na ang inyong kompletong adres sa mga papel o sa inyong e-mail. Kami mag-ampo alang kanimo ngadto kang Hesus, ang buhi nga Ginoo, nga Siya mahimong motawag, mopadala, mogiya, molig-on, manalipod ug mag-uban kanimo sa matag adlaw sa imong kinabuhi!

Alagad ni Kristo Hesus,

Abd al-Masih ug ang iyang mga kaigsoonan diha ni Kristo

Ipadala ang tubag niini nga address:

GRACE AND TRUTH
P.O.Box 1806
70708 Fellbach
GERMANY

O niini nga email:

info@grace-and-truth.net

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on March 31, 2020, at 02:40 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)