Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Cebuano":

Home-- Cebuano-- 01. Conversation-- 1 Great Commission

This page in: -- Arabic? -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Kirundi -- Russian -- Somali -- Telugu -- Ukrainian -- Uzbek -- Yoruba

Next booklet

01. Pakigsulti sa mga Muslim mahitungod ni Kristo

1 - PAKIGSULTI SA MGA MUSLIM MAHITUNGOD NI KRISTO

Why should Christians share their faith with Muslims? A look at the great commission of Jesus to his disciples in Matthew 28:19-20 gives you insight into why and how this ministry should be done. Christ's great commission is here contrasted with Muhammads commendemts to his followers to spread Islam.1.01 -- Ang Dakung Sugo ni Jesus nga atong Ginoo

"Ug sa ilang pagkakita kaniya ilang gisimba siya; apan dihay mga nanagduhaduha. Si Jesus miduol ug misulti kanila, sa pag-ingon," Ang tanang kagahum gihatag kanako sa langit ug sa yuta, busa panglakaw na kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga nagatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga mga butang nga akong gisugo kaninyo; ug ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud sa katapusan sa kapanahonan. Amen."
(Mateo 28: 17-20)

1.02 -- Ang tawag

Human ang Usa nga gilansang sa krus ug nabanhaw nakahuman sa pagpasig-uli sa kalibutan uban sa Dios, Iyang gihalad ang pagtanyag sa Iyang kaluwasan ngadto sa tanan bisan diin pinaagi sa Iyang mga disipulo. Ang pagbaton sa sala alang sa tanang sala sa katawhan, ang mananaug sa kamatayon ug impyerno nagtawag sa Iyang mga magsisimba ug sa Iyang mga sumusunod nga nagduhaduha gihapon, ug nagtugot kanila sa pagmantala sa Iyang kaluwasan sa tanang kanasuran. Ang tanan niyang mga tinun-an mikalagiw sa takna sa pagsulay. Walay usa kanila ang takus nga itudlo nga alagad sa buhing Cristo. Ang Iyang tawag lamang naghimo kanila nga mahimong mga mensahero sa Iyang grasya.

1.03 -- Ang tanan nga gahum sa langit ug sa yuta

Si Kristo nagpadayag sa iyang mga sumusunod nga ang iyang Amahan sa langit naghatag kaniya sa tanang gahum ug awtoridad ibabaw sa mga anghel ug katawhan, ibabaw sa mga galaksiya ug mga atomo (Pinadayag 5:1-14).

Sa unsa nga paagi nga ang makagagahum nagpameligro sa pagbalhin sa tanan niyang gahum ngadto sa iyang anak? Wala ba Siya nahadlok sa kagubot, usa ka pagrebelde gikan kaniya? Ang Amahan nakaila pag-ayo sa iyang Anak. Siya maaghup ug mapainubsanon sa kasingkasing. Wala niya gipadako ang iyang kaugalingon. Gisakripisyo Niya ang iyang kaugalingon alang sa dili takus nga mga makasasala. kanunay niyang gipasidunggan ang iyang Amahan ingon nga ang Espiritu Santo kanunay naghimaya sa Anak. Ang atong Dios usa ka mapainubsanon nga Dios. Tungod niini nga katarungan mahimo nga ibalhin sa Amahan ang tanang gahum sa langit ug sa yuta ngadto sa Iyang Anak.

Ang nagkalainlain nga espiritu nagkontrolar sa Islam. Ang Qur'an nagsulti kanato nga dili mahimo ang duha ka mga dios tungod kay ang usa nga sa walay duhaduha mosaka sa ibabaw sa lain (Sura al-Mu'minun 23:91). Sa panahon sa Ottoman nga Imperyo human sa pagkamatay sa usa ka Sultan, ang tanan niyang mga anak nga lalaki, gawas sa pinaka-talento ug labing kusgan, gipatay aron malikayan ang panag-away sa sunodsunod nga trono. Ang espiritu sa pagrebelde nag-una sa Islam tungod kay usa sa 99 nga labing matahum nga mga ngalan sa Allah mao ang "ang garboso, ang mapahitas-on" (Sura al-Hashr 59:23).

kang Jesus kini ang sukwahi. Wala niya gamita ang Iyang awtoridad sa pagtukod sa usa ka yutan-ong imperyo sa buhis ug kasundalohan. Hinuon Iyang giayo ang tanang masakiton nga miduol kaniya, Iyang gipalagpot ang mga demonyo gikan sa gipanag-iya, gibanhaw ang mga patay, gipasaylo ang mga sala ug gibubo ang Balaang Espiritu sa Iyang paghulat ug pag-ampo sa mga sumusunod. Nagsugod siya sa pagtukod sa espirituhanong gingharian ug nagpunting sa Iyang gahum sa pagbag-o sa Iyang mga disipulo. Ang iyang ngalan nga "Jesus" ug nagpabilin nga Iyang katuyoan: "Iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala." (Mateo 1:21)

1.04 -- Busa lakaw!

Sa dihang nadawat ni Hesus ang tanang awtoridad gikan sa Labing Gamhanan Iyang gisugo ang iyang mga tinun-an sa pagbarug ug paglihok. Pagsalig sa yang walay kinutuban nga kusog sila kinahanglan nga mohunong sa pagtago ug pagsulay sa bag-ong mga dalan. Si Hesus nagtudlo kanato sa paglakaw ug pagdali! buot niya nga mohunong kita nga masuhop sa atong kaugalingon. Buot niyang palayason kami gikan sa bantog nga "Ako" ug sa pagtudlo kanamo sa "ikaw". Gipadala niya kami sa among mga kauban. Dili siya gusto nga mag-alagad lamang kita sa atong kaugalingon nga mga grupo ug mga komunidad, tungod kay ang maayong magbalantay mibiya sa 99 nga mga matarung ug nangita sa nawala nga karnero hangtud iyang nakaplagan kini (Lucas 15:4-7).

1.05 -- Ang giya sa espiritu

Si bisan kinsa nga buot mosunod sa sugo ni Hesus nagkinahanglan sa espirituhanong paggiya. Tingali moingon ka, "Kang kinsa ako moadto? Wala koy kontak!" Ang Ginoo mitubag, "Pangayo, ug kini igahatag kanimo!" (Mateo 7:7-12; Lucas 11:9-13; Marcos 11:24). Kita adunay pribilehiyo sa pagpangayo kaniya alang sa mga kontak sa mga nagpangita sa Muslim kansang mga kasingkasing ug mga hunahuna giandam sa Espiritu Santo.

Bisan kinsa nga makakaplag sa ingon nga nagtinguha nga tawo dili kinahanglan nga makig-istorya kaniya sa walay pagpangita kung unsa ang iyang gihunahuna ug gibati, ug giunsa niya pag-antus. Bisan dili na kinahanglan kita maghalad sa mga hinapos nga mga solusyon apan pangutan-a si Hesus sa atong kasingkasing unsa ang buot niyang isulti ngadto sa tawo. Makapangayo kita sa husto nga mga pulong sa saktong panahon alang sa husto nga tawo; Apan, sa dihang gisultian kita ni Hesus kung unsa ang isulti, kinahanglan atong isulti kini ngadto kaniya ug ibilin ang responsibilidad ngadto kang Hesus kung unsaon nga ang iyang mga pulong pinaagi kanato magabuhat sa mangita.

Susiha ang imong kaugalingon! Nakadungog ka ba sa tawag sa sulod nimo aron makigsulti sa imong silingan, imong kauban, imong asawa, imong mga anak o bisan kinsa nga tawo mahitungod kang Hesus? Susiha uban ni Hesus mahitungod sa Iyang kabubut-on ug sa Iyang sugo kanimo. Ayaw pagpanuko nga magmasulundon. Ug kung gibati nimo ang pagpugong o pagkataladman, dayon pangayoa Kaniya ang Iyang gugma ug kusog aron mabuntog nimo kini nga mga pagdumili! Adunay daghang mga tawo nga nagahulat sa imong gipanghimatngan sa espiritu nga pagpamatuod kay sa imong gituohan! Bisan pa, ang imong unang mga pag-ampo mas importante kay sa imong pagsaksi.

1.06 -- Unsay atong ikatanyag?

Si bisan kinsa nga buot maminaw sa iyang mga higala, kinahanglan nga mohatag kanila unsa ang ilang gipangita. Ang usa ka maayong magtutudlo mas nahibal-an kay sa iyang mga estudyante ug makahimo sa butang nga dili nila mahimo, apan sila nangandoy nga mahibal-an ug gusto nga buhaton sama sa iyang gibuhat. Wala sila magdahum nga siya magsugod sa usa ka firework sa mga dagkong mga pulong apan gusto nga makita kung ang ilang magtutudlo adunay awtoridad ug espirituhanon nga kabtangan ug kung siya nagpuyo sumala sa iyang pagtudlo. Dayon mamati sila kaniya ug magpalibot kaniya.

Ang mga Kristohanon makahatag sa usa ka butang ngadto sa mga gawas sa ilang pagtoo nga wala kini. Nahibal-an sa mga Kristohanon nga ang Dios mao ang ilang Amahan, si Hesus nga ilang Manluluwas ug Balaang Espiritu nga ilang Maghuhupay. Siya nagpamatarung kanato gikan sa grasya. Gihatagan Niya kita sa Iyang kaugalingong Espiritu isip gasa. Siya nagmugna og kalinaw diha kanato ug walay katapusang kalipay. Iyang gibubo ang Iyang gugma nga gihalad kanato (Roma 5:5) ug naghatag kanato sa kahulogan alang sa atong kinabuhi. Iyang gipadayag ang Iyang walay katapusan nga kamatuoran sa Iyang mga sumusunod (Juan 14:6) ug naghatag kanila og paglaum alang sa umaabot. Gitandog Niya kita uban sa Iyang walay katapusang gahom. Kinahanglan nga kalimtan nato ang mga pundok sa pagkaubos ug mainampoong mosaksi sa gibuhat sa nabanhaw nga Ginoo alang kanato. Kinahanglan naton itanyag sa kalibutan ang butang nga ginapangita. Ang mga sumusunod ni Cristo nakadawat sa kinabuhing dayon gikan sa Cordero sa Dios. Pakigbahin kini sa imong silingan!

1.07 -- Tanang tawo

Ang mando ni Hesus nagmugna sa padayon nga kalihokan sa misyon sa miaging 2000 ka tuig. Ang iyang mga mensahero unang nagsangyaw sa Mediteranyo ug Persia. Dayon ang kaluwasan mibalhin ngadto sa Europe ug Central Asia, bisan ngadto sa China. Sa pagkaplag sa Amerika ug sa agianan sa dagat paingon sa India ang nabanhaw nga Ginoo mibukas sa tanang nasud sa yuta alang sa Iyang mga saksi. Karon ang mga anak ni Abraham, ang mga Judio ug mga Muslim, nag-atubang sa hukom alang o batok kang Hesus. Bisan ang mga komunistang estado, sama sa nabungkag nga USSR ug China, ginasulod sa ebanghelyo. Hinuon kinahanglan atong ilhon nga hangtud karon usa na lamang sa ikatulo sa katawhan ang gitawag nga Kristiyano. Ang kadaghanan sa atong populasyon sa kalibutan wala makaila sa ilang Manluluwas. Adunay daghan pa nga angay buhaton! Dili kami makalingkod ug makapahulay. Ang matag usa nga tinun-an ni Kristo gitawag sa pagtampo sa iyang bahin alang sa mga misyon sa kalibutan!

1.08 -- Ang dakung komisyon sa Islam

Ang Kristiyanismo dili lamang ang dinamikong relihiyon sa kalibutan. Ang Qur'an kaduha nagsugo:

"Pakig-away kanila (nga may mga hinagiban) hangtud nga walay pagtintal (nga mahulog gikan sa Islam) molungtad pa ug ang relihiyon lamang sa Allah magpabilin ..." (Sura al-Anfal 8:39; al-Baqara 2:193).

Kapin sa 100 ka mga bersikulo sa Qur'an nag-aghat sa mga Muslim nga moapil sa Balaang Gubat. Mahimo nimo mabasa: "Tinuud, gipalit sa Dios ang mga kalag ug mga kabtangan sa mga magtutuo, aron sila makaangkon og paraiso. Sila nakig-away alang sa kawsa ni Allah, busa sila mopatay ug pagapatyon." (Sura al-Tawba 9:111).

Ikasubo, ang mga Kristiyano nagsugod usab sa mga gubat sa relihiyon ug kolonisasyon sa pusil. Apan, kining mga kriminal nga mga binuhatan nagsupak sa sugo ni Hesu-Kristo nga miingon kang Pedro, "Ibutang ang imong espada sa dapit niini kay si bisan kinsa nga makakuha sa espada pagakuhaon pinaagi sa espada." (Mateo 26:52)

Ang Islam mikaylap sa duha ka dagkong mga balod: ang unang pag-atake milungtad sa usa ka gatos ka tuig ug gibuntog ang Near East, Northern Africa, Spain, Persia ug mga bahin sa Sentral Asia.

Ang ikaduhang balod miabut uban sa mga Mongol ug sa ilang mga pagsulong. Daghang mga kaliwat ni Genghis Khan midawat sa Islam ingon nga usa ka relihiyoso nga katarungan alang sa ilang mga pagpanakop. Gidaug nila ang Central Asia ug nahimong hari sa China, North India, Me-sopotamia ug Russia. Ang Ottoman Turks, ilang mga paryente, nagsakop sa Constantinople niadtong 1453 ug gilibutan ang Vienna sa makaduha nga kawang. Ang mga problema ug tensyon sa Balkans ug sa Near East nga wala masulbad nga mga pag-angkon nga resulta sa nahitabong rubble sa kapin 400 ka tuig nga paghari sa Ottoman.

Ang ikatulong paglapad sa pagpalapad sa Islam nagsugod niadtong 1973 uban sa nagkataas nga presyo sa lana ug nagalihok sa tanang mga kontinente. Wala pa gayud daghang mga Muslim nga nagpuyo sa mga nasud sa Repormasyon sama karon! Unsa ka dugay nga ang mga Kristohanon gusto nga matulog ug mangandoy sa usa ka katilingban nga nagkadaiya sa kultura?

Ang ubang mga Muslim nag-ingon nga ang Islam usa ka relihiyoso nga mahigugmaon ug mahigugmaon sa kalinaw. Daghang mga bersikulo diha sa Koran nag-awhag alang sa pagsalig sa usag usa ug sa pagpakig-indig sa maayo nga mga buhat (Sura al-Baqara 2:256; al-Ma'ida 5:47; al-Ankabut 29:46 ug uban pa). Sa pagkatinuod, kini nga mga bersikulo makita diha sa Qur'an, apan kini naggikan sa mga panahon nga si Muhammad ug ang iyang mga sumusunod usa ka minoriya. Kini nga mga panawagan alang sa pagkamatugtanon nga gikan kaniadto nga legal nga gipala sa nagkalainlain nga mga sugo sa Allah diha sa Qur'an nga nagtawag sa mga Muslim sa armadong pakigbisog aron sa pagsakop sa tanan nga mga kaaway (Sura al-Baqara 2:191; al-Tawba 9:5,29 etc .). Tungod sa Shari'a ang orihinal nga mga bersikulo bahin sa pagkamatugtanon wala na usba ug dili na balido. Bisan pa niana, kining mga gipalagpot nga mga bersikulo gigamit ug gipasiugdahan sa mga Muslim kinsa nagpuyo sa usa ka sitwasyon sa minoriya sa gawas sa Muslim World. Daghang mga higayon nga gipahayag si Muhammad, ang Gubat maoy pagpanglingla! Ang misyon sa kalibutan sa Islam wala gitukod sa kamatuoran apan sa taktika. Ang Allah mismo mao ang labing hinungdanon (Sura Al Imran 3:54; al-Anfal 8:30)!

1.09 -- Ang sugo alang sa bautismo ngadto sa Balaang Trinidad

Si Hesus wala magtudlo sa usa ka dili klaro o walay pulos nga konsepto sa Dios. Wala niya ibutyag ang usa ka dili masabtan, dako ug hilit nga Allah! Ang Anak sa Dios nagbutyag sa ngalan sa Iyang Amahan 187 ka higayon sa upat ka ebanghelyo ug naghatag kanato sa Iyang Balaang Espiritu, kinsa mao ang Tinuod nga Dios. Si Hesus usab misugid, "Ako ug ang Amahan usa (dili duha)!" (Juan 10:30; 17:21-22) Gisugo Niya ang Iyang mga disipulo sa pagbautismo sa tanan nga nagtuo sa mensahe sa ebanghelyo, dili sa mga ngalan sa tulo ka lain nga dios, apan sa usa ka ngalan sa Dios, nga mao ang Amahan , ang Anak ug ang Balaang Espiritu. Ang tulo usa ka hingpit nga panaghiusa, sama sa giingon ni Hesus, "Ang Amahan ania kanako; ug ako anaa sa Amahan." (Juan 14:10-11)

Sumala sa nagkalainlain nga mga komentarista sa Qur'an, si Mu-hammad katingala nga naghisgut sa bautismo sa mga Kristohanon ug nagtawag niini nga "ilang kolor" (al-sibghat). Siya nakasabut nga ang mga Kristohanon lahi gikan sa ubang mga tawo sa Arabian Peninsula. Wala sila mangawat, sila dili mga manggugubat, sila adunay usa lamang ka asawa, sila malumo ug nahigugma sa ilang mga kaaway (Sura Al Imran 3:199; al-Ma'ida 5:66,82; al-An ' am 6:90, Yunis 10:94, al-Nahl 16:34, al-Hadid 57:27, al-Saff 61:14 ug uban pa). Iyang giangkon kini nga mga hiyas sa espirituhanong pagbag-o sa ilang bautismo, sa impluwensya sa ebanghelyo ug sa ilang lig-on nga pakigsaad uban sa Dios (Sura al-Ma'ida 5:110; Maryam 19:88; al-Ahzab 33:7).

Bisan pa niana, si Muhammad nagsugod sa usa ka kusog nga polemic batok sa pagka-Dios ni Kristo ug sa pagka-Dios sa Balaang Espiritu. Ang Iyang duha ka pilo nga negatibo nga pagsugid sa pagtuo mabasa, "Walay dios gawas 'kay' Allah!" Ang sugo ni Hesus sa pagbawtismo sa ngalan sa Dios nga Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu sa ingon niini daw mga pagpasipala sa mga dalunggan sa mga Muslim. Tungod kay diha sa Islam walay Balaang Espiritu sama sa ebanghelyo, wala usab kahibalo sa Amahan, sa Anak ug sa Balaang Espiritu sa mga Muslim (1 Corinto 12:3; Roma 8:15-16).

1.10 -- Ang bautismo naghatag og proteksyon ug seguridad

Si Pablo nagsulat, "Ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang pag-ambit sa Balaang Espiritu magauban kaninyong tanan." (2 Mga Taga-Corinto 13:14) Ang bautismo naghatag kanato sa personal nga kontak sa Dios ug usa ka lawom nga seguridad sa Balaang Tugon. Nalakip kita sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo pinaagi sa atong bautismo. Ang Dios mismo ang atong taming. Siya nga nagpabilin sa gugma, nagpabilin sa Dios ug ang Dios diha kaniya. Kinahanglan atong isul-ob ang tibuok nga hinagiban sa Dios ug mahimong lig-on "sa" Ginoo, nan ang daotan dili makakaplag ug gahum diha kanato (1 Juan 4:15; Efeso 6:10-17 ug uban pa).

Ang mga misteryo sa Islam wala matagbaw sa abstract nga konsepto sa Allah sa ilang relihiyon ug mangurog sa makaguba nga duha ka pilo nga predestinasyon sa Islam (sa paraiso o sa impyerno). Naningkamot sila sa pagkab-ot sa layo, gamhanan ug dili makab-ot nga Allah pinaagi sa pagpamalandong. Naningkamot sila sa pagsulod ngadto kaniya o sa pag-impluwensya kaniya aron mahimo nga nagpakatawo kaniya. Sila sa kasagaran nahulog ubos sa gahum sa mahugaw nga mga espiritu pinaagi sa mga buhat sa salamangka. Ang Allah sa Islam layo ug dili mahibal-an, busa ang tanan nga mga matang sa okultismo mahimong dali nga makatakod sa mga Muslim. Walay kaluwasan sa Islam. Adunay usa lamang ka pagtawag sa walay kondisyon nga submita ubos sa arbitraryong paghari ni Allah, nga naghaylo sa bisan kinsa nga gusto niya ug mogiya sa bisan kinsa nga gusto niya (Sura al-An'am 6:39; al-Ra'd 13:27; Ibrahim 14:4; al-Nahl 16:93; al-Fatir 35:8; al-Muddathir 74:31). Si Allah dili gasulod ug usa ka pakigsaad sa iyang mga Muslim. Giisip niya sila nga iyang mga ulipon. Dili siya Amahan, ni usa ka Manluluwas, ni usa ka Maghuhupay. Siya nagadugmok sa matag usa nga wala magpasakop sa iyang kabubut-on (Sura al-Ra'd 13:15 + 16; al-Zumar 39:4; al-Hujurat 49:14 ug uban pa). Pero, ang usa nga nagbuhat, gituli ingon nga ilhanan sa iyang pagka sama sa ulipon nga relasyon kay Allah. Ang pagtuli sa Islam usa ka kapuli sa Kristohanong bautismo.

1.11 -- Ang bautismo - koneksyon sa linya sa gahum sa Dios

Ang mga apostoles ni Hesu-Kristo gibautismohan ni Juan Bautista sa suba sa Jordan. Gisugid nila sa publiko ang ilang mga sala ug ang ilang pagkadili takus nga mobarug atubangan sa Dios. Apan si Hesus nagpasalig kanila nga sila pagabautismohan pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu, nga sila dili na magpabilin nga luya, mahinadlukon ug dili makahimo, apan makadawat sa gamhanang paggiya sa Dios (Mga Buhat 1:4-8; Juan 1:33-34).

Diha sa Semitikong pinulongan ang pulong alang sa Dios mao ang "El", nga nagpasabot gahum ug kusog. Ang Elohim usa ka plural nga porma ug mahimong hubaron nga "gamhanan nga mga dios". Pero, ang pulong nga "Allah" sa Islam, usa ka singular nga porma ug pamaagi: Siya ang gahum! Kining Arabiko nga ngalan sa tinuod nga diwa niini dili mahimong magtudlo sa usa ka triune nga Dios. Mahimo lamang kini nga nagpasabot nga usa ka singular.

Si Hesus mipamatuod nga ang tanang gahum sa langit ug sa yuta gihatag ngadto Kaniya. Gipadayag usab niya nga ang Balaang Espiritu mao ang gahum sa Dios. Ang atong Dios mao ang ikatulong gahum! Bisan kinsa nga gibunyagan sa Iyang ngalan ug midawat niini nga pribilehiyo nagpabilin nga konektado sa linya sa gahum sa Dios. Siya mawala gikan sa iyang kamatayon sa sala ngadto sa espirituhanong kinabuhi ug mopukaw sa uban nga patay sa sala ug pagkadautan nga mabuhi pag-usab sa ebanghelyo. Gipamatuod ni Pablo sa dayag kining misteryo, "Wala ko maulaw sa ebanghelyo ni Kristo tungod kay kini ang gahum sa Dios, nga nagluwas sa tanan nga nagatoo kaniya." (Roma 1:16)

Gipahimangnoan ni Pedro ang mga nahadlok nga mga Hudyo, "Paghinulsol kamo. Ang matag usa kaninyo mabawtismohan sa ngalan ni Hesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga kasal-anan. Pinaagi niini makadawat kamo sa gasa sa Balaang Espiritu." (Mga Buhat 2:38)

Bisan kinsa nga nakadawat sa gahum sa Dios pinaagi sa bautismo diha sa pagtoo wala na mag-alagad sa iyang kaugalingon nga kusog apan diha sa kusog sa Ginoo ug makadawat sa dugang nga gahum, matag higayon nga siya mangayo niini. (Isaias 40:29-31)

1.12 -- Pagtuman sa mga Sugo ni Kristo

Sa mga nasod nga Arabo ang ekspresyon nga "pagtuman sa pulong sa Dios" nagpasabot sa pagtuon niini sa kasingkasing. Daghang mga Muslim ang nahibalo sa ilang Qur'an sa kasingkasing, hingpit o sa bahin. Usahay sila mangutana kanamo nganong wala namo higugmaa ang among Dios tungod kay kami wala magbantay sa iyang pulong! Ang pagkat-on sa pagpadayag sa kasingkasing maoy alang kanila nga pamatuod sa gugma sa usa alang sa Dios. Unsang Kristiyano ang nasayud sa usa ka ebanghelyo o sa Sermon sa Bukid? Uban sa pipila ka kalisud ang pipila nakahinumdom sa Salmo 23 o 103, ang mga pagkabulahan o 1 Mga Taga-Corinto 13. Ang mga Kristohanon "naghunahuna" sa daghan, apan ang "nahibalo" gamay ra! Ang mga Muslim kasagaran "nahibal-an" apan "wala kini maghunahuna" kanila! Sa atong kanunay nga sobra ka pangatarungan nga kultura kinahanglan kita maghinulsol ug dili lamang magpatalinghug sa pulong sa Dios apan usab magpreserbar niini (Lucas 11:28). Bisan kinsa nga mopuno sa iyang subconscious uban sa mahinungdanong bersikulo sa Biblia, makabaton og dakong kusog alang sa iyang kalag.

Apan, ang pagpabilin nga nag-inusara dili igo. Maathag nga nagsiling si Jesus, "Kon ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo." (Juan 14:15) Unsa ang kasugoan ni Kristo? Gigiyahan kami sa paghunahuna mahitungod sa grasya, katarungan, kapasayloan, panalangin ug mahitungod ni Hesus mismo. Pipila lang ka mga tawo ang nagtuon sa Iyang balaod. Bisan kinsa nga mobasa sa upat ka mga ebanghelyo maampingong makakaplag mga 500 ka direkta o dili direkta nga mga sugo ni Kristo. Ang uban kanila nahimo nga komon nga kahibalo sa mga Kristohanon, "Higugmaa ang imong mga kaaway! Panalanginan kadtong nagtunglo kaninyo ug nagbuhat sa maayo nga mga butang ngadto sa mga nagdaot ug nagalutos kaninyo." (Mateo 5:44-47) "Pagpasaylo ingon nga ang Dios mipasaylo kanimo." (Mateo 6:12,14-15) "Ayaw paghukom, aron dili ka pagahukman!" (Mateo 7:1-5)

Ang pagkakabig ngadto kang Kristo mahinungdanon alang sa matag tawo. Bisan pa, ang kausaban sa atong paagi sa pagkinabuhi kinahanglan usab kung gusto nato sundon si Kristo. Kon walay pagbalaan walay usa nga makakita sa Ginoo (Mateo 5:8; 1 Mga Taga Tesalonica 4:3; 1 Juan 3:1-3).

Kinsa man ang mangahas sa pagtudlo sa laing tawo nga mosunod sa mga sugo ni Hesus ug dili una mosunod kanila mismo? Ang tawag ni Hesus sa pagtudlo ug sa pagtuman sa Iyang pulong sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi usa ka tawag sa mga magtutudlo, mga magwawali ug mga mensahero aron maghinulsol una. Ang Ginoo dili gusto nga makadungog sa mga pulong nga walay pulos gikan kanato, apan gusto nga makita nga atong ginabuhat ang atong gisulti. Kay kon dili, gilimitahan nato ang atong mga pulong pinaagi sa atong binuhatan!

1.13 -- Buhata ang tanan nga akong gisugo kanimo!

Si Hesus miingon, "Tudloi sila sa pagbuhat sa tanan nga akong gisugo kanimo." Kining gamay nga pulong "tanan" makahimo kanato nga mobati nga gihukman. Kinsa kanato ang nahibalo sa tanan nga gihangyo ni Hesus nga atong buhaton, sa kasingkasing? Kinsa bala ang nagtudlo sa iya sa tanan nga tion? Kinsa ang nagtudlo kanila ngadto sa iyang kaugalingon nga mga anak, sa mga pundok sa kabatan-onan ug sa iglesia? Ug kinsay nagatuman sa balaod ni Kristo sa pulong, buhat ug hunahuna sa tukma? Walay usa nga mahimong matarung sa tanan niana. Kitang tanan mapakyas sa paggamit sa pulong ni Hesus. Bisan ang pinakamaayo nga santos makapaubos lamang sa iyang nawong ug mag-ingon, "Ginoo, ayaw ako hukmi!" Dugang pa, kon atong pamalandongon ang sumaryo sa tanang mga sugo ni Hesus atong mabati ang kahulogan. Siya miingon, "Busa, magmahingpit ingon nga ang imong amahan nga hingpit mao ang hingpit." (Mateo 5:48) "Walay usa nga nagbuhat og maayo, wala bisan usa!" (Salmo 14:2-4; Roma 3:19-23; 7:3 - 8:4 ug uban pa)

Kami isip mga sulugoon ni Kristo nagpuyo kanunay gikan sa Iyang makatarunganong grasya ug nagkinahanglan sa adlaw-adlaw nga paghinlo pinaagi sa Iyang dugo. Kinsa ang mabasa sa 1 Juan 1:7-2:6 sa mainampoon nga paagi makakaplag sa makapahupay nga katin-awan niini nga sugo sa Ginoo.

1.14 -- Unsa ang tumong sa Balaod ni Kristo?

Buot ni Hesus nga itugyan kita sa kahitas-an sa Iyang Amahan. Kini ang Iyang tumong nga ang sukaranan nga saad sa m`agbubuhat mahimong matuman sa atong mga kinabuhi, "gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa Dios nga iyang gilalang kaniya; lalaki ug babaye iyang gilalang sila." (Genesis 1:27) Si Jesus lamang ang makaingon, "Bisan kinsa nga nakakita kanako nakakita sa Amahan." (Juan 14:9) Buot Niyang bag-ohon ang Iyang mga tinun-an sa Iyang kaugalingon nga dagway.

Ubos sa Daang Pakigsaad ang Dios nagsugo, "Pagbalaan kamo kay ako balaan!" (Levitico 11:44; 19:2) Siya ang bugtong katungdanan ug espirituhanong tumong sa tanan nga gitawag Niya.

Ubos sa Bag-ong Pakigsaad si Jesus nagsugo, "Maghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo!" (Juan 13:34) Siya naghimo sa Iyang kaugalingon nga gugma nga sumbanan alang kanato. Si Hesus mismo mao ang atong balaod. Gisulat ni Pablo nga kinahanglan natong isul-ob ang atong kaugalingon kang Jesus, ang bag-ong kabuhatan. Kita kinahanglan nga hingpit nga masakop Niya. May pribilehiyo kita nga mahimong "anaa kang Kristo". Mga 175 ka beses nga imong makit-an kining talagsaon nga mga pulong sa Bag-ong Tugon. Nahibal-an ni Pablo kini nga sekreto: "Kon ang tawo anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat, ang daan nang daan na, ang bag-o miabot!" (2 Corinto 5:17-21)

1.15 -- Ang Balaod ni Muhammad

Ang mga pulong ni Jesus: "Tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo" mahimo usab nga adunay pagbag-o sa Qur'an! Bisan pa, adunay dakong kalainan tali sa balaod ni Cristo ug sa balaod ni Muhammad. Tinuod nga mga 500 ka mga bersikulo sa Qur'an ang gipili sa mga lider sa upat ka mga Islamic nga mga tunghaan sa balaod ingon nga backbone alang sa ilang Shari'a. Apan kini adunay mga bersikulo nga makapahunong sa atong buhok:

"Ayaw kuhaa ang akong kaaway ug ang imong kaaway nga higala ug ayaw ipakita kanila ang kaluoy!" (Sura al-Mumtahana 60:1)

"Pagminyoay kamo sa bisan unsa nga kahimut-anan alang sa mga babaye, duha o tulo o upat kanila! Apan kon kamo mahadlok nga dili kamo makahimo niini nga hustisya, nan usa lamang!" (Sura al-Nisa 4:3)

"Ug mahitungod sa mga (mga asawa) nga imong gikahadlokan nga sila nahimong masinupakon: iwali ngadto kanila, pasagdi sila nga mag-inusara diha sa ilang mga higdaanan, ug bunali sila." (Sura al-Nisa 4:34)

"(Allah nagmando Muhammad :) Dad-a gikan sa ilang mga donasyon nga mga donasyon; sa niana ikaw maghinlo kanila ug magputli kanila." (Sura al-Ma'ida 5:6; al-Tawba 9:103; al-A'la 87:14 ug uban pa)

"(Mahitungod sa) lalaki ug babaye nga kawatan: giputol ang ilang duha ka kamot ingon nga silot." (Sura al-Ma'ida 5:38).

Si bisan kinsa nga nagtandi sa balaod ni Cristo ug ang balaod ni Mu-hammad makaila nga ang lain nga espiritu nagpuyo niining duha ka mga balaod. Diha sa balaod ni Muhammad walay gugma, wala'y pag-uyon sa Dios, walay paghalad sa kaugalingon alang sa uban ug walay pagkabalaan sa Dios ingon nga sukaranan alang sa tanan.

Sa katapusan, si Muhammad sa iyang kaugalingon mao ang unod sa iyang balaod. Ang iyang kinabuhi (Sunna) gikuha isip ikaduha nga tinubdan alang sa katapusang pagporma sa balaod sa Islam. Ang matag Muslim kinahanglan magpuyo ingon nga si Muhammad nabuhi. Kay kon dili siya dili maayo nga Muslim. Si Muhammad mikuha sa 29 ka mga pagsulong ug mga pagpanakop ug nagminyo sa napulog duha o labaw pa nga mga asawa.

1.16 -- Ang tinago nga tumong sa balaod ni Muhammad ug ni Hesus

Ang tumong sa Balaod sa Islam, ang Shari'a, mao ang kaayohan sa katilingban nga Islam (Umma),nga kinahanglan tukuron isip usa ka relihiyosong estado, nga gidumala sa Islam. Ang Islam dili usa ka relihiyon nga nagbulag sa pagtuo ug politika. Kini mahimo lamang nga hingpit nga molihok kung kini gipasikad sa balaod sa Shari'a. Sa pihak nga bahin, ang Shariya mahimo lamang ipatuman sa isa ka Islamic nga estado. Ang tumong sa Islam nagpabilin nga relihiyoso nga estado. Ang tanan nga lain nga dagway sa Islam mao ang usa ka pagpauswag sa embryonic.

Si Kristo mipahayag, "Ang akong gingharian dili gikan niining kalibutana!" (Juan 18:36-37) Ang iyang iglesia, uban niadtong iyang gitawag gikan sa mga nasud, nagporma sa Iyang espirituhanong gingharian sa ilang palibot. Ang pagpakig-ambit sa Iyang mga disipulo mao ang sinugdanan sa Iyang walay katapusan nga gingharian (Juan 13:34-35). Sila gihagit nga mahimong asin sa kalibutan ug ang kahayag sa kalibutan. Ang balaod ni Jesus wala magtumong sa pagtukod sa relihiyoso nga kahimtang sa mga Kristiyanos apan sa pagbalhin sa Iyang mga sumusunod sa pagtuman sa Iyang mga sugo ug sa pagdaot sa ilang katilingban ug estado.

1.17 -- Ako nagauban kanimo!

Kung ang usa ka mensahero ni Hesu Kristo magun - ob sa iyang kaugalingon ug makaila sa iyang pagkawalay gahum ug kakulangan ug mosugid niini, si Hesus miingon kaniya, "Ablihi ang imong mga mata! Tan - awa! Ania ako! Buhi ako! Nag existar ako! Dili tamo biyaan nga mag-inusara! Gihigugma ko ikaw, tabangan ko ikaw, ug itugyan ko ikaw hangtud sa kahangturan."

Giingon nga si Hesus usa ka higayon nagpakita sa usa sa Iyang mga sumusunod diha sa usa ka damgo nga duha ka agianan sa mga tunob sa basa nga balas nga nagpasabot, "Tan-awa nga ako miuban kanimo matinud-anon sa dugay nga panahon." Sa diha nga ang ikaduha nga agianan sa mga tunob sa mga tunob sa usa ka makuyaw nga pangpang, ang pangandoy sa mapangahasong nangutana, "Nganong gibiyaan mo ako nga nag-inusara sa labing dako nga panginahanglan?" Ug ang Ginoo mitubag kaniya, "Gidala ko ikaw hangtud ang dalan natarong." Ang gugma ni Kristo mas labaw kay sa atong gihunahuna. Gipasaligan niya ang Iyang mensahero, "Walay makailog kanila gikan sa akong kamot!" (Juan 10:28) Ang pagkaanaa sa labing makagagahum nga Hesus ug sa Iyang pagkalalang sa tanan kinahanglan magdasig kanato sa usa ka malig-on nga pagtuo ug padayon nga pagserbisyo sa Iyang presensya.

1.18 -- Hangtud sa katapusan sa kalibutan

Karon liboan sa mga langyaw nga mga misyonaryo ug labi pa nga nasudnong mga Kristiyano sa daghang nasod nag-alagad sa Ginoo nga si Hesu Kristo uban ang pagkamatinud-anon, bisan sa mga dapit nga gimandoan sa anti-Kristohanong espiritu. Ang mga simbahan gisunog ug ang mga aktibo nga mga Kristohanon gibutangbutang, gihulga ug gilutos. Ang uban nangalagiw o gitortyur. Daghan ang nagpuyo sa ilawom sa yuta. Ang kahadlok nga balikbalik nga gusto nga maparalisa kini.

Apan si Hesus nagpasalig kanato, "Unsay nakapatandog kanimo, una nga naigo Ako!" Ang kasakit sa usa ka bahin sa lawas moadto sa utok, sa dili pa ang lawas mobati niini. Si Kristo, isip pangulo sa iglesia, una nga mibati sa pag-antos sa Iyang mga sulugoon, sa wala pa nila kini mahibal-an (Mga Buhat 9:4-5). Walay usa kanato nga nag-inusara. Ang Cordero sa Dios nagauban kanato sa dalan sa pag-antus hangtud sa katapusan. Karon adunay daghan nga pag-antus ug labaw nga paghimaya ni Hesus kay sa atong nahibaloan.

1.19 -- Hangtud sa katapusang adlaw!

Diha sa imong bautismo si Hesus naghatag kanimo ug usa ka balaang saad nga magauban kanimo sa matag minuto sa imong kinabuhi, basta magpabilin ka uban Kaniya ug mag-alagad Kaniya. Bisan sa labing kakuyaw ug sa takna sa kamatayon Siya mahimong duol kanimo. Gipasaligan ka niya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi: ang mosalig kanako mabuhi, bisan siya mamatay, ug ang kinabuhi ug kinabuhi nga ania kanako dili gayud mamatay. Nagatuo ka ba niini?" (Juan 11:25-26) Buot ni Hesus nga dad-on ka hangtod sa katigulangon ug magpabilin uban nimo, bisag mobiya ka sa kalibotan (Salmo 23:4-6).

1.20 -- Si Allah ba uban sa iyang mga Muslim?

Diha sa Qur'an nahisulat nga sa diha nga si Muhammad kinahanglang mokalagiw gikan sa Mecca ngadto sa Medina, iyang gikuha ang pagtabon sa usa ka langub ug giingnan si Abu Bakr, "Tinuod, si Allah nagauban kanato!" Ang masulub-on nga mga Muslim mibati nga mas maayo pagkahuman (Sura al-Tawba 9:40).

Apan, kini nga Allah, nga naghupay kang Muhammad, dili ang tinuod nga Dios tungod kay si Allah nag-ingon nga 17 ka beses sa Qur'an nga siya walay anak ug si Kristo wala mamatay sa krus (Sura al-Nisa 4:157). Ang Amahan ni Hesu Kristo dili kauban sa mga Muslim. Ilang gilimud ang pag-ula nga kamatayon ni Hesus ug nangangkon nga ang usa ka wala mailhi nga espiritu, gitawag nga Jibril (Gabriel) mao ang Espiritu Santo. Ang espiritu nga nag-aghat sa mga Muslim midutdot kanila sa pagdumot batok sa antikristo. Kami nagtuo nga gawas sa Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu walay laing Dios.

1.21 -- Ang upat ka pilo nga "Tanan" sa Dakong Sugo

Ang buhi nga Hesus nagpasalig sa iyang mga tinun-an nga ang tanang gahum sa langit ug sa yuta gihatag kaniya. Busa, kinahanglan silang moadto ug maghimog mga tinun-an sa tanan nga mga nasud sa pagbunyag kanila ngadto sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kinahanglan sila magtudlo sa nabautismohan nga mga magtutuo sa pagtuman sa TANAN niyang mga sugo; siya misaad sa iyang mga mensahero nga siya magauban kanila tanan nga mga adlaw hangtud sa katapusan sa panahon. Si Hesus nag-awhag kanimo sa pagsalig sa iyang upat ka pilo nga TANAN ug sa pagpatuman sa Iyang mga sugo. Siya motabang kanimo sa pagtuman sa Iyang mga sugo, ug dili mobiya sa bisan kinsa sa Iyang mga sulugoon sa ilang kaugalingon. Ug sa katapusan, makita nimo Siya.

1.22 -- P A S U L I T

Minahal nga magbabasa!

Kon natun-an nimo kining libroha nga hinalad, mahimo nimong masabtan ang mosunod nga mga pangutana. Kung kinsa nga makatubag sa 90 porsyento sa tanang mga pangutana sa walo ka mga pulyeto niini nga serye sa husto nga paagi, mahimong makakuha og sertipiko gikan sa among sentro

Advanced Studies
sa makatabang nga mga paagi sa pagpahigayon sa mga panag-istoryahanay sa mga Muslim bahin kang Hesu Kristo

isip pagdasig sa iyang umaabot nga mga serbisyo alang kang Kristo.

 1. Unsa ang gitanyag ni Hesus sa kalibutan human sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw?
 2. Kinsa ang takus nga mahimong sulugoon ni Hesu-Kristo?
 3. Nganong gihagit ni Hesus bisan ang mga nagduhaduha sa iyang mga sumusunod sa iyang Dakong Sugo?
 4. Unsa ang buot ipasabut nga si Hesus nakadawat sa tanang awtoridad sa langit ug sa yuta?
 5. Ngaa wala nahadlok ang langitnon nga Amay nga ang iya Anak magrebelde sa iya pagkatapos nga ginhatag sa iya ang tanan nga gahum kag kusog?
 6. Nganong gisugo ni Hesus ang iyang mga sumusunod nga "moadto" ug dili "maglingkod"?
 7. Unsaon nimo pagpangita ang usa ka tawo nga naghulat sa imong pagpamatuod ug unsaon nimo pagpakigsulti kaniya?
 8. Unsaon nimo pagpundok ang mga disipulo sa imong kaugalingon? Unsay atong ikahatag sa atong mga tigpaminaw?
 9. Ngaa ginadala pa gani kita sang Daku nga Sugo sa mga Kabataan ni Ismael kag mga Kabataan ni Jacob? Kinsa nga mga nasud o mga relihiyon ang wala iapil gikan niining balaang estratehiya?
 10. Unsa nga porsiyento sa populasyon sa kalibutan ang gitawag nga Kristohanon karon? Unsa ang kahulugan niini nga kamatuoran kanimo?
 11. Unsa ang kahulugan sa bautismo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balaang Espiritu?
 12. Sa unsang paagi nga ang Panaghiusa sa Balaang Trinidad makita sa Dakong Sugo?
 13. Unsaon nimo pagdawat ang gahum ug giya sa imong mga pag-alagad alang kang Cristo?
 14. Ngaa ang bunyag kag pagkatawo liwat indi ang katapusan kundi ang pagsugod sang Kristianong kabuhi?
 15. Unsa man ang kalainan tali sa pag-ebanghelyo sa mga Dili Kristiano ug pagtudlo sa mga magtutuo? Unsa man ang kahulogan niini alang sa imong mga pakigpulong sa mga Muslim?
 16. Unsa nga mga hilisgutan ang angay natong itudlo sa nabunyagan nga mga magtutuo?
 17. Pila ka mga sugo ni Kristo ang imong makita sa upat ka mga Ebanghelyo? Hain niini ang imong gikonsiderar nga labing importante alang sa usa ka Muslim?
 18. Unsa ang kalainan tali sa pagkamatarong pinaagi sa pagtoo lamang ug sa dili kalikayang panginahanglan alang sa maayong mga buhat pinaagi sa pagtuman sa pagtoo ingon nga gasa sa grasya?
 19. Unsa ang bugtong sumbanan sa Balaod sa Bag-ong Testamento?
 20. Ngaa ang ikatlo nga kasuguan sa Great Commis-sion nagalapas sa garbo sang tagsa ka manunudlo, santos kag alagad kon matinud-anon sia sa iya kaugalingon?
 21. Sa unsang paagi si Hesus nagsaad, "Tan-awa, ako magauban kanimo"?
 22. Ngano nagsaad si Hesus nga makaupod sa imo bisan diin kag sa tanan kon mag-alagad ka sa Iya ngalan?
 23. Nganong ang mga Muslim nagtuo nga si Kristo ('Isa) buhi uban sa Allah?
 24. Nganong imposible alang sa usa ka Muslim nga maghunahuna nga ang duha ka mga dios mahimong magkinabuhi nga malinawon alang sa kahangturan? Ngano nga kini walay problema alang sa mga Kristohanon nga toohan?
 25. Isulat ang Dakong Sugo sa mga Muslim (sa Iningles) nga tin-aw (uban ang pakisayran sa Sura ug ang bersikulo) ug itandi kini sa Kristohanong Dakong Pag-misyon.
 26. Sa unsa nga mga direksyon ug diin nga mga nasud ang mga Muslim mikaylap diha sa ilang tulo ka mga pag-uswag sa paglambo ug unsa ang gidaghanon sa populasyon sa kalibutan nga Muslim karon? Pila ka mga Muslim ang nagpuyo sa kaugalingon mong nasud?
 27. Unsa ang kahulogan alang sa usa ka Muslim nga mahimong matugot ngadto sa mga sakop sa ubang mga relihiyon ug unsa ka layo ang pag-agwanta niini? Kanus-a siya kinahanglan nga magsugod nga mahimong dili intolerante?
 28. Nganong gisalikway ni Muhammad ang Panaghiusa sa Balaan nga Trinidad?
 29. Unsay giingon sa Qur'an mahitungod sa bautismo sa Kristiyanismo?
 30. Unsa ang pipila ka sukaranan nga mga kalainan tali sa Balaod ni Muhammad (ang Shari'a) ug ang Balaod ni Kristo sa Iyang Ebanghelyo?
 31. Unsa ang tumong sa Islamic Law ug unsa ang tumong sa Balaod ni Kristo?
 32. Unsa ang gipasabut sa usa ka Muslim nga Muhammad mao ang sumbanan alang sa Islamic Law?
 33. Ngano nga si Muhammad dili mosaad sa iyang mga sumusunod, "Tan-awa, ako magauban kanimo matag adlaw hangtud sa katapusan sa kapanahonan?"
 34. Unsay gipasabot sa upat ka "ALL" sa Dakong Sugo?

Ang matag sumasalmot niini nga pasulit gitugotan sa paggamit sa bisan unsang libro sa iyang kinaiya ug sa pagpangayo sa bisan kinsa nga kasaligan nga tawo nga nailhan kaniya sa pagtubag niini nga mga pangutana. Naghulat kami sa imong sinulat nga mga tubag lakip na ang imong tibuok nga address sa mga papeles o sa imong e-mail. Nag-ampo kami kanimo alang kang Hesus, ang buhi nga Ginoo, nga Siya motawag, magpadala, mogiya, magpalig-on, manalipod ug magauban ka sa matag adlaw sa imong kinabuhi!

Kanimo sa Iyang pag-alagad,

Abd al-Masih ug iyang mga igsoon

Send your replies to:

GRACE AND TRUTH
P.O.Box 1806
70708 Fellbach
GERMANY

or by e-mail to:

info@grace-and-truth.net

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on March 19, 2020, at 10:47 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)