Grace and Truth

This website is under construction !

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- 08. Good News -- 12 Is the Trinity a lie?

This page in: -- Chinese -- English -- French -- German? -- Indonesian -- Tamil -- TURKISH

Previous lesson -- Next lesson

08. Müslümanlara Güzel Haberlerimiz var

12 - Kutsal Üçleme bir yalan mıdır?MEYDAN OKUMA: Hıristiyanlar, Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olduğuna inanırlar. Müslümanlar, Kuran’ın ışığında bu inanca şiddetle karşı çıkarlar. Tanrı’nın, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olması bir yalan mıdır? Kuran, Kutsal Üçlemeyi inkâr mı eder?

YANIT: Kuran’ın 30 yerinde, Hıristiyanların, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesine ilişkin inançlarına karşı çıkan ifadeler bulunur. Ancak bunlardan hiçbiri Hıristiyanların Kutsal Üçleme kavramıyla uyuşmaz.

1. Allah’tan başka ilah yoktur- Kuran’ın, Tanrı’ya ortak koşmaya karşı çıkmasına sıkça rastlıyoruz. “Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir.” (Mimin Suresi 23/92) Burada, insanların herhangi bir yaratığı Tanrı’ya ortak koşulması söz konusudur. Oysa Hıristiyanlar buna kesinlikle karşı çıkarlar, çünkü Oğul ve Kutsal Ruh, Baba’ya ortak koşulan ilave Tanrı’lar değil, O’nunla tek ve birliktedirler.

2. Hiç kimse ben de Tanrı’yım diyemez.- “İçlerinden her kim, “Allah’tan başka ben de şüphesiz bir ilahım” derse böylesini cehennemle cezalandırırız.” (Enbiya Suresi 21/29) Aynı şeye Hıristiyanlar da inanır. Hiçbir insan veya melek, ben Tanrı’yım diyemez, çünkü hepsi O‘nun tarafından yaratılmışlardır.

3. Üç değil, tek Tanrı- “Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin. “Allah üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak tek ilahtır. (Nisa Suresi 4/171) Burada da Hıristiyanlar aynı kanıdadır. Onlar üç Tanrı’ya değil, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ile tek ve benzersiz Tanrı’ya inanırlar.

4. Tanrı bu üçünden biri değildir- “Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kâfir oldu.” (Maide Suresi 5/73) Hıristiyanlar buna da katılır. Tanrı üçünden biri değildir; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh aynı ve tek Tanrı’dır.

5. Tanrı, Mesih değildir- “Allah Meryemoğlu Mesih’tir diyenler kesinlikle kâfir oldular.” (Maide Suresi 5/17-18) Hiçbir Hıristiyan Mesih’ten başka Tanrı yoktur, biz O’na tapıyoruz demez. Onlar da aynı Kuran’ın bildirdiği gibi, Mesih’in Tanrı’nın ete bürünmüş sözü olduğuna inanırlar.

6. Tanrı’nın çocuğu edinmemiştir- Bu ifade Kuran’ın 13 yerinde okunur. Örneğin; “ Allah çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır” (Bakara Suresi 2/116) bkz. 10/68; 17/111; 18/4; 19/35; 19/88-92; üç kez 21/26; 23/91; 25/2; 39/4 ve 72/3) Hıristiyanlar da aynı Müslümanlar gibi, Tanrı’nın dünyevi bir baba ve onun karısı tarafından doğrulan bir çocuk edinmesine karşıdırlar. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh geçmişte, herhangi bir zamanda birlik olmamışlardır. Onlar ezelden beri tek ve eşsiz yok Tanrı’dır. Tanrı doğal yollarla dünyaya gelen bir çocuğu evlat edinmemiş, ezeli Oğul, Meryem’in O’nu doğurduğu sırada, ete bürünerek insan olmuştur.

7. Tanrı’nın cinselliği yoktur- “O’nun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir.” (Enam Suresi 6/101; bkz.5/116) Hıristiyanlar da buna karşı çıkarlar. Tanrı dünyevi bir kadınla ilişkiye girmek, ondan bir çocuk yapmak için erkek olmamıştır. Oğul bir kadın varlığı bulunmadan, bedensel değil, ruhsal olarak Baba’dan doğmuştur ve Kutsal Ruh ile beraber bir bütün oluşturur. Ezeli Oğul, Meryem tarafından dünyaya, insan olarak getirilmiştir.

8. Tanrı doğurmadı- “Ondan çocuk olmamıştır.” (İhlâs Suresi 112/3) Kuran bu ifadeyi cinsel açıdan değerlendirir. Hıristiyanlar Oğul’un Tanrı ile Meryem arasındaki cinsel ilişkiden doğduğuna inanmazlar. Oğul, Baba’nın ruhsal ürünüdür, O’nunla aynı ve tektir.

9. Tanrı doğmadı- “Tanrı doğmamıştır da” (İhlas Suresi 112/3) Burada da benzer bir durum söz konusudur. Oğul yasal olarak Tanrı’nın Meryem’den olma çocuğu değildir. O Baba’nın ezeli ve tek ruhsal çocuğudur, Meryem’in O’nu doğurduğu sırada insan olmuştur.

10. Tanrı’nın çocuğu yoktur- “Muhammed der ki, “Eğer Rahman’ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. (Zuhruf Suresi 43/81; bkz4/171) Kuran burada da cinsel ilişki sonucu doğan bir çocuğu kastediyor. Hıristiyanlar da her doğan çocuğun Tanrı’nın çocuğu olduğuna, ancak hiçbirinin tanrısal özellik taşımadığına inanır, çünkü onlar dünyaya cinsel ilişki sonucu gelmişlerdir.

11. Mesih, Tanrı’nın Oğlu değildir- “Hıristiyanlar ise, İsa Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. ” (Tevbe Suresi 9/30) Burada Kuran, en azından metinden anlaşıldığı kadarıyla Hıristiyan inançlarına çok yaklaşıyor. Yeni Ahit’te Mesih 43 kez dolaysız, 25 kez de dolaylı olarak, Tanrı’nın Oğlu olarak nitelenmektedir. Ancak Müslümanların Mesih’in oğulluğunu cinsel açıdan değerlendirdikleri için, bu ayette bildirilenler asla Hıristiyan inancıyla bağdaşmamaktadır. Çünkü Mesih, Baba’sının bedensel değil ruhsal Oğlu’dur.

12. İnsanlar Allah’ın çocukları değildir.- “Yahudiler ve Hıristiyanlar, “Biz Allah’ın çocukları ve sevgili kullarıyız” dediler. Öyleyse Allah size günahlarınız sebebiyle neden azap ediyor? Hayır, sizde onun yarattıklarından bir beşersiniz. (Maide Suresi 5/18) Yukarıda Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması üzerine söylenenler burada da tekrarlanmalıdır. Hıristiyanlar, Müslümanların bu ayette, Tanrı tarafından Kutsal üçlemesine kabul edilen çocukların, Tanrı’nın cinsel ilişki sonucunda doğan çocukları olarak yorumladıklarını anlamakta zorluk çekmektedirler.

13. Mesih Tanrı’ya ortak koşulan Rab değildir.- “Yahudiler hahamlarını, Hıristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i Rab edindiler. (Tevbe Suresi 9/31; bkz. 17/111) Hıristiyanlar Mesih’in Rab olduğunu, Tanrı’nın yerini gasp ettiği için değil, ezeli Oğul olarak Baba ve Kutsal Ruh’la beraber ve tek olduğu için kabul ederler.

Hıristiyanlığın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a olan inançlarına karşı çıkar gibi görünen bu Kuran sözlerinin aksine, Hıristiyan inancını neredeyse destekleyen ayetler de vardır.

1. Allah, Mesih’e ve Kutsal Ruh’a tanıklık yaptı- “Meryemoğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruh-u Kudüs’le (Cebrail’le) destekledik. (Bakara Suresi 2/87; bkz. 25/3; 5/110 burada Mesih’in bazı mucizeleri anlatılır) Allah, Meryem’in Oğlu’na Kutsal Ruh ile tanıklı yaptı ki, mucizeler yaratabilsin. Burada Tanrı, Mesih ve Kutsal Ruh beraberce çalışmışlardır. İşte bu Hıristiyanların inandığı Tanrısal Üçlemenin işidir.

2. Mesih, Allah’ın ruhudur- “Meryemoğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. (Nisa Suresi 4/171; bkz. 21/91 ve 66/12) Burada da Tanrı, Mesih ve Kutsal Ruh arasındaki işbirliği anlatılmakta, Bu ifade yalnız, Kutsal Üçleme’ye inanan Hıristiyan düşüncesiyle açıklanabilir.

KÖTÜ HABER: Müslümanlar Kutsal Üçleme’nin bir yalan olduğunu sanmamalıdır. Sevindirici Haber’in bildirdiği, Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesine Kuran asla karşı çıkmaz.

İYİ HABER: Müslümanlar Kuran’ın açıklamalarının ışığında, Tanrı’nın Mesih’le ruhsal üçleme içinde yaşadığını ve O’nunla birlikte iş gördüğüne iman edebilirler. İşte bu nedenle Mesih tanrısal işlere imza atabilmiştir. (Yaratılış ve ölülerin dirilmesi) O şimdi göklerdedir ve tanrısal adlarla anılır. (Tanrı’nın sözü, Tanrı’nın ruhu)

TANIKLIK BELGESİ: Benim adım Uthman, karımınki ise Modina. Hindistan’ın kuzeyinde, Bangladeş sınırına yakın bir yerde yaşıyoruz; ikimizde eskiden Müslüman’dık. Balıkçılıkla geçiniyoruz. Bunun dışında karıma ait bir tarım arazimiz var. Bir gün on altı meslektaşımla beraber balığa çıkmıştık. Birden çıkan fırtına bizi kıyıdan uzaklaştırdı. Hepimiz yardım için tanrı ve tanrıçalara dua ediyorduk. Çünkü aramızda Müslümanların dışında Hindu inançlılar da vardı. Birden aklıma Bayan Anwara’nın aktardığı, Mesih’in fırtınayı nasıl durdurduğunu anlatan İncil öyküsü geldi. Arkadaşlarıma, Mesih’ten yardım istemeyi önerdim. Hep beraber dua ettik ve fırtına birden durdu. Geri döndüğümüzde, Bayan Anwara’ya başımızdan geçen bu muhteşem macerayı anlattım. Mesih’in beni suyun derinliklerinden nasıl çekip aldığını aktardım. Kilisede, Tanrı önünde günahlarımı bildirdim, Mesih2in bana verdiği bu işaret üzerine vaftiz oldum. Uzun süreden beri Hıristiyanlığa ilgi duyduğunu anladığım karımın doğru yolu bulması sonucu, ben de cesaretimi topladım ve vaftiz olmayı istedim. Şimdi ikimiz de düzenli olarak kiliseye gidiyor, Tanrı’nın Mesih’e olan bağlılığımız nedeniyle bizi fırtınadan nasıl kurtardığını herkese anlatıyoruz.

DUA: Gerçek ve sadakatli Tanrı’m senin yüce adını övüyoruz. Mesih aracılığıyla ve Ruh’unla muhteşem uyumun sonucu yarattığın mucizeler için sana teşekkür ediyoruz. Yalnız insanlara yardım etmekle kalmadın, sana tanıklık etmemizi de sağladın. Kulaklarımızı ve yüreklerimizi açık tut ki, seni işitelim ve gerçekte nasıl yaşadığını öğrenelim.

SORULAR: Kuran’ın inkâr ettiği tanrısal üçleme, Sevindirici Haber’in bildirdiği Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesi arasında ne fark vardır? Kuran’ın hangi bölümleri Hıristiyanlığın Kutsal Üçlemesini desteler?

EZBER: “Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. *Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. “ (Matta 28/19-20)

www.Grace-and-Truth.net

Page last modified on June 10, 2013, at 12:00 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)